Obsah

Výběrové řízení na obsazení funkce - vedoucí finančního odboru

Typ: Informace z úřadu
Výběrové řízení na obsazení funkce - vedoucí finančního odboru 1Tajemnice Městského úřadu Vítkov vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na obsazení funkce -  vedoucí finančního odboru - vedoucí úředník Městského úřadu ve Vítkově, na dobu neurčitou.

Město Vítkov 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu Vítkov vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Výběrové řízení na obsazení funkce -  vedoucí finančního odboru -  vedoucí úředník Městského úřadu ve Vítkově, na dobu neurčitou.

 

Druh práce: vedoucí finančního odboru Městského úřadu ve Vítkově

Charakteristika práce: pracovník komplexně zabezpečuje, řídí, kontroluje a zodpovídá za činnosti finančního odboru (odbor je členěn na úsek rozpočtu, pojištění majetku, finanční účtárny, úsek místních poplatků a správních poplatků za vydávání povolení k umístění herního prostoru, úsek pokladny, centrální evidence pohledávek po lhůtě splatnosti a jejich vymáhání, správa a evidence nemovitého majetku, správa a evidence movitého majetku, úsek DPH a úsek veřejné podpory). Je zodpovědný za řízení jednotlivých pracovníků i celého odboru, za dodržování zákoníku práce, pracovního a organizačního řádu, a všech ostatní vnitřních předpisů všemi pracovníky odboru. Zodpovídá na dodržování zákonných norem a předpisů v oblasti působnosti odboru. Řídí a zabezpečuje komplexní sestavení a zpracování návrhu rozpočtu města, závěrečného účtu, přezkumu hospodaření obce auditorem v souladu s platnými právními normami a potřebami města. Předkládá návrhy na rozpočtová opatření a užití fondů. Zodpovídá za hospodaření s rozpočtovými prostředky schváleného rozpočtu v rámci odboru. Zabezpečuje efektivní a hospodárné hospodaření města dle schváleného rozpočtu. Zpracovává dle potřeby rozpočtový výhled a finanční analýzy. Zajišťuje pojištění majetku města. Zabezpečuje správu Fondu rozvoje bydlení. Dle potřeby zpracovává obecně závazné vyhlášky a nařízení, dotýkající se působnosti odboru. Úzce spolupracuje s organizacemi řízenými MěÚ, jednotlivými odbory MěÚ i dalšími organizacemi působícími na území města a s orgány státní správy.

Zařazení: vedoucí úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.

Místo výkonu práce: Město Vítkov - Městský úřad Vítkov

Předpokládaný nástup: dle dohody po výběrovém řízení

 

Požadované vzdělání:

vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu nejlépe ekonomického směru

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Dle § 2 zákona č. 451/1991 Sb. kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

 

Jiné požadavky:

 • samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení, ochota se stále vzdělávat, komunikativnost, zodpovědnost

 • organizační a rozhodovací schopnosti, analytické myšlení

 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)

 • řidičský průkaz skupiny B (řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách)

 • výhodou praxe na pozici vedoucího zaměstnance

 • výhodou praxe v oblasti státní správy nebo samosprávy, zvláštní odborná způsobilost podle vyhl. MV č. 512/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 • orientační znalost zákonů č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, č. 128/2000 Sb. o obcích, č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), č. 280/2009 Sb. daňový řád.

 

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče

 • datum a místo narození uchazeče

 • státní příslušnost uchazeče

 • místo trvalého pobytu

 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 • datum a podpis uchazeče

 

K přihlášce uchazeč připojí:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky

 • kopie osvědčení vydané MV podle §4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (netýká se osob narozených po 1.12.1971)

 • čestné prohlášení podle §4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (netýká se osob narozených po 1.12.1971)

 • telefonní kontakt a e-mail

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

Platové zařazení: 11. platová třída, stupeň dle délky praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a možnost přiznání osobního příplatku dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zaměstnanecké benefity: v souladu s Fondem zaměstnavatele např. příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní, důchodové nebo životní pojištění, příspěvek na kulturu, sport, zdraví a vzdělávání, příspěvek na vitamíny a další

Uzávěrka přihlášek: do 8. dubna 2019 do 12 hodin, přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v  zalepené obálce s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – vedoucí finančního odboru MěÚ Vítkov – neotvírat“, s uvedením adresy podavatele.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Bližší informace:

Ing. René Kyšák, tel.:556 312 270, vedoucí finančního odboru

Ing. Šárka Petrtýlová, tel: 556 312 203, tajemnice úřadu 

 

Ve Vítkově dne 14. března 2019

 

Ing.  Šárka Petrtýlová

tajemnice Městského úřadu Vítkov

 


Vytvořeno: 14. 3. 2019
Poslední aktualizace: 14. 3. 2019 08:15
Autor: Jan Dušek