Obsah

Výběrové řízení na obsazení funkce – referent odboru sociálních věcí na dobu neurčitou

Typ: Informace z úřadu
Výběrové řízení na obsazení funkce – referent odboru sociálních věcí na dobu neurčitou 1Tajemnice Městského úřadu Vítkov vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na obsazení funkce – referent odboru sociálních věcí na dobu neurčitou

Výběrové řízení na obsazení funkce 

– referent odboru sociálních věcí na dobu neurčitou

 

Druh a charakteristika práce: - sociální pracovník a veřejný opatrovník. Poskytování pomoci a poradenství rodinám v hmotné nouzi a osobám bez přístřeší, provádění šetření v rodinách, řešení zadluženosti a prevence ztráty bydlení, spolupráce s orgány a institucemi, výkon veřejného opatrovnictví  

Zařazení: úředník – požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.

Místo výkonu práce: Město Vítkov – Městský úřad Vítkov

Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení

Požadované vzdělání: Vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu.

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Jiné požadavky:

 • samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení, komunikativnost, zodpovědnost

 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)

 • nutný řidičský průkaz skupiny B (řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách)

 • výhodou – praxe v sociální oblasti, zvláštní odborná způsobilost podle vyhlášky MV č. 512/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 • orientační znalost zákonů č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče

 • datum a místo narození uchazeče

 • státní příslušnost uchazeče

 • místo trvalého pobytu

 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 • datum a podpis uchazeče

 

k přihlášce uchazeč připojí:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky

 • telefonní kontakt a e-mail

 

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

Platové zařazení: 11. platová třída, stupeň dle délky praxe (22980 – 33790,- Kč) v souladu s nařízením vlády č.341/2017Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a možnost přiznání osobního příplatku dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce.

 

Zaměstnanecké benefity:

pružná pracovní doba

v souladu s Fondem zaměstnavatele:

 • stravenky

 • příspěvek 500 Kč měsíčně na penzijní, důchodové nebo životní pojištění;

 • jednorázový příspěvek na kulturu, sport, zdraví a vzdělávání

 • jednorázový příspěvek na vitamíny

 • příspěvky na pořádané zájezdy, podnikovou chatu a další.

 

Uzávěrka přihlášek:  do 17.05.2021, do 10 hodin; přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA DOBU NEURČITOU – neotvírat, s uvedením adresy podavatele.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Bližší informace:  Mgr. Hana Klapetková, tel.:556 312 222, vedoucí odboru sociálních věcí. 

 

Ve Vítkově dne 28.4.2021

 

                                                                                                                              Ing.  Šárka Petrtýlová v.r.

                                                                                                                    tajemnice Městského úřadu Vítkov


Vytvořeno: 28. 4. 2021
Poslední aktualizace: 28. 4. 2021 15:44
Autor: Jan Dušek