Obsah

Výběrové řízení - odborný referent na úseku krizového řízení, obrany a bezpečnosti

Typ: Informace z úřadu
Výběrové řízení - odborný referent na úseku krizového řízení, obrany a bezpečnosti 1Tajemnice Městského úřadu Vítkov vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na obsazení funkce -  referenta odboru vnitřní správy - Městského úřadu ve Vítkově, na dobu neurčitou.

Město Vítkov 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu Vítkov vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Výběrové řízení na obsazení funkce -  referenta odboru vnitřní správy - Městského úřadu ve Vítkově, na dobu neurčitou.

 

Druh práce: odborný referent na úseku krizového řízení, obrany a bezpečnosti

 

Charakteristika práce:

 • Krizové řízeni (chod ,,Pracoviště krizového řízení ORP“, správa orgánů krizového řízení)

 • Ochrana obyvatelstva (organizace systémů varování, evakuace, ukrytí, nouzového přežití)

 • Obranné plánování (aplikace obranné a branné legislativy na podmínky ORP, včetně obsluhy databází příslušných IS)

 • HOPKS – (aplikace legislativy hospodářských opatření pro krizové stavy na podmínky ORP - regulační opatření, nouzové plánování, humanitární pomoc, včetně obsluhy databází příslušných IS)

 • Utajované informace (vedení protokolů a správa UI – personální, fyzická, administrativní, technická bezpečnost)

 • Objektová bezpečnost (organizace vstupů, vjezdů, pohybu v objektech – zabezpečovací, požární a kamerové systémy)

 • Povodně – organizace a chod povodňových orgánů a jejich provázanost na orgány krizového řízení

 • Správa budov – příprava objektů MěÚ na chod v době mimořádných událostí a krizových stavů (správa výtahů, záložního zdroje el. energie, dokumentace organizace záchovného chodu úřadu – těsná provázanost na objektovou a fyzickou bezpečnost)

 • BOZP a PO – koordinace činností požárního technika a osoby odborně způsobilé v prevenci rizik – bez nutnosti držení osvědčení odborné způsobilosti pro oblast PO a BOZP

 • PO-JSDH – koordinace činností jednotky sboru dobrovolných hasičů města v režimu JPO II, správa dotačních titulů ve prospěch JSDH.    

 

Zařazení: úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.

 

Místo výkonu práce: ORP  Vítkov

Předpokládaný nástup: od 01.01.2021

Požadované vzdělání:

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Jiné požadavky:

 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost, komunikativnost, zodpovědnost

 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)

 • řidičský průkaz skupiny B (řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách)

 • výhodou - praxe ve státní správě a samosprávě

 • výhodou orientace v zákoně č.  500/2004 Sb., Správní řád, zákoně č.240/2000 Sb. o krizovém řízení, zákoně č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákoně č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky, zákoně č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), zákoně č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

 

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče

 • datum a místo narození uchazeče

 • státní příslušnost uchazeče

 • místo trvalého pobytu

 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 • datum a podpis uchazeče

 

k přihlášce uchazeč připojí:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky

 • telefonní kontakt a e-mail

 

Platové zařazení: 11. platová třída (dle délky započitatelné praxe v rozmezí od 22980-33790,- Kč), v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, možnost přiznání osobního příplatku dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

 

Zaměstnanecké benefity:

pružná pracovní doba

v souladu s Fondem zaměstnavatele:

 • stravenky

 • příspěvek 500 Kč měsíčně na penzijní, důchodové nebo životní pojištění;

 • jednorázový příspěvek na kulturu, sport, zdraví a vzdělávání

 • jednorázový příspěvek na vitamíny

 • příspěvky na pořádané zájezdy, podnikovou chatu a další.

 

Uzávěrka přihlášek: do 18. listopadu 2020, přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v  zalepené obálce s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – referent odboru vnitřní správy MěÚ Vítkov – doba neurčitá - neotvírat“, s uvedením adresy podavatele.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Bližší informace:

Jan Grepl, odborný referent, tel.: 556 312 207

Ing. Šárka Petrtýlová, tajemnice úřadu, tel: 556 312 203,

 

Ve Vítkově dne 27. října 2020

 

Ing.  Šárka Petrtýlová v.r.

tajemnice Městského úřadu Vítkov

 


Vytvořeno: 27. 10. 2020
Poslední aktualizace: 27. 10. 2020 10:32
Autor: Jan Dušek