Obsah

Výběrové řízení - referent finančního odboru

Typ: Informace z úřadu
Výběrové řízení - referent finančního odboru 1Výběrové řízení na obsazení funkce referenta finančního odboru Městského úřadu ve Vítkově na dobu neurčitou na 0,25 úvazku

Město Vítkov

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu Vítkov vyhlašuje

Výběrové řízení na obsazení funkce referenta finančního odboru Městského úřadu ve Vítkově na dobu neurčitou na 0,25 úvazku

 

Druh a charakteristika práce:

 • vedení centrální evidence pohledávek po lhůtě splatnosti,

 • provádění činností spojených s vymáháním pohledávek

 • provádění aktualizace evidence pohledávek dle aktuálního stavu,

 • provádění exekučního řízení,

 • sledování insolvenčního rejstříku a přihlašování pohledávek města do insolvenčního řízení,

 • spolupráce s notáři v rámci dědického řízení,

 • zajišťování agendy vydávání osvědčení o stavu osobního účtu a povolení splátkového kalendáře,

 • podávání návrhů na odpisy nedoplatků, 

 • zpracování písemnosti spojených s agendou vymáhání ve spisové službě včetně jejich archivace,

 • běžný styk s občany (dlužníky).

 

Zařazení:

úředník – požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru

 

Místo výkonu práce: Město Vítkov - Městský úřad Vítkov

Předpokládaný nástup: Od 01.05.2021

 

Požadované vzdělání: Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Jiné požadavky:

 • samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení

 • uživatelská znalost práce na PC

 • řidičské oprávnění skupiny B,

 • výhodou praxe ve státní správě nebo samosprávě

 • orientační znalost zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, orientační znalost zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče

 • datum a místo narození uchazeče

 • státní příslušnost uchazeče

 • místo trvalého pobytu

 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 • datum a podpis uchazeče

 

K přihlášce uchazeč připojí:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky

 • telefonní kontakt a e-mail

 

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

Platové zařazení: 9. platová třída, stupeň dle délky praxe (19730 - 28920, - Kč), v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a možnost přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zaměstnanecké benefity:

pružná pracovní doba

v souladu s Fondem zaměstnavatele:

 • stravenky

 • příspěvek 500 Kč měsíčně na penzijní, důchodové nebo životní pojištění;

 • jednorázový příspěvek na kulturu, sport, zdraví a vzdělávání

 • jednorázový příspěvek na vitamíny

 • příspěvky na pořádané zájezdy, podnikovou chatu a další.

 

Uzávěrka přihlášek: do 22. 4. 2020 do 10:00 hodin; přihlášky doručené po tomto termínu a stanovené hodině nebudou do výběrového řízení zařazeny

 

Místo a způsob předání:

písemnou přihlášku požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT FINANČNÍHO ODBORU NA DOBU NEURČITOU – neotvírat, s uvedením adresy podavatele

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Bližší informace: Ing. Šárka Petrtýlová, tajemnice úřadu, telefon: 556 312 203, Bc. Jana Chorobinská, vedoucí finančního odboru, telefon: 556 312 270.

 

Ve Vítkově dne 6. 4. 2021

Ing. Šárka Petrtýlová, v.r.

tajemnice Městského úřadu Vítkov

 


Vytvořeno: 6. 4. 2021
Poslední aktualizace: 6. 4. 2021 13:18
Autor: Jan Dušek