Obsah

Výběrové řízení - „strážník Městské policie Vítkov“

Typ: ostatní | Informace z úřadu
Výběrové řízení na obsazení 3 pracovních míst: „strážník Městské policie Vítkov“ 1Výběrové řízení na obsazení 3 pracovních míst

Město Vítkov

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Místostarosta města Vítkova vyhlašuje

 

Výběrové řízení na obsazení 3 pracovních míst

„strážník Městské policie Vítkov“

 

Místo výkonu práce: Město Vítkov a okolí

Předpokládaný nástup: prosinec 2019

Podmínky:

 • státní občanství ČR
 • ukončené střední vzdělání s maturitou
 • min. věk 18 let
 • tělesná, zdravotní a duševní způsobilost
 • občanská bezúhonnost a spolehlivost (v souladu s ust. § 4a,b zák. č.553/91 Sb., o obecní policii)
 • řidičský průkaz sk. B
 • uživatelská znalost práce s PC (MS Word a Excel)

 

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu
 • datum a podpis uchazeče

 

K přihlášce uchazeč připojí:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a o dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • telefonní kontakt a e-mailovou adresu

 

Nabízíme: Práci, která má smysl. Do doby získání osvědčení strážníka 5. platová třída, stupeň dle tarifní tabulky a v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění s doplatkem 5.000,- Kč/měsíc. Po absolvování školení odborné způsobilosti a získání osvědčení pro výkon povolání strážníka přiznání 7. platové třídy s následným posunem do 8. platové třídy po zapracování a dalších příplatků v souladu s § 8 citovaného nařízení vlády a § 131 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění a dalších zákonných příplatků. Náborový příspěvek ve výši 60.000,- Kč po získání osvědčení a závazku setrvání v pracovním poměru k Městu Vítkov minimálně na dobu 5 let, finanční příspěvek k důchodovému připojištění, 5 týdnů dovolené, možnost přidělení služebního bytu, stravenky a další benefity v péči o zaměstnance.   

Uchazeči(ky) budou podrobeni(y) fyzickým testům, písemným testům ze znalosti zákona č.553/91 Sb., o obecní policii a schopnosti práce na PC, osobnímu pohovoru, psychologickému pohovoru a lékařskému vyšetření.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče. Po skončení výběrového řízení zasílá vyhlašovatel nevybraným uchazečům poskytnuté materiály zpět.

Přihlášku společně s požadovanými materiály doručte na podatelnu Městského úřadu ve Vítkově nebo na adresu Městský úřad Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov do 14. října 2019 nejpozději do 13:00 hod. v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STRÁŽNÍKA MP VÍTKOV – NEOTVÍRAT s uvedením jména a adresy podavatele.  Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Případné informace k výběrovému řízení podá vedoucí strážník MP Vítkov Roman Mišáček, tel.: 556 312 278, 603 262 069, e-mail: misacek@vitkov.info nebo místostarosta města Vítkova Mgr. Martin Šrubař, tel.: 556 312 202, 777 331 495, e-mail: mistostarosta@vitkov.info.

 

Ve Vítkově dne: 12.08.2019                                    

 

                                                                                                                                            Mgr. Martin Šrubař, v. r.

                                                                                                                                         místostarosta města Vítkova

Přílohy: 

 1. Test tělesné zdatnosti

 2. Osobní dotazník

 3. Čestné prohlášení uchazečů


Vytvořeno: 12. 8. 2019
Poslední aktualizace: 12. 8. 2019 10:49
Autor: Jan Dušek