Obsah

Koncepce mezinárodní spolupráce města Vítkova 2019 – 2022

 

1. Cíle zahraniční spolupráce

 1. Prezentace města v zahraničí.

 2. Podpora cestovního ruchu na Vítkovsku.

 3. Výměna zkušeností, předávání a získávání informací při řešení dílčích problémů měst, výměna zkušeností z oblasti samosprávy a státní správy.

 4. Prezentace a propagace české, moravské a slezské kultury, umění, sportu a tradic v zahraničí.

 5. Podpora spolupráce v oblasti veřejné správy, sociální, školství, kultury, sportu, zájmových sdružení, volnočasových aktivit, vzdělávání apod.

 6. Rozvoj spolupráce se stávajícími partnerskými městy – Kalety (Polská republika), Vrbové (Slovenská republika).

 7. Globální odpovědnost (rozvojová spolupráce a rozvojová pomoc, místní aktivity ke globálním tématům, výchova a osvěta k udržitelnému rozvoji a globální odpovědnosti).

 8. Navazování nových partnerství pro dlouhodobé nebo krátkodobé aktivity a projekty s dalšími městy nebo subjekty.

 

2. Oblasti zahraniční spolupráce

 1. Spolupráce se zahraničními partnerskými městy.

 2. Spolupráce s městy, institucemi, spolky, zájmovými sdruženími, podnikatelskými subjekty a popř. i soukromými osobami v zahraničí vedoucí k:

 • rozvoji a prohlubování mezinárodní spolupráce,

 • získávání nových zkušeností,

 • podpoře podnikání,

 • rozvoji cestovního ruchu, školství, kultury a sportu, veřejné správy, volnočasových aktivit,

 • ochraně přírody,

 • ochraně památek (movitých, nemovitých, přírodních),

 • zachování a obnově lidových zvyků, obyčejů, tradic a řemesel.

 1. Spolupráce v rámci přeshraniční měst a obcí v rámci společných projektů s:

 • Euroregionem Silesia,

 • Turistickou oblastí Opavské Slezsko,

 • Mikroregionem Moravice,

 • MAS Opavsko,

 • dalším spolky, sdruženími a institucemi jejichž je město Vítkov členem.

 1. Podpora neziskové zahraniční spolupráce vítkovských organizací, škol, spolků a zájmových sdružení.  

 2. Prezentace města na webových stránkách zahraničních partnerů.

 3. Prezentace pomocí informačních letáků v informačních centrech našich zahraničních partnerů          a další spolupráce informačních center vedoucí k propagaci a rozvoji cestovního ruchu.

 4. Prezentace města v zahraničí prostřednictvím významných vítkovských osobností.

 5. Vzájemné prezentace partnerských a spřátelených měst.

 6. Prezentace Vítkova v zahraničí formou výstav a akcí propagujících cestovní ruch.

 7. Mezinárodní propagace města prostřednictví českých krajanů žijících v zahraničí a spolupráce s vítkovskými rodáky žijícími v zahraničí.

 8. Činnosti zahraniční spolupráce podporující ekonomický rozvoj Vítkova.

 9. Reciproční výměny zaměstnanců městských úřadů, příspěvkových organizací měst, členů zastupitelstev obcí.

 10. Střednědobé mezinárodní výměny žáků vítkovských škol.

 

 

3. Rozdělení území zahraniční spolupráce

 

a) Územní oblast 1

Tato zeměpisná oblast je tvořena státy, se kterými Česká republika bezprostředně sousedí (Slovensko, Polsko, Německo a Rakousko).

S partnerskými městy v těchto státech bude spolupráce realizována v co nejvíce oblastech dostupných co nejširšímu okruhu občanů města a jeho místních částí.

Aktivity pořádané městem Vítkov v rámci spolupráce partnerských měst z této územní oblasti budou zahrnuty každoročně do rozpočtu města Vítkova.  

 

b) Územní oblast 2

Tato zeměpisná oblast je tvořena státy Evropské unie mimo státy v „územní oblasti 1“. Spolupráce je realizována pouze v případě, pokud je nalezen vhodný partner a smysluplná oblast spolupráce.

O navázání spolupráce rozhoduje Zastupitelstvo města Vítkova.

 

c) Územní oblast 3

Do této oblasti náleží všechny ostatní státy světa. O zapojení se do těchto projektů rozhoduje Zastupitelstvo města Vítkova.

 

 

4. Úrovně zapojení města do mezinárodních projektů

 1. Projekt je zcela organizován a plně financován městem.

 2. Projekt je zcela organizován a částečně financován městem.

 3. Projekt organizován externím subjektem a město se podílí na spolufinancování projektu (prostřednictvím dotací vyhlášených městem).

 4. Projekt je městem podporován pouze formálně (např. záštita starosty města, záštita města Vítkova) a organizaci a financování zajišťuje externí subjekt.

 

 

5. Partnerská města (stav k lednu 2019)

a) Kalety (Polská republika)

b) Vrbové (Slovenská republika)

 

6. Spřátelená města, spolky, instituce

Spolupráce není stvrzena partnerskou smlouvou. Jedná se o nahodilé společné aktivity v rámci kultury, sportu, vzdělávání, podpory tradic, výměnných pobytů apod.

 

 

7. Spolupráce s českými krajany a vítkovskými rodáky žijícími v zahraničí

 • Spolupráce při získávání finančních prostředků na realizaci společných projektů.

 • Spolupráce při zajišťování důležitých historických dat.

 • Pořádání společných výstav, kulturních, společenských a vzdělávacích akcí.

 • Spolupráce při záchraně památek (ať již kulturních či jiných významných objektů, lokalit, přírodních zajímavostí apod.)

 

 

8. Dotace města – otázka podpory mezinárodní spolupráce

Financování akcí jiných subjektů probíhá dle dotačních programů vyhlašovaných městem Vítkov.

 

 

9. Závěrečná ustanovení

 

 • Tato koncepce je závazným dokumentem určujícím zahraniční vztahy Města Vítkova v období od 20. února 2019 do 31. prosince 2022.

 • Tento dokument byl schválen Zastupitelstvem města Vítkova dne 20. února 2019, číslo usnesení 170/4.

 

Ve Vítkově dne 28. 2. 2019

 

Ing. Pavel Smolka

   starosta města