Obsah

Ceník odpadů ukládaných na sběrný dvůr

Typ: Odpadové hospodářství
Ceník je platný pro poplatníky zapojené do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ve městě Vítkov a okolní obce.

Katalogové číslo

Název odpadu

Kategorie

Cena za jednotku

pro město Vítkov Kč/kg

Množství odpadu přijímaných bezúplatně

ks, kg/rok

Cena pro obce mimo město Vítkov

Kč/kg

080111

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

N

 

zdarma

10,50

130110

Nechlorované hydraulické minerální oleje

N

 

zdarma

0,20

130205

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

N

 

zdarma

0,20

130206

Syntetické chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 130301

N

 

zdarma

0,20

130208

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

N

 

zdarma

0,20

130310

Jiné izolační a teplonosné oleje

N

 

zdarma

0,20

140603

Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

N

 

zdarma

7,30

150101

Papírové a lepenkové obaly

O

 

zdarma

1,70

150101

Papírové a lepenkové obaly znečištěné nebezpečnými látkami

O/N

 

zdarma

1,70

150102

Plastové obaly

O

 

zdarma

1,70

150102

Plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami

O/N

 

zdarma

1,70

150103

Dřevěné obaly

O

 

zdarma

1,70

150103

Dřevěné obaly znečištěné nebezpečnými látkami

O/N

 

zdarma

1,70

150104

Kovové obaly

O

 

zdarma

1,70

150104

Kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami

O/N

 

zdarma

1,70

150105

Kompozitní obaly

O

1,20

 

1,70

150106

Směsné obaly

O

1,70

 

1,70

150107

Skleněné obaly

O

 

zdarma

1,70

150107

Skleněné obaly znečištěné nebezpečnými látkami

O/N

 

zdarma

1,70

150109

Textilní obaly

O

 

zdarma

1,70

150110

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

 

zdarma

1,70

150202

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

7,30

 

7,30

150203

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02

O

7,30

 

7,30

160103

Pneumatiky

O

4,00

 

5,00

160107

Olejové filtry

N

 

zdarma

4,20

160111

Brzdové destičky obsahující azbest

N

 

zdarma

5,20

160112

Brzdové destičky neuvedené pod číslem 160111

O

 

zdarma

5,20

160113

Brzdové kapaliny

N

 

zdarma

6,70

160114

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

N

 

zdarma

6,70

160117

Železné kovy

O

 

zdarma

0,00

160118

Neželezné kovy

O

 

zdarma

0,00

160119

Plasty

O

 

zdarma

0,20

160120

Sklo

O

 

zdarma

0,20

160601

Olověné akumulátory

N

 

zdarma

0,00

160602

Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

N

 

zdarma

0,00

160604

Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)

O

 

zdarma

0,00

170101

Beton

O

0,50

 

0,60

170102

Cihla

O

0,50

 

0,60

170103

Tašky a keramické výrobky

O

0,50

 

0,60

170107

Směsi nebo oddělené frakce betonu cihel, tašek a keramických výrobků

O

0,50

 

0,60

170201

dřevo

O

4,00

 

5,00

170202

Sklo

O

 

zdarma

0,20

170203

Plasty

O

 

zdarma

0,20

170204

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

N

 

zdarma

4,00

170401

Měď, bronz, mosaz

O

 

zdarma

0,00

170402

Hliník

O

 

zdarma

0,00

170403

Olovo

O

 

zdarma

0,00

170404

Zinek

O

 

zdarma

0,00

170405

Železo a ocel

O

 

zdarma

0,00

170406

Cín

O

 

zdarma

0,00

170407

Směsné kovy

O

 

zdarma

0,10

170411

Kabely neuvedené pod číslem 1704010

O

 

zdarma

4,00

170504

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503

O

0,50

 

0,60

170506

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505

O

0,50

 

0,60

170603

Jiné izolační materiály

N

 

zdarma

4,00

170604

izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603

O

4,00

 

5,00

170605

Stavební materiály obsahující azbest

N

 

zdarma

5,30

170802

Stavební materiály na bázi sádry

O

1,50

 

1,80

170904

Směsné stavební a demoliční odpady

O

1,80

 

2,00

200101

Papír a lepenka

O

 

zdarma

0,20

200102

Sklo

O

 

zdarma

0,20

200108

Biologicky rozložitelný odpad

O

 

zdarma

0,40

200110

Oděvy

O

 

zdarma

4,00

200111

Textilní materiály

O

 

zdarma

4,00

200113

Rozpouštědla

N

 

zdarma

10,50

200114

Kyseliny

N

 

zdarma

10,50

200115

Zásady

N

 

zdarma

10,50

200117

Fotochemikálie

N

 

zdarma

10,50

200119

Pesticidy

N

 

zdarma

16,50

200121

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

 

zdarma

9,10

200123

Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (kompletní)

N

 

zdarma

6,50

200125

Olej a tuk

O

 

zdarma

0,20

200126

Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125

N

 

zdarma

0,20

200127

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

N

 

zdarma

1,70

200133

Baterie a akumulátory

N

 

zdarma

10,50

200135

Vyřazené elektrické a elektronická zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 200121,200123 (nekompletní)

N

6,50

 

7,50

200136

Vyřazené elektrické a elektronická zařízení neuvedené pod čísly 200121,200123,200135 (kompletní)

O

 

zdarma

0,00

200137

Dřevo obsahující nebezpečné látky

N

 

zdarma

4,00

200138

Dřevo neuvedené pod číslem 200137

O

 

zdarma

4,00

200139

plasty

O

 

zdarma

0,20

200140

kovy

O

 

zdarma

0,00

200201

Biologicky rozložitelný odpad

O

 

zdarma

0,40

200202

Zemina a kamení

O

1,20

 

1,50

200203

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

 

zdarma

0,40

200301

Směsný komunální odpad

O

4,00

 

5,00

200307

Objemný odpad

O

 

zdarma

4,00

 

Platnost ceníku od 1. 10 2015

   N – nebezpečný odpad, O – ostatní odpad,

   O/N – nebezpečnými látkami znečištěný ostatní odpad, SD – sběrný dvůr

 


Vytvořeno: 16. 5. 2019
Poslední aktualizace: 4. 1. 2022 11:20