Obsah

ZMĚNA SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Typ: Odpadové hospodářství
ZMĚNA SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 2Vážení občané, třídění odpadů je smysluplná součást našich životů, kterou každodenně přispíváme k ochraně našeho prostředí. Odpad, který je správně vytříděn, slouží dále jako surovina pro výrobu nových produktů a neskončí bez využití na skládce.

Loga povinné publicity  Loga povinné publicity

Třídění odpadů by mělo být jednou z priorit našich domácností a společnými silami se musíme  snažit zvýšit množství  vytříděných  odpadů,  abychom  na skládky byli nuceni ukládat co nejméně směsných odpadů.

S příchodem nové odpadové legislativy dojde k omezení ukládání využitelných odpadů na skládky. V souvislosti s tímto omezením budou také výrazně zvýšené poplatky, které musí naše město za uložení  odpadu na skládku hradit.

Naší snahou je maximalizovat a zefektivnit systém třídění komunálního odpadu, zvýšit komfort  třídění pro obyvatele našeho města  a  dlouhodobě  udržet  ceny  za  svoz  a  likvidaci  odpadu na přijatelných hladinách.

 

Bydlíte v rodinném domě? Zapojte se do nového systému svozu!

CO SE ZMĚNÍ?

  • Město Vítkov zapůjčí ZDARMA všem domácnostem žijícím v rodinných domech na území města 2 označené plastové nádoby o objemu 240 litrů.

  • V lokalitách rodinných domů omezíme kontejnery (1 100 l) na plast a papír a zvážíme přidání kontejnerů na sklo.

  • Na sídlištích prověříme možnost zvýšení počtu nádob na separovaný odpad (plasty, papír, sklo).

  • Ve Vítkově a v místních částech budou rozmístěny nádoby o objemu 240 l na použitý jedlý olej.

  • Třídění a svoz SKLA zůstávají beze změny.


JAK SE BUDE TŘÍDIT DO NOVÝCH POPELNIC?

  • ŽLUTĚ OZNAČENÁ  POPELNICE - je určená pro tříděný sběr plastu, drobného kovového odpadu (např. plechovky) a nápojového kartonu.

  • MODŘE OZNAČENÁ POPELNICE - je určená pro tříděný sběr papíru.

Naplněné popelnice budou sváženy svozovou firmou 1 x za 4 týdny.

Velké žluté a modré kontejnery o objemu 1 100 litrů zůstanou nadále u bytových a činžovních domů, u škol a ve sběrném dvoře.

Další podrobné informace budou zveřejněny na internetových stránkách města a Technických služeb  města Vítkova.

 

JAK BUDE PROBÍHAT VÝDEJ NÁDOB?

Nádoby budou vydávány v bývalém areálu TQM (mezi kulturním domem a PENNY) v srpnu, a to ve středu od 12 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Vydávání nádob bude probíhat i v září (termíny budou stanoveny a zveřejneny v dostatečném předstihu).

Nový systém třídení odpadů se týká zejména domácností v rodinných domech.

Při zavádění nového systému obdrží domácnosti po jednom kusu nádob od každého typu, tedy na každé číslo popisné 1x nádoba na papír a 1x nádoba na plasty.

Nádoby musí být opravdu využívány pouze ke svozu odpadu. Nádoby budou opatřeny čipy, které usnadní evidenci vývozu.

V případě zájmu se stačí s občanským průkazem dostavit v den vydávání nádob na stanovené místo, uzavřít na místě smlouvu o výpůjčce a nádoby si hned odvézt. Za rodinné domy může nádoby převzít vlastník nebo zletilá osoba, která je na uvedeném čísle popisném přihlášena k trvalému pobytu.

 

NÁDOBY UŽ MÁM! A CO DÁL?

Nádoby jsou určeny pro sběr plastů spolu s drobným kovovým odpadem a nápojovým kartónem a sběr papíru. 

Jednoduchý přehled, jak správné třídit odpad, dostanete při převzetí nádob.

 

Všechny nádoby vám budou pravidelne sváženy ve frekvencích:

druh odpadu:                                                                                                              četnost vývozu:

Směsný komunální odpad od rodinných domu                                             1x za 14 dní

Plast s drobným kovovým odpadem a nápojovým kartónem                   1x za 4 týdny

Papír                                                                                                                              1x za 4 týdny

 

Nový systém svozu bude zahájen od 1. 9. 2021.

Od tohoto data budou z veřejných prostranství u domovní zástavby staženy nekteré kontejnery na papír a plast. Svozový kalendář bude zveřejnen na webových stránkách mesta Vítkova a Technických služeb mesta Vítkova.

Nádoby u rodinného domu musí být umístěny na vlastním pozemku tak, aby jejich umístění nebránilo průchodu, nezhoršovalo dopravní situaci a rozhledové poměry, v zimě nebránilo úklidu sněhu z komunikací a celkově nezhoršovalo estetický vzhled města. Současně je třeba, aby nádoby byly zabezpečeny proti odcizení, příp. poškození. Ideálním místem je např. zahrada nebo dvůr k nemovitosti.

V den svozu odpadu přistaví vlastník nebo uživatel domu sběrnou nádobu na místo přiléhající ke komunikaci.

Prázdnou popelnici je třeba odstranit z veřejného prostranství nejpozději do konce svozového dne.

V případě, že se stane, že budete mít nádoby přeplněné, je možné využít pro třídení odpadů sběrný dvůr.

Případné dotazy vám rádi zodpovíme na Městském úřadu Vítkov, odboru služeb.
 


Vytvořeno: 28. 7. 2021
Poslední aktualizace: 4. 1. 2022 11:20
Autor: Jan Dušek