Obsah

Sběrný dvůr

Typ: Odpadové hospodářství
Sběrný dvůr 1Informace k provozu Sběrného dvora města Vítkova

Občané ve sběrném dvoře mohou legálně „odložit“ zejména velkoobjemový komunální odpad, tedy ten, který nevejde do 110 l popelových nádob a 1100 l kontejnerů. Sběrný dvůr je ale rovněž určen pro odložení nebezpečných odpadů a dalších odpadů z domácností občanů, které jsou uvedeny na www. tsvitkov.cz. Soustředěný odpad ze sběrného dvora se předává k dalšímu zpracování na recyklaci nebo k ekologické likvidaci oprávněnou osobou. Občané si tak mohou být jisti, že odpad, který odloží do sběrného dvora, nijak nezatíží či znečistí životní prostředí!  Podle nové vyhlášky č. 321/2014 Sb. k zákonu o odpadech, která určuje rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů je možné na sběrném dvoře odložit také kovový odpad a biologicky rozložitelný odpad. Biologicky rozložitelný odpad, zejména větve z ořezu stromů mohou občané odložit také přímo na kompostárnu na skládce v Nových Těchanovicích.

Sběrný dvůr je umístěn v průmyslové zóně na ul. Dělnická.

 

Provozní doba sběrného dvora

středa

12:00 – 18:00

sobota

8:00 – 12:00

 

Informace ke sběrnému dvoru je možné získat: 

  • u odpadového hospodáře TS, Ing. Vrchovecký, tel. 734 654 514  

  • u obsluhy SD, p. Chlachula, tel. 733 180 919

  • nebo na: www.tsvitkov.cz

 

CENÍK ODPADŮ UKLÁDANÝCH NA SBĚRNÝ DVŮR TS VÍTKOV

Ceník je platný pro poplatníky zapojené do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ve městě Vítkov a okolní obce.

Katalogové číslo

Název odpadu

Kategorie

Cena za jednotku

pro město Vítkov* Kč/kg

Cena pro obce mimo město Vítkov

Kč/kg

080111

Odpadní barvy a laky obsahující   organická rozpouštědla nebo jiné   nebezpečné látky

N

zdarma

10,50

130110

Nechlorované hydraulické minerální oleje

N

zdarma

0,20

130205

Nechlorované minerální motorové,   převodové a mazací oleje

N

zdarma

0,20

130206

Syntetické chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod   číslem 130301

N

zdarma

0,20

130208

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

N

zdarma

0,20

130310

Jiné izolační a teplonosné oleje

N

zdarma

0,20

140603

Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

N

zdarma

7,30

150101

Papírové a lepenkové obaly

O

zdarma

1,70

150101

Papírové a lepenkové obaly znečištěné nebezpečnými látkami

O/N

zdarma

1,70

150102

Plastové obaly

O

zdarma

1,70

150102

Plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami

O/N

zdarma

1,70

150103

Dřevěné obaly

O

zdarma

1,70

150103

Dřevěné obaly znečištěné nebezpečnými látkami

O/N

zdarma

1,70

150104

Kovové obaly

O

zdarma

1,70

150104

Kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami

O/N

zdarma

1,70

150105

Kompozitní obaly

O

1,20

1,70

150106

Směsné obaly

O

1,70

1,70

150107

Skleněné obaly

O

zdarma

1,70

150107

Skleněné obaly znečištěné nebezpečnými látkami

O/N

zdarma

1,70

150109

Textilní obaly

O

zdarma

1,70

150110

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami   znečištěné

N

zdarma

1,70

150202

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových   filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné   nebezpečnými látkami

N

7,30

7,30

150203

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a   ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02

O

7,30

7,30

160103

Pneumatiky

O

4,00

5,00

160107

Olejové filtry

N

zdarma

4,20

160111

Brzdové destičky obsahující azbest

N

zdarma

5,20

160112

Brzdové destičky neuvedené pod číslem 160111

O

zdarma

5,20

160113

Brzdové kapaliny

N

zdarma

6,70

160114

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

N

zdarma

6,70

160117

Železné kovy

O

zdarma

zdarma

160118

Neželezné kovy

O

zdarma

zdarma

160119

Plasty

O

zdarma

0,20

160120

Sklo

O

zdarma

0,20

160601

Olověné akumulátory

N

zdarma

zdarma

160602

Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

N

zdarma

zdarma

160604

Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)

O

zdarma

zdarma

170101

Beton

O

0,50

0,60

170102

Cihla

O

0,50

0,60

170103

Tašky a keramické výrobky

O

0,50

0,60

170107

Směsi nebo oddělené frakce betonu cihel, tašek a   keramických výrobků

O

0,50

0,60

170201

Dřevo

O

4,00

5,00

170202

Sklo

O

zdarma

0,20

170203

Plasty

O

zdarma

0,20

170204

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými   látkami znečištěné

N

zdarma

4,00

170401

Měď, bronz, mosaz

O

zdarma

zdarma

170402

Hliník

O

zdarma

zdarma

170403

Olovo

O

zdarma

zdarma

170404

Zinek

O

zdarma

zdarma

170405

Železo a ocel

O

zdarma

zdarma

170406

Cín

O

zdarma

zdarma

170407

Směsné kovy

O

zdarma

0,10

170411

Kabely neuvedené pod číslem 1704010

O

zdarma

4,00

170504

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503

O

0,50

0,60

170506

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505

O

0,50

0,60

170603

Jiné izolační materiály

N

zdarma

4,00

170604

izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603

O

4,00

5,00

170605

Stavební materiály obsahující azbest

N

zdarma

5,30

170802

Stavební materiály na bázi sádry

O

1,50

1,80

170904

Směsné stavební a demoliční odpady

O

1,80

2,00

200101

Papír a lepenka

O

zdarma

0,20

200102

Sklo

O

zdarma

0,20

200108

Biologicky rozložitelný odpad

O

zdarma

0,40

200110

Oděvy

O

zdarma

4,00

200111

Textilní materiály

O

zdarma

4,00

200113

Rozpouštědla

N

zdarma

10,50

200114

Kyseliny

N

zdarma

10,50

200115

Zásady

N

zdarma

10,50

200117

Fotochemikálie

N

zdarma

10,50

200119

Pesticidy

N

zdarma

16,50

200121

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

zdarma

9,10

200123

Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky   (kompletní)

N

zdarma

6,50

200125

Olej a tuk

O

zdarma

0,20

200126

Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125

N

zdarma

0,20

200127

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné   látky

N

zdarma

1,70

200133

Baterie a akumulátory

N

zdarma

10,50

200135

Vyřazené elektrické a elektronická zařízení obsahující   nebezpečné látky neuvedené pod čísly 200121,200123 (nekompletní)

N

6,50

7,50

200136

Vyřazené elektrické a elektronická zařízení neuvedené pod   čísly 200121,200123,200135 (kompletní)

O

zdarma

zdarma

200137

Dřevo obsahující nebezpečné látky

N

zdarma

4,00

200138

Dřevo neuvedené pod číslem 200137

O

zdarma

4,00

200139

Plasty

O

zdarma

0,20

200140

Kovy

O

zdarma

0,00

200201

Biologicky rozložitelný odpad

O

zdarma

0,40

200202

Zemina a kamení

O

1,20

1,50

200203

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

zdarma

0,40

200301

Směsný komunální odpad

O

4,00

5,00

200307

Objemný odpad

O

zdarma

4,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* platí pro poplatníky zapojené do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ve městě Vítkově (občané bydlící na katastru obce nebo vlastnící zde nemovitost. Prokázání: trvalé bydliště občanským průkazem a vlastník nemovitosti občanský průkaz a výpis z katastru nemovitostí)

Platnost ceníku od 1. 10. 2015

Ceny jsou uvedeny s DPH

 


Vytvořeno: 3. 4. 2018
Poslední aktualizace: 9. 4. 2018 15:19