Obsah

Prodloužení dočasné ochrany do 31.03.2024

Typ: Допомога громадянам України
POMOC UKRAJINĚ!
Dočasná ochrana bude prodloužena do 31.3.2024. 
Prodloužení dočasné ochrany se týká držitelů DO, kteří ji získali v roce 2022; kdo získal DO v roce 2023, byla mu již udělena s platností do 31.03.2024.

Prodloužení DO proběhne ve dvou krocích:

 1. elektronická registrace k prodloužení dočasné ochrany - nejpozději do 31.03.2023 - listinná forma registrace nebude umožněna, každá osoba s DO se musí zaregistrovat

 2. vyznačení vízového štítku při osobní návštěvě na pracovišti OAMP - v určeném termínu do 30.09.2023 - štítek si musí držitel DO vyzvednout osobně

 

1. Elektronická registrace k prodloužení dočasné ochrany

 • registrace k prodloužení bude probíhat od data účinnosti zákona (pravděpodobně 24.01.) do 31. března 2023

 • pokud se držitel dočasné ochrany nezaregistruje k prodloužení do 31.3.2023, dočasná ochrana mu zaniká - 01.04.2023 zanikne DO všech osob, které získaly DO v roce 2022 a nezaregistrovaly se k prodloužení (MV provede záznam v systémech)

 • registrace poběží přes cizinecký portál FRS: frs.gov.cz - nová verze bude nasazena v týdnu od 23.1., přibude sekce “Dočasná ochrana,” tlačítko k prodloužení bude na portálu vystaveno na více místech, aby jej lidé našli - web a instrukce budou i v ukrajinštině, informace je třeba zapisovat latinkou

 • na portálu bude mít každý dospělý držitel DO vlastní uživatelský účet, v němž budou uloženy všechny informace o prodloužení DO, systém bude zasílat notifikační emaily, ty je nutné sledovat

 • je třeba mít unikátní emailovou adresu, na kterou bude zasláno potvrzení o registraci - pokud klienti nemají emailovou adresu, musí si ji založit - není možné, aby se více dospělých osob registrovalo k prodloužení z jedné emailové adresy - pokud je to třeba, pomozte klientům se zřízením jejich vlastní emailové adresy

 

Proces registrace - jednotlivé kroky

 1. vytvoření uživatelského účtu - zadání emailu a hlesla

 2. ověření emailové adresy - v emailové schránce je třeba kliknout na odkaz ve validačním emailu zaslaném ze systému FRS

 3. výběr, pro koho DO prodlužuji - buď pro sebe (a případně osoby mladší 18 let), nebo pouze pro osobu mladší 18 let (může vyplnit i osoba, která nemá DO, ale jedná za nezletilou osobu)

 4. vyplnění základních osobních údajů - v této sekci jde o ztotožnění osoby, údaje se uvádějí proto, že se porovnají s údaji uloženými v systémech MV, a podle nich se potvrdí, že jde o osobu s DO

  1. jméno - nutno vypsat přesně podle dokladů nebo tak, jak je jméno uvedeno v systému MV

  2. datum narození, kontaktní telefon, pohlaví

  3. číslo cestovního dokladu - uvádějte čísla dokladů, které jste používali při komunikaci s MV/KACPU; i pokud je pas starý, ale jeho číslo někde figuruje, číslo uveďte. Naopak nový pas, který MV nebyl nikdy předložen a jeho číslo nahlášeno, může dělat problémy. Lze zaškrtnout možnost “nemám cestovní doklad”, ale pouze v situaci, kdy osoba pas skutečně nemá a je to zaznamenáno v systému. Nelze uvádět rodná čísla místo čísla cestovního dokladu.

  4. číslo víza - lze uvést “nemám vízový šítetk”, pokud jej skutečně nemá (u osob, které dostaly razítko bez čísla).

  5. místo hlášeného pobytu cizince v ČR - nejprve se vybírá obec z vyskakovacího seznamu (je tam uvedena obec i okres), pak se vybírá ulice a číslo z vyskakovacího seznamu. Adresu lze zadat i ručně.

  6. Je třeba uvést co nejvíce identifikačních údajů, aby došlo ke ztotožnění - systém je nastaven tak, aby se registrovali všichni cizinci, kteří mají DO. I pokud nemají doklady a je to v systémech uvedeno, registrací projdou. Formulář je možné uložit a vrátit se k němu později a např. doplnit číslo vízového štítku.

 5. možnost přidat osoby mladší 18 let, za které osoba žádá o prodloužení DO - je možné přidat až 10 osob mladších 18 let

  1. opět je nutné uvést identifikační údaje dítěte - jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, číslo dokladu (u dětí napsaných v pase rodiče se udává číslo pasu rodiče), číslo vízového štítku, u adresy je možné zaškrtnout, že adresa je stejná

  2. u dětí, které plní povinnou školní nebo předškolní docházku, bude také kolonka na výběr školy nebo školky - toto pole dosud ve formuláři není, zatím tedy nevíme, jak se bude název a adresa školy vybírat - skutečnost, zda dítě plní školní docházku, nebude mít vliv na prodloužení DO, DO bude prodloužena

  3. další kolonka slouží k zadání vztahu k nezletilým dětem, za které osoba žádá o prodloužení DO - půjde jen o zaškrtnutí typu vztahu (rodič, prarodič, sourozenec, jiný vztah). Žádné doklady se při registraci nepředkládají, nic se do systému nenahrává, nepřikládají se žádné přílohy. Dokumenty, kterými je nutné doložit vztah k nezletilému, se předkládají až fyzicky na OAMP při převzetí štítku. Potřebné dokumenty a jejich vzory jsou uvedeny na webu MV ČR v Informacích o prodloužení DO.

 6. výběr pracoviště a termínu pro vyzvednutí štítku

  1. výběr pracoviště - z vyskakovacího seznamu - podle místa bydliště se nabídnou pouze relevantní pracoviště v kraji, bude u nich poznačeno, zda jsou bezbariérová

  2. výběr termínu - otevře se standardní rezervační kalendář pro konkrétní vybrané pracoviště; kalendář zobrazí jen termíny, na které je možné zaregistrovat všechny osoby, za které je podávána žádost (volná místa se nabízejí podle počtu registrovaných osob)

 7. dokončení rezervace - zobrazí se rekapitulace zvolených údajů a klikne se na “Dokončit”

  1. přijde emailové potvrzení o rezervaci - na potvrzení bude uvedeno, že je dočasná ochrana prodloužena do 30. 9.2023 (až vylepením štítku bude prodloužena do 31.3.2024)

  2. email nepřijde okamžitě, může trvat až 60 minut než bude potvrzení vygenerováno (probíhá ztotožnění osob a zápis údajů do systému)

  3. uživatel se pomocí emailu a hesla bude moct přihlásit do svého účtu, podívat se na termín převzetí štítku

  4. v případě nutnosti bude možné změnit termín převzetí štítku - MV apeluje, aby byl termín měněn jen ve skutečně naléhavých případech

 

Při registraci budou sbírány ještě další informace o osobách s DO pro účely MPSV a MŠMT. Rozsah těchto informací dosud není finalizován. Dotazník bude sbírán jako anonymní a dobrovolný. Informace budou zdrojem důležitých informací pro státní správu o potřebách klientů a nebudou mít vliv na prodloužení DO.  

 

Co obsahuje potvrzení o registraci, které cizinec dostane?

 • informace o registrované osobě v rozsahu údajů, které vyplnila do formuláře, číslo jednací registrace, číslo registračního formuláře - to jsou údaje pro kukátka pro zaměstnavatele (bude existovat náhled pro instituce mimo státní správu)

 • pokud osoba registrovala děti, na potvrzení budou i údaje o dětech

 • pokud registraci dělala osoba žádající o prodloužení pouze pro nezletilou osobu, budou na potvrzení údaje o žádající osobě i o dítěti

 • termín k převzetí štítku, který má osoba sjednána, adresa pracoviště OAMP, kde bude štítek vylepen

 • explicitně napsaný termín platnosti potvrzení do 30.9.2023 (nejzazší termín pro vylepení štítku)

 • OAMP plánuje na potvrzení dodat informace, co vzít s sebou k vylepení; pokud se budou lišit adresy pobytu a té uvedené v registraci, bude registrovaný upozorněn

 • když člověk změní termín k vylepení štítku, přijde mu nové potvrzení s novým termínem

 

 

2. Osobní návštěva pracoviště OAMP a vyznačení vízového štítku

 • k vyznačení vízového štítku je třeba se dostavit v den a na pracoviště určené v potvrzujícím emailu

 • kdo se nedostaví k vyznačení štítku ve stanoveném termínu, musí provést novou registraci a dostane nový termín

 • vyznačování vízových štítků bude probíhat do 30.9.2023, kdo se po provedení registrace nedostaví do 30.9.2023 k vyznačení vízového štítku, nebo nedoloží doklad o ubytování, dočasná ochrana mu zaniká

 • doklad o ubytování jsou povinny doložit osoby, které požádaly o DO před 27.6.2022 a které zároveň nebydlí v nouzovém ubytování zajištěném KACPU - kdo požádal o DO po 27.6.2022 a místo jeho hlášeného pobytu se shoduje s adresou uvedenou při registraci, nebo je ubytován v nouzovém ubytování, nemá povinnost předkládat doklad o ubytování - doklad o zajištění ubytování jde nahradit nájemní/ubytovací smlouvou

 • za dítě mladší 18 let převezme vízový štítek pouze zákonný zástupce nebo osoba oprávněná za dítě jednat - dospělá osoba musí prokázat vztah k dítěti, dokumenty prokazující vztah přinese fyzicky na OAMP k vylepení štítku - seznam dokladů k doložení vztahu k dítěti je zveřejněn na webu MV

 

 

Prodloužení víza za účelem strpění

 • jde o vízum podle §33, 1/a ZPC, pro ty, kdo pobývali v ČR před 24.2.2022 a nemohou se vrátit na Ukrajinu

 • víza za účelem strpění vydaná v roce 2022 není nutné prodlužovat, jsou prodloužena ze zákona - držitel víza nemusí aktivně nic činit, platnost víz bude prodloužena v systému, který je propojen s ostatními informačními systémy (státní správa, zdravotní pojišťovny)

 • kdo chce vyznačit štítek, musí se objednat na OAMP - je to standardní objednání podle spádovosti, nejedná se o registraci jako u prodloužení DO, objednat lze přes FRS (cizinecký portál), nebo přes telefon - nelze přijít bez objednání!

 • od 1.1.2023 jsou víza za účelem strpění vydávána s platností až do roku 2024

 

 

Dotazy, upřesnění, řešení indviduálních případů

Na stránce k prodloužení DO v našem Infoservisu jsme vytvořili sekci "Dotazy a upřesnění", kam jsme shromáždili další informace k předkládaným dokladům, k platnosti cestovních dokladů, prokázání vazby k nezletilému dítěti, k cestování do EU i mimo EU a k dalším tématům. Informací je mnoho, ale odpovídají na většinu otázek, je proto dobré věnovat jim čas a přečíst je až do konce.

 

To podstatné:

 • elektronická registrace je nastavena tak, aby naprostá většina osob s DO byla zaregistrována,

 • registrační formulář musí vyplnit každý držitel DO - i štítek by si měl každý převzít, převzetí štítku na plnou moc není možné,

 • individuální případy, kdy neproběhne registrace nebo kdy se osoba z vážných důvodů nemůže dostavit osobně na OAMP, je třeba řešit s OAMP - pomocí infolinky MV +420 974 801 802,

 • operátoři linky ale nemohou za cizince vyplňovat formuláře, k tomu musí pomoci pomáhající pracovníci, infolinka je určena pro urgentní případy,

 • informace k prodloužení DO na webu MV, a na Facebooku MV Naši Ukrajinci,

 • v našem Infoservisu máme speciální stránku k prodloužení DO,

 • budeme vás dále informovat.

 


Vytvořeno: 19. 1. 2023
Poslední aktualizace: 19. 1. 2023 08:30
Autor: Jan Dušek