Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Městská policie informuje a doporučuje

Městská policie informuje a doporučuje 1

Před nadcházejícími prázdninami bychom chtěli předat rodičům i jejich dětem několik užitečných informací a zásad bezpečného chování a aktivit mimo domov. Věříme však, že tyto informace mohou být užitečné i pro ostatní občany. 

INFORMACE PRO RODIČE:

Veďte své děti, aby:

 • Nenosily klíče od bytu viditelně.
 • Uzamkly při odchodu z bytu nebo z domu řádně dveře.           
 • Neotvíraly neznámým lidem, když jsou samy doma a neříkaly do telefonu, kdy se rodiče vrátí.
 • Nechodily nikam s neznámými lidmi.
 • Nebraly nic od cizích lidí.
 • Vás vždy informovaly, kde jsou a co dělají.
 • Oznámily neprodleně vám, ve škole nebo na policii, když je někdo obtěžuje, když jim nebo jejich kamarádům někdo ubližuje.

Posíláte děti na letní tábor?

 • Zjistěte si, kdo letní tábor provozuje (zvláště pokud je to tábor na inzerát).
 • Doprovoďte dítě na místo, odkud se na tábor odjíždí a osobně předejte dítě vedoucímu oddílu.
 • Zjistěte si přesnou adresu pobytu dítěte a termín návratu.
 • Alespoň 2x napište nebo zavolejte svému dítěti a vyžadujte od dítěte informace o jeho pobytu.
 • Informujte se u hlavního vedoucího nebo oddílového vedoucího na programovou náplň tábora a věk, popřípadě kvalifikaci oddílových vedoucích (zkušenosti z práce s dětmi, studující osoby, které celoročně s dětmi pracují).
 • Pro dítě by měl být tábor součástí prázdninového programu. Dítě nesmí mít pocit, že je tam dáno „za trest“ nebo z důvodu, že rodiče například odjíždějí do zahraničí a dítě nechají v ČR.
 • Pokud dítě napíše nebo zavolá o negativních zkušenostech ze svého pobytu (například nedostatek stravy, nadměrná fyzická zátěž, tělesné tresty apod.), prověřte si tyto skutečnosti (osobní návštěva tábora, písemný či telefonický dotaz na hlavního vedoucího).
 • Vybavte dítě dostatečným množstvím léků, které pravidelně užívá a informujte o tom lékaře nebo zdravotní personál, který má být součástí vedení tábora.
 • Informujte vedoucího oddílu o případných zdravotních omezeních dítěte, sdělte, zda je plavec či neplavec.
 • Po návratu dítěte z tábora si udělejte čas na povídání o průběhu celého pobytu, pokud dítě hovoří o negativních skutečnostech, prověřte si je.
 • Dojde-li k nápadné změně chování, nechuť hovořit o pobytu, programu, kamarádech, vedoucích nebo jeví-li dítě známky fyzických trestů - kontaktujte některé rodiče dětí ze stejného oddílu, jak na tento pobyt reagují jejich děti.
 • Pokud dítě nechce o negativních skutečnostech hovořit s rodiči, obraťte se na odborníky (například na Rodičovskou linku, tel. č.: 606 021 021, která je anonymní).
 • V závažných případech se obraťte na Policii ČR.

INFORMACE PRO DĚTI:

Bezpečné chování mimo domov:

 • Rodiče by měli vždy vědět kam a s kým jde jejich dítě.
 • Pokud je to možné choďte ven s kamarády, protože je to zábavnější a bezpečnější.
 • Vyhýbejte se málo osvětleným místům, opuštěným domům, zbořeništím nebo hustému porostu.
 • Nikdy nemluvte s cizími lidmi, nikam s nimi nechoďte, ani kdyby tvrdili, že je poslali rodiče.
 • Vždy řekněte NE, když vám někdo nabízí cigarety, alkohol nebo drogy. Od cizích lidí neberte bonbóny ani jiné sladkosti.
 • Nikdy si nehrajte se zápalkami nebo zapalovačem.
 • Naučte se přesnou adresu svého bydliště, telefonní číslo domů a telefonní číslo rodičům do práce.
 • Zapamatujte si důležitá telefonní čísla, kam je možné se obrátit a požádat o pomoc. Používejte je pouze tehdy, když se někdo vážně zraní, někde hoří nebo při jiném závažném jednání:
150 (Hasiči)   

BEZPLATNÁ VOLÁNÍ

155 (Záchranná služba)     
156 (Městská policie)
158 (Policie ČR)
556 312 277, 603 262 069 (Městská policie Vítkov)
556 300 333 (Policie ČR, OO Vítkov)
 • O každé nepříjemné situaci je vhodné uvědomit rodiče, učitele nebo jinou dospělou osobu, které se dá důvěřovat. Je možné také využít bezplatnou telefonní Linku bezpečí, tel. č.116 111.

Bezpečné koupání a pobyt v přírodě:

 • Nikdy se nekoupejte sami a na místech, která nejsou dobře známá.
 • Neskákejte do vody hned, ale nejprve se opláchněte. Neskákejte do míst, kde neznáte hloubku.
 • Pokud do vody skáče více osob, ujistěte se, zda kamarád, který skočil před vámi vyplaval, aby nemohlo dojít ke zranění.   
 • Ve vodě si nehrajte s předměty, o které je možné se zranit.
 • Do vody neházejte nic co tam nepatří.
 • Po dobu hry ve vodě je nutné dávat pozor a občas se přesvědčte, zda nikdo z vašich kamarádů nechybí a na místě je tolik osob, kolik jich přišlo. V zápalu hry se může lehce stát, že se kamarád mohl začít topit a nikdo si toho nevšiml.
 • Pokud zjistíte, že chybí některý z kamarádů, je nutné na to upozornit ostatní a začít jej hledat. Co nejdříve přivolejte dospělou osobu a informujte ji o tom co se stalo.   
 • Člověk je součástí přírody, a proto by se k ní měl chovat jako ona k němu. Zejména nelámejte větve stromů, netrhejte zbytečně květy a rostliny, nezabíjejte malé a bezbranné živočichy, hmyz, nevybírejte hnízda ptáků. Příroda naopak potřebuje pomoc člověka, proto je vhodné se do pomoci přírodě zapojit.
 • V přírodě se chovejte tiše, nezakládejte ohně a nenechávejte po sobě odpadky.
 • Hrajte si na místech, kde jsou k tomu vytvořeny podmínky. Nepoužívejte hlučné předměty (petardy, rádio…), které plaší zvířata a obtěžují ostatní lidi.
 • V lese nebo na louce nejezte a nesbírejte rostoucí plody, které bezpečně neznáte.
 • Nebojte se upozornit kamaráda, který přírodu ničí a devastuje na to, že nejedná správně.
 • Na výlet do přírody si s sebou vezměte nejen něco k jídlu a pití, ale i základní pomůcky na poskytnutí první pomoci. Pokud jste na něco alergičtí, nezapomínejte na léky, které ztlumí počáteční reakci těla.

Zásady bezpečné jízdy na kole nebo koloběžce:

 • Před jízdou vždy překontrolujte technický stav, hlavně stav brzd a světel. Každou zjištěnou závadu bezodkladně odstraňte.
 • Pamatujte na to, že řídítka jsou od toho, aby se držela oběma rukama.
 • Při vjíždění na komunikaci se pořádně rozhlédněte, aby nedošlo ke střetu s jiným účastníkem silničního provozu.
 • Děti by neměly zapomínat říci rodičům, kam na kole či koloběžce jedou, případně kde se budou pohybovat. Jezděte vždy vpravo co nejblíže k okraji vozovky, při jízdě více osob jednotlivě za sebou.
 • Pokud jste předjížděni autem nebo autobusem, je důležité se pevně držet řídítek, aby tlakem vzduchu nedošlo k pádu na vozovku.
 • Pamatujte na to, že je nutné při změně směru jízdy ukázat kam odbočujete.
 • Chodník slouží především chodcům a používat jej na kole nebo koloběžce je povoleno pouze dětem do 10 let věku - při použití kola nebo koloběžky je nutné tlačit tyto vedle sebe.
 • Buďte opatrní při brzdění přední brzdou, aby nedošlo k přepadnuti přes řídítka.
 • Jste-li mladší 18 let, musíte při jízdě na pozemní komunikaci použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
 • Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelovou komunikaci vjíždět a jet pouze pod dohledem osoby starší 15 let.
 • Na jednomístném kole nebo koloběžce nejezděte ve dvou.
 • Za snížené viditelnosti mějte za jízdy rozsvícený světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, můžete jako náhradu za světlomet použít svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.
 • Nenechávejte své kolo nebo koloběžku bez dozoru, při jejich opuštění tyto připevněte k pevnému stabilnímu objektu řetězem nebo lankem se zámkem, aby nedošlo k odcizení.
 • Je nutné dodržovat veškeré dopravní značky, a to jak svislé, tak i vodorovné.

Povinná výbava jízdních kol a koloběžek:

Povinná výbava jízdních kol i koloběžek je definovaná ve vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

 • Dvě na sobě nezávislé účinné brzdy s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou.
 • Volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě zaslepeny (zátkami, rukojeťmi apod.).
 • Zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energií, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm; páčky měničů převodu, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníku musí mít hrany buď' obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru nejméně 3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni kolmé nejméně 2 mm.
 • Matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinace s krytkou konce náboje, musí být uzavřené,
 • Zadní odrazka červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazka musí být pevně umístěna v podélné střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250-900 mm nad rovinou vozovky; odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty.
 • Přední odrazka bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola u stojícího kola; odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty.
 • Odrazky oranžové barvy na obou stranách šlapátek (pedálů), tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti.
 • Na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jedna boční odrazka oranžové barvy na každé straně kola; tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty. 

Za snížené viditelnosti;

 • světlomet svítící dopředu bílým světlem; světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak, aby se toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem řidiče měnit; je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem, zadní svítilna červené barvy; podmínky pro umístění této svítilny jsou shodné s podmínkami pro umístění a upevnění zadní odrazky; zadní červená svítilna muže být kombinovaná se zadní odrazkou červené barvy podle odstavce; zadní červená svítilna může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy.
 • Zdroj elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení.
 • Jízdní kola uváděná na trh musí mít na snadno dostupném místě rámu trvanlivě vyznačeno dobře čitelné výrobní číslo nebo být vybavena zařízením jej spolehlivě nahrazujícím; za spolehlivě výrobní číslo nahrazující zařízení se v tomto případě považuje například i elektronický nosič takové informace, který bude pevně spojen s rámem.
Datum vložení: 13. 6. 2022 8:20
Datum poslední aktualizace: 20. 10. 2023 9:34
Autor: Jan Dušek

Praktické info

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:848
TÝDEN:848
CELKEM:2910807

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Únor 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30
31 1 2
3 4
5
6
7 8
9
10 11
12
13
14 15 16
17 18
19
20
21 22
23
24 25
26
27
28 29 1
2 3

Aktuální teplota

26.2.2024 22:37

Aktuální teplota:

8,8 °C

Vlhkost:

81,8 %

Rosný bod:

5,9 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov