Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Kdy se obrátit na Městskou policii

Kdy se obrátit na Městskou policii 1

Řízením Městské policie Vítkov je usnesením Zastupitelstva města pověřen místostarosta, který rovněž jménem města jedná v pracovněprávních vztazích strážníků. Jeden strážník je pověřen Radou města plněním některých úkolů při řízení Městské policie Vítkov.

Městská policie Vítkov při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii či dalších zákonů zejména:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • se podílí v rozsahu stanoveném zákonem nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení
 • se podílí na prevenci kriminality v obci
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii

Při plnění svých úkolů obecní policie spolupracuje s Policií České republiky.

KAŽDÝ MÁ PRÁVO OBRACET SE NA STRÁŽNÍKA OBECNÍ POLICIE SE ŽÁDOSTÍ O POMOC A STRÁŽNÍCI JSOU POVINNI V ROZSAHU SVÝCH ÚKOLŮ POŽADOVANOU POMOC POSKYTNOUT.

Na základě veřejnoprávní smlouvy mezi příslušnými obcemi může obecní policie vykonávat svoji pravomoc i na území jiných obcí, které vlastní obecní policie nezřídily. Obec, která obecní policii nezřídila, vydá strážníkovi písemné zmocnění, kterým prokazuje oprávněnost výkonu pravomoci na jejím území. Město Vítkov má v současné době uzavřenou jednu veřejnoprávní smlouvu s obcí Čermná ve Slezsku, jejímž předmětem je zajištění odchytu opuštěných a toulavých zvířat strážníky MP Vítkov.

Strážníci jsou při plnění úkolů obecní policie oprávněni:

 • požadovat vysvětlení
 • vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů
 • požadovat prokázání totožnosti
 • požádat každého o věcnou a osobní pomoc ke splnění konkrétního úkolu
 • předvést osobu
 • odebrat zbraň
 • zakázat vstup na určená místa
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • odejmout věc
 • použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
 • vstoupit do živnostenských provozoven
 • použít donucovací prostředky, psa nebo služební zbraň
 • zpracovávat osobní údaje, potřebné k plnění úkolu
 • pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných
 • zastavovat vozidla na pozemních komunikacích ve vymezených případech
 • pokyny usměrňovat provoz na pozemních komunikacích
 • měřit rychlost vozidel na pozemních komunikacích
 • vyzvat řidiče k podrobení se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou
 • rozhodnout o odstranění vozidla, které tvoří překážku v provozu na pozemní komunikaci

V případě, že se potřebujete na strážníky MP Vítkov obrátit s jakoukoli žádostí o pomoc, kterou jsou strážníci povinni poskytnou v rozsahu svých úkolů, můžete tak učinit osobně, telefonicky nebo e-mailem na Městské policii Vítkov (nám. Jana Zajíce č.p.7, tel. č. 556 312 277 a 603 262 069, e-mail: mestska.policie@vitkov.info).

Při osobním jednání je zapotřebí předložit jakýkoliv průkaz totožnosti (nejlépe občanský průkaz). Oznámení nebo žádosti o pomoc však lze provést v některých případech i anonymně telefonicky. K oznámení v uvedené věci není zapotřebí vyplňovat žádný formulář a nehradí se žádné poplatky.

Veškeré podněty a žádosti o pomoc jsou řešeny v rámci možností bezodkladně, hlídka MP na místě zjistí skutečný stav věci a provede nezbytná opatření k odvrácení závadového jednání. Věc se řeší na místě nebo po zadokumentování postoupením příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

Při řešení vzniklých situací se postupuje zejména podle následujících právních předpisů:

 • Zákon č. 553/1991 o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č.246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • Listina základních práv a svobod vyhlášena usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb.
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č.379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výroby, alkoholem a jinými návykovými látkami
 • Nařízení vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • Právní předpisy Města Vítkova
Datum vložení: 5. 4. 2018 11:24
Datum poslední aktualizace: 14. 10. 2023 22:56
Autor: Městská policie

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30
1 2
3
4 5
6
7
8 9 10
11 12
13
14
15 16
17
18 19
20
21
22 23 24
25 26
27
28
29 30
31
1 2

Aktuální teplota

26.5.2024 08:05

Aktuální teplota:

16.3 °C

Vlhkost:

83.2 %

Rosný bod:

13.4 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov