Vítkov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Městský rozhlas

Pravidla pro užívání městského rozhlasu

I.

Základní ustanovení

Město Vítkov vydává Pravidla pro užívání městského rozhlasu jako vnitřní předpis, upravující přístupová a vysílací práva a povinnosti pro potřeby vysílání Městského úřadu ve Vítkově a pro komerční vysílání městským rozhlasem.

II.

Vysílací stanoviště městského rozhlasu

 1. Vysílacím stanovištěm je budova Městského úřadu ve Vítkově.

 2. Vysílá se zpravidla dvakrát denně (dopoledne, odpoledne) v pracovní dny.

 3. Odchylky schvaluje tajemnice MěÚ Vítkov nebo starosta města na základě písemné žádosti (např. vysílání v mimopracovní dny a svátky či četnost vysílání).

 4. Všechny zprávy určené k vyhlášení se po jejich obdržení zasílají e-mailem tajemnici městského úřadu.

III.

Přístupová práva k městskému rozhlasu

 1. Vyhlašování zpráv dle odst. IV. a V.  je zajišťováno prostřednictvím pracovníků oddělení vnějších vztahů a propagace.

 2. Zprávy, oznámení a výzvy mohou vyhlašovat bez omezení:

 • starosta, místostarosta a tajemník MěÚ,
 • tajemník bezpečnostní rady a krizového štábu, popř. pověření členové krizového štábu.

IV.

Vysílání zpráv městského úřadu městským rozhlasem

 1. Příspěvky navržené k odvysílání městským rozhlasem předávají zaměstnanci městského úřadu na předepsaném formuláři (viz příloha č. 1).

 2. Příspěvek se předává elektronicky, formou e-mailu ve Wordu pracovníkům oddělení vnějších vztahů a propagace v tomto pořadí:

 • pracovník informačního centra a správce webových stránek;       

 • vedoucí oddělení vnějších vztahů a propagace;

 • pracovník městské knihovny;

 • vedoucí odboru služeb.

 1. Zpráva obsahuje maximálně 350 znaků vč. mezer. Toto omezení se nevztahuje na zprávy vedoucí k ochraně života nebo majetku (hlášení bezpečnostní rady a krizového štábu města).

 2. Každá zpráva je vyhlašována max. čtyřikrát.

 3. Předkladatel zodpovídá za obsah vysílané zprávy (faktická správnost, soulad s právními předpisy a GDPR).

 4. Vysílání zpráv městského úřadu nepodléhá zpoplatnění.  

 5. Evidenci odvysílaných zpráv vede pracovník oddělení vnějších vztahů a propagace.

 6. Zpráva je automaticky zveřejněna na webu města – Městský rozhlas a popř. v dalších informačních kanálech města Vítkova vyznačených v žádosti.

V.

Komerční vysílání městským rozhlasem

 1. Příspěvky navržené k odvysílání městským rozhlasem podávají zájemci prostřednictvím oddělení vnějších vztahů a propagace v písemné podobě na předepsaném formuláři (příloha č. 2). Formulář doručí na adresu Město Vítkov, oddělení kultury, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov osobně nebo prostřednictvím doručovací služby nebo elektronickou poštou na adresu infocentrum@vitkov.info.

Město Vítkov si vymiňuje, prostřednictvím zaměstnance vyhlašujícího zprávu, možnost zásahu do vysílané zprávy po dohodě se žadatelem.

V případě, že nedojde ke shodě, zpráva nebude odvysílána.

 1. Příspěvek musí obsahovat:

 • jméno žadatele nebo název a IČ firmy,

 • bydliště žadatele nebo adresu firmy,

 • telefonní kontakt,

 • název akce; datum, čas a místo konání; nabídku (např. stručnou charakteristiku akce, nabídku sortimentu apod.).

 1. Předkladatel zodpovídá za obsah vysílané zprávy (faktická správnost, soulad s právními předpisy a GDPR).

 2. Nevysílají se zprávy s pobuřujícím a nevhodným textem, soukromé zprávy a sdělení, gratulace a poděkování, zprávy obsahující osobní údaje.

 3. Zprávy se vyhlašují pouze v pracovní dny.

 4. Evidenci odvysílaných zpráv vede pracovník oddělení vnějších vztahů a propagace.

 5. Vyhlášena zpráva bude automaticky zveřejněna na webu města – Městský rozhlas.

 6. Poplatky

 do 350 znaků včetně mezer = 100 Kč + DPH

351 – 700 znaků včetně mezer = 400 Kč + DPH

              Veškeré číslovky v textu budou vypsány slovy a nebudou používány zkratky.  

 Žadatel uhradí poplatek do pokladny MěÚ nebo převodem na účet města.   

 1. Osvobození od poplatku

Od poplatku jsou osvobozena hlášení v rozsahu čtyř hlášení jedné zprávy, každé v délce hlášení do 700 znaků včetně mezer:

 • Správců sítí a komunikací, která mají informativní charakter pro občany města (uzávěry, poruchy, odstávky, přerušení dodávek apod.).

Od poplatku jsou osvobozena hlášení v rozsahu čtyř hlášení jedné zprávy, každé v délce hlášení do 350 znaků včetně mezer:

 • Nabídky kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných na území města a v jeho místních částech (koncerty, plesy, přednášky, školní akce určené pro veřejnost, sportovní turnaje apod.). o výjimkách mimo území města V odůvodněných případech o výjimkách rozhoduje starosta, místostarosta nebo tajemnice.

 • Zdravotnických zařízení na území města (změna ordinačních hodin, nenadálé uzavření ordinací, zdravotnických zařízení nebo lékáren).

 • Nabídka volných pracovních míst na území města a v jeho místních částech.

VII.

Oznamování závad

Kdokoli může nahlásit závadu na vysílači městského rozhlasu (snížení kvalita zvuku, hlasitost, nefunkčnost apod.).

Formy hlášení závad:

 • Osobně v otevíracích hodinách vítkovského informačního centra, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

 • Telefonicky na čísle 556 312 255.

 • E-mailem na adrese infocentrum@vitkov.info.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Zrušují se „Pravidla pro užívání městského rozhlasu a přenosné ozvučovací techniky“ č. 07/2016 ze dne 1. 4. 2016.

 2. Pravidla pro užívání městského rozhlasu schválila rada města svým usnesením číslo 2742/69 dne 17. května 2022.

 3. Pravidla nabývají účinnosti dnem 1. července 2022.

Ve Vítkově 20. června 2022

Ing. Pavel Smolka v.r.

starosta města           

Hlášení městským rozhlasem - podání hlášení

Hlášení městským rozhlasem je upraveno „Pravidly pro užívání městského rozhlasu

Odesláním formuláře souhlasíte s pravidly.