Vítkov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Síť sociálních služeb

Síť sociálních a návazných služeb města Vítkova

Základní síť sociálních služeb města Vítkova

U všech služeb nelze stanovit počty úvazků a kapacitu klientů pouze pro Vítkov, protože služby jsou poskytovány podle potřebnosti a míry pomoci, podpory, kterou klienti potřebují.

Poř. číslo

Název poskytovatele

Poskytovaná sociální služba

Forma služby

Cílová skupina

kapacita

Zařazení do sítě

 

1.

 

Andělé stromu života, pobočný spolek Moravskoslezský kraj

 

paliativní hospicová péče

terénní

lidé s nevyléčitelným tělesným i duševním onemocněním

 

 

 

 

umírající lidé a jejich blízcí

 

maximální denní kapacita - 80 klientů

20 pracovníků (každý 1 úvazek)

4/2018

odlehčovací služba

maximální denní kapacita - 18 klientů

27 pracovníků (25 úvazku)

poradenství

maximální denní kapacita - 7 klientů

12 pracovníků (11,5 úvazku)

2.

 

ARPZPD v ČR, z.s.

 

Klub Zvoneček

Centrum denních služeb

ambulantní

osoby s mentálním, tělesným, zdravotním, kombinovaným a chronickým duševním postižením a se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení

dorost (16 – 18 let)

mladší dospělí (19 – 26 let)

dospělí (27 – 64 let)

senioři (65 – 80 let)

maximální kapacita je 24 klientů

 

3 pracovníci (celkem 2,1 úvazku)

 

4/2018

 

3.

Domov Vítkov, p. o.

Domov pro seniory

pobytová

senioři od 65 let, kteří potřebují celodenní péči, pomoc či podporu důvodu zdravotního stavu nebo věku a nejsou již schopni setrvat v domácím prostředí za pomocí rodiny, blízkých, terénních či ambulantních služeb

 

maximální kapacita - 39 lůžek

 

16 pracovníků v přímé péči s klienty (každý 1 úvazek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/2018

Domov se zvláštním režimem

osoby od 50 let, které potřebují celodenní péči, pomoc či podporu z důvodu snížené soběstačnosti způsobené různými typy demencí a nejsou již schopni setrvat v domácím prostředí za pomocí rodiny, blízkých, terénních či ambulantních služeb

maximální kapacita - 42 lůžek

 

21 pracovníků v přímé péči s klienty (každý 1 úvazek)

 

2 dobrovolníci

 

Chráněné bydlení

dospělé osoby od 19 let se zdravotním postižením či dušením onemocněním, které potřebují každodenní péči a nejsou již schopni setrvat v domácím prostředí za pomocí rodiny, blízkých, terénních či ambulantních služeb

 

maximální kapacita - 12 lůžek

 

4 pracovníků v přímé péči s klienty (každý 1 úvazek)

 

4.

Elim Opava o.p.s.

Dobrovolnické centrum

terénní

studenti a občané, zájemci o dobrovolnictví

1 koordinátor dobrovolníků

4/2018

5.

 

EUROTOPIA.CZ o.p.s.

 

Asistenční, mediační a terapeutické centrum Opava

 

 

 

 

ambulantní

 

terénní

rodiny, které se nacházejí nebo se nacházely v situaci rozvodu, rozchodu nebo jiné podobné krizové situaci

osoby blízké rodině řešící situaci rozpadu či obdobnou tíživou situaci

dítě vystavené nadměrné psychické zátěži

není stanovena maximální kapacita (aktuálně ve Vítkově 5 rodin)

3 sociální pracovnice (1,4 úvazku)

1 speciální pedagog (0,125 úvazku)

externisté (terapeuti, mediátoři)

4/2018

Poradenské středisko

etnické menšiny, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, rodiny s dítětem/dětmi, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života a jsou tímto způsobem života ohroženy

není stanovena maximální kapacita (aktuálně z Vítkova 7 klientů)

2 sociální pracovnice (1,2 úvazku pro Vítkov)

1 právník (0,075 úvazku pro Vítkov)

6.

JINAK, z. ú.

Sociální rehabilitace

ambulantní

 

terénní

osoby s kombinovaným postižením

 

věková hranice od 16 do 80 let

 

Okamžitá kapacita      4 klienti/ambulant. služba

3 Klienti/terénní služba

4 pracovníci (úvazky 2,3)

1/2021

7.

Charita Odry

Pečovatelská služba

terénní

studenti, dospělí, mladší senioři a starší senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení

studenti (15 – 26 let)

dospělí (27 – 64 let)

mladší senioři (65 – 80 let)

starší senioři (nad 80 let)

 

není stanovena kapacita počtu klientů – okamžitá kapacita je 1 klient na 1 pracovníka

 

3 pečovatelky (3 úvazky pro Vítkov)

 

4/2018

8.

Slezská diakonie

Poradna pro ranou péči MATANA

terénní

rodiny s dětmi do 7 let věku, které mají opožděný vývoj, mentální, pohybové, kombinované postižení, poruchu autistického spektra a odlišný vývoj z důvodu předčasného narození

ve Vítkově – 1 rodina

pro celou službu 1 koordinátor střediska na 0,5 úvazku, 4 pracovníci pro poradnu 3 - 3,6 úvazku

6/2021

9.

Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava

Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

terénní

 

osoby s kombinovaným postižením (osoby s kombinovaným zrakovým postižením)

 

osoby se zrakovým postižením

 

rodiny s dětmi

maximální kapacita pro Vítkov je 2 rodiny, dle vytížení služby (na 1 klienta připadá 0,1 úvazku pracovníka, v přímé péči 0,06)

10 pracovníků (8,65 úvazku - z toho 5,1 je přímá práce s klienty)

 

 

4/2018

10.

Středisko volného času, p. o.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov

ambulantní

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let

maximální kapacita - 40 klientů

3 pracovníci (2,6 úvazku)

12/2012

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Tunnel

ambulantní

 

terénní

rodiny (jedinec) s dětmi či dítětem ve věku od 0 do 18 let (nebo lidé s dítětem na cestě)

maximální kapacita - 10 rodin na 1 pracovníka

3 pracovníci (2,3 úvazku)

3/2014

 

Optimální síť sociálních služeb města Vítkova

Poř. číslo

Název poskytovatele

Poskytovaná sociální služba

Forma služby

Cílová skupina

kapacita

Zařazení do sítě OD - DO

1.

Charita Odry

Občanská poradna

ambulantní

osoby, které se ocitly v tíživé sociální situaci způsobené zadlužením

osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, rodiny s dětmi, senioři, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, mládež od 18let, osoby v krizi, osoby bez přístřeší

není stanovena kapacita počtu klientů - okamžitá kapacita je 1 klient na 1 pracovníka

 

1 pracovník

(0,2 úvazku)

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2018

 

Návazná síť služeb města Vítkova

Poř. číslo

Název poskytovatele

Poskytovaná sociální služba

Forma služby

Cílová skupina

kapacita

Zařazení do sítě OD - DO

  1.  

Děcko o.p.s.

Zajištění sociálních dopravních podmínek

terénní

děti, žáci a studenti, kteří potřebují zajistit dopravní podmínky k docházce do ZŠ a MŠ speciální, doplňkově do Stacionáře Slezské diakonie a Praktické školy v Novém Jičíně

není stanovena maximální kapacita (dle vytíženosti služby)

 

 

 

 

4/2018

2.

 

 

 

 

 

 

 

Centrum inkluze, o. p. s.

 

 

 

 

 

 

 

Centrum pro rodinu

ambulantní

rodiny, které se nachází v nepříznivé nebo krizové situaci nebo jsou takovou situací ohroženy

 

rodiny, které řeší rozvodové či rozchodové situace

 

dítě ohrožené v oblasti duševního zdraví či vystavené nadměrné psychické zátěži

 

okamžitá kapacita - 35 klientů

1 psycholog (1 úvazek)

1 terapeut (0,3 úvazku)

2 asistenti pro rodinu (0,2 a 0,8 úvazku)

1 metodik (0,5 úvazku)

1 terapeut na DPP (20 hodin měsíčně)

1 psycholog na DPP (20 hodin měsíčně)

 

 

 

 

 

 

 

 

6/2018

 

 

doučování

dítě ohrožené školním neúspěchem

maximální kapacita - 20 dětí

Probíhá 2 – 3x týdně individuálně nebo v menších skupinkách do 5 dětí,

3 – 5 pracovníků na DPP dle potřeb

předškolní klub Kamarád

dítě ohrožené školním neúspěchem

maximálně 12 dětí

2 pracovníci pedagogové včasné péče (každý 0,75 úvazku)

1 metodik (0,3, úvazku)

1 asistent na DPP (25 hodin měsíčně)

1 externí psycholog (1 úvazek)

poradenství, práce v terénu

sociálně znevýhodněné a sociálním znevýhodněním ohrožené děti a rodiny

v jeden okamžik maximálně 4 děti

2 pedagogové (každý 0,15 úvazku)

1 metodik (0,3 úvazku)