Vítkov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Městská policie

Městská policie Vítkov
náměstí Jana Zajíce 4
749 01 Vítkov

tel.: 556 312 277

mobil: 603 262 069

Vedoucí strážník MP, telefon: 556 312 278 

e-mail: mestska.policie@vitkov.info 

Městskou policii ve Vítkově sloužící k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města, zřídilo zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou č. 1/92 dne 29. 4. 1992.

Městská policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly podle zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii nebo jiného zákona. Při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií České republiky.

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle citovaného nebo jiného zákona zejména přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, přispívá v rozsahu stanoveném citovaným nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě. Řízením Městské policie Vítkov je usnesením ZM pověřen místostarosta, který rovněž jménem města jedná v pracovněprávních vztazích strážníků.

Strážník MP je zaměstnancem Města Vítkova, zařazeným do Městské policie. Početní stav Městské policie Vítkov stanovuje ZM, z toho 1 strážník je pověřen plněním některých úkolů při řízení MP.

Činnost MP vychází ze zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších doplňků nebo jiných zvláštních zákonů a právních předpisů Města Vítkova.

Městská policie kontroluje a zajišťuje zájmy města v souladu se zákonem o obecní policii.

Uložením pokuty příkazem na místě může Městská policie projednat přestupek:

  • jehož projednávání je v působnosti obce
  • proti občanskému soužití, pokud nebyl spáchán porušením zákona o silničním provozu
  • proti pořádku ve státní správě spáchaný neoprávněným stáním vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením
  • všechny přestupky, k jejichž projednání je Městská policie oprávněna podle zvláštních zákonů

Příkazem na místě lze uložit pokutu nejvýše 10.000,- Kč. Mladistvému obviněnému lze příkazem na místě uložit pokutu nejvýše 2.500,-Kč; to neplatí, je-li mladistvý podnikající fyzickou osobou.

Městská policie je k plnění svých úkolů podle zákona o obecní policii oprávněna vyžadovat od příslušných orgánů veřejné moci z jejich informačních systémů poskytnutí údajů, které jsou potřebné pro její činnost.

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke ztotožnění osoby a v rozsahu splnění daného úkolu. Jestliže vyžadované údaje mají povahu osobních údajů, dožádaný orgán je poskytne pouze v rozsahu nezbytně nutném ke ztotožnění osoby (jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo a bydliště). Dokumentace každého použití údajů, poskytnutých od příslušných orgánů veřejné moci, se uchovává po dobu nejdéle 3 let.