Vítkov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - 265/2022 - Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. Název

Město Vítkov

 

2. Důvod a způsob založení

Město Vítkov bylo, z pohledu historického vývoje, ve své tehdejší podobě založeno lidmi jako forma mezilidského soužití na územním principu, která se postupem času především institucionálně vyvíjela až do své dnešní podoby. V současné podobě je fungování města Vítkova upraveno jednak ústavním pořádkem České republiky (zejm. čl. 8 a hlava sedmá Ústavy a čl. 21 Listiny základních práv a svobod) a potom také právními předpisy na zákonné i podzákonné úrovni - v čele se zákonem o obcích.

Důvodem založení města Vítkova, stejně jako každého jiného města, je především samostatné spravování místních záležitostí občany. Městům je podle aktuálně účinné legislativy svěřen kromě samostatné působnosti také výkon některých záležitostí státní správy (tzv. přenesená působnost). Ve věcech přenesené působnosti je nejbližším nadřízeným orgánem v zásadě vždy Krajský Úřad Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

Město Vítkov funguje na demokratických principech, zaručujících mj. svobodnou samosprávu, jako veřejnoprávní korporace s vlastním majetkem. Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů, a také chrání veřejný zájem. Majetek obce musí být využíván účelně, hospodárně a transparentně s ohledem na jeho zachování a rozvoj do budoucna.

Město Vítkov, jakožto právnická osoba, vzniklo podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990, přičemž v současnosti vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Organizační struktura

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

Telefon: 556 312 200

Fax: 556 312 255

E-podatelna: podatelna@vitkov.info

WWW: www.vitkov.info

ID Datové schránky: 3seb39i

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

náměstí Jana Zajíce 4

74901 Vítkov

 

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:30         12:00 - 17:00

Úterý    8:00 - 11:30

Středa  8:00 - 11:30         12:00 - 17:00

Čtvrtek 8:00 - 11:30

Pátek    8:00 - 11:30

 

4.4 Telefonní čísla

556 312 200

 

4.5 Adresa internetové stránky

www.vitkov.info

 

4.6 Adresa podatelny

Náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@vitkov.info

 

4.8 Datová schránka

ID Datové schránky: 3seb39i

 

5. Případné platby lze poukázat

Případné platby lze poukázat na účet:: 19-1323821/0100 (Komerční banka, a.s.)

 

6. IČO

00300870

 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

DIČ: CZ00300870

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska, Seznam nejdůležitějších předpisů, Obecně závazné vyhlášky, Nařízení města Vítkova

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet města - mestsky-urad/rozpocty/

 

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

ústně – v kanceláři úřadu

písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu

Městský úřad Vítkov

náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

e-mailem: podatelna@vitkov.info

elektronickým podáním: podatelna@vitkov.info

telefonicky na tel. čísle: 556 312 200

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 11:30         12:00 - 17:00

úterý     8:00 - 11:30

středa   8:00 - 11:30         12:00 - 17:00

čtvrtek 8:00 - 11:30

pátek    8:00 - 11:30

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

 

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

 

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

 

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

 

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

 

Další omezení práva na informace

Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:

 • se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
 • jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
 • jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.

 

Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:

 • jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
 • ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
 • by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.

Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.

 

Povinné subjekty dále neposkytnou informace o

 • probíhajícím trestním řízení,
 • rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
 • plnění úkolů zpravodajských služeb
 • přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
 • činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů, škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách, knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,

Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.

Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

 

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 • ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 • písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
 1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

 2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

 3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
 1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

 2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.

 3. Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

 

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

 

10. Příjem podání a podnětů

Ústní podání nebo žádosti přijímají pracovníci Městského úřadu Vítkov (a taktéž strážníci Městské policie Města Vítkov), kterým záležitost věcně přísluší. O ústních podáních nebo žádostech, které nelze vyřídit při jejich podání, je osoba přijímající takové podání nebo žádost povinna sepsat záznam (případně protokol), který se po přečtení předloží podateli (žadateli) k podpisu. Odmítne-li jej podatel (žadatel) podepsat, nebude záležitost formálně vyřizována.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Místem pro přijímání písemných žádostí, příslušných opravných prostředků, stížností, námětů a podnětů popř. jiných podání nebo písemností je Podatelna Městského úřadu Vítkov.

 

Žádosti a jiná podání určená městu Vítkov a jeho orgánům se doručují:

 • poštou na adresu Městský úřad Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov
 • osobně v podatelně Městského úřadu Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov
 • datovou schránkou města Vítkov
 • elektronickým podáním: podatelna@vitkov.info

 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Seznam nejdůležitějších předpisů-

mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/seznam-nejdulezitejsich-predpisu/

 

11.2 Vydané právní předpisy

Město Vítkov vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

mestsky-urad/dokumenty-a-informace/

 

 

 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Město Vítkov je oprávněno požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrad - mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/sazebniky-uhrad/

 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkající se výše úhrad za poskytnutí informací.

 

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

V současné době nejsou k poskytování informací Městem Vítkov potřebné.

 

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Město Vítkov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2021 - modules/file_storage/download.php?file=55c91abb%7C1224&inline=1

 

Poskytnuté informace

Databáze poskytnutých informací –

mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/poskytnute-informace/

 

Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace

Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

Životní situace Města Vítkova - mestsky-urad/potrebuji-si-vyridit-/

Formuláře - mestsky-urad/formulare-/

 

 

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 tohoto zákona.

 

§ 16

Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

(4) Neshledá-li nadřízený orgán důvody pro odmítnutí žádosti, zruší rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti nebo jeho část a řízení v tomto rozsahu zastaví. Současně rozhodnutím přikáže povinnému subjektu požadovanou informaci žadateli poskytnout ve lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o odvolání povinnému subjektu. Proti rozhodnutí nadřízeného orgánu podle věty první se nelze odvolat. Poskytnutí informace povinným subjektem lze exekučně vykonat.

(5) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

 

§ 16a

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, a neshledá-li důvody pro odmítnutí žádosti v případě, kdy dostupné informace o právním a skutkovém stavu nevyvolávají důvodné pochybnosti, postupuje obdobně podle § 16 odst. 4, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

b) výši úhrady nebo odměny sníží; v případě, kdy dostupné informace o právním a skutkovém stavu nevyvolávají důvodné pochybnosti, postupuje obdobně podle § 16 odst. 4 věty druhé s tím, že povinnému subjektu přikáže požadovanou informaci žadateli poskytnout ve lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne zaplacení úhrady či odměny.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

 

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností na Městském úřadu Vítkov

modules/file_storage/download.php?file=74f62660|428

 

 

Datum sejmutí: 14. 9. 2025 Zodpovídá: Jan Dušek