Vítkov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - 271/2023 - Sazebník úhrad v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998Sb., o právu na informace o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů na účetní období 2024

Sazebník úhrad v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998Sb., o právu na informace o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů na účetní období 2024

 

Čl. I

Základní ustanovení

 1. Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, výši a typy úhrad nákladů spojených se zpřístupňováním informací podle tohoto zákona a podmínky, za nichž se úhrady vybírají.
 2. Úhrady nákladů uvedené v odst. 1 tohoto článku jsou příjmem města Vítkova.

 

Čl. II

Podmínky vybírání úhrad

Pro hrazení nákladů spojených se zpřístupněním informací platí následující pravidla:

 1. pokud náklady spojené se zpřístupněním informací nepřesáhnou částku 100,- Kč budou informace zpřístupněny bezplatně,
 2. pokud předpokládané náklady spojené se zpřístupněním informací budou vyšší než 300,- Kč bude vyžadována záloha ve výši 50 % předpokládaných nákladů,
 3. pokud budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když tato nepřesáhne částku 100,- Kč,
 4. úhradu, zálohu i doplatek je možno zaplatit v hotovosti osobám pověřeným přebíráním plateb v hotovosti, poštovní poukázkou na účet Města Vítkova a to nejpozději při předání informací žadateli; výjimečně lze informace doručit žadateli na dobírku,
 5. bude-li zaplacená částka podle odst. 4 tohoto článku vyšší než skutečné náklady spojené se zpřístupněním požadovaných informací, bude rozdíl žadateli o informace bezodkladně vrácen, a to v hotovosti v pokladně městského úřadu Vítkov, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet u peněžního ústavu.

 

Čl. III

Výše a typy úhrad

V souvislosti se zpřístupněním informací lze vyžadovat úhradu těchto nákladů:

 1. pořízení kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie,
 2. pořízení počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku,
 3. cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči,
 4. poštovné, je-li informace zasílána poštou,
 5. osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací.

Při stanovení výše úhrady těchto nákladů se vždy vychází ze sazeb stanovených Sazebníkem úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydávaným radou města na příslušný kalendářní rok.

Sazebník úhrad nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024

Rada města Vítkova schválila usnesením č.817/20 ze 7. prosince 2023

Datum sejmutí: 31. 12. 2024 Zodpovídá: Jan Dušek