Vítkov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - 79/2023 - Střednědobý výhled rozpočtu města Vítkov na období 2024 - 2025

údaj třída specif. skutečn. 2022 rozpočet na rok 2023 rozpočt. výhled 2024 rozpočt. výhled 2025
daňové 1xxx   121992 122408 128317 134531
nedaňové 2xxx   38972 70034 46964

46706

v tom - odvody příspěv. organizací     5223 3670 0 0
kapitálové 3xxx   4473 2000 2000 5000
přijaté dotace (transfery) 4xxx   45320 30487 43240 43290
z toho - neinvestiční přijaté dotace (transfery) 41xx   32038 24988 24590 24790
- investiční přijaté dotace (transfery) 42xx   10192 2179 15250 15100
- konsolidované položky 4134 převod vlastním fondům 3090 3320 3400 3400
příjmy celkem

ř. 1+2+

4+5

  210757 224929 220521 229527
běžné výdaje 5xxx   163727 182954 223835 230654
v tom - opravy majetku 5171   14752 14330 21020 15459
- neinvestiční příspěvky organizacím 5331 Mateřská škola Vítkov, p. o. 2850 3100 3255 3418
  5331

Základní škola a gymn.  Vítkov, p. o.

9735 9200 14000 15000
  5331 Středisko volného času Vítkov, p. o. 4609 5671 5955 6253
  5331 Správa bytového fondu města Vítkova, p. o. 3100 3500 3000


3500

  5331 Technické služby města Vítkova, p. o. 32151 33170 38237 39384
- neinvestiční transfery 5xxx dotace neziskovým organizacím apod. 2653 3129 2652 3092
- převody vlastním fondům 534x Fond zaměstnav., Fond rozvoje a rezerv 3090 3320 3400 3400
- návratné finanční výpomoci 56xx   550 250 0 0
- neinvestiční výdaje na krizové řízení 5903 povinná rezerva 128 250 220 220
kapitálové výdaje 6xxx   38810 62903 56300 47500
v tom - investiční výdaje 6xxx místní části 1113 853 700 700
- investiční příspěvky 6351 zřízené příspěvkové organizace 3746 4200 0 0
- participativní rozpočet 6xxx   0 250 500 500
- návratné finanční výpomoci 6451 zřízené příspěvkové organizace 4156 16250 0 0
- investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 6460 FRB, kotlíky 2248 1000 1000 1000
výdaje celkem ř. 10 + 21   202537 245857 280135

278154

saldo rozpočtu (příjmy-výdaje)

ř. 9 - 27   8220 -20928 -59614 -48627
běžné příjmy (vč. neinvest. dotací) ř. 1+2+6   193002 217430 199871 206027
běžné výdaje (provozní bez oprav) ř. 10-11     148975 168624 202815 215195
provozní saldo ř. 24 - 25   44027 48806 -2944 -9168
přijaté dlouhodobé půjčky 8123 úvěr 0 0 51614 45427
uhrazené splátky douhodobých půjček 8124 splátky úvěrů 9200 9200 7000 11800
zdroje z minulých let 8115 zůstatky na bankovních účtech -4132 28128 15000 15000
zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů ř. 31 - 33   34827 39606 -9944 -20968
dlouhodobé závazky rozvaha   39442 30242 72656 106283
dlouhodobé pohledávky rozvaha   10361 9400 9200 9000
reprodukce dlouhodobého majetku ř. 9   14752 14330 21020 15459
zbývá na investice (bez přijatých půjček) ř. 35 - 38+4+7   34740 29455

-13714

-16327

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2024-2025 schválilo zastupitelstvo města na svém jednání 26. dubna 2023 pod č. usnesení 252/5.

 

Datum sejmutí: 31. 12. 2024 Zodpovídá: Jan Dušek