Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Fond rozvoje bydlení města

Pravidla tvorby a užití Fondu rozvoje bydlení města Vítkova

Článek 1

Základní ustanovení

 

 1. Město Vítkov (dále jen „město“) v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města zřídilo dne 19. 12. 2007 v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o územních rozpočtech a § 84, odst. 2, písm. c) zákona 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Fond rozvoje bydlení města Vítkova (dále jen „fond“), který slouží k poskytování zápůjček na zvelebení obytných budov a úrovně bydlení na území města a jeho místních částí, podle dále stanovených pravidel a podmínek.

 

 

 

Článek 2

Příjmy fondu

 1. Příjmy fondu tvoří:
 • zůstatek fondu rozvoje bydlení z předcházejícího roku;
 • úroky z účtu fondu,
 • příjmy ze splátek zápůjček a úroků poskytnutých z fondu rozvoje bydlení;
 • příjmy ze smluvních pokut;
 • prostředky z rozpočtu města ve výši 30 až 50 % výnosů z prodeje obytných domů a bytů za rok minulý,
 • prostředky z rozpočtu města ve výši, kterou schválí na daný rok zastupitelstvo města,
 • dary a případné jiné výpomoci určené pro rozvoj bydlení;
 • příjmy z rozpočtu města ve formě vrácených použitých prostředků fondu na opravy bytových domů ve vlastnictví města zvýšené o částku odpovídající úroku ze zápůjček hrazenými ostatními příjemci zápůjček z tohoto fondu.

 

 1. O výši převodu z rozpočtu města do fondu rozhodne zastupitelstvo města v rámci schvalování rozpočtu na daný rok. To samé platí o výši příspěvku z výnosů z prodeje obytných domů a bytů. Přírůstky fondu musí být beze zbytku ponechány tomuto fondu k použití podle jeho pravidel.

 

 

Článek 3

Výdaje fondu

Výdaji fondu jsou:

 • bankovní poplatky za zřízení a vedení účtu;
 • veškeré náklady spojené s vymáháním pohledávek vůči fondu;
 • poskytnutí zápůjček.

 

 

Článek 4

Podmínky zápůjčky

 1. Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování zápůjček při úroku 2 % a nejdelší lhůtě splatnosti 10 let podle pravidel dále uvedených.
 1. Prostředky fondu lze také použít přímo městem na opravy bytového fondu ve vlastnictví města na obdobné účely jako u příjemců zápůjček. O tomto použití fondu rozhoduje zastupitelstvo města, které v usnesení stanoví:
 • výši takto použitých prostředků,
 • účel použití.

Prostředky použité městem budou převedeny z účtu fondu na běžný účet města a na toto použití se nevztahují články 6 až 9 těchto pravidel a neplatí horní hranice zápůjčky stanovené v článku 5 těchto pravidel.

 1. Žadateli o zápůjčku z fondu mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které vlastní nemovité věci určené k bydlení, tj. obytné domy, budovy nebo byty na území města a jeho místních částí a které přijmou závazek poskytnutou zápůjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel použít ve prospěch těchto obytných domů, budov a bytů. O zápůjčku mohou žádat i fyzické osoby užívající družstevní byt.
 1. Prostředky poskytnuté do maximální výše 300 tis. Kč nelze opakovaně získat na stejný účel u jednoho domu nebo bytu. Stejný žadatel může podat žádost o poskytnutí zápůjčky až po splacení předešlé. Toto pravidlo se nevztahuje na použití prostředků fondu v případě, že příjemcem prostředků bude město dle odst. 2.  tohoto článku.
 1. Zápůjčka je poskytována účelově, a to výhradně dle článku 5. Je povoleno pouze bezhotovostní čerpání uvedené v článku 9. Zápůjčku nelze čerpat v hotovosti.
 1. Prostředky poskytnuté zápůjčkou lze čerpat do 6 měsíců ode dne podpisu smlouvy. Splácení bude prováděno formou měsíčních pravidelných splátek k 20. dni měsíce, počínaje měsícem následujícím po vyčerpání zápůjčky, přičemž úročení započne 7. měsícem po podpisu smlouvy o zápůjčce schválené v zastupitelstvu města.
 1. Splácení zápůjčky je možné jen bezhotovostně na účet města uvedený ve smlouvě, a to prostřednictvím příkazu k úhradě nebo vkladem hotovosti u banky na účet města s uvedením příslušného variabilního a specifického symbolu.
 1. Zápůjčku nelze žádat v případě, že v daném roce žadatel obdržel na stejný účel dotaci (dar) od města.
 1. Osoby, které žádají o zápůjčku na předfinancování dotačního titulu, jsou povinni ihned po obdržení dotace tuto dotaci převést na účet města uvedený ve smlouvě o zápůjčce jako mimořádnou splátku.
 1. Zápůjčku lze částečně nebo úplně splatit bez dalších poplatků. Předčasná splátka zápůjčky je možná za podmínky splacení úroků v celém rozsahu.
 1. Žadatel se zavazuje umožnit kontrolu účelovosti čerpání poskytnuté zápůjčky kontrolou skutečného stavu.
 1. Zápůjčka se poskytuje bez zajištění.

 

Článek 5

Rozsah zápůjčky

Zápůjčku lze poskytnout pouze za účelem:

 

Název – účel

Max.

lhůta

splatnosti

Úrok

p.a.

Horní

hranice 

zápůjčky 

Rekonstrukce domu či bytu, jeho částí (jedná se i o nástavbu, vestavbu). 10 let 2 % 300.000 Kč
Modernizace domu či bytu, jeho částí.      
Vybudování nebo výměnu zařízení sloužícího k provozování domu (např. ČOV, dešťovka, solární panely, zdroj tepla, inženýrské sítě apod.).      

 

Článek 6

Výběr žadatelů

 1. Osoby, které splňují podmínky pro poskytnutí zápůjčky a nemají závazek po lhůtě splatnosti vůči městu ani jeho zřízeným příspěvkovým organizacím, mohou získat zápůjčku z fondu výhradně na základě výběrového řízení. Výběrové řízení pro poskytnutí zápůjčky vyhlašuje pro každý kalendářní rok finanční odbor Městského úřadu ve Vítkově oznámením na úřední desce. Žádosti o zápůjčky se budou přijímat v průběhu celého roku nebo do doby vyčerpání finančních prostředků, které lze z fondu v průběhu roku vyplatit. Výběr žadatelů provádí rada města na základě předložených materiálů finančního odboru, který žádosti společně s návrhem smlouvy vybraných žadatelů předkládá ke schválení zastupitelstvu města. 
 1. Žádost musí vždy obsahovat, zejména:

 • jméno nebo název žadatele, statutárního zástupce,
 • adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby, telefon, e-mail,
 • přesné označení předmětné nemovité věci: adresa, číslo popisné (je-li již vydáno), číslo parcely pozemku,
 • souhlas ke zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytnutím údajů,
 • orientační cenu díla,
 • přesný popis účelu, pro který je zápůjčka požadována, včetně požadované částky,
 • předpokládanou dobu zahájení a dokončení stavební akce,
 • navrhovanou dobu splácení,
 • přílohy žádosti:
 • rozpis nákladů,

  • potvrzení o příjmu žadatele(ů) s potvrzením, na jak dlouhou dobu má žadatel uzavřenou pracovní smlouvu nebo rozhodnutí o přiznání důchodu nebo u PO a OSVČ daňové přiznání za uplynulý daňový rok,
  • stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti stavby určení k bydlení, na kterou je žádáno o zápůjčku, pokud je pro realizaci stavby nezbytné,
  • souhlas s právem stavby, pokud je pro realizaci stavby nezbytný.
 1. Rada města vyhodnotí předložené žádosti o zápůjčky a doporučí žadatele ke schválení zastupitelstvu města. Proti rozhodnutí zastupitelstva města není přípustné odvolání ani jiný opravný prostředek.
 2. O výsledku jsou uchazeči vyrozuměni do 15 pracovních dnů po rozhodnutí zastupitelstva města. Vybraní žadatelé jsou vyzváni k uzavření smlouvy o zápůjčce.

 

Článek 7

Smlouva o zápůjčce

 1. S úspěšnými žadateli uzavře město smlouvu o zápůjčce.
 1. Smlouva musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
 • smluvní strany,
 • účel, na který je zápůjčka poskytnuta,
 • celkovou výši zápůjčky, výši úrokové sazby,
 • lhůtu splatnosti,
 • režim splácení, včetně uvedení dne splátek v příslušném měsíci,
 • způsob splácení, včetně uvedení čísla účtu,
 • závazek žadatele k realizaci zápůjčkou podpořené věci, přesně dle dohodnutého účelu.
 • informaci o smluvních pokutách.
 1. Součástí smlouvy o zápůjčce bude splátkový kalendář.
 1. Pokud vydlužitel v termínu určeném k čerpání zápůjčky nezapočne čerpat, pozbývá smlouva účinnosti.
 1. V případě, že do stanoveného termínu čerpání nebude zápůjčka vyčerpána do sjednaná výše, další čerpání nebude umožněno. Dodatkem ke smlouvě bude upravena skutečná výše čerpané zápůjčky včetně úroků. V případě, že nedočerpaná částka bude nižší než 1000 Kč, nebude proveden přepočet a vydlužitel uhradí úroky v již smluvené plné výši. 

 

 

Článek 8

Smluvní pokuty

 1. Smluvní pokuta při prodlení se splácením se stanovuje ve výši 0,5 % z dohodnuté měsíční splátky za každý i započatý den prodlení až do zaplacení dluhu.
 1. Při porušení účelovosti poskytnuté zápůjčky je zapůjčitel oprávněn požadovat a vydlužitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové výše zápůjčky sjednané ve smlouvě a zároveň je zapůjčitel oprávněn požadovat okamžité vrácení zůstatku zapůjčené částky.

 

Článek 9

Režim čerpání prostředků z fondu

 1. Vydlužitel předloží k proplacení daňový doklad (fakturu) finančnímu odboru, minimálně 7 pracovních dnů před termínem splatnosti tohoto dokladu. Na faktuře bude potvrzení od vydlužitele, že lze fakturu proplatit. Finanční odbor nechá proplatit fakturu dodavateli.
 1. Vydlužitel předloží doklady o úhradě v hotovosti finančnímu odboru, nejpozději do 1 měsíce od data uvedeného na účtence. Finanční odbor nechá doklady proplatit do 15 pracovních dnů na účet vydlužitele.

 

Článek 10

Doplňující ustanovení

 1. Finanční odbor Městského úřadu ve Vítkově předkládá do 30. 4. vyhodnocení hospodaření fondu za předchozí rok.
 1. Obsahem tohoto vyhodnocení je:
 • stav fondu k 1. 1. a k 31. 12.;
 • počet schválených zápůjček a výše finančních prostředků na zápůjčky;
 • výše splátek ze zápůjček a úroků;
 • výše finančních prostředků na poskytnutí nových zápůjček

 

Článek 11

Závěrečná ustanovení

 1. Tato pravidla byla vydána Zastupitelstvem města Vítkova dne 24. 6. 2020 pod č. usnesení 736/13 s účinností od 10. července 2020.

 2. Vydáním těchto nových pravidel se ruší směrnice č. 14/2018.

                                                 

Ing. Pavel Smolka                                                 Mgr. Martin Šrubař             

starosta města                                                       místostarosta 

 

 

Datum vložení: 10. 7. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 1. 2024 8:09
Autor: Finanční odbor

Úřad

Kontaktní informace

Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

Tel: +420 556 312 200 

Fax: +420 556 312 255

 

Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Č.Ú: 19-1323821/0100

Povodňový plán

Povodňový plán

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:8
DNES:431
TÝDEN:7199
CELKEM:2988870

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30
1 2
3
4 5
6
7
8 9 10
11 12
13
14
15 16
17
18 19
20
21
22 23 24
25 26
27
28
29 30
31
1 2

Aktuální teplota

26.5.2024 10:05

Aktuální teplota:

19.4 °C

Vlhkost:

58.5 %

Rosný bod:

11.0 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov