Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem města Vítkova

Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem města Vítkova

 

I.

Úvodní ustanovení

 1. Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem města Vítkova jsou směrnicí, která stanoví závazná pravidla pro hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví města Vítkov, zejména pro sjednávání nájmu, jeho změn a ukončování. Stanoví rovněž pravidla pro vedení evidence žádostí o pronájem bytů ve vlastnictví města Vítkov.
 1. Bytový fond města Vítkov je cíleně strukturován tak, aby sloužil různým skupinám obyvatel. Seznam bytů v majetku města Vítkov je uveden v příloze č. 1 této směrnice.
 1. Pokud se v textu dále uvádí:
 1. „byt“, jedná se o byt ve vlastnictví města Vítkov,
 2. „byt se sníženou kvalitou“, jedná se o byt bez ústředního vytápění,
 3. „seznam žadatelů“, jedná se o seznam žadatelů o byt (startovací, pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním, sociální)
 4.  „město“, jedná se o město Vítkov,
 5. „rada města“, jedná se o Radu města Vítkov,
 6. „SBF“, jedná se o Správu bytového fondu města Vítkov, se sídlem Vítkov, Opavská 21, IČO: 00489557,
 7. „OS“, jedná se o Odbor služeb Městského úřadu Vítkov,
 8. „OSV“, jedná se o Odbor sociálních věcí Městského úřadu Vítkov,
 9. „FO“, jedná se o Finanční odbor Městského úřadu Vítkov,
 10. „MěÚ“, jedná se o Městský úřad Vítkov,
 11. „BK“, jedná se Bytovou komisi Rady města Vítkova, zřízenou podle § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 12. „OZ“, jedná se o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 13. „směrnice“, jedná se o Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem města Vítkova.

 

II.

 1. Radě města přísluší zásadní rozhodovací pravomoc při naplňování této směrnice.
 2. BK zpracovává odborná stanoviska k materiálům a návrhům předkládaným radě města k rozhodnutí a plní další úkoly podle této směrnice, zařazuje a vyřazuje žadatele dle návrhu OS z/do seznamu žadatelů, prověřuje údaje uvedené v žádostech o pronájem bytu, v součinnosti se zaměstnanci města a SBF. Není-li v některém období BK zřízena či obsazena, přebírá její činnost rada města.
 3. SBF plní úkoly podle této směrnice v souladu se zřizovací listinou. V případech výslovně uvedených v této směrnici je jí svěřeno rozhodování o vybraných právech a povinnostech nájemců a žadatelů o pronájem bytu. Aktualizuje seznam bytů a jejich označení dle druhu.
 4. OS vede seznam volných bytů k pronájmu, označených podle druhu a velikostní kategorie, vyhlašuje nabídkové řízení na byty s uvolněným nájemným, eviduje a zpracovává žádosti o pronájem bytu a připravuje podklady k projednání v radě města, či BK a následně dle jejich rozhodnutí či doporučení činí ve spolupráci s FO a SBF potřebné úkony, sestavuje komisi k posouzení stavu volných bytů s uvolněným nájemným a komisi pro otevírání obálek nabídkového řízení, která se skládá ze zástupců vedení města, SBF a BK. Po každé aktualizaci předá seznam volných bytů BK. Se souhlasem SBF informuje žadatele o byt a vyzve jej k uzavření nájemní smlouvy. OS kontroluje aktualizaci žádostí o byt, a to vždy k 31. 1. daného roku. V případě, že není žádost aktualizována, je vyřazena z evidence.

III.

Bytový fond města a druhy žádostí o přidělení bytu

Bytový fond je tvořen všemi byty ve vlastnictví města.

Žádosti o byt jsou rozděleny do následujících druhů:

 1. Startovací byty jsou určené pro občany města ve věku od 18 do 35 let, kteří pracují, nebo mají trvalý pobyt ve Vítkově nejméně 3 roky (kromě místa trvalého pobytu sídla ohlašovny) a kteří potřebují překonat počáteční a časově omezenou bytovou krizi. Jedná se zejména o mladé rodiny či páry, rodiče samoživitele, mladé lidi, kteří ukončili pobyt v dětských domovech, v pěstounské péči, případně ukončili ústavní výchovu. U osob ukončující pobyt v ústavní nebo pěstounské péči je rozhodující trvalý pobyt v ORP Vítkov, a to s možností trvalého pobytu v sídle ohlašovny.
 2. Byty pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním (dále jen byty pro seniory) jsou určené pro občany města, kteří mají trvalý pobyt ve Vítkově nejméně 3 roky (kromě místa trvalého pobytu sídla ohlašovny), kteří jsou poživateli starobního nebo invalidního důchodu, dále pro občany kteří potřebují pomoc třetí osoby při zvládání úkonů běžného života a využívající terénních a pobytových sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, mimo osoby, se kterými byla rozvázána smlouva o poskytování sociální služby z důvodu porušování závazků z takové smlouvy vyplývajících.
 3. Sociální byty jsou určené pro občany města, kteří mají trvalý pobyt ve Vítkově nejméně 3 roky (kromě místa trvalého pobytu sídla ohlašovny), nacházející se dlouhodobě ve stavu hmotné nouze, občany ze sociálně znevýhodněného prostředí a další občany s omezeným předpokladem zajištění vlastního bydlení, zejména osoby, kterým náleží některá z dávek uvedených v § 4 zákona 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Byty s uvolněným nájemným (dále jen byty soutěžené) jsou určené pro osoby bez speciálních bytových potřeb.

 

IV.

Všeobecné podmínky pro podání žádosti o pronájem bytu

 1. Všeobecné podmínky pro podání žádosti o pronájem bytu platí pro všechny druhy bytů podle této směrnice, pokud nejsou upraveny odchylně ve speciálních ustanoveních pro jednotlivé druhy bytů dle čl. XII.
 2. Žádost o pronájem bytu se podává na předepsaných formulářích, které jsou přílohou č. 2 této směrnice.
 3. Žádosti o pronájem bytů přijímá a eviduje OS.
 1. Žádost o pronájem bytu může podat každá fyzická osoba starší 18 let, která trvale žije na území města Vítkova.
 1. Do seznamu žadatelů bude zaevidována žádost od osoby, která trvale žije na území města Vítkova nejméně 3 roky, nebo je zde zaměstnána v pracovním poměru či zde vykonává službu ve služebním poměru, nebo samostatnou výdělečnou činnost na území města Vítkova nejméně po dobu 3 let, není-li uvedeno jinak. Žadatel nesmí mít dluh ani jiné nesplněné závazky vůči SBF, městu nebo vůči jím zřizovaným příspěvkovým organizacím, nesmí být dlužníkem v insolvenčním řízení a nesmí být proti němu vedeno exekuční řízení.
 2. V případě nabídkového řízení na pronájem bytů s uvolněným nájemným, může žádost o pronájem bytu podat každá fyzická osoba starší 18 let. Žadatel nesmí mít dluh ani jiné nesplněné závazky vůči SBF, městu nebo vůči jím zřizovaným příspěvkovým organizacím, nesmí být dlužníkem v insolvenčním řízení a nesmí být proti němu vedeno exekuční řízení.
 3. V případě manželů, či registrovaných partnerů, může žádost podat jen jeden z nich.
 4. Žádost musí vždy obsahovat:
 1. jméno a příjmení žadatele, rok narození, adresu trvalého bydliště a údaj o zaměstnání, včetně označení zaměstnavatele (je-li žadatel zaměstnán), nebo údaj o výkonu samostatné výdělečné činnosti (je-li žadatel osobou samostatně výdělečně činnou),
 2. jména a příjmení osob, které budou jako členové společné domácnosti spolu se žadatelem užívat pronajatý byt, jejich rok narození a vztah k žadateli,
 3. uvedení důvodů k podání žádosti: osoby s adresou trvalého pobytu mimo území města Vítkov podrobně zdůvodní, proč žádají o nájem bytu právě ve Vítkově,
 4. podrobné údaje o současných bytových poměrech žadatele, případně i dalších osob podle písm. b),
 5. čestné prohlášení o tom, zda žadatel, jeho rodinný příslušník či druh, podle písm. b) vlastní byt nebo dům určený k bydlení, zda v posledních třech letech převedl své vlastnictví k bytu nebo domu určenému k bydlení, zda podal žádost o pronájem bytu u jiné obce, zda je nájemcem či podnájemcem jakéhokoliv bytu či domu určeného k bydlení, zda je členem bytového družstva,
 6. čestné prohlášení o pravdivosti všech údajů v žádosti uvedených,
 7. souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů,
 8. potvrzení o bezdlužnosti vůči SBF,
 9. výpis stavu osobního účtu žadatele a všech zletilých osob dle bodu b) tohoto článku (tzv. bezdlužnosti) dle daňového řízení, včetně zaplacení správního poplatku, který si žadatel zajistí sám na úseku evidence pohledávek finančního odboru MěÚ Vítkov.
 1. Žadatel dále v žádosti uvede kategorii a druh bytu (startovací, pro seniory, sociální, soutěžené).
 2. Žádosti o pronájem bytu jsou evidovány podle data a hodiny přijetí žádosti.
 3. OS nezaeviduje žádost o pronájem bytu, podanou žadatelem:
 1. který v žádosti o pronájem bytu uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněně pronájem bytu či jinou výhodu (např. přednostní uzavření nájemní smlouvy),
 2. který je mladší 18 let,
 3. která nesplňuje podmínky k podání žádosti dle čl. IV, odst. (4) této směrnice. V případě žádosti o byt s uvolněným nájemným se tento bod upravuje dle přílohy č. 4. čl. IV,
 4. se kterým již dříve město Vítkov ukončilo, nebo neprodloužilo nájem bytu pro neplacení nájemného nebo plateb za služby spojené s užíváním bytu, není-li dále uvedeno jinak,
 5. který má vůči městu Vítkov nebo jím zřízeným příspěvkovým organizacím dluh po splatnosti,
 6. který přes výzvu OS či BK nezmění či nedoplní chybějící nebo nesprávné údaje uvedené v jeho žádosti.
 1. Žadatel je o zaevidování či nezaevidování žádosti informován OS.
 2. Podání a zaevidování žádosti o pronájem bytu nezakládá žadateli žádný nárok na uzavření nájemní smlouvy.
 3. Žadatel, jehož žádost byla řádně přijata a zaevidována, je povinen bez zbytečného odkladu změnit či doplnit údaje uvedené v žádosti vždy v případě, když dojde k jejich změně nebo ke vzniku skutečností nových. Nesplnění této povinnosti může vést k vyřazení žádosti z evidence žádostí o pronájem bytu.
 1. Žádost bude z evidence žádostí o pronájem bytu vyřazena rozhodnutím BK na základě návrhu OS jestliže:
 1. žádosti bylo vyhověno uzavřením nájemní smlouvy,
 2. žádosti bylo vyhověno přidělením bytu, ale žadatel neuzavřel na základě výzvy OS bez závažného důvodu do 15 dnů od přidělení bytu nájemní smlouvu (o závažnosti důvodu rozhoduje BK),
 3. žadatel svou žádost písemně vezme zpět nebo ji odvolá, či jinak písemně prohlásí, že o pronájem bytu již nemá zájem,
 4. je prokazatelně zjištěno, že žádost obsahuje nepravdivé údaje či nepravdivá čestná prohlášení,
 5. žadatel má vůči SBF, městu Vítkov nebo vůči jím zřízeným příspěvkovým organizacím dluh po splatnosti,
 6. žadatel písemně nepotvrdil svůj trvající zájem   a to k datu 31. 1. každého kalendářního roku.

 

V.

Seznam žadatelů

 1. Žádosti o přidělení bytu eviduje OS v seznamu žadatelů podle druhu a velikostní kategorie bytů. Seznam obsahuje jméno a příjmení žadatele, datum podání žádosti, druh bytu a velikostní kategorii bytu, o který má žadatel nárok žádat.
 2. V době podání žádosti a zavedení žadatele do seznamu žadatelů o přidělení bytu, stejně jako po celou dobu evidence žádosti v seznamu, platí pro zařazení žádosti do velikostní kategorie, tyto podmínky pro obsazení bytu:
 1. byt 1+kk – jednotlivé osoby,
 2. byt 1+1 – rodiny a domácnosti o počtu 1 - 3 osob,
 3. byt 2+1 – rodiny a domácnosti o počtu 2 - 6 osob,
 4. byt 3+1 – rodiny a domácnosti o počtu 4 - 9 osob,
 5. byt 4+1 – rodiny a domácnosti o počtu 5 – 12 osob.

 

 1. Žadatel může mít podánu žádost pouze v jedné z velikostních kategorií, a to ve velikostní kategorii podle počtu osob a nižší.
 2. OS postupně nabízí volné či uvolňované byty žadatelům. V případě odmítnutí je žadatel ze seznamu  žadatelů vyřazen.
 3. Přednostně (mimo pořadí seznamu žadatelů) lze byt přidělit pouze výjimečně. O žádosti o mimořádné přidělení bytu rozhoduje na základě doporučení BK rada města.
 1. Městský byt stejného druhu může být jednomu žadateli přidělen pouze jednou. V odůvodněných případech může rada města na doporučení BK rozhodnout jinak.

 

VI.

Nájemní smlouva

 1. Nájem bytu vznikne na základě nájemní smlouvy, která musí být vždy uzavřena písemně.
 2. O uzavření nájemní smlouvy k bytu rozhoduje rada města na základě návrhu OS.
 3. Bez doporučení BK může rada města rozhodnout o uzavření nájemní smlouvy k bytu s žadatelem, který nemá vůči městu Vítkov a vůči jím zřízeným příspěvkovým organizacím dluh po splatnosti, v těchto případech:
 1. na žadatele přešel nájem bytu podle § 2279 občanského zákoníku,
 2. žadatelův stávající byt nebo dům byl zničen živelnou pohromou,
 3. je zde jiný závažný důvod a nelze vyčkat doporučení BK.
 1. Nájemní smlouvu o nájmu bytu uzavírá SBF po předchozím rozhodnutí rady města. Nájem bytu stanoví SBF vždy na dobu určitou v délce 1 roku s možností prodloužení, nerozhodne-li rada města jinak anebo není-li uvedeno jinak v této směrnici.
 2. Možnost prodloužení nájmu vyplývá z ustanovení §2285 OZ. U dlužníků je SBF oprávněna uzavřít nájemní smlouvu v trvání 3 měsíců bez souhlasu rady města.  V případě, že je nájemník bez dluhu 6 měsíců, je nájemní smlouva uzavírána na dobu 1 roku.
 3. Žadatel (popř. účastník nabídkového řízení) je před podpisem nájemní smlouvy povinen si byt prohlédnout a podepsáním předávacího protokolu deklarovat, že je byt způsobilý k užívání a bez zjevných závad.
 4. K uzavření nájemní smlouvy vyzve OS se souhlasem SBF žadatele elektronicky, či písemně. Neuzavře-li žadatel bez závažného důvodu nájemní smlouvu do 15 kalendářních dnů ode dne vyzvání, ztrácí nárok na uzavření nájemní smlouvy a OS vyzve, na základě doporučení BK, k uzavření nájemní smlouvy k bytu dalšího žadatele. O závažnosti důvodů neuzavření smlouvy podle předchozí věty rozhoduje BK.
 5. Předání bytu nájemci zajišťuje SBF.
 6. Nájemné bude každý rok valorizováno o inflaci z předchozího roku, nejvýše však o 5 %.
 7. Pravidla pro výpočet nájemného jsou stanovena v příloze č. 3 této směrnice. K vypočtenému měsíčnímu nájemnému se individuálně připočítává nájemné za zařizovací předměty.

 

VII.

 Jistota

 1. SBF ujedná s žadatelem o byt zajištění ve formě jistoty.
 2. Výše jistoty je stanovena u bytů soutěžených, bytů sociálních a bytů pro seniory a zdravotně znevýhodněné ve výši dvojnásobku měsíčního nájemného.
 3. U bytů startovacích je stanovena ve výši jednonásobku měsíčního nájemného.
 4. Prostředky vložené do jistoty za byt a úroky z jistoty mohou být použity výhradně k:
 1. uhrazení dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu,
 2. úhradě škod na domovním majetku zapříčiněných úmyslně nebo z nedbalosti uživatelem bytu,
 3. úhradě nedoplatků z vyúčtování služeb, pokud nejsou předmětem soudního sporu,
 4. náhradě pravomocně přiznaných nákladů soudního řízení, jenž souvisí s předmětným nájemním vztahem,
 5. nájemcem uznaných nebo dohodnutých závazků souvisejících s nájemním vztahem.
 1. Při skončení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci po odečtu případného dluhu z nájmu.
 2. Prostředky vložené do jistoty za byt lze převést na jinou osobu nebo vrátit pouze se souhlasem oprávněné osoby při vrácení bytu, nebo při převodu bytu na jinou osobu v souladu s občanským zákoníkem.
 3. Nesouhlasí-li oprávněná osoba s převodem jistoty na jinou osobu, vrací se jistota, po oprávněných korekcích, oprávněné osobě.
 4. Při výměně bytů zajistí vyrovnání rozdílu vložených jistot SBF.
 5. Jistota musí být složena na účet SBF složenkou, nebo převodem na účet SBF u Komerční banky, č. ú. 29035821/0100.
 6. Po domluvě se SBF je možno jistotu složit ve dvou splátkách.
 7. Úhrada jistoty nebo její první splátky musí být provedena před převzetím klíčů od bytu.

 

VIII.

Podnájem bytu

V odůvodněném případě může nájemce přenechat pronajatý byt do podnájmu po předchozím souhlasu rady města, nejvýše však na dobu jednoho roku.

 

IX.

Postoupení nájemních smluv (výměna bytů)

 1. Na vzájemném postoupení nájemních smluv podle ustanovení § 1895 občanského zákoníku (dříve výměna bytů) se mohou písemně dohodnout nájemci bytů.
 2. K postoupení nájemních smluv je nutný předchozí souhlas rady města na základě doporučení BK.
 3. Postoupit nájemní smlouvy lze pouze mezi byty stejného druhu, kromě bytů startovacích.
 4. Při výměně bytů musí nájemci v novém bytě splňovat podmínky pro přidělení daného druhu bytu.
 5. Při výměně bytů je výše nájmu vypočtena dle pravidel pro výpočet nájemného (Příloha č. 3), v případě bytů s uvolněným nájemným bude výše nájmu stanovena dle vysoutěžené částky za konkrétní byt a v ostatních případech bude výše nájmu stanovena ve výši minimálního nájmu pro soutěžené byty.

 

X.

Skončení nájmu bytu

 1. Skončení nájmu bytu se plně řídí ustanoveními § 2285 a násl. občanského zákoníku a ujednáními obsaženými v uzavřené nájemní smlouvě.
 2. Převzetí bytu od nájemce při skončení nájmu zajišťuje SBF.

 

XI.

Přechod nájmu

 1. Zemře-li nájemce a nejde-li o společný nájem bytu, přejde nájem na člena nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti nájemce a nemá vlastní byt. Je-li touto osobou někdo jiný než nájemcův manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnouče, přejde na ni nájem jen se souhlasem rady města (dle ust. § 2279, odst. 1 OZ). Osoba, na niž přešel nájem nebo osoba, na niž může přejít nájem se souhlasem pronajímatele, je povinna oznámit tuto skutečnost SBF nejpozději do 30 dnů od úmrtí nájemce.
 2. Osoba uvedená v odst. 1 tohoto článku je povinna spolu s oznámením prokázat, že byla členem nájemcovy domácnosti a žila ke dni smrti nájemce v bytě a nemá vlastní byt.
 3. Nepřejdou-li práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti dle odst. 1 tohoto článku, přejdou v zákonem stanovených případech na nájemcova dědice. Osoby, které žily s nájemcem ve společné domácnosti až do jeho smrti, jsou s nájemcovým dědicem zavázány společně a nerozdílně z dluhů, které z nájmu vznikly před nájemcovou smrtí. Dědic je povinen tuto skutečnost oznámit SBF nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci usnesení soudu o dědictví.
 4. Přechází-li nájem sjednaný na dobu určitou, jde i po přechodu nájmu stále o nájem na dobu určitou, který skončí uplynutím sjednané doby, nerozhodne-li rada města o prodloužení nájmu.
 5. Přechází-li nájem sjednaný na dobu neurčitou, dojde přechodem k jeho transformaci z doby neurčité na dobu určitou. Nájem skončí uplynutím jednoho roku ode dne přechodu. O uzavření jiné dohody v případě přechodu nájmu rozhoduje rada města.
 6. Výše nájemného při přechodu nájmu:
  1. Osoba žijící ve společné domácnosti dle čl. XI bod 1) minimálně 5 let, bude mít smlouvu za původních podmínek.
  2. V ostatních případech dle čl. XI bod 3) bude výše nájmu stanovena ve výši minimálního nájmu pro soutěžené byty, i když bude byt jiného druhu. Splňuje-li však nový nájemce při přechodu nájmu podmínky pro přidělení daného druhu bytu, bude výše nájmu stanovena dle druhu bytu.
  3. V případě přechodu nájmu z bytu soutěženého, bude výše nájmu stanovena ve výši vysoutěženého nájmu.
 7. Nájemní smlouvu lze uzavřít na jinou osobu, která prokazatelně bydlí ve společné domácnosti (zápis v evidenci společně ubytovaných osob na SBF) minimálně 5 let, za podmínky splnění IX. bodu 4). Toto ustanovení se netýká přechodu nájmu dle IX. bodu 1). Minimální požadovaná délka společného bydlení se dle návrhu BK může změnit.

 

XII.

Speciální ustanovení pro jednotlivé druhy bytů

 1. Pro byty startovací platí tato speciální ustanovení:
 1. startovací byty jsou určeny pro osoby, které nesplňují podmínky pro přidělení sociálního bytu podle směrnice, tedy zejména osoby nacházející se v hmotné nouzi a osoby, kterým náleží některá z dávek uvedených v § 4 zákona 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
 2. výjimku oproti bodu a) mají osoby ukončující pobyt v ústavní péči, které mohou žádat o startovací byt i v případě pobírání sociálních dávek,
 3. žadatel musí být v době podání žádosti ve věku od 18 do 35 let, v případě společné žádosti fyzických osob za podmínky, že společný součet věků žadatelů je maximálně 70 let,
 4. na základě potvrzení o studiu může žadatel v pořadníku opakovaně odmítnout přidělení startovacího bytu, aniž by byl vyřazen z evidence (dle č. IV. bodu 12 b),
 5. doba nájmu se sjednává vždy jako doba určitá na 1 rok s možností prodloužení za podmínky plnění podmínek nájemní smlouvy a dalších závazků vůči městu,
 6. výše nájemného se pro čtvrtý a každý další rok trvání nájmu navýší vždy o 25 %, maximálně však do sedmého roku nájmu včetně,
 7. jedná se o byty velikostní kategorie 1+kk až 2+1.
 1. Pro byty pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním platí tato speciální ustanovení:
 1. přednost při přidělování mají žadatelé, kteří bydlí v jiném bytě ve vlastnictví města a tento byt městu vrátí,
 2. žádost o přidělení bytu může podat i osoba s omezenou svéprávností se souhlasem nebo prostřednictvím opatrovníka,
 3. jedná se o byty velikostní kategorie 1+kk až 2+1,
 4. při hodnocení naléhavosti přidělení bytu bude postupováno dle Kritérií posuzování žádostí o bydlení určené pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním, příloha č. 5.
 1. Pro žádosti o sociální byty platí tato speciální ustanovení:
 1. doba nájmu se sjednává vždy maximálně na 1 rok, v odůvodněných případech na tři nebo šest měsíců; totéž platí i pro prodlužování doby nájmu,
 2. uzavření nájemní smlouvy či prodloužení doby nájmu může být podmíněno spoluprací nájemce a členů jeho domácnosti s OSV,
 3. mezi sociální byty spadají rovněž některé byty se sníženou kvalitou (lokální vytápění), tyto byty budou přidělovány s ohledem na žadatelův zdravotní stav a jeho možnosti,
 4. žadatel o sociální byt nesmí mít platnou nájemní smlouvu k jinému bytu,
 5. při hodnocení naléhavosti přidělení bytu bude postupováno dle Kritérií posuzování žádostí o sociální bydlení, příloha č. 6.
 1. Pro byty s uvolněným nájemným platí tato speciální ustanovení:
 1. byty jsou přidělovány zejména zájemcům, kteří v nabídkovém řízení podali nejvyšší nabídku nájemného; průběh a podmínky nabídkového řízení jsou uvedeny v příloze č. 4,
 2. v případě shody výše nabízeného nájemného rozhoduje o přidělení datum podání nabídky,
 3. minimální nájemné pro tento druh bytů je stanoveno vzorcem MN = PP x ON + ZP, kde MN je minimální nabídkové nájemné v Kč, PP podlahová plocha bytu v m2, ON obecní nájemné vztahující se k druhu bytu a ZP nájem zařizovacích předmětů,
 4. změní-li se podmínky žadatele po přidělení bytu tak, že již nesplňuje podmínky dle Přílohy 4. bodu II., může být toto důvod pro neprodloužení nájemní smlouvy.

 

 1. Některé byty z výše uvedených druhů mohou být vázány speciálními nájemními smlouvami:
 1. k návrhu na přidělení bytu, který je vázán na sociální program, musí být pro projednání v radě města přiloženo stanovisko OSV,
 2. doba a výše nájmu může být stanovena dle podmínek poskytovatele dotace,
 3. služební byty se přidělují dle doporučení BK,
 4. je-li doba nájmu vázána na dobu výkonu práce, je při ukončení pracovně-právního vztahu rovněž ukončena i nájemní smlouva, s výpovědní lhůtou stanovenou na 6 měsíců Je-li důvodem ukončení pracovně-právního vztahu odchod do důchodu, zůstává výše nájmu dle stávající smlouvy,
 5. není-li nájemné vázáno zvláštní smlouvou, pak se sjednává ve stejné výši jako minimální nájemné pro nabídkové řízení u bytů soutěžených.

 

XIII.

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. U bytů, které jsou ke dni vydání této směrnice pronajaty smlouvou na dobu neurčitou a dobu určitou platí až do jejich uvolnění původní nájemní smlouvy.
 2. V případech hodných zvláštní zřetele a posouzení, nebo v případech výše v pravidlech o hospodaření s bytovým fondem neuvedených je v kompetenci rady města rozhodnout o postupu řešení.
 3. Tato směrnice zrušuje a v plném rozsahu nahrazuje Směrnici rady města Vítkova č. 8/2023 „Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem města Vítkova“ včetně všech příloh.
 4. Nedílnou součástí této směrnice jsou přílohy č. 1 - 6, které mohou být samostatně upravovány.
 5. Tato směrnice nabývá platnosti schválením v radě města. Účinnosti nabývá tato směrnice dnem 1. 6. 2024.
 6. Tato směrnice byla schválena dne 16. 5. 2024 usnesením rady města č. 1149/27.

 

Seznamy příloh této směrnice (níže ke stažení):

Příloha č. 1 – Seznam bytů a jejich označení podle druhu 

Příloha č. 2 – Formuláře

Příloha č. 3 – Pravidla pro výpočet nájemného

Příloha č. 4 – Pravidla pro nabídkové řízení

Příloha č. 5 – Kritéria posuzování žádostí o byty pro seniory a zdravotně znevýhodněné

Příloha č. 6 - Kritéria posuzování žádostí o sociální bydlení

 

Mgr. Jakub Cihlář v.r.

Mgr. Martin Šrubař v.r.

starosta

místostarosta

Seznam bytů a jejich označení podle druhu

Příloha č. 1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 114,53 kB
Staženo: 15×
Vloženo: 31. 5. 2024

Formuláře (PDF)

Příloha č.2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 251,29 kB
Staženo: 16×
Vloženo: 31. 5. 2024

Formuláře (DOC)

Příloha č. 2.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 39,23 kB
Staženo: 15×
Vloženo: 31. 5. 2024

Pravidla pro výpočet nájemného

Příloha č.3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 100,91 kB
Staženo: 14×
Vloženo: 31. 5. 2024

Pravidla pro nabídkové řízení

Příloha č. 4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 147,54 kB
Staženo: 15×
Vloženo: 31. 5. 2024

Kritéria posuzování žádostí o byty pro seniory a zdravotně znevýhodněné

Příloha č. 5.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 103,85 kB
Staženo: 16×
Vloženo: 31. 5. 2024

Kritéria posuzování žádostí o sociální bydlení

Příloha č. 6.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 104,36 kB
Staženo: 15×
Vloženo: 31. 5. 2024

Úřad

Kontaktní informace

Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

Tel: +420 556 312 200 

Fax: +420 556 312 255

 

Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Č.Ú: 19-1323821/0100

Povodňový plán

Povodňový plán

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:84
TÝDEN:3905
CELKEM:3050317

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2
3 4 5
6 7
8
9
10 11
12
13 14
15
16
17 18 19
20 21
22
23
24 25
26
27 28
29
30
31 1 2
3 4

Aktuální teplota

25.7.2024 01:07

Aktuální teplota:

14.2 °C

Vlhkost:

85.8 %

Rosný bod:

11.9 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov