Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1)  Závazná pravidla k  zadávání veřejných zakázek  malého rozsahu  postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou vydávána jako vnitřní předpis, který řeší způsob zadávání, postup schvalování, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců Města Vítkova, zařazených do Městského úřadu Vítkov a zaměstnanců Města Vítkova, před realizací veřejné zakázky.

Schválení přísluší dle jednotlivých způsobů radě města či jednotlivým vedoucím  zaměstnancům.

 

(2)  Pokud se v textu uvádí:

 1. „pravidla“ jedná se o závazná pravidla k  zadávání veřejných zakázek  malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

 2. „zaměstnanci“ jedná se o zaměstnance Města Vítkova zařazené do Městského úřadu Vítkov, zaměstnance Města Vítkova, strážníky Městské policie Vítkov,

 3. „vedoucí zaměstnanci“ jedná se o vedoucí zaměstnance Města Vítkova zařazené do Městského úřadu Vítkov - vedoucí odborů a oddělení a vedoucí zaměstnance Města Vítkova (vedoucí strážník Městské policie Vítkov),

 4. „DPH“ jedná se o daň z přidané hodnoty,

 5. „zadavatel“ jedná se o Město Vítkov,

 6.  „Zákon o finanční kontrole“ jedná se o zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů,

 7. „Zákon o NKÚ“ jedná se o zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,

 8. „Zákon o zadávání veřejných zakázek“ jedná se o zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

 9. „profil zadavatele“ jedná se o konkrétní adresu elektronického nástroje v síti internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se jeho veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup. Odkaz na profil zadavatele je uveden na webových stránkách města v sekci veřejné zakázky,

 10. „veřejná zakázka malého rozsahu“ jedná se o veřejnou zakázku mimo postup pro zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách,

 11. „registr smluv“ jedná se o veřejnou databázi podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 2

Obecná ustanovení

(1) Za veřejnou zakázku malého rozsahu se považuje taková veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nepřesahuje

 •  

  v případě dodávek a služeb       2 000 000,- Kč bez DPH

 •  

  v případě stavebních prací        6 000 000,- Kč bez DPH

(2) Skutečnost, zda se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, je povinen zjistit zadavatel této veřejné zakázky. Je nutné stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, tedy stanovit předpokládanou výši peněžitého závazku vyplývající pro zadavatele z plnění veřejné zakázky (bez DPH).

(3) Při stanovování předpokládané hodnoty veřejné zakázky je zadavatel povinen postupovat dle pravidel. Je zakázáno rozdělení předmětu veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení hodnoty veřejné zakázky a ta se stala veřejnou zakázkou malého rozsahu, tedy takovou, jejíž předpokládaná hodnota nepřekročí limity uvedené výše.

(4) Zadavatel je povinen dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti. Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace Zadavatel nesmí omezovat účast těm dodavatelům, kteří mají sídlo  v členském státě EU a ostatních státech, které mají s ČR či EU uzavřenou mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce

(5) Zadavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky malého rozsahu, a to zejména pro účely případné kontroly prováděné dle zákona o finanční kontrole nebo vzhledem k pravomocím Nejvyššího kontrolního úřad

(6) Ovládané osobě podle § 11 Zákona o zadávání veřejných zakázek (vertikální spolupráce) je možno zadávat veřejné zakázky přímo bez zadávacího řízení, jsou-li splněny podmínky § 11 (ovládání, majetková účast, majoritní svěřená činnost). Rozhodnutí o přidělení zakázky v tomto případě přísluší radě města. Za tyto ovládané osoby se považují příspěvkové organizace zřízené Městem Vítkov.

(7)  Zadavatel je povinen na svém profilu zveřejnit smlouvu včetně jejich dodatků, a to do 15-ti dnů od jejího uzavření. Povinnost zveřejňovat smlouvy se týká zakázek malého rozsahu, jejichž cena přesáhne 500 000,- Kč bez DPH.  

(8) Zadavatel je povinen v registru smluv dle zvláštního zákona zveřejnit smlouvu včetně jejich dodatků, a to do 30-ti dnů od jejího uzavření. Povinnost takto zveřejňovat smlouvy se týká zakázek malého rozsahu, jejichž cena přesáhne 50 000,- Kč bez DPH.  

(9) Výzvu k předložení cenové nabídky u veřejných zakázek malého rozsahu v hodnotě nad 100 000,- Kč bez DPH u zakázek na dodávky a služby, resp. nad 200 000,- Kč bez DPH v případě zakázek na stavební práce, je zadavatel povinen zveřejnit na webových stránkách města.

 

Článek 3

Způsoby zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 1. Veřejné zakázky (nákupy přímo v obchodech, jiné dodávky služeb nebo stavebních prací) do hodnoty nepřesahující 20 000,- Kč bez DPH v jednotlivém případě budou zadány následujícím způsobem:
 1. Zadavatel nezpracovává výzvu k podání nabídky a namísto písemné smlouvy postačuje pouze doložení dokladu o pořízení a zaplacení zboží nebo služby.

 1. Veřejné zakázky ( zejména opravy, údržba , jiné dodávky služeb nebo stavebních prací, nákup spotřebního materiálu a drobných předmětů, práce související s péči o městskou zeleň) do hodnoty nepřesahující 50 000,- Kč bez DPH budou zadány  následujícím způsobem:
 1. Po ověření výhodnosti ceny v rámci schváleného rozpočtu, zadá zakázku po projednání se starostou nebo místostarostou nebo tajemnicí,  příslušný vedoucí zaměstnanec bez povinnosti schválení radou města.

 2. Pro účely uzavírání těchto smluv Rada města Vítkova pověřuje podpisem smluv a objednávek (návrhů smluv) věcně příslušné vedoucí zaměstnance.

 1. Veřejné zakázky na dodávky a služby v hodnotě nepřesahující 100.000,-Kč bez DPH a zakázky na stavební práce nepřesahující  200.000,-Kč bez DPH budou zadány  následujícím způsobem:
 1. Po projednání se starostou nebo místostarostou nebo tajemnicí výzva nejméně třem dodavatelům k předložení cenové nabídky (popřípadě s dalšími podmínkami plnění), pokud nemá zadavatel aktuální cenové nabídky již k dispozici. Zaslání výzvy i zaslání nabídky je možné provést i elektronicky.

 2. Věcně příslušný vedoucí zaměstnanec rozhodne na základě dodavatelem předložené či jinak dostupné aktuální nabídky (není nutné ustanovit hodnotící   komisi).

 3. Smlouva se uzavře mezi dodavatelem a městem zastoupeným starostou města po schválení návrhu smlouvy  Radou města Vítkova.

 1. Veřejné zakázky v hodnotě nad 100.000,-Kč bez DPH do 500.000,-Kč bez DPH u  zakázek na dodávky a služby, resp. nad 200.000,-Kč bez DPH do 1 500.000,-Kč bez DPH v případě zakázek na stavební práce, budou zadány  následujícím způsobem:
 1. K předložení cenové nabídky budou vyzváni minimálně tři dodavatelé s vymezením požadovaného plnění a případně dalšími podmínkami plnění. Výzvu je možné provést i elektronickou formou. Výzva bude obsahovat rovněž údaje o kritériích, která jsou rozhodná pro zadání zakázky (hodnotící kritéria), která však nemusí být vymezena jako hodnotící kritéria podle zákona. Doba pro podání nabídek dodavateli musí být minimálně 7 dní ode dne odeslání výzvy dodavatelům.
 2. Nabídky je nutno doručit na podatelnu Městského úřadu Vítkov v  zalepené obálce označené „Neotvírat - Veřejná zakázka“ s uvedením názvu zakázky a přesné adresy dodavatele.
 3. Pro otvírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek bude ustanovena minimálně 5 členná komise; alespoň jeden člen komise musí mít odbornost ve vztahu k požadovanému předmětu plnění. Obligatorně členem komise bude starosta nebo místostarosta a příslušný vedoucí zaměstnanec. Komisi písemně jmenuje starosta (viz příloha č. 1). Komise rozhoduje nadpoloviční většinou všech hlasů. Komise si obligatorně na začátku jednání volí předsedu. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. O otvírání obálek a výběru nejvhodnější nabídky včetně zdůvodnění se pořizuje protokol (viz příloha č. 2).
 4. Rozhodnutí o uzavření smlouvy a samotnou smlouvu mezi dodavatelem, vybraným podle stanovených kritérií ve výběrovém řízení a městem, zastoupeným starostou města, schvaluje  Rada města Vítkova.
 5. O případném rozhodnutí zadavatele o zrušení (výběrového) řízení rozhoduje rada města. Důvodem pro zrušení zadávacího řízení může být skutečnost, že dodavatelé nepředložili pro zadavatele akceptovatelné nabídky, popř. nabídky na zadavatelem požadované plnění; zadavatel si možnost zrušení zadávacího řízení vymezí již ve výzvě dodavatelům k podání nabídek.
 1. Veřejné zakázky v hodnotě nad 500.000,-Kč bez DPH do 2 000.000,-Kč bez DPH  v případě zakázek na dodávky a služby, resp. nad 1 500.000,-Kč bez DPH do 6.000.000,-Kč bez DPH  v případě  zakázek na stavební práce budou zadány  stejným způsobem jak je uvedeno v čl. 3 v bodě. 4 písm. a) až e ) s tím, že k předložení nabídky musí být vyzváno  minimálně pět dodavatelů.

 

Článek 4

Výjimky ze závazných ustanovení

 1. V závažných případech, které nelze předvídat a z časových důvodů, kdy není možné zadat zakázku dle těchto pravidel (např. havárie, poruchy zařízení), je možné  zadat veřejnou zakázku malého rozsahu přímou výzvou jednomu dodavateli s vymezením  požadovaného plnění a případně dalšími podmínkami plnění do ceny   plnění, která nepřekročí částku 500 000,- Kč bez DPH. Tyto případy budou předem projednány se starostou, místostarostou či tajemnicí. V případech, kdy žádnou z těchto osob není možné objektivně včas uvědomit, se informují neprodleně dodatečně. O případu bude příslušným vedoucím zaměstnancem sepsán záznam.

 2. Tato pravidla se nepoužijí:

 1. na nákup periodického tisku a neperiodických publikací,

 2. na právní služby

 3. na pořízení automatizovaného knihovního a informačního systému (AKIS),

 4. na nákup motorových vozidel,

 5. na zadání zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti,

 6. na zadání výkonu technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP,

 7. na zadání administrace veřejné zakázky,

 8. na zadání zpracování žádosti o dotace,

 9. na pojištění majetku, odpovědnosti i ostatních rizik města,

 10. na daňové nebo účetní poradenství,

 11. na přezkum hospodaření města,

 12. na právní informační systém,

 13. na nákup velkokapacitních multifunkčních kopírovacích strojů  vč. souvisejících služeb,

 14. na nákup serverů vč. souvisejících služeb,

 15. na pořízení a provoz webových stránek města,

 16. na pořízení a provoz mobilního rozhlasu

Pro zakázky pod písm. c) až o) se však použijí ustanovení Článku 3 odst. 1, 2 a 5.

 1. Pro zakázky dle odst. 2 písm. c) až o) s předpokládanou hodnotou: 50 000,- Kč až 500 000,- Kč se provede průzkum trhu čítající nejméně 3 subjekty potencionálních dodavatelů. Pouze v případě, že na relevantním trhu není dostatek potencionálních dodavatelů, provede se nezávazný průzkum trhu s menším počtem subjektů. Výsledky průzkumu trhu jsou následně předloženy radě města, která rozhodne o výběru dodavatele vč. smluvních podmínek.

 

Článek 5

Vymezení povinností při zadávání

 1. Příslušní vedoucí zaměstnanci jsou zodpovědní za konání kroků dle těchto pravidel a dle zákona o zadávání veřejných zakázek za Město Vítkov v roli zadavatele. 
 2. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni zajistit umístění veřejných zakázek dle čl. 3 bodu 3, 4, 5 do Evidence zakázek, která je vedena elektronicky na serveru zadavatele  (R/Veřejné zakázky).

 

Článek 6

Závěrečná ustanovení

 1. Ve věcech neupravených těmito pravidly se podpůrně použije zákon o zadávání veřejných zakázek.

 2. V případech, kdy daná akce podléhá financování z dotačních titulů, řídí se zadávání postupem dle metodiky poskytovatele dotace.

 3. Pravidla ruší závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  - vnitřní předpis č. 5/2019, schválená radou města dne 20.08.2019 pod usnesením č. 587/18.

 4. Nedílnou součástí pravidel je příloha č. 1 a 2 (vzory).

 Příloha č. 1 - Jmenování hodnotící komise

 Příloha č. 2 - Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu                 

 1. Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu byla schválena usnesením Rady města Vítkova č. 895/24 ze dne 10.12.2019 a nabývají účinnosti dne 12.12.2019.

 

Ing. Pavel Smolka

Mgr. Martin Šrubař

starosta

místostarosta

Úřad

Kontaktní informace

Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

Tel: +420 556 312 200 

Fax: +420 556 312 255

 

Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Č.Ú: 19-1323821/0100

Povodňový plán

Povodňový plán

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:9
DNES:988
TÝDEN:5336
CELKEM:3044155

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2
3 4 5
6 7
8
9
10 11
12
13 14
15
16
17 18 19
20 21
22
23
24 25
26
27 28
29
30
31 1 2
3 4

Aktuální teplota

19.7.2024 23:07

Aktuální teplota:

18.6 °C

Vlhkost:

68.9 %

Rosný bod:

12.8 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov