Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Odbor sociálních věcí

1. Postavení a základní úloha odboru

Odbor sociálních věcí zajišťuje výkon státní správy v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, o osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby, o osoby omezené ve svéprávnosti, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby ohrožené rizikovým způsobem života, o oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí, o osoby ohrožené ztrátou bydlení či o osoby bez přístřeší, nezaměstnané a o rodiny s dětmi. Odbor sociálních věcí poskytuje poradenství ve všech uvedených oblastech. Odbor dále vykonává činnosti vyplývající ze zákonů na úseku samosprávy.  Na odboru se vyřizují žádosti uchazečů o zařazení do evidence osvojitelů, pěstounů či pěstounů na přechodnou dobu a poručníků. Odbor sociálních věcí zabezpečuje sociálně-právní ochranu dětí dle § 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Odbor zajišťuje ubytování pro osoby města Vítkova, které se ocitly bez přístřeší. Pracovnice odboru vykonává opatrovnictví osob omezených ve svéprávnosti. Odbor spolupracuje se zdravotnickými, sociálními a školskými zařízeními, spolupracuje se soudy, Probační a mediační službou, Úřadem práce, Policií ČR, Agenturou pro sociální začleňování, dluhovou poradnou, s orgány státní správy a samosprávy, občanskými sdruženími a dalšími institucemi. Pracovnice odboru úzce spolupracují s Městkou policií Vítkov a jejími asistenty prevence kriminality. Pracovnice odboru provádí sociální šetření a depistáže, vyhledávají děti a osoby, jimž je nutné zajistit pomoc.

 

2. Členění odboru

 • úsek péče o občany, sociální služby, prevence;
 • úsek sociálně-právní ochrany dětí.

 

3. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou mu trvale svěřeny

Úsek péče o občany, sociální služby, prevence

Pracovníci odboru na základě pověření starostou města uzavírají smlouvy o ubytování v Azylové ubytovně. Odbor spolupracuje s klubem důchodců.

Odbor poskytuje sociální péči občanům v rozsahu stanoveném zákonem dle § 94 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Za tímto účelem ve spolupráci se státními orgány, občanskými sdruženími, charitativními a jinými organizacemi i jednotlivci vyhledává občany, kteří potřebují sociální péči. Zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou, napomáhá zapojení těžce zdravotně postižených občanů do kulturního a společenského života, podílí se na řešení otázek bydlení těžce zdravotně postižených občanů a občanů bez přístřeší.

Na odboru jsou vytvářeny koncepční materiály pro sociální práci v obci a sociální či související služby, je tvořen plán rozvoje sociálních služeb, který je předkládán radě města a zastupitelstvu k odsouhlasení.  Na odboru se společně s dalšími odbory a institucemi realizuje protidrogová a prorodinná politika v obci.  Zabývá se problematikou rizikového chování a trestné činnosti, problematikou sociálního vyloučení a problematikou národnostních menšin a etnik. Na odboru je zřízena pozice preventisty kriminality a protidrogového koordinátora, který spolupracuje hlavně se školskými institucemi a policií, organizuje přednášky a soutěžní akce pro děti. Preventista kriminality koordinuje činnost pracovní skupiny Prevence kriminality.

Na odboru je zařazen manažer SPSZ pro Vítkov, který úzce spolupracuje s lokálním konzultantem ASZ a svolává pracovní skupiny lokálního partnerství. Zpracovává a zajišťuje podání žádostí o dotační tituly v oblasti sociálních věcí. Koordinátor sociálních a zdravotních služeb mapuje potřeby občanů v těchto oblastech a připravuje materiály pro koncepční strategie.

Úsek sociálně-právní ochrany dětí

Úsek sociálně-právní ochrany dětí má zpracovány Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany.  

Sociálně-právní ochrana dětí se zaměřuje hlavně na děti uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů.

Zabezpečuje sociálně-právní ochranu dětí dle § 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Vyhledává děti, kterým je nutné poskytnout sociálně-právní ochranu, projednává s rodiči a dětmi odstranění nedostatků:

 1. ve výchově, sleduje, zda je zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující, poskytuje rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte;
 2. při své práci spolupracuje se soudy, PČR, zdravotnickými zařízeními a neziskovými organizacemi;
 3. zajišťuje preventivní a poradenskou činnost.

 

4. Vztah k příspěvkovým organizacím a městské policii

Odbor spolupracuje se Správou bytového fondu města Vítkova, školskými zařízeními včetně Střediska volného času i městskou policií ve věcech sociálně-právní ochrany dětí, prevence negativních sociálních jevů a řešení nepříznivých životních situací občanů.

 

5. Vztah k jiným právnickým osobám

Odbor spolupracuje se státními orgány, orgány obce a kraje, občanskými sdruženími, církevními, charitativními a jinými organizacemi, se školami, školskými, zdravotnickými a jinými obdobnými zařízeními.  Dále spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, se správními úřady a územními samosprávnými celky, s úřady práce (§63 – 65a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,  § 92 a § 94 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s Agenturou pro sociální začleňování, s Charitou Odry, která poskytuje odborné poradenství v oblasti dluhové problematiky, pro jejich potřebu vykonává terénní sociální pracovník přímou práci se společnými klienty.

 

6. Vztah k výborům zastupitelstva města, komisím rady města a zvláštním orgánům

1.     zajišťuje účast u ústního jednání ve věcech přestupků, je-li obviněn mladistvý podle § 33 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

2.     pracovník odboru sociálních věcí se pravidelně účastní jednání bytové komise. 

 

7. V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnost příslušející městskému úřadu a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

Úsek péče o občany, sociální služby, prevence

 1. zastupuje osobu, která podle lékařského posudku ošetřujícího lékaře není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby (§ 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb.);
 2. zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba a je v takové situaci, kdy by neposkytnutí okamžité pomoci ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu (§ 92 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb.);
 3. koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, správními úřady a územními samosprávnými celky (§ 92 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb.);
 4. na základě oznámení zdravotnického zařízení zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí v případě, že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost zdravotnickému zařízení, ve kterém je osoba umístěna (§ 92 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb.);
 5. na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob (§ 92 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb.);
 6. ustanovuje zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění dle § 10 a 118 zákona č. 582/1991 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů;
 7. vydává parkovací průkazy pro přepravu osob těžce zdravotně postižených (§ 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
 8. vydává informace pro potřeby úřadu práce k vyhodnocení podmínek případu hodného zvláštního zřetele pro nárok na doplatek na bydlení (§ 33 c zákona č. 111/2006 Sb. , o pomoci v hmotné nouzi);
 9. provádí sociální šetření u osob pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi, aktivně vyhledává osoby, které jsou ohroženy hmotnou nouzí nebo se již ve stavu hmotné nouze nacházejí, spolupracuje při řešení hmotné nouze s provozovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů;  
 10. vykonává opatrovnictví osobám omezených ve svéprávnosti, kterým bylo Město Vítkov soudem jmenováno opatrovníkem.

 

Úsek sociálně-právní ochrany dětí

 1. zabezpečuje sociálně-právní ochranu dětí ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
 2. účastní se výslechů nezletilých, zpracovává informace o rodinné situaci pro potřeby soudů, Policie ČR, sepisuje návrhy pro potřeby občanů k soudům, podává podněty k soudu na vyslovení výchovného opatření, rozhoduje o výchovných opatřeních a sleduje, zda jsou tato opatření dodržována;
 3. zabezpečuje funkci opatrovníka v případech, kdy dítě nemůže zastoupit žádný z rodičů ve věcech, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi rodiči a dětmi podle § 892 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci veřejného poručníka podle § 929 zákona č. 89/2012S., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, v případech, kdy dítě nemá žádného z rodičů vykonávající rodičovskou odpovědnost;
 4. zabezpečuje funkci opatrovníka žadatele o azyl mladšího 18 let, kde je nezletilý hlášen k pobytu v případě, že se na území ČR nezdržuje žádný jeho příbuzný podle § 89 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů;
 5. sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťuje příčiny jejich vzniku, činí opatření k omezování nepříznivých vlivů na děti;
 6. účastní se provádění výkonu rozhodnutí, při kterém poskytuje dítěti potřebné vysvětlení;
 7. sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, nebo umístěných do ústavní výchovy, tyto děti navštěvuje nejméně jednou za 3 měsíce;
 8. vyhledává děti vhodné do náhradní rodinné péče a fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli, pěstouny, nebo pěstouny na přechodnou dobu, přijímá žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení, pěstounské péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu;
 9. spolupracuje se sociálně aktivizačními službami pro rodiny a děti, střediskem výchovné péče, probační a mediační službou, mediačními centry, pedagogickými a psychologickými poradnami;
 10. vypracovává individuální plány ochrany dětí a podrobná vyhodnocení situace dítěte;
 11. vykonává funkci kolizního opatrovníka, účastní se soudních jednání, provádí pohovory s nezletilými dětmi a šetření v rodinách;
 12. svolává případové konference, na kterých je řešena situace dítěte.

 

8. Přestupky, které odbor projednává v I. stupni

 1. podle § 59 odst. 1 písm. b, e – j, § 59 odst. 2 a 3, § 59a odst. 1, § 59d odst. 1 písm. a) a b), § 59e odst. 1, § 59f odst. 1  písm. a) - m) a písm. o) a p), § 59g odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů; 

 

9. Vztah k rozpočtu města

Zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ č. 3 a 31.

 

10. Právní předpisy města v působnosti odboru v oblasti:

 • Nařízení města: není vymezeno
 • Obecně závazné vyhlášky: není vymezeno

 

Osoby

Mgr. Hana Klapetková

vedoucí odboru sociálních věcí, žadatelé o náhradní rodinnou péči

Mgr. Marie Černocká

sociálně-právní ochrana dětí

Mgr. Kateřina Fojtíková

sociální pracovník, parkovací průkazy, kurátor pro dospělé

Bc. Lenka Gonsiorová

náhradní rodinná péče, kurátor pro mládež

Mgr. Pavlína Kubalová

sociálně - právní ochrana dětí

Bc. Ivo Laník

sociální pracovník, komunitní plánování soc. služeb

Bc. Věra Leváková

kurátorka pro děti a mládež, náhradní rodinný péče

Mgr. Jana Molková, DiS.

sociální pracovník, opatrovnictví

Regina Raabová, DiS.

sociální pracovník, opatrovnictví

Úřad

Kontaktní informace

Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

Tel: +420 556 312 200 

Fax: +420 556 312 255

 

Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Č.Ú: 19-1323821/0100

Povodňový plán

Povodňový plán

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:7
DNES:304
TÝDEN:7072
CELKEM:2988743

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30
1 2
3
4 5
6
7
8 9 10
11 12
13
14
15 16
17
18 19
20
21
22 23 24
25 26
27
28
29 30
31
1 2

Aktuální teplota

26.5.2024 07:05

Aktuální teplota:

15.5 °C

Vlhkost:

86.1 %

Rosný bod:

13.2 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov