Obsah

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD KINA PANORAMA VE VÍTKOVĚ


Adresa kina: Komenského 139, 749 01 Vítkov

Provozovatel:

Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ: 00300870

Kontaktní osoba: Pavlína Bartošová

Telefon: 556 312 254, 556 312 200, 737 238 728

E-mail: bartosova@vitkov.info

Předprodej vstupenek: prostřednictvím Informačního centra Vítkov
Prodej vstupenek na místě: ano – půl hodiny před začátkem představení

 

 1. Každý návštěvník kina je povinen u filmových projekcí přístupných od 15 nebo 18 let prokázat na základě výzvy pořadatelské služby svůj věk. Nevyhovění této výzvě, opravňuje pořadatele, odmítnout prodej vstupenky a vstup na projekci.
 2. V kině platí zákaz:
 • kouření;
 • manipulace s otevřeným ohněm;
 • požívání alkoholu a jiných návykových látek;
 • používání mobilních telefonů;
 • vstupu se psy a jinými zvířaty;
 • vstupu osobám, které nesplňují věkovou hranici přístupnosti stanovenou výrobcem nebo distributorem (přístupnost je vždy uvedena u pokladny kina);
 • poškozování majetku;
 • obsazování jiného sedadla, než na které má návštěvník zakoupenou platnou vstupenku;
 • obsazování sedadla v hledišti více než jedním divákem;
 • vystupovat na sedadla a na přídavné židle a nahýbat se přes zábradlí balkonu a lóží;
 • rušení představení nevhodným chováním, hlasitým hovorem a dalšími projevy, které jsou v rozporu se zásadami společenského chování;
 • vstupu na pódium, pokud tato činnost není řízenou součástí vystoupení;
 • vnášení nápojů a jídla do hlediště;
 • fotografování a pořizování záznamů filmových představení;
 • počínat si v objektu kina tak, aby mohlo dojít ke vzniku úrazu kohokoliv z účastněných návštěvníků.

 

 1. Vstupné
 • Zakoupenou vstupenku a případnou vrácenou hotovost si návštěvník zkontroluje ihned u pokladny. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Návštěvník kina zaplatí ve vstupném 1 Kč Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie (zákon č. 241/1992 Sb.).
 • V případě zrušení filmového představení z důvodu nedodání filmové kopie nebo z důvodu nepředvídatelné události (předčasné ukončení z technických důvodů, výpadek elektrického proudu, živelná událost apod.) bude vstupné vráceno prostřednictvím pokladny v kině nebo nejpozději do tří pracovních dnů prostřednictvím Informačního centra ve Vítkově. Při uplatnění tohoto nároku je potřeba předložit platnou nepoškozenou vstupenku.

 

 1. Bezpečnost návštěvníků
 • Návštěvníci opouštějí z důvodů bezpečnosti sedadla, až když se rozsvítí světla v hledišti.
 • V případě mimořádného přerušení představení, je nutné objekt kina opouštět v klidu a spořádaně tak, aby nebyla zavdána příčina vzniku paniky a následných poranění.
 • Provozovatel neodpovídá za škody na věcech odložených mimo prostor k tomu určených.
 • V kině není zajištěn pedagogický dohled. Za děti zodpovídají během a po celou dobu pobytu v prostorách kina a po dobu představení rodiče nebo osoby, které dítě do kina přivedly.
 • Všichni návštěvníci kina jsou povinni bezpodmínečně dodržovat pokyny pořadatelů a řídit se jimi.
 • V případě škody způsobené návštěvníkem nebo porušováním dobrých mravů bude postupováno dle platné legislativy.

 

Návštěvní řád byl schválen usnesením Rady města Vítkova číslo 483/12 dne 7. června 2011 a nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.


Ve Vítkově dne 14. června 2011

Ing. Pavel Smolka
starosta města