Obsah

Pravidla pro pronájem kulturního domu a kina ve Vítkově

Sídlo:
Kulturní dům Vítkov, Dělnická 746, 749 01  Vítkov
Kino Panorama Vítkov, Komenského 139, 749 01  Vítkov

Pronajímatel: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01  Vítkov

 

I. Kulturní dům
Prostory kulturního domu je možno pronajmout:

prostor
Účel
malý sál 

a) předváděcí a prezentační akce
b) kulturní a společenské akce
c) školící a vzdělávací akce
d) soukromé akce – rodinné oslavy, svatby apod. (nebude vybíráno vstupné)
e) prodejní akce
f) schůzovní činnost

velký sál  a) předváděcí a prezentační akce
b) kulturní a společenské akce
c) školící a vzdělávací akce
f) schůzovní činnost
jídelna a) předváděcí a prezentační akce
b) kulturní a společenské akce
c) školící a vzdělávací akce
d) soukromé akce – rodinné oslavy, svatby apod. (nebude vybíráno vstupné)
e) prodejní akce
f) schůzovní činnost
vestibul a) prodejní akce
b) předváděcí akce
balkon Pouze jako součást pronájmu velkého sálu v bodě a – c
jeviště a) jako součást pronájmu velkého sálu
b) za účelem zkoušek uměleckých souborů nebo jednotlivců, škol apod.
kuchyňka Pouze při pronájmu celého KD při pořádání společenských akcí
bar a) součást pronájmu celého KD při pořádání společenských akcí
b) součást pronájmu jídelny
společenská místnost a) rodinné oslavy
b) vzdělávací akce
c) předváděcí akce
d) schůzovní činnost

 

II. Kino Panorama

Prostory kina Panorama je možno pronajmout za účelem:

a) filmové produkce za těchto podmínek:

 • zajištění tříčlenné pořadatelské služby (balkon + přízemí + chodby)
 • při výběru filmu dodržení všech základních etických norem
 • odvodu poplatku UFD dle aktuální výše prostřednictvím Města Vítkova

 

b) společenské nebo vzdělávací akce (bez promítání filmu) za těchto podmínek:

 • zajištění tříčlenné pořadatelské služby (balkon + přízemí + chodby)

 

III. Ostatní podmínky
 

 1. Mimo rodinné oslavy nebudou prostory kulturního domu pronajímány soukromým osobám.
 2. Prostory kina nebudou soukromým osobám pronajímány vůbec.
 3. V případech, které nejsou jednoznačně uvedeny v těchto pravidlech, rozhodne starosta města po dohodě s vedoucí oddělení kultury.
 4. O pronájmu prostor rozhodují pracovníci oprávněni k uzavírání a podepisování smluv.
 5. Prostory budou pronajaty jen na základě řádně uzavřené smlouvy.
 6. Akce budou pořádané ve dnech neděle – čtvrtek budou ukončeny nejpozději ve 22.00 hod. a pátek – sobota nejpozději v 03.00 hod.
 7. Pronájmy prostor budou hrazeny (vč. kauce) vždy při podpisu smlouvy.
 8. Při uzavírání smlouvy za účelem pořádání plesu, taneční zábavy nebo diskotéky, složí pořadatel do pokladny městského úřadu kauci ve výši 1.000 Kč. Kauce bude vrácena na účet nájemce nebo vyplacena v pokladně městského úřadu do tří pracovních dnů po ukončení akce.
 9. V případě platby za pronájem formou faktury (bezhotovostní převod na účet) je stanovena lhůta splatnosti do 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V případě, že částka nebude v této době uhrazena, činí smluvní pokuta z prodlení 0,5% za každý započatý den prodlení.
 10. Zařízení jeviště smí obsluhovat pouze zodpovědné osoby (vyškolené).
 11. Přílohy této směrnice lze aktualizovat samostatně.
 12. Rada města Vítkova zmocňuje tajemnici Městského úřadu ve Vítkově k aktualizaci příloh.
 13. Ruší se Pravidla pro pronájem prostor kulturního domu a kina ve Vítkově ze dne 29.6.2010 a 14.12. 2004 včetně všech příloh a dodatků.


Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Vítkova č. ….. dne 28. června 2011 a nabývají účinnosti dnem 1. července 2011.


Ve Vítkově dne 29. června 2011

Ing. Pavel Smolka
starosta města

 

Příloha č. 1

Místnost délka pronájmu topná sezóna
1.10. – 31.5.
letní sezona
malý sál 1 hod. 528 Kč 264 Kč
velký sál 1 hod. 792 Kč 436 Kč
jídelna 1 hod 264 Kč 132 Kč
vestibul 1 hod. 396 Kč 285 Kč
balkon 1 hod. 132 Kč 106 Kč
jeviště 1 hod. 317 Kč 158 Kč
kuchyňka 1 hod. 132 Kč 66 Kč
bar 1 akce 792 Kč 396 Kč
společenská místnost 1 hod.

264 Kč

132 Kč (rodinné oslavy, schůzovní činnost)

132 Kč 

66 Kč (rodinné oslavy, schůzovní činnost)

kino Panorama 1 hod. 792 Kč 436 Kč
kino Panorama (film. produkce) Max. 3 hodiny Aktuální cena vstupného
x 200 + popl. UFD
Aktuální cena vstupného
x 200 + popl. UFD

Cena za pronájem je vč. 20% DPH.

V případě příznivého počasí, kdy nebude potřeba sál vytápět (teplota v sále min. 20° C), bude účtována cena za letní sezónu.

Cena při pořádání plesů, tanečních zábav a diskoték:

Cena za pronájem kulturního domu v rozsahu – jeviště, velký a malý sál, jídelna, bar, balkon, vestibul, šatna, WC – pro pořádání plesů, tanečních zábav a diskoték je 9.240 Kč.

Cena zahrnuje:

 • přípravu sálu – stoly, židle, ubrus
 • zpřístupnění objektu hodinu před zahájením akce
 • převzetí a uzamčení objektu po ukončení akce
 • úklid prostor

 

IV. Slevy

Stanovení 50% slevy z výše uvedeného ceníku pro akce:

 • Kulturní a společenské akce pořádané vítkovskými školami a školskými zařízeními, které jsou přístupné vítkovské veřejnosti.
 • Dvě kulturní nebo společenské akce pořádané zájmovými sdruženími a spolky fungujícími na území města, které jsou určeny pro vítkovskou veřejnost za jeden kalendářní rok.