Obsah

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť zdravých měst

www.nszm.cz

Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní, zdravé, příjemné a udržitelné místo pro život, na základě dohody s místními obyvateli. 

Postup ke „Zdravému městu, obci, regionu“ není pouze záležitostí vedení municipality, zastupitelstva či úřadu – neobejde se bez každodenní úzké spolupráce s řadou místních odborných i nevládních partnerů (odborných institucí, nevládních organizací, škol, firem) i s nejširší veřejností. Ve Zdravých městech, obcích a regionech můžete najít praktickou ukázku, co v praxi znamenají pojmy místní Agenda 21 (podpora udržitelného rozvoje na místní úrovni, s aktivním zapojením veřejnosti) i LEHAP(místní akční plán zdraví a životního prostředí) – a zejména komplexní „dobrá správa věcí veřejných“ (Good Governance, dle OSN).

V roce 1988 iniciovala OSN - Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město (WHO Healthy Cities Project), ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za dobu trvání projektu vzniklo v Evropě 1300 Zdravých měst ve 30ti zemích.

Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i ve městech České republiky. V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR). Od roku 2003 je asociace otevřena všem formám municipalit. Asociaci dnes tvoří více než 100 měst, obcí, mikroregionů a krajů. 

NSZM ČR získala titul Světový projekt EXPO 2000 za svoji Metodiku.
V roce 2003 získala NSZM za svoji aktivitu Cenu ministra životního prostředí ČR. 
V roce 2004 získala NSZM akreditaci Ministerstva vnitra jako Vzdělávací instituce pro veřejnou správu. 
V roce 2006 získala NSZM za Cenu ministerstva vnitra za svůj info-systém DataPlán. 

Světová zdravotní organizace (WHO) řadí NSZM mezi nejúspěšnější sítě Zdravých měst v rámci Evropy. 

 

MÍSTNÍ AGENDA 21

Definice místní Agendy 21

„MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.“

Strategická vize rozvoje místní Agendy 21 v ČR do roku 2020

Existuje značné povědomí o MA21 a o udržitelném rozvoji na místní úrovni jak mezi obyvateli, tak mezi politickou reprezentací – MA21 je vnímána jako prestižní celospolečenská záležitost a respektovaný stabilní nástroj zlepšování kvality veřejné správy. 

Do roku 2020 dojde ke zvýšení počtu dobře fungujících MA21 v ČR – obce a další subjekty aktivně usilují o zavedení MA21 a politická reprezentace poskytuje procesům MA21 dostatečnou morální a finanční podporu.

Stále širší a kvalitnější realizace MA21 v obcích a regionech České republice bude mít podpůrný vliv na další demokratický vývoj občanské společnosti a na transparentnost a efektivitu veřejné správy. / Koncepce podpory MA21 v ČR; Pracovní skupina pro místní Agendy 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj, 2012 /

MA21

http://ma21.cenia.cz/Úvod/tabid/39/language/cs-CZ/Default.aspx

 

Politik Zdravého města Vítkova a MA21: Ing. Pavel Smolka, starosta města

Telefon: 556 312 201

Mobil: 724 183 262

E-mail: starosta@vitkov.info

 

Koordinátorka Zdravého města Vítkova a MA21: Daniela Olbertová, vedoucí oddělení kultury

Telefon: 556 312 253

Mobil: 737 238 728

E-mail: olbertova@vitkov.info