Obsah

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva

Typ: Projekty
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva 1Výzva č. 1/2019 k předkládání žádostí na zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů z rozpočtu města Vítkova v rámci Programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech

I.

Úvodní ustanovení, účel poskytování NFV

 

 1. Moravskoslezský kraj realizuje v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, projekt „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ projekt (dále jen „Dotační program“). Cílem Dotačního programu je zlepšení kvality ovzduší díky omezení primárních emisí znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností, a to prostřednictvím výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5, za nové, ekologické zdroje tepla.

 2. Město Vítkov ve snaze pomoci občanům k překlenutí období mezi schválením dotace poskytnuté v rámci Dotačního programu a jejím následným vyplacením ze strany Moravskoslezského kraje (dále jen „MSK“), vydává tuto Výzvu č. 1/2019 k předkládání žádostí na zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů z rozpočtu města Vítkova (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – výzva) na základě Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí (dále jen „NFV“) vyhlášeného podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Program“).

 1. Účelem Výzvy č. 1/2019 je stanovení postupu Města Vítkova (dále jen „Město") při poskytování návratné finanční výpomoci určené k podpoře realizace výměny kotlů v rámci Dotačního programu.

 

II.

Základní ustanovení

 1. Město Vítkov – jako správce NFV přijímá žádosti o poskytnutí NFV, vede evidenci všech žádostí včetně podkladů, materiálů pro orgány města, smluv o NFV a dalších podkladů, souvisejících s realizací NFV. Případné vymáhání NFV bude zajištěno právníkem města.

 2. Žádost a další informace jsou k dispozici u správce NFV a na internetových stránkách Města.

 

III.

Podmínky pro poskytnutí NFV

 

 1. NFV bude žadateli poskytnuta na překlenutí období mezi schválením dotace MSK v rámci Dotačního programu a jejím následným vyplacením žadateli ze strany MSK.

 2. NFV lze žádat po rozhodnutí Rady MSK o poskytnutí dotace žadateli a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace od MSK, v rámci Dotačního programu.

 1. NFV se poskytuje jako bezúročná.

 1. Žadatelem o NFV může být fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu na území Města, a to za splnění všech níže uvedených podmínek:

 1. žadatel není vůči Městu nebo jím zřízeným a založeným právnickým osobám, v prodlení se splněním jakékoliv peněžité povinnosti;

 2. práva žadatele nakládat s rodinným domem nesmí byt omezeno soudcovským zástavním právem, exekutorským zástavním právem nebo zástavním právem zřízeným ve prospěch příslušných orgánů pro pohledávky na daních, pojistném na sociální zabezpečení nebo pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Rodinný dům nesmí být v době podání žádosti předmětem výkonu rozhodnuti nebo exekuce. Překážkou poskytnutí zápůjčky není zástavní právo k menšinovému spoluvlastnickému podílu na rodinném domu, nejedná-li se o podíl žadatele, ani skutečnost, že předmětem výkonu rozhodnutí nebo exekuce je menšinový spoluvlastnický podíl na rodinném domu, nejedná-li se o podíl žadatele; zástava z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu bydlení nejsou překážkou pro poskytnutí NFV;

 3. žadatel není v exekuci a není vůči němu v právní moci žádné soudní rozhodnutí, rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu veřejné správy na plnění, které by mohlo být důvodem exekuce;

 4. žadatel nemá k datu podání žádosti evidovány žádné závazky po splatnosti u finančního úřadu vůči státu, u orgánů veřejné správy, u peněžního ústavu;

 5. vůči žadateli nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a neexistují žádné skutečnosti, které by umožňovaly či vedly k zahájení insolvenčního řízení na žadatelův majetek z hlediska zákonných předpokladů, a to ani v dohledné budoucnosti nejméně 1 roku;

 6. skutečnosti uvedené v tomto odst. v písm. a) až e) potvrdí žadatel čestným prohlášením, které je uvedeno v žádosti o poskytnutí NFV;

 1. NFV se nelze domáhat soudní cestou a na NFV není právní nárok.

 1. Doba na dosažení účelu poskytnuté NFV (časová použitelnost) se sjednává do 1 roku od podpisu smlouvy oběma stranami.

 2. Příjemce se zavazuje NFV vyúčtovat poskytovateli do 2 měsíců od vydání revizní zprávy na předmět podpory.

 1. Vyúčtování bude obsahovat doklady prokazující čerpání NFV, a to zejména: faktury, dodací listy, doklady o úhradě, revizní zprávy a jiné dle potřeby.

 2. Příjemce je povinen strpět veřejnosprávní kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout potřebnou součinnost při předložení dokladů v nezbytném rozsahu pro provedení kontroly.

 

IV.

Podání žádosti a postup při vyřizování žádosti

 

 1. Žádost lze podat pouze na tiskopise, který je zveřejněn na internetových stránkách Města.

 1. K žádosti se přikládá:

 1. kopie smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK.

 1. Správce NFV má právo vyzvat žadatele k doplnění potřebných dokladů v termínu do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Nedoplní-li žadatel požadované doklady v nově stanovené lhůtě 30 dnů nebo nesplní-li některé podmínky stanovené v této výzvě, správce NFV žádost vyřadí a o této skutečnosti žadatele vyrozumí.

 

V.

Výše NFV a způsob jejího vyplacení

 

 1. NFV bude žadateli poskytnuta jednorázově na účet žadatele, a to do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma stranami.  

 1. Výše NFV je maximální a lze z ní uhradit předem veškeré výdaje na:

 1. tepelné čerpadlo, kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva), kotel na biomasu (ruční dodávka paliva), případně další výdaje související s výměnou zdroje do 200.000, -- Kč;

 2. plynový kondenzační kotel případně další výdaje související s výměnou zdroje do 150.000, -- Kč.

 

VI.

Splácení NFV

První splátka NFV:

 1. První splátka NFV bude uhrazena z dotace od MSK, a to převodním příkazem z účtu příjemce. Je povinností příjemce převést tuto dotaci ze svého účtu do 30 dnů od jejího obdržení na účet poskytovatele a zároveň ve stejné lhůtě informovat poskytovatele, že tuto dotaci obdržel, a to formou výpisu z bankovního účtu.

 1. V případě neposkytnutí žádné dotace od MSK je žadatel povinen Městu zaslat částku NFV na účet Města do 30 dní od doručení sdělení MSK, kterým mu bylo sděleno, že mu dotace MSK nebude vyplacena a zároveň toto ve stejné lhůtě oznámit Městu. Pokud se tak nestane, bude tato situace řešena dle zákona č. 250/2000 Sb.

 

Další splátky NFV:

 1. Po uhrazení první splátky NFV bude zůstatek NFV hrazen měsíčními splátkami.

 2. Výše měsíční splátky NFV je minimálně 1.500, -- Kč.

 3. Žadatel je oprávněn splácet NFV i vyšší částkou nebo provést mimořádnou splátku bez jakýchkoliv sankcí a poplatků.

 4. Maximální doba splácení NFV je 10 let.

 5. Dojde-li ve dvou po sobě jdoucích splátkách NFV k prodlení se splátkou delšímu než 10 dní, nebo dojde-li k prodlení s jedinou splátkou delšímu než 30 dní, stane se splatným celý neuhrazený zůstatek NFV a příjemce je povinen celý neuhrazený zůstatek NFV vrátit poskytovateli do 30 dnů ode dne, kdy splatnost neuhrazeného zůstatku NFV nastala.

 

VII.

Závěrečná ustanovení

 1. Objem finančních prostředků z rozpočtu Města na podporu realizace Dotačního programu je limitován rozpočtem Města. NFV budou poskytovány do výše vyčerpání vyčleněných finančních prostředků.

 2. Tento Program byl schválen Zastupitelstvem města Vítkova, konaným dne 6. 11. 2019, usnesení č. 453/8 a nabývá účinnosti dnem 7. 11. 2019.

 

 

Ing. Pavel Smolka                                                                     Mgr. Martin Šrubař

starosta                                                                                      místostarosta

 

Přílohy: 

 


Vytvořeno: 12. 11. 2019
Poslední aktualizace: 12. 11. 2019 08:31
Autor: Jan Dušek