Obsah

Vítejte na webu města Vítkova

Město Vítkov leží v členitém terénu Vítkovské vrchoviny, která náleží celku Nízkého Jeseníku. Průměrná nadmořská výška je 480 metrů, nejvyšší kopec v okolí se nazývá Horka (603 m) a nachází se nad obcí Klokočov (asi 5 km od Vítkova). ... více

Co se děje?

16.07.2018

Výběrové řízení na obsazení funkce – referent odboru sociálních věcí na dobu neurčitou

Město Vítkov OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Tajemnice Městského úřadu Vítkov vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů Výběrové řízení na obsazení funkce – referent odboru sociálních věcí na dobu neurčitou Druh a charakteristika práce: - sociální pracovník a veřejný opatrovník. Poskytování pomoci a poradenství rodinám v hmotné nouzi a osobám bez přístřeší, provádění šetření v rodinách, řešení zadluženosti a prevence ztráty bydlení, spolupráce s orgány a institucemi, výkon veřejného opatrovnictví Zařazení: úředník – požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru. Místo výkonu práce: Město Vítkov - Městský úřad Vítkov Předpokládaný nástup: od 1. 11. 2018 Požadované vzdělání: a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.) v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů), Předpoklady pro vznik pracovního poměru: - Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Jiné požadavky: - samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení, komunikativnost, zodpovědnost - uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet) - nutný řidičský průkaz skupiny B (řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách) - výhodou - praxe v sociální oblasti, zvláštní odborná způsobilost podle vyhl. MV č. 512/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů - orientační znalost zákonů č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení: - jméno, příjmení a titul uchazeče - datum a místo narození uchazeče - státní příslušnost uchazeče - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana - datum a podpis uchazeče k přihlášce uchazeč připojí: - životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky - telefonní kontakt a e-mail Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení. Platové zařazení: 10. platová třída, stupeň dle délky praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a možnost přiznání osobního příplatku dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce. Zaměstnanecké benefity: v souladu s Fondem zaměstnavatele např. příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní, důchodové nebo životní pojištění, příspěvek na kulturu, sport, zdraví a vzdělávání, příspěvek na vitamíny a další. Uzávěrka přihlášek: do 03. 08. 2018. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče. Bližší informace: Mgr. Hana Klapetková, tel.:556 312 222, vedoucí odboru sociálních věcí. Ve Vítkově dne 16.7.2018 Ing. Šárka Petrtýlová tajemnice Městského úřadu Vítkov

Detail Volná pracovní místa

16.07.2018

Fotbalové utkání SFC Opava - FK Nový Jičín

Fotbalový oddíl Vítkov, vás zve na vítkovský stadion v neděli 22. července od 17.00 hod. na fotbalové utkání Slezský fotbalový club Opava proti fotbalovému klubu Nový Jičín. Vstupné je 25,- Kč.

Detail Aktuální hlášení

13.07.2018

MP Vítkov - Nález psa

Dne 12.07.2018 byl v blízkosti Nových Těchanovic nalezen pes neurčité rasy a černého zbarvení se světle hnědými a bílými znaky. Bližší informace podá MP Vítkov.

Detail Aktuální hlášení

12.07.2018

TS Vítkov nabízí kompostéry na biologický odpad

Technické služby ve Vítkově sdělují, že v rámci dotace získaly 500 ks kompostérů na biologicky rozložitelný odpad o objemu 900 litrů. Občané, kteří mají, o kompostéry zájem se mohou hlásit na Technických službách v průběhu měsíce července a srpna. Objednávky vyřizuje paní Králová. Více informací najdete na webových stránkách Technických služeb.

Detail Aktuální hlášení

12.07.2018

Setkání u Kulatého stolu - MěÚ Vítkov

Město Vítkov, vás zve ve středu 18. července v 16.00 hod. do sálu Městského úřadu ve Vítkově na setkání u kulatého stolu. Veřejně projednáme téma, příprava na stárnutí populace ve Vítkově na období následujících 15 let. Uvítáme vaše nápady a podněty, které by bylo vhodné do koncepce zapracovat.

Detail Aktuální hlášení

11.07.2018

SVČ Vítkov - vzájemné poznávání Čechů a Poláků

Středisko volného času Vítkov zve 3. - 5. srpna, celé rodiny s dětmi od 6 let na vzájemné poznávání Čechů a Poláků v oblasti vaření. Přijďte se s námi pobavit nejen při vaření, kulinářství, stylů vaření a zvyků. Přihlásit se můžete na tel. čísle 605 551 136 nebo 732 607 373, nebo osobně v SVČ Vítkov, nejpozději do 25. července. Tentokrát u nás ve Vítkově.

Detail Aktuální hlášení

11.07.2018

SVČ Vítkov - Vítkovská lávka

Středisko volného času zve 4. srpna všechny děti i dospělé na Vítkovskou Lávku tentokrát opět na koupališti. Ve 13.00 hod. vstup na koupaliště a pak vás už čeká bohatý program, Klauni na volné noze, Minikros, Plážový turnaj, soutěže pro děti, tančení s Klárou, výborné občerstvení, nebudou chybět také přejezdy přes lávku, dobrá reprodukovaná hudba. Kapela ATMO music a Queenie. Večer taneční zábava.

Detail Aktuální hlášení

10.07.2018

ČEZ - odstávka ele.proudu ve Vítkově dne 18.7.2018

ČEZ Distribuce informuje spoluobčany Vítkova, že ve středu 18. července od 8.00 do 18.30 hod., bude přerušená dodávka elektřiny. Jedná se o část ulice Dělnická, Hasičská, Komenského a Opavská.

Detail Aktuální hlášení

10.07.2018

ČEZ - odstávka elektrického proudu v obci Zálužné 19.7. 2018

Dne 19. 7. 2018 bude v obci Zálužné od 8.00 do 14.30 hod. přerušena dodávka elektrického proudu. Jedná se o č. popisné:1,11,139,14,15,150,152/A,1610,172, 177/A,179/52,186/54,189,21,26,27/A,28,29,29/A,  3/A,30/A,31/A,32/A,37,38/A,4,47,48,5/A,56,57,6,  61,64,68,69/B,72/A,74,78,79/A,81,82,85,87,9010,  9014,9020

Detail Aktuální hlášení

10.07.2018

ČEZ - přerušení dodávky elektrického proudu Klokočov 18.7.2018

Dne 18.7. 2018 bude přerušená dodávka elektrického proudu v obci Klokočov par. č. 1866/4 a to od 7.30 do 14.30 hod.

Detail Aktuální hlášení

01.07.2018

Půjčování Deskových her

Nová služba pro čtenáře knihovny Od 1. 7. 2018 zavádíme novou službu pro čtenáře knihovny - půjčování Deskových her.

Detail Aktuality

30.06.2018

Obalování učebnic

Městská knihovna ve Vítkově upozorňuje žáky a studenty, že v době letních prázdnin mají možno nosit do knihovny učebnice na obalování. V měsíci září nebudou učebnice z provozních důvodů obalovány na počkání. Děkujeme za pochopení.

Detail Aktuality

29.06.2018

Půjčovní doba městské knihovny ve Vítkově v době letních prázdnin (1. 7. – 31. 8. 2017)

Po 9.00 – 11.30 a 12.00 – 17.00 hod. Čt 9.00 – 11.30 a 12.00 – 17.00 hod. Út, Stř a Pá zavřeno

Detail Aktuality