Obsah

Zpět

Číslo jednací: MUVI  16223/2022

167/2022 - OVÚPŽP MěÚ Vítkov. Stavební povolení. „Větrný park Moravice - Melč - přístupové komunikace a montážní plochy, IV. Etapa“

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV

ODBOR VÝSTAVBY, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01  Vítkov

 

SPIS. ZN.:

OVÚPŽP 1190/2022/Kp

Č.J.:

MUVI  16223/2022

VYŘIZUJE:

Ing. Tomáš Kupka

TEL.:

556 312 262

E-MAIL:

podatelna@vitkov.info

DATUM:

22.6.2022

 

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako silniční správní úřad a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 1.4.2022 podal

Lhota Brno s.r.o., IČO 27072517, Antala Staška 1859/34, 140 00  Praha 4-Krč

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává podle § 115 stavebního zákona s přihlédnutím k § 16 zákona o pozemních komunikacích a podle  § 18c  vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „vyhláška 503/2006 Sb.“)

stavební povolení

na stavbu:

Přístupová komunikace a zpevněné plochy

pod názvem

„Větrný park Moravice - Melč - přístupové komunikace a montážní plochy, IV. Etapa“

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 431/3, 433, 435/2, 437/4, 466/2, 502, 507/6, 507/7, 507/9, 568/3, 598/3, 622/2, 649/10, 2781/8 v katastrálním území Melč, parc. č. 517/3, 519/2, 521/2, 530/2, 542/2, 544/4, 1981 v katastrálním území Moravice.

 

Druh a účel povolované stavby:

Stavba přístupové komunikace k větrné elektrárně VE05 včetně vybudování zpevněných ploch pro stavbu této elektrárny. Stavba bude sloužit pro dopravu a montáž technologie větrné elektrárny a její následný servis a údržbu. Začne napojením na stávající  polní cestu na pozemku parc.č. 1980 k.ú. Moravice a bude ukončena na pozemku parc.č. 622/2 k.ú. Melč.

Komunikace bude vedena jako vedlejší polní cesty šířky 4,5 m s příčným sklonem 3,0% . Směrové uspořádání je navrženo tak, aby vyhovovalo požadavkům pro nájezd nadrozměrných vozidel k větrné elektrárně. Celková délka trasy je 1180,479 m.

 

Konstrukce vozovky polních cest dle požadavku investora:

Posyp lomovou výsivkou 0/4 (20 – 25 kg/m2)               20 mm

Štěrkodrť ŠD 0/32                                                                    50 mm

štěrkodrť ŠD 0/63 (80 MPa)                                                 150 mm

štěrkodrť ŠD 0/125 (50 MPa)                                               200 mm

geotextilie separačně-filtrační 300 g/ m2

zemní pláň (30 MPa)   

Celkem                                                                                         420 mm                              

 

Konstrukce zpevněné plochy u VE bude provedena v následujícím složení:

Posyp lomovou výsivkou 0/4 (20 – 25kg/m2)                 20 mm

štěrkodrť ŠD 0/32                                                                    50 mm

štěrkodrť ŠD 0/63 (90 Mpa)                                                 150 mm

štěrkodrť ŠD 0/125 (60 MPa)                                               250 mm

geotextilie separačně-filtrační 300g/ m2

zemní pláň (30 MPa)

Celkem                                                                                       470 mm

Podrobný popis povolované stavby obsahuje projektová dokumentace, ověřená v tomto stavebním  řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu.

 

Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 18c vyhlášky 503/2006 Sb., stanoví podmínky pro provedení stavby:

 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ze 12/2021.

 2. Stavba bude prováděna v souladu s ustanovením § 160 stavebního zákona stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

 3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a před zahájením stavby název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

 4. Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby a bezpečnostní a kontrolní opatření při výstavbě musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí a na bezpečnost  budoucího užívání stavby.

 5. Při stavbě budou dodrženy platné české technické normy, zejména ČSN 73 3050 Zemní práce – v celém svém rozsahu. Provádění vozovek bude dále odpovídat požadavkům norem ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Část 1: Provádění a kontrola shody a ČSN 73 6126-2 Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy - Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku.

 6. Staveniště bude jednoznačně určeno, ohrazeno a označeno. Označení hranic staveniště musí být provedeno tak, aby bylo rozeznatelné i za snížené viditelnosti.

 7. Na komunikacích, které budou používány v průběhu stavby, nesmí docházet k jejich znečišťování, musí být udržovány ve sjízdném a schůdném stavu a průběžně čištěny. Na základě obecných právní předpisů je stavebník povinen vypořádat veškeré škody vzniklé v souvislosti se stavbou.

 8. Realizací a následným užíváním stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.

 9. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.

 10. V průběhu provádění stavby budou zajištěny odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště.

 11. Při provádění prací nesmí dojít ke zhoršení životního prostředí. Hluk a prašnost budou eliminovány na co nejnižší míru.

 12. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a) po dokončení stavby (závěrečná kontrolní prohlídky)

 1. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude mj. doloženo:

- veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č. 541/2021 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení

- prohlášení dodavatele o provedení stavby a použitých materiálech

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavbu

 1. Dočasná provizorní stavba zpevněné plochy bude odstraněna do 10 měsíců od data vydání kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

Lhota Brno s.r.o., IČO 27072517, Antala Staška 1859/34, 140 00  Praha 4-Krč
Josef Dus, nar. 14.2.1957, Moravice 19, 747 84  Melč
SYNERGION ALFA CZ s.r.o., IČO 29181135, Antala Staška 1076/33a, 140 00  Praha 4-Krč
Obec Moravice, IČO 00635391, Moravice 34, 747 84  Melč 

 

Odůvodnění:

Dne 1.4.2022 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 3.5.2022 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 19.5.2022.

Speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 20.5.2022 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu dal možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

 

Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) těmito doklady:

 • závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů  

 • Stanovisko Policie ČR, DI Opava ze dne 26.4.2022 pod čj. KRPT-83534-2/ČJ-2022-070606-01 

 • Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Vítkov pod čj. MUVI 7145/2022 ze dne 21.3.2022, které obsahuje:

 • závazné stanovisko orgánů státní správy: ochrana přírody a krajiny, státní správa lesů

 • Rozhodnutí Městského úřadu Vítkov spis. zn. OVÚPŽP/2782/2018/We ze dne 25. 9. 2018 o stanovení výše a lhůty splatnosti odvodů za dočasné odnětí půdy ze ZPF

 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

 • Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 11.1.2022 pod zn. 0101663430    

 • Stanovisko Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ze dne 11.1.2022 pod zn. 9773/V001102/2022/AUTOMAT 

 • Stanovisko GasNet služby s.r.o. ze dne 11.1.2022 pod zn. 5002532242

 • Stanovisko ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 11.1.2022 pod zn. 0700489932   

 • Stanovisko CETIN, a.s. ze dne 11.1.2022 pod čj. 511229/22    

 • Vyjádření Nej.cz s.r.o. č. VYJNEJ-2022-00525-01 ze dne 21.1.2022

 • Vyjádření České Radiokomunikace a.s. č. UPTS/OS/294287/2022 ze dne 12.1.2022

 • Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. č. 220111-1626377093 ze dne 11.1.2022

 • Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. č. E02004/22 ze dne 20.1.2022

 • Vyjádření Quantcom, a.s. č. CR988209 ze dne 12.1.2022

 • další vyjádření a doklady:.

 • Souhlas stavebního úřadu podle §15 stavebního zákona č.j. MUVI 2837/2022 ze dne 1.2.2022

 • Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby

 

Dále byla doložena 3x projektová dokumentace pro stavební řízení, kterou vypracovala Ing. Radka Roubcová, IČO 86891535, Barvičova 67, 602 00 Brno, autorizoval autorizovaný inženýr Ing. Zbyněk Lazar, obor dopravní stavby, ČKAIT 1006531.

Stavební úřad ověřil existenci vlastnického práva k pozemkům pomocí dálkového přístupu k údajům z katastru nemovitostí:

 

Pozemky dotčené stavbou:  

parc.č. 433 kat. území Melč – Josef Dus

parc. č. 431/3, 435/2, 437/4, 466/2, 502, 507/6, 507/7, 507/9, 568/3, 598/3, 622/2, 649/10, 2781/8 v katastrálním území Melč a parc. č. 517/3, 519/2, 521/2, 530/2, 542/2, 544/4 v katastrálním území Moravice - SYNERGION ALFA CZ s.r.o.

parc.č. 1981 v katastrálním území Moravice – Obec Moravice

Stavebník doložil k dotčeným pozemkům souhlasy podle § 184a stavebního zákona.
Výpisy z katastru nemovitostí jsou součástí spisu.

 

Sousední pozemky a stavby na nich:

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, účastníci řízení se podle

uvedeného ustanovení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Parc.č. 431/2, 432, 434, 435/1, 437/2, 437/3, 466/1, 467/1, 477/3, 504, 507/2, 507/3, 507/4, 507/5, 507/8, 507/10, 568/2, 568/4, 598/2, 598/4, 622/1, 649/5, 649/11, 2781/2 k.ú. Melč, parc.č. 518, 519/1, 520/1, 520/2, 521/1, 528, 530/1, 531, 534/2, 535, 539, 542/1, 543/2, 544/1, 544/3 k.ú. Moravice, parc.č. 1801 a 1827 k.ú. Lhotka u Litultovic

Stavební úřad se zabýval stanovením účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 písm. a) – f) stavebního zákona a stanovil okruh účastníků řízení takto: 

Účastníci řízení:

dle § 109 písm.  a)  stavebního zákona

Lhota Brno s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha

dle § 109 písm. b) - d)  stavebního zákona

SYNERGION ALFA CZ s.r.o., Josef Dus, Obec Moravice

dle § 109 písm. e) - f) stavebního zákona

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, účastníci řízení se podle uvedeného ustanovení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru.

Parc.č. 431/2, 432, 434, 435/1, 437/2, 437/3, 466/1, 467/1, 477/3, 504, 507/2, 507/3, 507/4, 507/5, 507/8, 507/10, 568/2, 568/4, 598/2, 598/4, 622/1, 649/5, 649/11, 2781/2 k.ú. Melč, parc.č. 518, 519/1, 520/1, 520/2, 521/1, 528, 530/1, 531, 534/2, 535, 539, 542/1, 543/2, 544/1, 544/3 k.ú. Moravice, parc.č. 1801 a 1827 k.ú. Lhotka u Litultovic

Sousední nemovitosti mohou být přímo dotčeny různými imisemi, které mohou vznikat především při provádění stavby, avšak jak je uvedeno v projektové dokumentaci nebude docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem nad limitní hodnoty stanovené platnými právními předpisy. Vlastnictví ani jiná práva k dalším pozemkům nemohou být tímto rozhodnutím vzhledem k charakteru stavby přímo dotčena.

Žádost o stavební povolení předmětné stavby žadatel předložil na formuláři dle ust. § 18b vyhlášky č. 503/20069 Sb.  K žádosti připojil doklady podle  ust. § 110 odst. 2 stavebního zákona, a to v rozsahu specifikovaném podle ust. § 18b téže vyhlášky v části B přílohy č. 9.

 

Ve stavebním řízení speciální stavební úřad ověřil podle § 111 stavebního zákona zda:

- projektová dokumentace stavby je zpracována v souladu s územním rozhodnutím. Pro umístění stavby bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. MUVI 23275/2011 ze dne 9. 5. 2011. Stavební úřad ověřil, zda jsou splněny podmínky územního rozhodnutí a vydal souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona č.j. MUVI 2837/2022 dne 1.2.2022.

- projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, je úplná a přehledná a v odpovídající míře řeší požadavky na výstavbu.

- předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány:

 

Městský úřad Vítkov – odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 11 správního řádu a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 stavebního zákona vydal koordinované stanovisko pro úseky, které jak dotčený orgán hájí:

 1. podle § 75 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 1 písm. a) a písm. j) a § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) vydal souhlasné závazné stanovisko podle § 65 a § 90 odst. 16 zákona o ochraně přírody a krajiny:

I. Souhlasí ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem, který se nedotýká žádného významného krajinného prvku.

II. Souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem, kterým nedojde k dotčení zájmů na ochraně dřevin podle § 7 zákona o ochraně přírody a krajiny.

III. Souhlasí ve smyslu ustanovení § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem, který nesníží nebo nezmění krajinný ráz.

 1. podle § 48 odst. 2 písm. c), § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydal souhlasné závazné stanovisko bez podmínek, protože se stavba nachází v ochranném pásmu 50 m od okraje lesa.

 

Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

- stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby přístupové komunikace:

Stavba nebude mít negativní dopady na okolí.

- Zabezpečení plnění požadavků vlastníků technické infrastruktury:

Dle vyjádření správců sítí se na pozemcích dotčených stavbou nenachází žádná vedení ani zařízení technické infrastruktury včetně ochranných pásem.

 

Stavebník k žádosti předložil plán kontrolních prohlídek. Vzhledem k náročnosti stavby stavební úřad stanovil, že stavebník oznámí pouze dokončení stavby tj. závěrečnou kontrolní prohlídku.

Stavební úřad v průběhu stavebního řízení umožnil účastníkům řízení uplatnit námitky.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

 •  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

 • Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

 

Stavební řízení stavební úřad ukončil rozhodnutím podle ust. § 115 stavebního zákona a podle ust. 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterým stavbu povolil. Rozhodnutí obsahuje základní náležitosti dle těchto ustanovení a dle ust. § 68 a § 69 správního řádu. Výroková část mimo jiné obsahuje povinné údaje a vlastní výrok rozhodnutí obsahuje podmínky pro provedení stavby. Do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty požadavky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z příslušných právních předpisů.

Dle ustanovení § 69 odst. 2 správního řádu je nutno v písemném vyhotovení rozhodnutí uvést jména a příjmení všech účastníků řízení.

Účastníky řízení jsou: Lhota Brno s.r.o., SYNERGION ALFA CZ s.r.o., Josef Dus, Obec Moravice

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, účastníci řízení se podle uvedeného ustanovení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru.

Parc.č. 431/2, 432, 434, 435/1, 437/2, 437/3, 466/1, 467/1, 477/3, 504, 507/2, 507/3, 507/4, 507/5, 507/8, 507/10, 568/2, 568/4, 598/2, 598/4, 622/1, 649/5, 649/11, 2781/2 k.ú. Melč, parc.č. 518, 519/1, 520/1, 520/2, 521/1, 528, 530/1, 531, 534/2, 535, 539, 542/1, 543/2, 544/1, 544/3 k.ú. Moravice, parc.č. 1801 a 1827 k.ú. Lhotka u Litultovic

 

Poučení účastníků o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 00 Ostrava, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním, adresovaným odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí Městského úřadu ve Vítkově.

Podle § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům řízení doručením stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude písemnost podle § 23 odst. 1 správního řádu uložena. Jestliže si adresát uloženou písemnost nevyzvedne ve lhůtě do 10 dnů, kdy byla k vyzvednutí připravena, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Podle § 82 správního řádu odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu, a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, kterému předcházelo.

Podle § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

 

Další poučení účastníků řízení:

Stavebník při provádění stavby musí dodržovat povinnosti stanovené v ustanovení § 152 stavebního zákona mj.

 • oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo podnikatele, který bude stavbu provádět
 • před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže již byla stavba zahájena.

Při stavbě budou dodržena ustanovení příslušných technických norem.

S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2021 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jejich provedení.

Stavebník musí dodržet povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Při provádění stavby je stavbyvedoucí povinen vést stavební deník. Obsahové náležitosti stavebního deníku stanovuje § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (příloha 16).

Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí. Výrobky pro stavby a jejich vlastnosti musí být ověřovány podle zvláštních zákonů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

 

Jiří Grigier, v.r.

referent odboru služeb

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen.

 

Příloha pro stavebníka (po právní moci rozhodnutí): ověřená projektová dokumentace stavby

 

Obdrží:

Do datové schránky:

Lhota Brno s.r.o., IDDS: dzksn68
SYNERGION ALFA CZ s.r.o., IDDS: kb8xp4j
Obec Moravice, IDDS: bxmaxka
 

Do vlastních rukou:

Josef Dus, Moravice č.p. 19, 747 84  Melč

Dotčené orgány

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce č.p. 7, 749 01  Vítkov 1

 • orgán ochrany přírody a krajiny
 • státní správa lesů

 

Na vědomí

Obec Melč, IDDS: 6ykbctg

 

Veřejnou vyhláškou:

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, účastníci řízení se podle

uvedeného ustanovení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Parc.č. 431/2, 432, 434, 435/1, 437/2, 437/3, 466/1, 467/1, 477/3, 504, 507/2, 507/3, 507/4, 507/5, 507/8, 507/10, 568/2, 568/4, 598/2, 598/4, 622/1, 649/5, 649/11, 2781/2 k.ú. Melč, parc.č. 518, 519/1, 520/1, 520/2, 521/1, 528, 530/1, 531, 534/2, 535, 539, 542/1, 543/2, 544/1, 544/3 k.ú. Moravice, parc.č. 1801 a 1827 k.ú. Lhotka u Litultovic

Dále obdrží s žádosti o vyvěšení této veřejné vyhlášky po dobu 30 ti dnů ode dne vyvěšení na úřední desce, včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup s následným vrácením Městský úřad Vítkov, odbor služeb, oddělení vnějších vztahů a propagace, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, Obecní úřad Moravice a Obecní úřad Melč.

 

Vyvěšeno: 22. 6. 2022

Datum sejmutí: 23. 7. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět