Obsah

Vydání výpisu z registru živnostenského podnikání nebo z evidence zemědělského podnikatele

Údaje vedené v registru živnostenského podnikání jsou veřejné s výjimkou rodných čísel, údajů o bydlišti a místě pobytu na území České republiky, bydlišti mimo území České republiky a údajů o pokutách a sankčních opatřeních a jsou dostupné na stránkách www.rzp.cz. Po uplynutí 4 let ode dne zániku posledního živnostenského oprávnění podnikatele budou veškeré údaje o podnikateli převedeny z veřejné části živnostenského rejstříku do části neveřejné (tyto údaje budou opět zařazeny do veřejného rejstříku v případě, že podnikatel znovu získá živnostenské oprávnění).

Evidence zemědělského podnikatele je veřejná v části, v níž se u fyzické osoby zapisuje jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo podnikání (sídlo), identifikační číslo, datum zápisu do evidence zemědělského podnikatele, a v části, v níž se u právnické osoby zapisuje obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo, datum zápisu do evidence zemědělského podnikatele, přičemž dostupná je na adrese:

http://eagri.cz/public/app/SZR/EZP

Z veřejných částí těchto evidencí lze na žádost jakékoliv osoby vydat výpis, potvrzení o určitém zápisu nebo potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. Z neveřejné části lze výpis vydat pouze podnikateli, osobě evidované v evidenci zemědělského podnikatele nebo na základě úředně ověřené plné moci i zmocněnci této osoby, a to jen údaje o této osobě. Dále lze z neveřejné části vydat výpis na základě žádosti soudu, správního orgánu nebo jiným osobám v případech stanovených zvláštními právními předpisy (např. pro potřeby exekutorů, trestního řízení apod.).

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku i z evidence zemědělského podnikatele lze podat osobně nebo písemně (doručit poštou nebo elektronicky opatřenou zaručeným elektronickým podpisem) na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, z veřejné části lze výpis z živnostenského rejstříku získat taktéž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT. Na Městském úřadě Vítkov agendu výpisů zpracovává Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, budova náměstí Jana Zajíce 4, kancelář č. 301.

Podoba formulářů žádostí o výpis není stanovena zákonem, lze využít formuláře, které jsou ke stažení na webových stránkách města Vítkova:

mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/formulare-/odbor-spravnich-cinnosti-a-obecni-zivnostensky-urad-pro-podnikatele/

případně je lze získat přímo při osobní návštěvě na odboru správních činností a obecním živnostenském úřadu Městského úřadu Vítkov.

K žádosti o výpis z uvedených evidencí žadatel předloží tyto doklady:

  • platný průkaz totožnosti,

  • doklad o zaplacení správního poplatku.

 

Poplatky za výpisy

Výpis

1. strana

další strany

Výpis z živnostenského rejstříku

20 Kč

20 Kč

Výpis z živnostenského rejstříku – Czech POINT

100 Kč

50 Kč

Výpis z evidence zemědělského podnikatele

15 Kč

5 Kč

Výpisy se vydávají zpravidla na počkání; zákonná lhůta je 30 dnů.

 

Bližší informace k celé výše uvedené problematice poskytuje:

Městský úřad Vítkov

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

náměstí Jana Zajíce 4

749 01  Vítkov

kancelář č. 301 (2. patro)

úsek registrace a evidence související s živnostenským podnikáním

Bc. Bronislava Balnarová, tel.: (+420) 556 312 236, e-mail: balnarova@vitkov.info

Ing. Klára Švecová, tel.: (+420) 556 312 235, e-mail: svecova@vitkov.info