Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Základní listina

ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA VÍTKOVA

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Základní listina komunitního plánování sociálních služeb na území města Vítkova (dále jen „KPSS“) slouží k vymezení pravidel, kterými se proces plánování sociálních služeb řídí.

 2. Základní listina KPSS je veřejný dokument, ke kterému se závazně hlásí všichni účastníci procesu KPSS.

II.

VYMEZENÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

1. Komunitní plánování

Plánování sociálních služeb probíhá formou komunitního plánování, což je metoda, kterou lze otevřeně plánovat služby v sociální oblasti tak, aby odpovídaly potřebám občanů. Je to otevřený, opakující se proces zjišťování potřeb a hledání zdrojů a plánování vhodných služeb a vyhodnocování efektivity.

2. Sociální služby

Sociálními službami rozumíme činnost nebo soubor činností, jimiž se zajišťuje pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci, v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu. Rozsah a forma pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost, dbát na dodržování lidských práv a svobod, působit na osoby aktivně, posilovat a motivovat je k činnostem, které nezhoršují jejich nepříznivou sociální situaci. Pomoc musí vycházet z potřeb osob, kterým je určena, musí podporovat rozvoj samostatnosti a zabraňovat sociálnímu vyloučení.

3. Působnost KPSS

Územní působnost plánování sociálních služeb se vztahuje na město Vítkov a jeho místní části. Okolní obce nejsou do procesu plánování zapojeny. Plánování se vztahuje jak na sociální služby, tak i na služby návazné, které se sociálními úzce souvisí a společně tak tvoří ucelený systém pomoci.

4. Účastníci KPSS

Účastníky jsou:

 • zadavatelé (subjekty odpovědné za zajišťování služby pro občany),
 • poskytovatelé (fyzické nebo právnické osoby realizující konkrétní službu),
 • uživatelé (občané využívající službu pro řešení své nepříznivé situace)
 • občané (veřejnost) města Vítkova.

III.

CÍLE PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 1. Cílem plánování je rozvinout a udržet sociální služby na území města Vítkova prostřednictvím KPSS.

 2. Vytvořit kvalitní systém sociálních služeb, který bude odpovídat potřebám občanů,  bude reagovat na změny jejich potřeb a bude pro občany dostupný.

 3. Umožnit občanům podílet se na utváření sítě sociálních služeb.

 4. Zajistit efektivní využívání všech finančních prostředků v oblasti sociálních služeb.

 5. Vytvořit rovné podmínky pro financování služeb v  sociální oblasti.

IV.

Principy komunitního plánování sociálních služeb

Principy KPSS jsou základními pravidly, která definují podstatu komunitního plánování
a kterými se všichni účastníci řídí:

Princip „Triády“ 

KPSS je procesem aktivní spolupráce minimálně tří stran:

 • zadavatel (obec), který je odpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám,
 • uživatelé sociálních služeb, jsou lidé, kteří se ocitli v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci a kteří využívají služby pro ně určené, 
 • poskytovatelé sociálních služeb jsou organizace, které služby poskytují, nabízejí 
 • a realizují (jedná se například o nestátní neziskové organizace, organizace zřízené obcí nebo krajem, příp. státem), 
 • potenciální uživatelé, veřejnost, tj. všichni ostatní zájemci, kterým nejsou sociální služby a jejich fungování a poskytování lhostejné.

Princip „Rovnosti“

Každý má právo starat se o věci veřejné. KPSS je z principu napojen na samosprávu obcí
a měst. Komunitní plánování propojuje aktivitu a potřeby občanů s rozhodováním samosprávy.  Partnerství mezi všemi účastníky - potřeby a cíle všech účastníků mají stejnou váhu. Názorům všech stran musí být dopřáno stejného prostoru.

Princip „Dohody a demokratické spolupráce“

Komunitní plánování je svého druhu smlouva, ve které se (přinejmenším) tři strany navzájem zavazují ke spolupráci, součinnosti, dodržování lidských práv a demokratických principů. Dohoda musí být nejen o záměrech a cílech, ale také o způsobu a postupu realizace odsouhlasených aktivit. V komunitním plánování má přednost souhlasné rozhodnutí – tj. na poskytnutí služby se musí shodnout celá triáda. Hlasování je nouzový prostředek, který je používán pouze v krajním případě. Orgány města, které budou KPSS v závěrečné fázi schvalovat, však vždy rozhodují hlasováním.

Princip Vše je veřejné“

KPSS se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění v komunitním plánování jsou veřejně dostupné a jednání jsou otevřená. Informace o průběhu a výstupech komunitního plánování jsou veřejnosti aktivně předávány v průběhu celého procesu.

Princip „Bez přání a potřeb uživatelů není komunitní plán“

Legitimitu sociálním službám dávají přání a potřeby uživatelů (i budoucích uživatelů). Jsou základnou, na které stojí komunitní plánování. Uživatelům je nutné vytvářet podmínky, aby mohli vyslovovat svá přání a potřeby a tam, kde to jde, i sami hledat řešení, hledat nebo pojmenovávat potřeby.

Princip „Svobody vyjadřování“

Každý má právo se vyjádřit. Je legitimní mluvit za sebe samotného i bez pověření, funkce či mandátu od zájmové skupiny.

PrincipCyklického procesu“

Komunitní plánování tvoří spirálu, v níž se fáze, témata a mnohé problémy cyklicky opakují a je nutné se jimi opětovně zabývat na nové úrovni vývoje. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Vítkova je dokument vyžadující pravidelnou aktualizaci a trvalou péči.

Princip „Dosažitelnosti řešení“

KPSS může být zaměřeno na jeden nebo více problémů v sociální oblasti. Šíře záběru musí být přiměřená místnímu společenství, jeho podmínkám, přání lidí a lidským i materiálním zdrojům.

V.

VIZE

Město Vítkov má fungující kvalitní, efektivní a dostupný systém sociálních služeb, který zároveň pružně reaguje na změny potřeb obyvatel. Zároveň jsou vytvořeny podmínky pro transparentní financování poskytovatelů sociálních služeb s cílem co nejlépe využívat dostupné zdroje.

VI.

 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KPSS VE VÍTKOVĚ

Organizační struktura

Zastupitelstvo města:

 • jako zadavatel zodpovídá za zajištění sítě sociálních služeb na území města
 • schvaluje finanční prostředky na proces komunitního plánování a k zajištění sítě sociálních služeb na území města Vítkova v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb města Vítkova,
 • schvaluje zásadní strategický dokument komunitního plánování – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Vítkova na dané období.

Rada města:

 • navrhuje ke schválení finanční prostředky na proces komunitního plánování
 • a k zajištění sítě sociálních služeb na území města Vítkova v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb města Vítkova,
 • jmenuje a odvolává členy řídící a realizační skupiny,
 • doporučuje a předkládá zastupitelstvu výstupy, vyjadřuje se k zásadním dokumentům procesu komunitního plánování města Vítkova (např. schvaluje Základní listinu KPSS, jednací řád řídící a realizační skupiny či pracovních skupin, předkládá zastupitelstvu návrh finální verze  Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Vítkova na dané období).

Koordinátor:

 • koordinátor průběhu procesů komunitního plánování má funkci organizační, zejména připravuje a svolává setkání skupin, zajišťuje administrativu, včetně pořízení zápisů
 • z jednání, vyjednává s relevantními osobami a institucemi, přenáší informace mezi všemi složkami organizační struktury i směrem k veřejnosti apod..

Řídící a realizační skupina:

 • koordinuje proces komunitního plánování města Vítkova,
 • pravidelně projednává výstupy práce jednotlivých pracovních skupin,
 • zajišťuje komunikaci s Radou města a Zastupitelstvem města Vítkova,
 • jmenuje a odvolává členy pracovních skupin,
 • členy řídící a realizační skupiny jsou: zástupce vedení města, vedoucí odboru sociálních věcí, koordinátor komunitního plánování, vedoucí obou pracovních skupin a pracovník úřadu zabývající se dotacemi.

Pracovní skupiny:

„Senioři a osoby se zdravotním postižením“ a  “Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením“,

 • se podílí na tvorbě obsahu KPSS,
 • průběžně se vyjadřují ke změnám v síti sociálních služeb na území města Vítkova (rozšíření nebo zúžení sítě, podílí se na definování potřeb apod.),
 • pracovní skupina je složena se zástupců - zadavatel, poskytovatel i uživatel,
 • tyto skupiny mohou být v průběhu procesu komunitního plánování doplněny nebo pozměněny,
 • členy pracovních skupin jmenuje řídící skupina
 • jednání pracovních skupin je veřejné a mohou se ho účastnit i nečlenové, a to v roli hostů.

VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato základní listina byla projednána a schválena řídící skupinou dne 6. 3. 2017.

Základní listina byla projednána a schválena Radou města Vítkova usnesení č. 1761/45 ze dne 4. 4. 2017. Základní listina nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Radou města.

Každá změna základní listiny je předložena ke schválení Radě města Vítkova.

Úřad

Kontaktní informace

Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

Tel: +420 556 312 200 

Fax: +420 556 312 255

 

Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Č.Ú: 19-1323821/0100

Povodňový plán

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28
1
29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
1
26 27
1
28
2
29
1
30

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:9
DNES:979
TÝDEN:2025
CELKEM:3019876

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27
28
29 30
31
1 2
3
4
5 6 7
8 9
10
11
12 13
14
15 16
17
18
19 20 21
22 23
24
25
26 27
28
29 30

Aktuální teplota

25.6.2024 20:06

Aktuální teplota:

23.6 °C

Vlhkost:

59.0 %

Rosný bod:

15.1 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov