Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Výroční zpráva

VÝROČNÍ ZPRÁVA  DLE ZÁKONA č.106/1999 Sb.,  O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ve znění pozdějších předpisů za rok 2023

 

V souladu s §18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

31

/

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

1

/

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

/

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu[1]

0

/

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

/

Počet stížností podaných podle § 16a tohoto zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

/

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

/

/

 

Předmětem žádostí byly níže uvedené poskytnuté informace:

 • poskytnutí informací z vydaných rozhodnutí dle stavebního zákona za období 01.10.2022–31.12.2022 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby,
 • poskytnutí informací z investičních plánů města/obce pro rok 2023 týkající se pozemních staveb (tedy budov bez infrastruktury),
 • poskytnutí informací o využívání sociální sítě pro sdílení informací se svými občany v našem městě/obci,
 • poskytnutí informací o investičních plánech našeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2023. Resp. seznam investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujeme uskutečnit v letech 2023-2024. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory,
 • poskytnutí informací o realizace projektů "Zajištění SDD „Zálužné a „štoly Nové Těchanovice 1“a „Zajištění SDD „úpadnice Zálužné 2“ a SDD „Onderkova štola“,
 • poskytnutí informací o provozu a stavu rádiových sítí městských a obecních policií v ČR,
 • poskytnutí informací o bezpečnosti na našich silnicích, potírání protispolečenských skutků a dosažení vyšší bezpečnosti (silniční rychloměr v Lesních Albrechticích),
 • poskytnutí informací z vydaných rozhodnutí vydaných dle stavebního zákona za období  01.01.2023 – 31.03.2023 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby,
 • poskytnutí informací o množství přestupků za užití pyrotechniky v rozporu s obecně závaznou vyhláškou týkající se užívání pyrotechniky, které město řešilo za dobu účinnosti dané vyhlášky.   A dále celková částka vybraná na pokutách za užití pyrotechniky v rozporu s obecně závaznou vyhláškou upravující užívání pyrotechniky za dobu účinnosti dané vyhlášky,
 • poskytnutí informace ke stavbě číslo evidenční 54 a k pozemku parc.č. 25385/16 k.ú. Melč,
 • poskytnutí informací týkající se rozhodnutí, povolení o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst.4 a § 129 stavebního zákona od 01.10.2022 doposud pro právnické osoby,
 • poskytnutí informací o intervalu vyvážení a údržbě košů instalovaných podél stezky Krajina břidlice,
 • poskytnutí informací z vydaných rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) vydaných dle stavebního zákona za období 01.04.2023 – 30.06.2023 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby,
 • poskytnutí informací spočívající v zaslání: - soupis součástí spisu od/12973/2022/Ro (tj. tzv. soupisku či spisový přehled), fotografii z rychloměru, založenou ve spise od/12973/2022/Ro.,
 • poskytnutí informací, které se týkají staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším,
 • poskytnutí informací o kolaudačním řízení k umístění elektrického rozpojovače na parcele č.1238, včetně dokumentace s geometrickým plánem, na adrese Vítkov, Fučíkova 345, výměna přípojky,
 • poskytnuté informace o počtu a součtu (celková výše) pokut a blokových pokut, uložených městským úřadem (magistrátem) za přestupky dle zák. č. 251/2016 Sb., a to u případů zaevidovaných v letech 2022, 2021 a 2019,
 • poskytnutí informací z vydaných rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) vydaných dle stavebního zákona za období 01.07.2023 – 30.09.2023 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby,
 • poskytnutí informací, kolik podání přišlo Městskému úřadu Vítkov dne 6. 10. 2023 e-mailem, a jaký byl předmět těchto podání (např. zda se jednalo o odpor/odvolání/námitku/stížnost/žádost). Jsou-li tato došlá podání evidována v podacím deníku, žádám o zaslání kopie tohoto podacího deníku. Nejsou-li došlá podání evidována v podacím deníku, žádám o sdělení, jakým způsobem jsou evidována,
 • poskytnutí informací, pod jakým číslem jednacím bylo zaevidováno podání, učiněné e-mailem z elektronické adresy xxxxxx dne 6. 10. 2023 v 11:50 hodin, jehož předmětem (nadepsané) bylo „Podání odvolání – proti rozhodnutí Městského úřadu Vítkov ze dne 4. 7. 2023, č. j. MUVI 94364/2023, sp. značka od/12973/2022/Ro“, a co podatelna zdejšího subjektu s tímto podáním učinila dále,
 • poskytnutí informací k provedenému finančnímu, majetkovému a mzdového auditu vůči ZŠaG, Komenského 754 ve Vítkově konaného v tomto kalendářním roce zřizovatelem,
 • poskytnutí informací o důvodovou zprávu týkající se věci „Rada města v usnesení ze dne 26. října 2023 765/18 - nedoporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 2280/4 ostatní plocha o výměře 1888 m2 v k. ú. Vítkov, dle důvodové zprávy.“,
 • poskytnutí informací, kde je fyzicky umístěn server, na který jsou ukládány fotografie z automatického rychloměru, umístěného v obci Březová místní část Lesní Albrechtice silnice I/57, naproti objektu č.p.31 ve směru jízdy na Březovou, dále žádám o sdělení konfigurace tohoto serveru (zejména, jaká je velikost jeho úložiště/diskového pole).

 

Z celkového počtu žádostí bylo pět žádostí překvalifikováno, že se nejedná o poskytované informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a byly vyřízeny odborem dopravy sděleními, že se jedná o informace podle §38 správního řádu.

K jedné žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace odůvodněné tím, že žadatel je vlastníkem pozemku, na kterém stavební úřad provede kontrolní prohlídku pro zjištění skutečností,

zda jsou prováděny stavební práce podléhající stavebnímu zákonu a může z této kontrolní prohlídky vyvodit budoucí rozhodnutí, proto se povinnost poskytovat informace této žádosti netýká.

Dvě žádosti byly řešeny jako běžná žádost z důvodu chybějících podmínek splnění žádosti dle zk.106/1999 Sb.

Na jednu žádost bylo vydáno usnesení o odložení věci z důvodu výzvy žadatele k odstranění nedostatků.

Žádná žádost nebyla postoupena k vyřízení jiné organizaci.

Údaje o poskytnutých informacích jsou vyvěšeny na webových stránkách města.

 

Ve Vítkově dne 15.02.2024

 

Ing. Šárka Petrtýlová v.r.

tajemnice MěÚ Vítkov

 


[1]   V případě, že bude počet této položky větší než 0, bude údaj podle ust. § 18 odst. 1 písm. c) tohoto zákona zveřejněn formou přílohy této výroční zprávy.

 


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA č.106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ve znění pozdějších předpisů za rok 2022

V souladu s §18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

20

/

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

3

/

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

/

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

0

/

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

/

Počet stížností podaných podle § 16a tohoto zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

/

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

/

/

Žádosti se týkaly:

 • poskytnutí informací k investičním plánům města Vítkov pro rok 2022, zaslání seznamu stavebních projektů financovaných z rozpočtů města nebo jiných veřejných rozpočtů;
 • poskytnutí informací z rozhodnutí vydávaných naším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
 • žádosti o poskytnutí informací k omezení vstupu do obory Jelenice, zaslání mapy obory a vyjádření k žalobě ze dne 04.08.2020;
 • poskytnutí informací k honitbám v územní působnosti ORP- názvy všech honiteb, honebních společenstev, adresy a kontaktní údaje na honební starosty a členy výboru honebních společenstev a majitele honeb;
 • žádosti o poskytnutí informací ke stacionárním radarům k datu 24.02.2022;
 • zaslání soupisu jednotlivých konkrétních nemovitostí s uvedením prodejní ceny a datem prodeje, které prodalo ze svého majetku Město Vítkov za období od 01.01.2017 do 15.03.2022;
 • informace k přestupkům, kolik přestupků evidujeme za jednotlivé roky v období 2017-2020, kolik je z celkového počtu přestupků spácháno nezletilými, kolik mladistvými, jakých skutkových podstat se dopustili mladiství a jakým způsobem byly jejich přestupky řešeny;
 • poskytnutí informací k legálnosti způsobu vedení boje v probíhajícím válečném konfliktu na Ukrajině z pohledu státního zastupitelství, dotazy k názorům na ruské vojáky a možnosti kritizovat válečné zločiny představiteli vlády, k bojovým možnostem Ruské armády  a k názorům na informační činnost České televize a jejich redaktorů, zodpovězení 33 otázek týkající se údajného pochybení orgánů činných v trestním řízení a především hodnocení k žádosti přiložených dokumentů PČR, MP hl. m. Prahy, STK, fotografií osvědčení o registraci vozidla ze SRN, žádost doplněná množstvím podotázek a informací týkající se názorů a postojů Petra Fialy a Volodymyra  Zelenského k válečnému zločinu na Ukrajině a zda došlo k jejich setkání v budově Městského úřadu ve Vítkov;
 • zaslání informací z vydaných rozhodnutí dle stavebního zákona za období od 01.01.2022 do 31.03.2022 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby;
 • poskytnutí informací o vydaných rozhodnutí k odstranění staveb dle § 128 odst.4 a §129 dle stavebního zákona od 01.11.2021 pro právnické osoby, sdělení informací k probíhajícím řízení o odstranění stavby a specifikace nemovitostí, kterých se ohlášení týká;
 • sdělení plánu chovu a lovu Mysl 1 a Mysl 3 a skutečného odlovu veškeré zvěře v honitbách spadajících do působnosti MěÚ Vítkov, sdělení na základě jaké právní skutečnosti bylo umožněno navýšení lovu zvěře oproti schválenému plánu chovu a lovu zvěře Mysl.1 ze dne 21.04.2021 v honitbě Čermná a k umožnění lovu zvěře v honitbě Čermná, která zde není normována (plán lovu ostatních druhů zvěře Mysl 3), zejména zvěř jelení;
 • informace k pohybu vozidla Škoda Octavia 4T7 7144 s využitím a možnosti nahlédnutí do kamerového záznamu k vyloučení případného protiprávního jednání vůči soukromému majetku;
 • poskytnutí informací z rozhodnutí vydávaných úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle stavebního zákona za období 01.04.2022 - 30.06.2022 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby;
 • poskytnutí rozhodnutí o odstranění stavby - dle stavebního zákona od 01.02.2022, probíhajících řízení, specifikace nemovitostí, kterých se ohlášení týká;
 • poskytnutí informací v rozsahu specifikací kamer MKDS města Vítkova;
 • poskytnutí informací z vydaných rozhodnutí dle stavebního zákona za období od 01.07.2022 do 30.09.2022 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby;
 • zaslání ucelených informací k radaru v Lesních Albrechticích, platnost metrologického ověření silničního rychloměru, zaslání kopie nájemní smlouvy, sdělení pořizovací ceny, celkových nákladů a výdajů související s provozem radaru.

Z celkového počtu žádostí byly čtyři žádostí překvalifikovány, že se nejedná o poskytované informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a čtyři z nich byly vyřízeny odborem výstavby územního plánování a životního prostředí sděleními, že se jedná o informace podle §60 zákona č.449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále zákon o myslivosti) a zákona č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí (zákon o právu na informace o ŽP).  Jedna z žádostí byla zaslána na elektronickou adresu Městské policie Vítkov, tudíž nebyla považována za žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím, žadatel byl strážmistrem Městské policie ihned telefonicky kontaktován a o této skutečnosti vyrozuměn zároveň i s tím, že tyto informace podléhají ochraně osobních údajů – GDPR ostatních účastníků silničního provozu.

K dalším třem žádostem bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace odůvodněné tím, že v podané žádosti s přiloženými dokumenty nejsou uvedené dotazy předmětem řízení či v působnosti povinného subjektu. Odmítnuty byly žádosti fyzické osoby k informacím o legálnosti způsobu vedení boje v probíhajícím válečném konfliktu na Ukrajině z pohledu státního zastupitelství, dotazy k názorům na ruské vojáky a možnosti kritizovat válečné zločiny představiteli vlády, k bojovým možnostem Ruské armády a k názorům na informační činnost České televize a jejich redaktorů. Dále 33 otázek se týkalo údajného pochybení orgánů činných v trestním řízení a především hodnocení k žádosti přiložených dokumentů a informací týkající se názorů a postojů Petra Fialy a Volodymyra Zelenského k válečnému zločinu na Ukrajině a k jejich setkání. Správní řád navíc požadovanými informacemi nedisponuje. Jedna z žádostí o poskytnutí informací k evidenci přestupků mladistvých byla na vlastní žádost žadatelem stažena.

Žádná žádost nebyla postoupena k vyřízení jiné organizaci.

Údaje o poskytnutých informacích jsou vyvěšeny na webových stránkách města.

Ve Vítkově dne 21. 02. 2023

Ing. Šárka Petrtýlová v. r. 

tajemnice MěÚ Vítkov


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.,  O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ve znění pozdějších předpisů za rok 2021

V souladu s §18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

15

/

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

2

/

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

/

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu[1]

0

/

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

/

Počet stížností podaných podle § 16a tohoto zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

1

/

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

/

/

Žádosti se týkaly poskytnutí informací k organizacím zřízených městem za celou dobu existence povinného subjektu a  informací o aplikaci Zákona č.134/2016 Sb., poskytnutí informací k přidělování  bytů ve městě, kolik městských bytů bylo přiděleno v rámci pořadníku a mimořádným udělením od roku 2014 a kolik Kč bylo vyplaceno firmě Renarkon o.p.s. za dobu trvání ve Vítkově, žádost o zaslání investičních plánů města Vítkov, Krajského úřadu nebo obce pro rok 2021-2022 - respektive seznamu investičních/stavebních projektů nebo rekonstrukcí, které jsou plánovány pro rok 2021-2022 a jejich financování, žádost o zpřístupnění informací ke světelným zdrojům ve městě, jejich počtu a spotřebě, poskytnutí územně plánovacích informací k pozemku č.p.2128/10 ve Větřkovicích - jakou velikost zabírá plocha veřejné zeleně a jaká jsou omezení, dotaz k registrace autoškol MěÚ Vítkov, k počtu žadatelů v roce 2020 přihlášených k vykonání zkoušky řidičského oprávnění sk. B a kolik z nich vykonalo zkoušku s hodnocením „ prospělo“, dotaz na mezinárodní spolupráci města s institucemi z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan), poskytnutí informací ve věci evidence příslušné komunikace na Podhradí a její udržovanosti, byly požadovány odpovědi na 33 otázek týkajících se údajného pochybení orgánů činných v trestním řízení, žádost o zpřístupnění informací v rozsahu zadávací dokumentace a schváleného projektu na modernizaci městského kamerového dohlížecího systému, sdělení informace dle jakého klíče jsou přidělovány oznámení o přestupcích jednotlivým úředníkům MěÚ, žádost o komplexní informace týkající se reklamních zařízení na pozemcích parc.919/2 a 950/15 v katastr. území Březová u Vítkova, byl zaslán požadavek na informace o počtu vydaných loveckých lístků cizincům za období 2016-2020, jakým národnostem byly vydány a na jak dlouhou dobu, poskytnutí seznamu veřejných zakázek plánovaných zahájení v roce 2022 s předpokládaným termínem zadávacího řízení a zaslání kopíí smluv, žádost o informace ze spisu k dopravnímu přestupku, týkající se osoby žadatele.

Z celkového počtu žádostí byly dvě žádosti překvalifikovány, že se nejedná o poskytované informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a byly vyřízeny odborem výstavby územního plánování a životního prostředí sděleními, že se jedná o informaci podle §21 stavebního zákona č.183/2006 Sb. a podle zákona č.123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí.

K dalším dvěma žádostem bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace odůvodněné tím, že v podané žádosti s přiloženými dokumenty nejsou uvedené dotazy předmětem řízení či v působnosti povinného subjektu a u druhé žádosti bylo odmítnuto podání informací ze spisu k dopravnímu přestupku související s osobou žadatele.

Při vyřizování stížnosti byla doplněna informace k původnímu vyjádření o prodeji a pronájmu movitého majetku, ke kterému v roce 2020 nedošlo a tudíž nebylo třeba stanovit prodejní nebo nájemní cenu a přidáno objasnění, že v případě darování nemovitého majetku je převod bezplatný, u prodeje či pronájmu pachtu, směně pozemků a vyřizování věcných břemen v pozemcích postupujeme podle Zásad prodeje a pronájmu nemovitých věcí.

Žádná žádost nebyla postoupena k vyřízení jiné organizaci.

Údaje o poskytnutých informacích jsou vyvěšeny na webových stránkách města.

Ve Vítkově dne 6. 1. 2022

Ing. Šárka Petrtýlová  v. r.

tajemnice MěÚ Vítkov


[1]   V případě, že bude počet této položky větší než 0, bude údaj podle ust. § 18 odst. 1 písm. c) tohoto zákona zveřejněn formou přílohy této výroční zprávy.


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA č.106/1999 Sb.,  O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ve znění pozdějších předpisů za rok 2020

V souladu s §18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

15

/

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

1

/

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

/

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu[1]

0

/

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

/

Počet stížností podaných podle § 16a tohoto zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

/

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

/

/

Žádosti se týkaly vyplnění dotazníku, který se týká finančních investic našeho města; poskytnutí kopie zápisu usnesení 10. zasedání ZM dne 15.1.2020, včetně hlasování zastupitelů v bodě č. 578/10; zaslání investičních plánů města; využívání mediace v praxi OSPOD; kolik ha zemědělské orné půdy vlastníme, kolik ha pronajímáme, za kolik pronajímáme, za kolik nabízíme k prodeji a které parcely zemědělské orné půdy jsou aktuálně volné k pronájmu nebo k prodeji; sdělení termínů realizace a protokolárního předání stavby „Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“; sdělení, z jakého důvodu došlo u stavby „Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“ ke skutečnému předání prací až 20.12.2018 a u jaké části díla došlo k prodlení; doplňujících informací, kdy došlo u stavby „Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“ k dokončení stavebních dílů konstrukce truhlářské a konstrukce zámečnické a jaký byl výsledek jejich kontroly; informace o tom, kdo postavil a provozuje dřevěné přemostění přes řeku Moravici na parcelách č. 1745 a 679/2 v k.ú. Radkov u Vítkova, včetně zaslání stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí na tuto stavbu a na základě čeho je přemostění provozováno; způsobu řešení případů, kdy se úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují v zákonných lhůtách, zda hrozí snížení platu, odebrání bonusu, či jsou jim tyto průtahy alespoň vytýkány; umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního limitu v katastru města Vítkova, provozované městem, Policií ČR nebo třetí osobou; informace k umístění úsekových měření včetně rychlostního limitu; informace k dalším technickým zařízením, zajišťujícím dozor nad dodržování dopravných předpisů, která jsou v katastru města Vítkov instalována, případně jaký je plán do budoucna s rozšířením počtu těchto zařízení.; poskytnutí seznamu autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti našeho obecního úřadu ORP; poskytnutí seznamu neaktivních autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti našeho obecního úřadu ORP; poskytnutí informace ke stažení registrace do volební komise za Pirátskou stranu; poskytnutí informace o převodu majetku, seznam převodů obecního majetku.

U jedné žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace. Odmítnuta byla žádost fyzické osoby k nahlédnutí do spisové dokumentace na úseku přestupků, související s osobou žadatele. Povinný subjekt konstatoval, že se žadatel domáhá procesního práva podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a navíc požadovanými informacemi bohužel nedisponuje.

Žádná žádost nebyla postoupena k vyřízení jiné organizaci.

Údaje o poskytnutých informacích jsou vyvěšeny na webových stránkách města.

Ve Vítkově dne 4. 1. 2021

Ing. Šárka Petrtýlová  v. r.

tajemnice MěÚ Vítkov

[1]   V případě, že bude počet této položky větší než 0, bude údaj podle ust. § 18 odst. 1 písm. c) tohoto zákona zveřejněn formou přílohy této výroční zprávy.


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA č.106/1999 Sb.,  O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ve znění pozdějších předpisů za rok 2019

V souladu s §18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

16

/

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

/

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

/

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu[1]

0

/

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

/

Počet stížností podaných podle § 16a tohoto zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

/

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

/

/

Žádosti se týkaly využití služeb moderátora Petra Vojnara a počtu obyvatel obce k 31. 12. 2018; počtu vyvlastňovacích řízení v letech 2014-2018 (pro výzkum v rámci diplomové práce); jakými konkrétními částkami podpořilo město Vítkov akci "vítkovský komín" v uplynulých letech a jakou částku plánuje pro rok 2019; počtu žádostí o informace o platech obdržených v letech 2010-2019; řešení dopravních přestupků (proti komu je vedeno řízení, komu je ukládána pokuta); poskytnutí interních vnitřních předpisů k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu; závěrů kontrolní skupiny při kontrole zakázky malého rozsahu „Administrace projektu SASRD a NZDM Tunnel Vítkov“; sankcí za porušení školského zákona při Vítkovské lávce; odpovědí na dotazy a vyjádření MPSV; poskytnutí služebních e-mailových adres všech zastupitelů; poskytnutí nabídek ve veřejných zakázkách u subjektů Domistav CZ, a.s.  DOMISTAV HK, s.r.o.; informace o celkových mzdových nákladech na pracovníky státní památkové péče za rok 2018; seznamu aktivních správců technické infrastruktury; z čeho vychází OŽP při vydávání koordinovaných stanovisek a zda má přístup k Nálezové databázi ochrany přírody; právního postoje města k vlastníkům pozemků, které jsou veřejným prostranstvím.

Dvě podané žádosti byly odloženy, jedna proto, že nespadala do působnosti Městského úřadu Vítkov, (jednalo se o žádost spadající do oblasti reklamy) a druhá proto, že požadovanými informacemi Městský úřad vůbec nedisponuje. Tazatelé byli o odložení žádosti informováni.

Žádná žádost nebyla postoupena k vyřízení jiné organizaci.

Údaje o poskytnutých informacích jsou vyvěšeny na webových stránkách města.

Ve Vítkově dne 20. 1. 2020

Ing. Šárka Petrtýlová v.r.

tajemnice MěÚ Vítkov

[1]   V případě, že bude počet této položky větší než 0, bude údaj podle ust. § 18 odst. 1 písm. c) tohoto zákona zveřejněn formou přílohy této výroční zprávy.


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  DLE ZÁKONA č.106/1999 Sb.,  O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ve znění pozdějších předpisů za rok 2018

V souladu s §18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

8

/

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

1

/

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

/

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu[1]

0

/

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

/

Počet stížností podaných podle § 16a tohoto zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

/

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

/

/

Žádosti se týkaly poskytnutí kopie usnesení o odložení věci; jakým způsobem zajistíme povinnosti vyplývající z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR; zapůjčení výpočetní techniky pro zajištění voleb do Parlamentu ČR v roce 2017 a prezidenta v roce 2018; zpřístupnění dokumentace (smlouvy, dohody, relevantní korespondence) spojené s dotací na výstavbu bytového domu na ul. Opavská čp. 32 a 33 ve Vítkově včetně zpřístupnění usnesení Rady a Zastupitelstva města za období 2001 – 2005; poskytnutí vnitřní směrnice zadavatele na zadávání veřejných zakázek; poskytnutí zprávy z kontroly administrace veřejné zakázky u příspěvkové organizace a zprávy z kontroly České školní inspekce u téže organizace a také žádost o případné opravné prostředky proti předmětným kontrolním výstupům; poskytnutí informací o kastračním programu pro kočky.

U jedné podané žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, protože se nejednalo o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  Žádná žádost nebyla postoupena k vyřízení jiné organizaci.

Údaje o poskytnutých informacích jsou vyvěšeny na webových stránkách města.

Ve Vítkově dne 21. 1. 2019

Ing. Šárka Petrtýlová v. r.

tajemnice MěÚ Vítkov


[1]   V případě, že bude počet této položky větší než 0, bude údaj podle ust. § 18 odst. 1 písm. c) tohoto zákona zveřejněn formou přílohy této výroční zprávy.


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  DLE ZÁKONA č.106/1999 Sb.,  O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ve znění pozdějších předpisů za rok 2017

V souladu s §18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

11

/

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

/

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

/

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu[1]

0

/

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

/

Počet stížností podaných podle § 16a tohoto zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

/

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

/

/

Žádosti se týkaly poskytnutí kopie titulní strany obsahu přestupkového spisu; dvě žádosti byly na zaslání plánu investičních akcí Města Vítkova na rok 2017; sdělení na základě jakého legislativního ustanovení bylo povoleno oplocení na pozemku parc. č. 1102/13 kat. území Moravice, který se nachází v přírodním parku Moravice; poskytnutí kopie vybraného dokumentu z přestupkového spisu; poskytnutí seznamu právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv; informace na spolupráci s REMA AOS, a.s. – zajištění služby odběru odpadů z obalů a třídění odpadů; jakým způsobem vymáháme daňové nedoplatky; na přijímání podnětu ke kontrole a provádění kontrol podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů; na jména a příjmení všech našich uvolněných zastupitelů a zastupitelek; na způsob, jakým hodláme zajistit soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Žádná podaná žádost nebyla zamítnuta ani postoupena k vyřízení jiné organizaci.

Údaje o poskytnutých informacích jsou vyvěšeny na webových stránkách města.

Ve Vítkově dne 23. 1. 2018

Ing. Šárka Petrtýlová, v.r.

tajemnice MěÚ Vítkov


[1]   V případě, že bude počet této položky větší než 0, bude údaj podle ust. § 18 odst. 1 písm. c) tohoto zákona zveřejněn formou přílohy této výroční zprávy.


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA č.106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ve znění pozdějších předpisů za rok 2016

V souladu s §18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

12

/

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

/

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

/

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

0

/

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

/

Počet stížností podaných podle § 16a tohoto zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

/

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

/

/

Žádosti se týkaly poskytnutí zápisu z jednání ohledně důlního díla; poskytnutí informace z kolaudačního souhlasu; poskytnutí kupních smluv, týkajících se prodeje pozemků v k. ú. Vítkov; sdělení plánu investičních akcí Města Vítkova na rok 2016; informace z oblasti exekucí (Exekuční memento-Akademici Právnické fakulty UK v Praze potvrdili přehmat Ústavního soudu); informací o době, po kterou uchovává zdejší správní orgán datové zprávy; informace o software, který používáme pro vedení spisové služby a o jeho dodavateli; žádost o poskytnutí kopie žádosti neuvedené osoby, na jejímž základě rada města dne 26. 4. 2016 přijala usnesení – bod 1110/28; sdělení o počtu vydaných loveckých lístků cizincům; sdělení informací o psím útulku; sdělení o typech účtů, peněžních ústavech a zůstatků na účtech a informace o stavebních úpravách konkrétního objektu.

Žádná podaná žádost nebyla zamítnuta ani postoupena k vyřízení jiné organizaci.

Údaje o poskytnutých informacích jsou vyvěšeny na webových stránkách města.

Ve Vítkově dne 20. 1. 2017


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA č.106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ve znění pozdějších předpisů za rok 2015

V souladu s §18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

8

7 žádostí bylo vyřízeno

1 žádost byla postoupena k vyřízení Technickým službám Města Vítkova – týkala se veřejného osvětlení

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

/

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

/

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu[1]

0

/

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

/

Počet stížností podaných podle § 16a tohoto zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

/

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

/

/

Předmětem dvou žádostí byly žádosti o informace, týkající se sdělení plánu investičních akcí Města Vítkova na rok 2015; žádost o zaslání opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán; žádost o sdělení, jaký právní informační systém užívá Město Vítkov; informace, týkající se činnosti odboru sociálních věcí; o poskytnutí informací o platech a odměnách nejvýše postavených úředníků za rok 2014; informace k přestupkovému spisu.  Jedna žádost se týkala veřejného osvětlení a byla postoupena k vyřízení naší příspěvkové organizace Technické služby Města Vítkova, o postoupení byl žadatel vyrozuměn písemně.

Informace, které byly poskytnuty, jsou vyvěšeny na webových stránkách města.

Ve Vítkově dne 22. 1. 2016

Ing. Petrtýlová Šárka, v.r.

tajemnice MěÚ Vítkov


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA č.106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ve znění pozdějších předpisů ZA ROK 2014

V souladu s §18 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

zveřejňuje

Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

7

6 žádostem bylo vyhověno v roce 2014

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

1

1 žádost byla odmítnuta v roce 2014

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

-

-

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

-

-

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

-

-

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

-

-

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

-

-

Předmětem žádostí byly žádosti o informace, které se týkaly sdělení seznamu investičních akcí Města Vítkova plánovaných na rok 2014. Poskytnutí kopie územního rozhodnutí a stavebního povolení v dobývacím prostoru č. 7/0651 vydaná pro stavbu haly na pozemcích parc.č. 220/18, 5690/1, 572, 646/6 v k.ú. Lhotka u Vítkova. Poskytnutí informace týkající se přestupkového řízení tazatele. Žádost o kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. Poskytnutí informací – naučná stezka Dědictví břidlice, Vítkovský zpravodaj, seznamy knih v Městské knihovně ve Vítkově. Informace jsou vyvěšeny na webových stránkách města.

Ve Vítkově dne 20.1.2015

Ing. Petrtýlová Šárka v.r.

tajemnice MěÚ


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA č.106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ve znění pozdějších předpisů  za rok 2013 

V souladu s §18 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

5

5  žádostem bylo vyhověno v roce 2013

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

-

-

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

-

-

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

-

-

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

-

-

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

-

-

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

-

-

Předmětem žádostí byly žádosti o informace, které se týkaly sdělení seznamu investičních akcí Města Vítkova plánovaných na rok 2013, sdělení subjektu, který pro město zajišťuje služby v oblasti péče o komunikaci, nakládání s odpady a veřejnou zeleň, užívaného SW na MěÚ Vítkov, informace o složení zastupitelstva obce. Informace jsou vyvěšeny na webových stránkách města.

Ve Vítkově dne 13.1.2014

Ing. Petrtýlová Šárka, v.r.

tajemnice MěÚ


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ve znění pozdějších předpisů ZA ROK 2012

V souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, §18 odst.1

zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

 

6

6 žádostem bylo vyhověno v roce 2012 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

-

-

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

-

-

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

-

-

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

-

-

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

-

-

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

-

-

Předmětem žádostí byla žádost o informaci týkající se činnosti OSPOD, úplný název našeho orgánu územní samosprávy, naše PSČ, přidružené obce spadající pod tento orgán, místně příslušné orgány ve vztahu k našemu orgánu územní samosprávy (FÚ, ÚP, Katastrální úřad, příslušný soud, služebna Policie ČR, státní zastupitelství, profesionální hasičský záchranný sbor, spádová nemocnice, pobočka ČSSZ, hygienická stanice, pobočka SZPI, celní úřad, KÚ), informace k povolování osazení plastových oken v městských památkových zónách, informace ke stavbě hřiště na pozemku p.č. 1052 v k.ú. Moravice u hasičské školy a objektu ve vlastnictví Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (platnost stavebního povolení, informace o hluku), sdělení seznamu investičních akcí Města Vítkova plánovaných na rok 2012, sdělení investic plánovaných v roce 2012, které budou spojeny s řešením bezbariérovosti.

Ve Vítkově dne 16. ledna 2013

Ing. Petrtýlová Šárka

tajemnice MěÚ


 
VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ve znění pozdějších předpisů ZA ROK 2011

V souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, §18 odst.1

zveřejňuje

Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

 

11

11 žádostem bylo vyhověno,

z toho 1 žádosti podané v r. 2010 bylo vyhověno v r. 2011 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

-

-

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

-

-

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

-

-

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

-

-

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

-

-

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

-

-

 Předmětem žádostí byly informace o kácení dřevin u vodní nádrže Balaton, sdělení informací o správním řízení ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu dle § 5 Občanského zákoníku, sdělení počtu osob žádajících o finanční výpomoc, informace ke kácení zeleně, sdělení o existenci metalického kabelu společnosti Teleónica O2 na pozemku v Radkově u Vítkova, poskytnutí kopie kolaudačního souhlasu na stavbu „Obchodní centrum, ul. Budišovská, Vítkov, oznámení investičních akcí Města Vítkova plánovaných na rok 2011, sdělení investic, u kterých bude v roce 2011 zpracována projektová dokumentace, sdělení informace ohledně veřejné zakázky, informace o způsobu stanovení „přechodu pro chodce“, informace o využívání veřejných prostředků na elektronickou prezentaci města a jejích trendech 2011/2012

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ve znění pozdějších předpisů ZA ROK 2010

V souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, §18 odst.1

zveřejňuje

Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

6

5 žádostem bylo vyhověno

1 žádost doposud neuzavřena

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

-

-

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

-

-

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů

-

-

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

-

-

Předmětem žádostí byly informace k zasypání a likvidaci starého důlního díla, sdělení objemu veřejných zakázek malého rozsahu vypsaných Městem Vítkov v letech 2007-2009, sdělení investičních akcí Města Vítkova plánovaných na rok 2011, studie o využívání veřejných prostředků na webovou prezentaci a informace o podzemním vedení na pozemku parc.č. 926/17 v kat.území Radkov.

Ve Vítkově dne 17. ledna 2011


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ve znění pozdějších předpisů ZA ROK 2009

V souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, §18 odst.1

zveřejňuje

Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

5

4 žádostem bylo vyhověno

1 žádost doposud neuzavřena

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

-

-

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

-

-

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů

-

-

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

-

-

Předmětem žádostí byly dotazy na vydané dokumenty (územní rozhodnutí, stavební povolení, spojené územní a stavební rozhodnutí), informace o rekonstrukcích a stavbách ve vlastnictví obce a žádost o kopie ze spisu.

Ve Vítkově dne 19. ledna 2010


 

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2008

V souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, §18 odst. 1 zveřejňuje
Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

9

9 žádostem bylo vyhověno

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

-

-

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

-

-

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů

-

-

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

-

-

Předmětem žádostí byly dotazy ohledně bezdrátového místního informačního systému, vyhledávání dokumentů ve spisovně, provozu bioplynové stanice Klokočov, opravy místní komunikace a kanalizace, vydávání Vítkovského zpravodaje, dotaz na dokumenty, které byly uveřejněny na úřední desce v období od 1.11. do 30.11. a dotazník k diplomové práci – Komunikace správních úřadů.

Ve Vítkově dne 22. ledna 2009


 

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2007

V souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, §18 odst. 1 zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

3

3 žádostem bylo vyhověno

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

-

-

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

-

-

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů

-

-

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

-

-

Ve Vítkově dne 22. ledna 2008


 

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2006

V souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, §18 odst. 1 zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

9

8 žádostem bylo vyhověno

1 žádost doposud neuzavřena

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

1

-

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

-

-

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů

-

-

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

-

-

Ve Vítkově dne 19. ledna 2007


 

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2005

V souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, §18 odst. 1 zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

1

1 žádostem bylo vyhověno

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

-

-

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

-

-

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů

-

-

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

-

-

Ve Vítkově dne 17. ledna 2006


 

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2004

V souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, §18 odst. 1 zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

2

2 žádostem bylo vyhověno

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

-

-

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

-

-

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů

-

-

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

-

-

Ve Vítkově dne 12. ledna 2005


 

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2003

V souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, §18 odst. 1 zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

12

12 žádostem bylo vyhověno

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

-

-

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

-

-

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů

-

-

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

-

-

Ve Vítkově dne 7. ledna 2004

Úřad

Kontaktní informace

Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

Tel: +420 556 312 200 

Fax: +420 556 312 255

 

Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Č.Ú: 19-1323821/0100

Povodňový plán

Povodňový plán

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:253
TÝDEN:7021
CELKEM:2988692

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30
1 2
3
4 5
6
7
8 9 10
11 12
13
14
15 16
17
18 19
20
21
22 23 24
25 26
27
28
29 30
31
1 2

Aktuální teplota

26.5.2024 06:05

Aktuální teplota:

13.8 °C

Vlhkost:

90.5 %

Rosný bod:

12.3 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov