Obsah

Odbor služeb

Organizační zařazení

Město Vítkov > Městský úřad Vítkov

 

Postavení a základní úloha odboru

Je odborem městského úřadu pro zabezpečení samostatné působnosti v oblasti školství a výkonu státní správy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zabezpečuje správu v oblasti podpory regionálního rozvoje. Odbor usměrňuje a řídí výstavbu na území města, financované z rozpočtu města, z dotací a úvěrů poskytnutých městu. Na těchto stavbách zajišťovaných městem plní funkci investora. Zajišťuje technickou správu nemovitého majetku, dodávky energií, revize vymezených technických zařízení. Technickou správou se rozumí zejména sledování technického stavu majetku, jeho údržba, opravy, zajišťování služeb souvisejících s užíváním tohoto majetku. Řeší bytové problémy občanů v souladu s vnitřní směrnici města, tykající se bytů. Je rovněž odborem pro zabezpečení pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví města. Organizuje a realizuje zadávání veřejných zakázek. Zabezpečuje úkoly v oblasti nakládání s komunálními odpady v součinnosti s TS Vítkov, činnosti na úseku veřejné dopravy, zajišťuje dle plánu zimní údržby správu a údržbu místních komunikací, chodníků, veřejných prostranství, městské zeleně dle plánu údržby zeleně, veřejného osvětlení ve městě a pohřebišť. Koordinace činností příspěvkových organizací, vyplývají ze zřizovacích listin.

V rámci přenesené působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti vykonává funkci silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Dále plní funkci dopravního úřadu v oblasti taxislužeb. Vykonává činnost v oblasti místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanic měření emisí a prevence provozu na pozemních komunikacích (BESIP).

 

Odkazy:Členění odboru

 • úsek školství
 • úsek regionálního rozvoje
 • úsek investiční výstavby, technická správa nemovitostí , veřejné zakázky
 • úsek hospodaření s byty a nebytovými prostory
 • úsek místního hospodářství
 • úsek nakládání s komunálními odpady
 • úsek komunálních služeb a pohřebišť, údržba místních komunikací, veřejné osvětlení, dopravní obslužnost
 • úsek silničního hospodářství a dopravy
 • úsek válečných hrobů a pietních míst


oddělení dopravy

 • úsek dopravních přestupků
 • úsek registrů silničních vozidel
 • úsek registrů řidičských oprávnění
 • úsek autoškol a zkušebního komisaře

 

oddělení kultury

 • úsek knihoven
 • úsek tvorby a údržby webových stránek, Vítkovský zpravodaj
 • úsek správy kulturního domu, kina
 • úsek propagace, turistického a cestovního ruchu
 • úsek zajišťování kulturních a společenských akcí


Úkoly v samostatné působnosti, které jsou mu trvale svěřeny

úsek školství

 • projednává s řediteli škol koncepci rozvoje škol a další podmínky podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem je město;
 • spolupracuje se školskými zařízeními při zajišťování úkolů, souvisejících s dodržováním právních předpisů v oblastí školství a zajišťuje následnou kontrolu;
 • rozhoduje o přijetí opatření na základě výsledků České školní inspekce v předškolních zařízeních, školách a školských zařízeních, které zřizuje město;
 • připravuje výběrová řízení na místa ředitelů škol a předškolních zařízení;
 • vede osobní spisy ředitelů škol a předškolních zařízení;
 • zajišťuje platovou agendu pro ředitele škol a předškolních zařízení dle platných právních předpisů;
 • vyřizuje připomínky a stížnosti na úseku pracovněprávních a platových nároků;

 

úsek regionálního rozvoje

 • sleduje a vyhledává vhodné dotační tituly vyhlašované ministerstvy, státními fondy, krajem EU apod. pro město Vítkov a podílí se v rámci své činnosti na zajištění dotací pro město z těchto dotačních titulů, vede o přijatých dotacích evidenci a kontroluje jejich průběh
 • zpracovává či zajišťuje zpracování žádostí o dotace vyhlašované ministerstvy, státními fondy, krajem, EU a pod pro město Vítkov;
 • koordinuje veškeré činnosti týkajíc se investičních akcí s úsekem investiční výstavby ve vztahu k finanční podpoře státu, kraje, EU apod.
 • koordinuje činnosti týkající se dotačních akcí s ostatními útvary městského úřadu dle charakteru dotační akce
 • podílí se na aktualizaci Programu rozvoje územního obvodu města Vítkova a Akčního plánu
 • zajišťuje administrativní, organizačně technické, metodické a konzultační činnosti pro obce mikroregionu Moravice

 

úsek investiční výstavby, technická správa nemovitostí, veřejné zakázky

 • věcně a časově koordinuje investiční výstavbu města a s ní související činnosti ovlivňující rozvoj města;
 • zabezpečuje přípravu, realizaci investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů (mimo jiné dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) a jiných účastníků stavby, přebírání prací, při přípravě a provádění změn smluv odpovídá za úplnost a vhodnost dohodnutých smluvních podmínek, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracování zápisů a protokolů o předání staveb, průběžnou kontrolu čerpání finančních prostředků z rozpočtu, ze státních dotací a úvěrů poskytnutých městu
 • koordinuje veškeré činnosti týkající se investic s úsekem regionálního rozvoje ve vztahu na finanční podporu státu
 • u staveb zajišťuje odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace a následně zajišťuje opravy nemovitého majetku a odstranění vad v rámci reklamačního řízení v záruční lhůtě, a po záruční lhůtě kromě běžné údržby a oprav
 • zajišťuje revize, kontroly a prohlídky vyhrazených technických zařízení u správy budov – KD, kino, knihovna, MěÚ, agitační místnost Nové Těchanovice, Prostřední Dvůr, hasičská zbrojnice v Jelenicích,chata MěÚ, včetně zajištění odstranění závad zjištěných těmito revizemi;
 • provádí a aktualizuje pasportizaci budov, nebytových prostor a staveb, pro které zajišťuje technickou správu;
 • spravuje agendu příspěvků na opravu fasád na náměstí Jana Zajíce

 

úsek hospodaření s byty a nebytovými prostory

 • na základě pověření rady vydává rozhodnutí pro SBF Vítkov, která uzavírá nájemní smlouvy na byty a stanoví dle platných právních předpisů konkrétní výši nájemného a služeb spojených s bydlením;
 • navrhuje zásady hospodaření s byty;
 • řeší bytové problémy občanů města v souladu s vnitřní směrnicí města týkající se bytů a dalšími vnitřními předpisy;
 • vede přehledy o bytovém fondu města, seznamy uchazečů o městský byt, provádí aktualizaci žádostí o městské byty;
 • na základě pověření rady předkládá nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor, které odbor spravuje;
 • zastupuje město ve správních řízeních, týkajících se staveb realizovaných městem,ve kterých je město účastníkem řízení jako vlastník a investor.

 

úsek místního hospodářství

 • připravuje výběrová řízení na místa ředitelů TS Vítkov a SBF Vítkov;
 • vede osobní spisy ředitelů TS Vítkova a SBF Vítkov;
 • zajišťuje platovou agendu ředitelů TS Vítkov a SBF Vítkov.

 

úsek nakládání s komunálními odpady

 • řeší problematiku komunálního odpadu ve městě s vazbou na TS Vítkov

 

úsek komunálních služeb a pohřebišť, údržba místních komunikací, veřejné osvětlení, dopravní obslužnost

 • sleduje a zabezpečuje realizaci opatření ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu ve městě;
 • zajišťuje opravy a zimní údržbu vozovek místních komunikací, zajišťuje údržbu veřejného osvětlení;
 • předkládá a zpracovává návrhy plánu zimní údržby, údržby zeleně i čistoty ve městě
 • zajišťuje dopravní značení na místních komunikacích a jeho pasportizaci;
 • zabezpečuje činnost na úseku veřejné osobní dopravy, zejména zabezpečuje úkoly související se zajištěním dopravní obslužnosti územního obvodu města Vítkov v oblasti veřejné dopravy, projednává změny a předkládá orgánům města návrhy ohledně hromadné dopravy osob;
 • spolupracuje v dané oblasti veřejné osobní dopravy s příslušnými orgány a organizacemi;
 • zpracovává návrhy smluv a zajišťuje odborný dohled nad kvalitou a rozsahem jejich plnění při zabezpečování veřejné osobní dopravy;
 • projednává záležitosti, týkající se zastávek a vedení tras linkové osobní dopravy a vyjadřuje se k předloženým návrhům organizace veřejné dopravy;
 • zpracovává a předkládá návrhy právních předpisů města v oblasti dopravy;
 • v oblasti veřejného osvětlení zabezpečuje zpracování generelu, programu výstavby, modernizace sítě veřejného osvětlení, zajišťuje odborný dohled a poskytuje technicko-ekonomické informace a odborná vyjádření;
 • připravuje podklady pro zpracování programu výstavby, rekonstrukce a modernizace sítě veřejného osvětlení, zabezpečovaného z rozpočtu města.
 • řeší otázku pohřebnictví dle zákona č. 256/2001 Sb., § 5, ve znění pozdějších předpisů a zajišťuje údržbu hřbitovů ve městě Vítkov a jeho místních částech

 

všeobecně

 • připravuje podklady pro vydávání obecně závazných předpisů města v oblasti své působnosti;
 • disponuje s rozpočtovými prostředky dle schváleného popř. upraveného rozpočtu kapitol odboru služeb.


Vztah k příspěvkovým organizacím a městské policii

Odbor služeb koordinuje a zabezpečuje zpětné vazby činností mezi příspěvkovými organizacemi a městem na území Vítkova včetně spádové oblasti. Tvoří mezičlánek mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi. Kontroluje plnění úkolů souvisejících s předmětem činnosti a zajišťuje úkoly související se zřizovatelskou funkcí města vůči příspěvkovým organizacím:

 • Mateřská škola Vítkov, Husova 622, okres Opava, příspěvková organizace
 • Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
 • Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace
 • Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace
 • Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace

 

Vztah k jiným právnickým osobám

 • Odbor zabezpečuje dle rozpočtu města záchovnou údržbu na nemovitosti ve Vodní ulici při Základní umělecké škole Vítkov.


Vztah k výborům zastupitelstva města, komisím rady města a zvláštním orgánům

Odbor služeb zabezpečuje organizačně technické práce související s činností

 • bytové komise
 • komise dopravy


V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnosti příslušející městskému úřadu a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

úsek školství

 • zpracovává návrh rozpisu rozpočtu v rozsahu podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) ve znění pozdějších předpisů pro školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti a předává jej krajskému úřadu;
 • je prostředníkem sběru dat z dokumentace škol a školních matrik mezi školami na straně jedné a KÚ,MŠMT, či jí zřízenou organizací na straně druhé
 • poskytuje MŠMT statistické údaje v rámci statistických zjišťování zařazených do programu statistických zjišťování podle zvláštního právního předpisu na daný rok

 

úsek regionálního rozvoje

 • zajišťuje odbornou agendu Městského úřadu Vítkov pověřeného výkonem státní správy v oblasti regionálního rozvoje v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů;
 • provádí administraci Programu obnovy venkova v rámci obvodu obce s rozšířenou působností

 

úsek silničního hospodářství a dopravy

 • vykonává působnost silničního správního úřadu pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace, včetně součástí a příslušenství;
 • vykonává státní dozor nad silnicemi II. a III. třídy, místní komunikace, včetně součástí a příslušenství;
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace;
 • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností;
 • zpracovává podklady a vydává rozhodnutí týkající se dočasného omezení obecného užívání pozemní komunikace (uzavírky, objížďky);
 • vyjadřuje se k podkladům staveb souvisejícími s pozemními komunikacemi;
 • vydává stanoviska k ohlášení drobných staveb a stavebních úprav;
 • vydává rozhodnutí o stavebním povolení a kolaudačním rozhodnutí pro stavby pozemních komunikací;
 • vydává rozhodnutí o nařízení zabezpečovacích prací;
 • vydává rozhodnutí o připojování pozemních komunikací;
 • vydává rozhodnutí týkající se styku pozemních komunikací s dráhami;
 • vydává rozhodnutí o zřízení věcného břemene k využití pozemku pro účely stavby pozemní komunikace;
 • provádí činnosti státního stavebního dohledu;
 • zajišťuje dílčí úkoly spojené s řešením mimořádných událostí, civilní ochrany a mobilizačními přípravami státu;
 • plní úkoly v oblasti výkonu státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích
 • pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel za účelem zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže v blízkosti škol
 • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ( BESIP)


úsek válečných hrobů a pietních míst

 • plní úkoly v oblasti státní správy dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, ve znění pozdějších předpisů


Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v I. stupni

 • podle § 84 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých zákonů;
 • podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • podle § 42 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případech, kdy se jedná o silnice II. a III. třídy;
 • podle § 35 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti taxislužby;
 • podle § 125 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • podle § 56 a § 57 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů);
 • další přestupky a správní delikty v působnosti odboru.

 

Působnost v oblasti správního řízení o uložení pokuty podle zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 • není vymezena

Osoby

JménoFunkceTelefon
Grigier Jiříreferent silničního hospodářství+420 556 312 245
Macášová Hanareferentka školství+420 556 312 243
Mikulová Marie, Ing.referentka investic+420 556 312 244
Adamusová Ingrid, Ing.regionální rozvoj+420 556 312 297
Putko Františekmístní komunikace+420 556 312 242
Kaspříková Michaela, Ing.regionální rozvoj+420 556 312 232

Podřízené organizační složky

Součástí odboru služeb je oddělení dopravy, které řeší věci týkajících se provozu na pozemních komunikacích, oblasti evidence, získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a v oblasti evidence silničních vozidel. Je oddělením příslušným k vydávání rozhodnutí o registraci a provozu autoškol. Oddělení řeší dopravní přestupky v daném regionu.
Součástí odboru služeb je oddělení kultury, které zabezpečuje úkoly v oblasti vnějších vztahů a prezentace města. Základní činností je zajištění kulturních a společenských akcí, promítaní filmové produkce, rozvoje turistického a cestovního ruchu na Vítkovsku a jeho propagace, vydávání místního tisku a vedení depozitáře.
Je oddělením, které řídí činnost knihovny, poskytování informací prostřednictvím webových stránek města, provozování informačního centra – IC.