Obsah

Odbor služeb

Organizační zařazení

Město Vítkov > Městský úřad Vítkov

2. Členění odboru

 • úsek školství

 • úsek regionálního rozvoje

 • úsek investiční výstavby, technická správa nemovitostí, veřejné zakázky

 • úsek hospodaření s byty a nebytovými prostory

 • úsek místního hospodářství

 • úsek nakládání s komunálními odpady

 • úsek komunálních služeb a pohřebišť, údržba místních komunikací, veřejné osvětlení, dopravní obslužnost

 • úsek silničního hospodářství a dopravy

 • úsek válečných hrobů a pietních míst

 

oddělení kultury

 • úsek knihoven

 • úsek tvorby a údržby webových stránek, Vítkovský zpravodaj

 • úsek správy kulturního domu, kina

 • úsek zajišťování kulturních a společenských akcí

 • úsek propagace města a rozvoj cestovního ruchu, provoz Informačního centra a Czech POINT

 • úsek muzea (výstavnictví)

 • úsek mezinárodní spolupráce a spolupráce partnerských měst

 

 

3. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou mu trvale svěřeny

 

úsek školství

 1. projednává s řediteli škol a školských zařízení koncepci rozvoje škol a další podmínky podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem je město;

 2. spolupracuje se školy a školskými zařízeními při zajišťování úkolů, souvisejících s dodržováním právních předpisů v oblastí školství a zajišťuje následnou kontrolu;

 3. rozhoduje o přijetí opatření na základě výsledků České školní inspekce ve školách a školských zařízeních,
  které zřizuje město;

 4. připravuje výběrová řízení na místa ředitelů škol a   školských zařízení;

 5. vede osobní spisy ředitelů škol a  školských zařízení;

 6. zajišťuje platovou agendu pro ředitele škol a  školských zařízení dle platných právních předpisů;

 7. vyřizuje připomínky a stížnosti na úseku pracovněprávních a platových nároků.

 

úsek regionálního rozvoje

 1. sleduje a vyhledává vhodné dotační tituly vyhlašované ministerstvy, státními fondy, krajem EU apod. pro město Vítkov a podílí se v rámci své činnosti na zajištění dotací pro město z těchto dotačních titulů, vede o přijatých dotacích evidenci a kontroluje jejich průběh;

 2. zpracovává či zajišťuje zpracování žádostí o dotace vyhlašované ministerstvy, státními fondy, krajem, EU a dalšími podporovateli pro Město Vítkov;

 3. koordinuje veškeré činnosti týkající se investičních akcí s úsekem investiční výstavby ve vztahu k finanční podpoře státu, kraje, EU apod.;

 4. koordinuje činnosti týkající se dotačních akcí s ostatními útvary městského úřadu dle charakteru dotační akce;

 5. podílí se na aktualizaci Programu rozvoje územního obvodu města Vítkova a Akčního plánu;

 6. zajišťuje administrativní, organizačně technické, metodické a konzultační činnosti pro obce mikroregionu Moravice.

 

úsek investiční výstavby, technická správa nemovitostí, veřejné zakázky

 1. věcně a časově koordinuje investiční výstavbu města a s ní související činnosti ovlivňující rozvoj města;

 2. zabezpečuje přípravu, realizaci investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů (mimo jiné dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) a jiných účastníků stavby, přebírání prací, při přípravě a provádění změn smluv odpovídá za úplnost a vhodnost dohodnutých smluvních podmínek, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracování zápisů a protokolů o předání staveb, průběžnou kontrolu čerpání finančních prostředků z rozpočtu, ze státních dotací a úvěrů poskytnutých městu;

 3. koordinuje veškeré činnosti týkající se investic s úsekem regionálního rozvoje ve vztahu na finanční podporu státu;

 4. u staveb zajišťuje odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace a následně zajišťuje opravy nemovitého majetku a odstranění vad v rámci reklamačního řízení v záruční  lhůtě, a po záruční lhůtě kromě běžné údržby a oprav;

 5. zajišťuje revize, kontroly a prohlídky vyhrazených technických zařízení u správy budov – kulturní dům, kino, knihovna, MěÚ, chata MěÚ, Prostřední Dvůr, hasičská zbrojnice v Jelenicích, včetně zajištění odstranění závad zjištěných těmito revizemi;

 6. provádí a aktualizuje pasportizaci budov, nebytových prostor a staveb, pro které zajišťuje technickou správu;

 7. vyjadřuje se za město jako správce v záležitostech vodovodů a kanalizací, veřejného osvětlení, rozvodů el. energie, plynovodů, vodních toků a nádrží a nebytových prostor prostřednictvím příspěvkové organizace Technických služeb Města Vítkova;

 8. dokončené investice včetně PO2 předá investiční technik k zařazení do majetku finančnímu odboru.

 

úsek hospodaření s byty a nebytovými prostory

 1. na základě pověření rady vydává rozhodnutí pro SBF Vítkov, která uzavírá nájemní smlouvy na byty
  a stanoví dle platných právních předpisů konkrétní výši nájemného a služeb spojených s bydlením;

 2. navrhuje zásady hospodaření s byty;

 3. řeší bytové problémy občanů města v souladu s vnitřní směrnicí města týkající se bytů a dalšími vnitřními předpisy;

 4. vede přehledy o bytovém fondu města, seznamy uchazečů o městský byt, provádí aktualizaci žádostí
  o městské byty;

 5. na základě pověření rady předkládá nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor, které odbor spravuje;

 6. zastupuje město ve správních řízeních, týkajících se staveb realizovaných městem, ve kterých je město účastníkem řízení jako vlastník a investor;

 7. vyjadřuje se za město jako správce v záležitostech bytů a nebytových prostor prostřednictvím příspěvkové organizace Správy bytového fondu Města Vítkova;

 8. zpracovává roční výkazy o odpadech a výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv za MěÚ Vítkov.

 

úsek místního hospodářství

 1. připravuje výběrová řízení na místa ředitelů TS Vítkov a SBF Vítkov;

 2. vede osobní spisy ředitelů TS Vítkova a SBF Vítkov;

 3. zajišťuje platovou agendu ředitelů TS Vítkov a SBF Vítkov.

 

úsek nakládání s komunálními odpady

 1. řeší problematiku komunálního odpadu ve městě s vazbou na TS Vítkov;

 2. vyhodnocuje plán odpadového hospodářství Města Vítkova;

 3. aktualizuje plán odpadového hospodářství Města Vítkova;

 4. technicky zajišťuje běžné ochranné deratizace ve spolupráci s OŽP.

 

 

úsek komunálních služeb a pohřebišť, údržba místních komunikací, veřejné osvětlení, dopravní obslužnost

 1. sleduje a zabezpečuje realizaci opatření ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu ve městě;

 2. zajišťuje opravy a zimní údržbu vozovek místních komunikací, zajišťuje údržbu veřejného osvětlení;

 3. předkládá a zpracovává návrhy plánu zimní údržby, údržby zeleně i čistoty ve městě;

 4. zajišťuje dopravní značení na místních komunikacích a jeho pasportizaci;

 5. zabezpečuje činnost na úseku veřejné osobní dopravy, zejména zabezpečuje úkoly související se zajištěním dopravní obslužnosti územního obvodu města Vítkov v oblasti veřejné dopravy, projednává změny a předkládá orgánům města návrhy ohledně hromadné dopravy osob;

 6. spolupracuje v dané oblasti veřejné osobní  dopravy s příslušnými orgány a organizacemi;

 7. zpracovává návrhy smluv a zajišťuje odborný dohled nad kvalitou a rozsahem jejich plnění při zabezpečování veřejné osobní dopravy;

 8. projednává záležitosti, týkající se zastávek a vedení tras linkové osobní dopravy a vyjadřuje se k předloženým návrhům organizace veřejné dopravy;

 9. zpracovává a předkládá návrhy právních předpisů města v oblasti dopravy;

 10. v oblasti veřejného osvětlení zabezpečuje zpracování generelu, programu výstavby, modernizace sítě veřejného osvětlení, zajišťuje odborný dohled a poskytuje technicko ekonomické informace a odborná vyjádření;

 11. připravuje podklady pro zpracování programu výstavby, rekonstrukce a modernizace sítě veřejného osvětlení, zabezpečovaného z rozpočtu města;

 12. řeší otázku pohřebnictví dle zákona č. 256/2001 Sb., § 5, ve znění pozdějších předpisů a zajišťuje údržbu hřbitovů ve městě Vítkov a jeho místních částech.  Na základě zákona o pohřebnictví zajišťuje tzv.sociální pohřby a další povinnosti a postupy související s obstaráváním posledních věcí člověka a přihlašuje pohledávku pro obec v rámci řízení o pozůstalosti po zemřelém.

 13. vyjadřuje se za město jako správce v záležitostech stanovení dopravního značení, připojování sousedních nemovitostí;

 14.  poskytuje údaje v území pro pořízení územně analytických podkladů za Město Vítkov;

 15. organizačně zajišťuje oslavy osvobození města Vítkova 3. května (sekání, pletí, hymna, ozvučení, program    a setkání s legionáři).

 

všeobecně

 1. připravuje podklady pro vydávání obecně závazných předpisů města v oblasti své působnosti;

 2. disponuje s rozpočtovými prostředky dle schváleného popř. upraveného rozpočtu kapitol odboru služeb.

 

 

4. Vztah k příspěvkovým organizacím a městské policii

Odbor služeb koordinuje a zabezpečuje zpětné vazby činností mezi příspěvkovými organizacemi a městem na území Vítkova včetně spádové oblasti. Tvoří mezičlánek mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi. Kontroluje plnění úkolů souvisejících s předmětem činnosti a zajišťuje úkoly související se zřizovatelskou funkcí města vůči příspěvkovým organizacím:

 

 • Mateřská škola Vítkov, Husova 622, okres Opava, příspěvková organizace;

 • Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace;

 • Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace;

 • Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace;

 • Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace.

 

 

5. Vztah k jiným právnickým osobám

není vymezen

 

6. Vztah k výborům zastupitelstva města, komisím rady města a zvláštním orgánům

Odbor služeb zabezpečuje organizačně technické práce související s činností

 • bytové komise;

 • komise dopravy;

 • sportovní výbor.

 

 

7. V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnosti příslušející městskému úřadu a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

 

úsek školství

 1. zpracovává návrh rozpisu rozpočtu v rozsahu podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů pro školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti  a předává jej krajskému úřadu;

 2. je prostředníkem sběru dat z dokumentace škol a školních matrik mezi školami na straně jedné a KÚ, MŠMT ČR, či jí zřízenou organizací na straně druhé;

 3. poskytuje MŠMT ČR statistické údaje v rámci statistických zjišťování zařazených do programu statistických zjišťování podle zvláštního právního předpisu na daný rok.

 4. působí jako editor v Registru právnických osob, podnikajících osob a orgánů veřejné moci (ROS) – pro příspěvkové organizace (v oblasti škol a školských zařízení)  podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů..

 

úsek regionálního rozvoje

 1. zajišťuje odbornou agendu Městského úřadu Vítkov pověřeného výkonem státní správy v oblasti regionálního rozvoje v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů;

 2. provádí administraci Programu obnovy venkova v rámci obvodu obce s rozšířenou působností.

 

úsek silničního hospodářství a dopravy

 1. vykonává působnost silničního správního úřadu pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace, včetně součástí a příslušenství;

 2. vykonává státní dozor nad silnicemi II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupných účelových komunikací,  včetně součástí a příslušenství;

 3. vykonává působnost speciálního stavebního úřadu pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace;

 4. stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností;

 5. zpracovává podklady a vydává rozhodnutí týkající se dočasného omezení obecného užívání pozemní komunikace (uzavírky, objížďky);

 6. vydává závazné stanovisko, stanovisko nebo vyjádření k podkladům staveb souvisejícími s pozemními komunikacemi;

 7. vydává souhlas k ohlášení drobných staveb a stavebních úprav;

 8. vydává rozhodnutí o stavebním povolení a kolaudační souhlas pro stavby pozemních komunikací;

 9. vydává rozhodnutí o nařízení zabezpečovacích prací;

 10. vydává rozhodnutí o připojování pozemních komunikací a sousedících nemovitostí;

 11. vydává rozhodnutí týkající se styku pozemních komunikací s dráhami;

 12. vydává rozhodnutí o zřízení věcného břemene k využití pozemku pro účely stavby  pozemní komunikace;

 13. provádí činnosti státního stavebního dohledu;

 14. zajišťuje dílčí úkoly spojené s řešením mimořádných událostí, civilní ochrany a mobilizačními přípravami státu;

 15. plní úkoly v oblasti výkonu státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích;

 16. pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel za účelem zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže v blízkosti škol;

 17. provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP);

 18. povoluje výjimky z jimi stanovené místní a přechodné úpravy provozu a pozemních komunikacích (silnice II. a III. třídy a místní komunikace);

 19. podílí se na vydávání koordinovaného stanoviska dle vnitřní směrnice;

 20. spolupracuje při provozování Systému stavebně technické prevence a kontrolu na požádání údaje o stavebním úřadu (u dopravních staveb).

 

úsek místního hospodářství

 1. působí jako editor v Registru právnických osob, podnikajících osob a orgánů veřejné moci (ROS) – pro  příspěvkové organizace (TS, SBF) podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

 

úsek válečných hrobů a pietních míst

 1. plní úkoly v oblasti státní správy dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech

 

8. Přestupky, které odbor projednává v I. stupni

 1. podle § 178, 179, 180 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v působnosti silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupových komunikací s výjimkou věcí o kterých rozhoduje ministerstvo dopravy a krajský úřad a působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací

 2. podle § 42a a 42b  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případech, kdy se jedná o silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupové účelové komunikace;

 3. podle § 182a odst.1 písm. a)  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

 4. podle § 5 odst. 1 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, ve znění pozdějších předpisů;

 5. podle § 93m odst. 1 zákona 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

9. Vztah k rozpočtu města

Zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ č. 2.

 

10. Právní předpisy města v působnosti odboru v oblasti:

 

Nařízení města:  

Odstraňování závad (rozsah, způsob a lhůty) ve sjízdnosti místních komunikací a jejich schůdnosti, průjezdních úseků silnic a chodníků v územním obvodu města Vítkova. Vymezení úseků místních komunikací a chodníků, kde není zajištěna sjízdnost a schůdnost z důvodu malého dopravního významu.

 

Obecně závazné vyhlášky:

Zastavování, stání a placené stání na území Města Vítkova.

Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Vítkova.

 

Osoby

JménoFunkceTelefon
Riška Jiří, Ing.vedoucí odboru služeb+420556312240
Grigier Jiříreferent silničního hospodářství+420 556 312 245
Putko Františekmístní komunikace+420 556 312 242
Kiššová Hana, Ing.referentka školství+420 556 312 243
Adamusová Ingrid, Ing.regionální rozvoj+420 556 312 297
Kaspříková Michaela, Ing.regionální rozvoj+420 556 312 232
Mikulová Marie, Ing.referentka investic+420 556 312 244

Podřízené organizační složky

Součástí odboru služeb je oddělení kultury, které zabezpečuje úkoly v oblasti vnějších vztahů a prezentace města. Základní činností je zajištění kulturních a společenských akcí, promítaní filmové produkce, rozvoje turistického a cestovního ruchu na Vítkovsku a jeho propagace, vydávání místního tisku a vedení depozitáře.
Je oddělením, které řídí činnost knihovny, poskytování informací prostřednictvím webových stránek města, provozování informačního centra – IC.