Obsah

Žádost o vydání závazného stanoviska k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, nebo má být umístěna stavba (popř. změna využití území) do 50m od stávajícího lesního pozemku

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

Název

Žádost o vydání závazného stanoviska k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, nebo má být umístěna stavba (popř. změna využití území) do 50m od stávajícího lesního pozemku.

 

Základní informace

K umístění staveb, zařízení a terénním úpravám na lesních pozemcích je nezbytný souhlas orgánu státní správy lesů. Souhlas, který je možno vázat na podmínky, je závazným stanoviskem podle správního řádu (není samostatným správním rozhodnutím).Toto závazné stanovisko je podkladem pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas, pro rozhodnutí o povolení stavby nebo terénních úprav.

Závazné stanovisko se vydává také pro umístění stavby, nebo změnu využití území, do 50m od stávajících lesních pozemků – pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Souhlas se vydává také k územně plánovacím dokumentacím, které mimo jiné mohou navrhovat plochy pro zábor lesních pozemků.

 

Kdo může žádat

Osoba v jejímž zájmu má být umístěna stavba na lesním pozemku (zábor do 1 ha), nebo umístěna stavba  (změna využití území) do 50m od stávajících lesních pozemků – pozemků určených k plnění. funkcí lesa

 

Podmínky a postup při vyřizování

Podání žádosti, která musí obsahovat identifikační údaje žadatele, údaje o dotčeném lesním pozemku (výpis z KN + snímek katastrální mapy) a zdůvodnění žádosti. Dále je vhodné doložit příslušnou část dokumentace, charakterizující umístění stavby na lesním pozemku, nebo stavbu (změnu využití území) navrhovanou do 50 m od stávajících lesních pozemků – pozemků určených k plnění funkcí lesa .

Náš správní orgán vydá závazné stanovisko, kterým bude podmíněno meritorní rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

 

Jak začít

Podání žádosti s uvedenými náležitostmi.

Doporučujeme osobní projednání žádosti.

 

Na kterou instituci se obrátit?

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

Kontaktní informace

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí– státní správa lesů, tel. 556 312 267

 

Co musím mít s sebou

Žádost a dokumentaci - viz. výše  v  Podmínky a postup při vyřizování.

 

Poplatky

Nejsou.

 

Lhůty

Nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti.

 

Právní předpisy

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Opravné prostředky

Samostatné odvolání proti závaznému stanovisku není možné.

 

Sankce

Nejsou.