Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Není papír jako papír aneb jak na třídění papíru

Třídění odpadu

Úvodem chci připomenout, že máme za sebou rok, během kterého jsme začali třídit a svážet odpad novým systémem pod názvem DOOR TO DOOR.

Již dnes můžeme podle předběžných výsledků konstatovat, že nový systém se osvědčil a došlo k navýšení objemu jednotlivých složek tříděných odpadů, a to především u plastů a papírů. Za toto patří poděkování vám všem - děkujeme, že třídíte.

Přestože výsledky vypadají optimisticky, musíme upozornit na jeden velký problém. A tím je kvalita a čistota vytříděného papíru. Tento problém není samozřejmě nový a již mnohokrát jsme na něj na stránkách zpravodaje upozorňovali. Nyní je ovšem situace kritická a hned si řekneme proč. Papír, který svážíme v naších speciálních vozidlech, překládáme v separační hale v Nových Těchanovicích do velkoobjemových kontejnerů, v nichž vytříděný papír převážíme k dalšímu zpracování na pobočku firmy ORC v Šenově u Nového Jičína. Tam se, dá se říci, při přejímce pravidelně potýkáme s nepříjemnou situaci, při které nám hrozí odmítnutí konkrétního nákladu, a to z důvodu, že ten svou kvalitou a čistotou neodpovídá požadavkům na separovaný papírový odpad. Dokonce jsme již několikrát byli upozorněni na možnost ukončení spolupráce právě ze zmiňovaného důvodu. V tomto případě by nastal problém s hledáním nového kvalitního odběratele, což by sice nebylo záležitostí několika dnů, ale nakonec bychom problém nového odběratele asi vyřešili, ale pravděpodobně za horších cenových podmínek. Nyní je situace na trhu se starým papírem velice nepříznivá. O tuto druhotnou surovinu není velký zájem. Takže jsme se dostali do situace, že nejenže za starý papír nedostaneme zaplaceno, ale dokonce musíme za odběr zaplatit nemalou finanční částku a je samozřejmě otázkou, kolik by si nechal zaplatit jiný odběratel, ale míň by to určitě nebylo!

 

Třídění odpadu

Další důležitou nákladovou položkou je doprava. Přepravní vzdálenost ke stávajícímu odběrateli je oproti ostatním potencionálním odběratelům suverénně nejkratší. Tyto skutečnosti by se určitě výrazně promítly do celkových nákladů na svoz odpadů. Pro uhrazení takto navýšených nákladů se městu Vítkov nenabízí příliš mnoho možností. Buď peníze čerpat z rozpočtu města a takto omezit výdaje v oblastech, které zabezpečující chod města, popř. omezit plánované investice a opravy, nebo zvýšit poplatky za svoz a uložení odpadů.

A proto chceme opětovně připomenout základní pravidla pro třídění a sběr starého papíru. Tuto tabulku jistě, když ne všichni, tak určitě většina občanů Vítkova někde viděla.

PAPÍR

PATŘÍ SEM:

NEPATŘÍ:

noviny, časopisy, knihy, papírové obaly, krabice, cokoliv z papíru a lepenky

uhlový, mokrý, mastný či jinak
znečištěný papír

OBJEM VELKÝCH OBALŮ ZMENŠETE PŘELOŽENÍM, ROZTRHÁNÍM SEŠLÁPNUTÍM APOD.

POUŽITÉ PAPÍROVÉ PLENY A KAPESNÍKY OPRAVDU NEPATŘÍ DO KONTEJNERU NA PAPÍR, ALE DO POPELNICE!

Ano, je pravidelnou součástí každoročních odpadových kalendářů. Při tvorbě této a podobných tabulek pro jiné odpady jsme se snažili být struční a zároveň srozumitelní. Jenže praxe ukázala, že některé položky potřebuji detailnější výklad. Začněme tím, co do modré nádoby na tříděný papír určitě patří. A to jsou samozřejmě noviny, časopisy, letáky, knihy, kalendáře a další podobné tiskoviny. Další významnou, ale hlavně žádanou složkou jsou kartónové obaly. U těchto je potřeba připomenout, že obaly je nutné rozložit, popř. rozřezat a roztrhat, následně poskládat do co možná nejmenšího objemu. Například krabice od televizoru, a nemusí mít zrovna tu největší úhlopříčku, umí v nerozloženém stavu zaplnit, když už ne celý objem kontejneru, tak aspoň jeho podstatnou část, a vy takto zabráníte odkládání dalšího tříděného papíru. Jejím rozložením nejen podstatně snížíte její objem, ale zároveň zjistíte, že součásti balení jsou různé proklady z polystyrénu a igelitové obaly, které opět snižují kvalitu vytříděné suroviny. 

 

Třídění odpadu

Proto je součásti balení upozornění: „Odložte do žlutého kontejneru na plast.“ Menší krabice je vhodné použít k průběžnému ukládání starého papíru. Naplněnou ji pak jednoduše odložíte do modrého kontejneru. Na takovou krabici se doma určitě nějaké vhodné místo najde. Tento způsob shromažďování je určitě lepší než ukládání do mikrotenových pytlů na odpadky. Pokud totiž dobře vytříděný papír nakonec odložíte v tomto pytli do sběrné nádoby, tak osádka svozového vozidla může při kontrole obsahu kontejneru jen odhadovat, zda je takto odložen opravdu papír, nebo klasický směsný komunální či jiný odpad. A tak stojí před rozhodnutím, jestli bude po výsypu riskovat nebezpečí znečištění a tím znehodnocení již naloženého papíru. Proto prosíme, abyste takto shromážděný papír do nádoby vysypali a použitý mikroténový pytel vhodili do nádoby na plasty, která většinou stoji hned vedle. Tak zabráníte možnosti, že vaše poctivá snaha se úplně mine účinkem a starý papír skonči na skládce. Tímto jsme předestřeli hlavní problém, a tím je čistota tříděného papíru. 

V tabulce čteme, že do modrého kontejneru nepatří mokrý, mastný či jinak znečištěný papír. Takže určitě neodkládejte například krabice od pizzy, obaly od uzenin a sýrů apod. Je opět nutné připomenout zmenšení objemu odkládaných krabic, které svou velikosti mohou bránit zavření víka odpadové nádoby, tak se při dešti může znehodnotit celý obsah kontejneru. Úhlový papír (kopírák) dnes již není problém, protože se používá jen minimálně, ale stejně nevhodné jsou různé voskované, křídové, př. termopapíry (většina účtenek). Dále pak fotografi e a veškeré sáčky od bonbónů, chipsů a dalších pochutin, které připomínají celofán nebo tenkou hliníkovou folii.

 

Třídění odpadu

Nápojové kartony se v našem regionu odkládají do kontejneru na plast!

Úplně samostatnou kapitolou jsou dětské pleny, papírové kapesníky a různé ubrousky a utěrky. Nejenže často tyto výrobky, ač papír mají v názvu, nejsou vůbec z papíru, ale také jsou primárně určeny k použití na odstranění nečistot. A jak jsem již zdůraznil - znečištěný a mokrý papír do modrých kontejnerů nepatří.  Proto použité hygienické potřeby odkládejte jen do směsného komunálního odpadu.

A nyní ještě o dalším speciálním odpadu. Tím jsou různě velké pytle od cementu a dalších stavebních hmot. Za prvé, když si tyto obaly zevrubně prohlédnete, tak zjistíte, že se skládají z několika vrstev, z nichž minimálně jedna je igelitová. Takže již z tohoto důvodu do starého papíru nepatří. Dalším problémem je, že v obalech vždy zůstane nějaké množství původní sypké hmoty, která se velice rychle promísí s materiálem naloženým ve svozovém voze. Navíc se při manipulaci s takto znečištěným papírem značně práší. A nakonec to po vysypávání velkoobjemového kontejneru u odběratele vypadá jako bychom s papírem sváželi zároveň popel. K tomu ještě někteří jedinci přispějí i tím, že využijí relativní pevnosti a odolnosti těchto obalů a zabalí do nich seškrabané omítky, stavební suť, zkrátka zbytky toho, co právě opravují. 

A to, že někdo dokáže k takto k vytříděnému papíru přihodit popel, směsný komunální odpad atd. je opravdu nepochopitelné. Nejhorší je, že tohle nejsou ojedinělé případy. S nevhodným obsahem v kontejnerech na tříděný odpad se setkáváme při každém svozu, tedy nejen u papíru, ale i u plastů, skla a jedlých olejů. Proto se můžeme setkat s jevem, který je pro naše všímavé spoluobčany nepochopitelný, a pro mnohé dokonce i pobuřující. Často nás totiž upozorňují, že osádka svozového vozu naložila kontejner na směsný odpad a vzápětí některý z barevných kontejnerů na tříděný odpad. Bohužel jsme opravdu často nuceni obsah kontejnerů na tříděný odpad vysypat do směsného komunálního odpadu. Věřte, že toto se neděje z důvodu, že by si posádky vozů zjednodušovaly práci. Opak je pravdou. Osádky svozových vozů při výsypu kontejnerů na směsný komunální odpad kontroluji zároveň obsah kontejnerů na papír a plast. Pokud zjistí v těchto kontejnerech znehodnocený obsah, tak toto zdokumentují a předají informaci svému nadřízenému. Ten zhodnotí stav a může dat pokyn k výsypu těchto kontejnerů do směsného komunálního odpadu, což se snažíme řešit pokud možno ihned po zjištění. Tím bráníme dalšímu zvyšování objemu znehodnoceného tříděného odpadu.

 

Třídění odpadu

Výše popsané problémy se netýkají jen anonymních kontejnerů u bytových domů, ale i popelnic, které byly občanům zapůjčeny v rámci programu DOOR TO DOOR. Avšak u nich se z důvodu přímé adresnosti původce daří závady v třídění odpadů řešit rychle.

 

Třídění odpadu

Velice často se tak děje při osobním jednání. Je na místě zdůraznit, že se u většiny občanů setkáváme s pochopením a takto se daří případný nevhodný obsah těchto popelnic postupně eliminovat na minimum.

Pro lepší komunikaci jsme začali od začátku letošního roku používat níže uvedené nálepky. Osádka při zjištění závady je vylepí a označí zatržením důvod, proč nebylo možno odpadovou nádobu vyvézt. Následně předají svému nadřízenému informaci, kde a proč nebyla konkrétní popelnice vyvezená. K tomuto připojujeme výzvu občanům, ať nás při jakýkoliv nejasnostech neváhají kontaktovat.

 

Samolepka

Na závěr si připomeneme tři základní pravidla třídění papíru.

1. Do nádob na tříděný papír odkládáme opravdu jen odpad z papíru bez příměsí.

2. Papírový odpad musí být suchý a čistý.

3. Před jeho odložením do modrého kontejneru/popelnice co nejvíce zmenšíme jeho objem.

A samozřejmě děkujeme, že třídíte.

Lumír Jüstel

Datum vložení: 25. 1. 2023 17:25
Datum poslední aktualizace: 14. 10. 2023 23:05
Autor: Jan Dušek

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2
3 4 5
6 7
8
9
10 11
12
13 14
15
16
17 18 19
20 21
22
23
24 25
26
27 28
29
30
31 1 2
3 4

Aktuální teplota

12.7.2024 13:07

Aktuální teplota:

28.5 °C

Vlhkost:

60.2 %

Rosný bod:

20.1 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov