Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Postavení a základní úloha odboru

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad zajišťuje projednávání určených přestupků. Vede evidenci stížností pro celý městský úřad a provádí úkony s tímto související. Zajišťuje vyřizování matriční agendy, státního občanství, agendy evidence obyvatel a vyřizování občanských průkazů a cestovních dokladů. Zodpovídá za koordinaci a zabezpečování činností souvisejících se systémem Czech POINT na pracovištích MěÚ a vydává ověřené výstupy z agendy Czech POINT. Provádí vidimaci a legalizaci. Jako obecní živnostenský úřad zabezpečuje výkon státní správy v souvislosti s živnostenským podnikáním, vykonává činnosti podle zákona o živnostenských úřadech, týkající se živností ohlašovacích, řemeslných, vázaných, živnosti volné a živností koncesovaných, současně je jedním z orgánů vykonávajících dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele, je oprávněn ukládat postihy podle zákona o spotřebních daních, a podle zákona o zemědělství vede evidenci zemědělských podnikatelů včetně souvisejících činností. Legislativně zpracovává návrhy právních předpisů obce a provádí úkony s tímto související.

 

Členění odboru

 • úsek přestupků
 • úsek vydávání právních předpisů
 • úsek matriky (matriční úřad)
 • úsek občanských průkazů a cestovních dokladů
 • úsek evidence obyvatel
 • úsek ohlašovny
 • úsek stížností
 • úsek registrace a evidence související s živnostenským podnikáním
 • úsek kontroly související s živnostenským podnikáním

 

Úkoly v samostatné působnosti, které jsou mu trvale svěřeny

úsek ohlašovny

 • zabezpečuje úkoly s přípravou, průběhem a provedení místního referenda.

 

úsek stížností

 • vede evidenci stížností pro celý městský úřad;
 • prošetřuje a vyřizuje stížnosti týkající se náplně činnosti odboru;
 • provádí kontrolu formálních náležitostí při vyřizování stížností;
 • zpracovává a předkládá zprávu o vyřizování stížností.

 

úsek vydávání právních předpisů

 • ve spolupráci s odborem vnitřní správy zodpovídá za metodickou činnost v oblasti Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 216/679 (GDPR);
 • legislativně zpracovává návrhy právních předpisů obce, kontroluje jejich úplnost a přesnost a konzultuje jejich podobu a možnost vydání s příslušnými nadřízenými orgány;

 

Vztah k příspěvkovým organizacím a městské policií

není vymezen

 

Vztah k jiným právnickým osobám

není vymezen

 

Vztah k výborům zastupitelstva města, komisím rady města a zvláštním orgánům

 • zabezpečuje organizačně technické práce související se zajištěním občansko-společenských aktů a slavností – gratulace občanům města Vítkova, včetně místních částí, při jejich životních jubileích, vítání občánků, apod.;
 • zabezpečuje organizačně technické práce související se skartační komisí, vytvořenou pro potřeby skartace na odboru dle příslušné legislativy.

 

V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnost příslušející městskému úřadu a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

úsek vydávání právních předpisů

 1. úsek plní povinnosti interního koordinátora podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to za všechny povinné subjekty spadající pod město Vítkov a zajišťuje plnění souvisejících povinností (viz. vnitřní směrnice č. 21/2015);

 2. rozhoduje podle zákona o svobodném přístupu k informacím a vypracovává rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace nebo její části.

úsek matriky (matriční úřad)

 1. vede knihu narození, manželství, úmrtí, vystavuje matriční doklady a provádí dodatečné záznamy na základě rozhodnutí soudů a státních orgánů;

 2. vede a aktualizuje druhopisy matričních knih vedených do 31.prosince 1958 a sbírku listin pro matriční úřady zařazené do správního obvodu území města Vítkova – obce s rozšířenou působností;

 3. provádí nejméně jednou ročně kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin u matričních úřadů zařazených do správního obvodu území města Vítkova – obce s rozšířenou působností;

 4. zasílá podklady k zápisu matričních událostí do zvláštní matriky;

 5. připravuje na žádost příslušného krajského úřadu podklady pro vydání osvědčení o státním občanství ČR a provádí šetření s tím související;

 6. vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a osvědčení pro uzavření církevního sňatku;

 7. provádí zkoušky úředníků obcí a obcí s pověřeným obecním úřadem dle zákona č. 21/2006 Sb., o vidimaci a legalizaci, ve znění pozdějších předpisů;

 8. provádí ověřování rodných, oddacích a úmrtních listů a dokladů o partnerství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize a potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisu matriční knihy vedené do 31.12.1958, vydaných matričními úřady zařazenými do správního obvodu území města Vítkova – obce s rozšířenou působností pro použití v cizině;

 9. ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a pravosti podpisu na listině (legalizace);

 10. dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává ověřené výstupy z:

 • Czech POINT,
 • Czech POINT@office;
 1. provádí autorizovanou konverzi jak z listinné do elektronické tak z elektronické do listinné podoby na žádost v rámci agendy Czech POINT;

 2. provádí identifikaci fyzických a právnických osob podle zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů;

 3. provádí správní řízení ve věci povolení změny jména a příjmení;

 4. organizačně zabezpečuje občanské obřady podle pokynů vedení města.

 

úsek občanských průkazů a cestovních dokladů

 1. přijímá a zpracovává žádosti občanů a provádí úkony s tím související;

 2. provádí kontrolu vyhotovených dokladů z Ministerstva vnitra ČR;

 3. vydává vyhotovené doklady občanům a provádí úkony s tím související;

 4. zajišťuje skartaci a likvidaci dokladů včetně úkonů s tím souvisejících;

 5. vydává ve správním řízení rozhodnutí o odepření vydání cestovních dokladů a o neplatnosti cestovních dokladů;

 6. vydává ve správním řízení rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu;

 7. poskytuje údaje z agendového informačního systému občanských průkazů a cestovních dokladů na žádost občana a oprávněným subjektům podle zvláštního právního předpisu;

 8. zabezpečuje úkoly s přípravou, průběhem a provedením voleb a místního referenda;

 9. ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a pravost podpisu na listině (legalizace);

 10. dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává, v případě zástupu za úsek matriky, ověřené výstupy z:

 • Czech POINT,
 • Czech POINT@office,
 1. provádí, v případě zástupu za úsek matriky, autorizovanou konverzi jak z listinné do elektronické tak z elektronické do listinné podoby na žádost v rámci agendy Czech POINT.

úsek evidence obyvatel

 1. vede evidenci obyvatel dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro celý správní obvod území města Vítkova – obce s rozšířenou působností, zajišťuje zavedení a kontrolu informací a změn do agendového informačního systému evidence obyvatel, a přijímá žádosti občanů o zprostředkování kontaktu na základě § 8b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů;

 2. poskytuje údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel na žádost občana a oprávněným subjektům podle zvláštního právního předpisu.

úsek ohlašovny

 1. rozhoduje ve správním řízení ve věci zrušení údaje o místě trvalého pobytu občanů s trvalým pobytem na území města Vítkova a jeho místních částí;

 2. přihlašuje občany k trvalému pobytu na území města Vítkova a jeho místních částí;

 3. na základě žádosti občanů města Vítkova a jeho místních částí zapisuje prostřednictvím formuláře Czech POINT adresy pro doručování včetně jejich změn a zrušení;

 4. na základě žádosti občanů města Vítkova a jeho místních částí zapisuje prostřednictvím formuláře Czech POINT ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR;

 5. z důvodu aktualizace údajů v programu Ginis - Registr obyvatel pro účely samosprávy pravidelně využívá prostřednictvím „Portálu veřejné správy“ údaje z Registru obyvatel (ROB) a agendového informačního systému evidence obyvatel na základě zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů a rovněž zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů;

 6. Pro potřebu ohlašovny v rámci činností souvisejících s přihlašováním či rušením trvalého pobytu občanů využívá údaje z informačního systému katastru nemovitostí ČR (ISKN).

 7. zabezpečuje úkoly s přípravou, průběhem a provedením voleb.

úsek registrace a evidence související s živnostenským podnikáním

 1. zabezpečuje činnosti obecního živnostenského úřadu v souvislosti s živnostenským podnikáním týkající se živností ohlašovacích, řemeslných, vázaných, živnosti volné a živností koncesovaných;

 2. vede živnostenský rejstřík živnostensky podnikajících subjektů v působnosti svého správního obvodu;

 3. ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a pravost podpisu na listině (legalizace);

 4. dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává ověřené výstupy z:

 • Czech POINT,
 • Czech POINT@office;

a toto provádí rovněž pro interní potřeby MěÚ Vítkov;

 1. provádí autorizovanou konverzi jak z listinné do elektronické tak z elektronické do listinné podoby na žádost v rámci agendy Czech POINT a rovněž pro interní potřeby MěÚ;

 2. vykonává působnost podle § 2f, 2fa, 2fb, 2g a 2ha podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů:

 • eviduje zemědělské podnikatele dle § 2f,
 • vyřazuje z evidence zemědělské podnikatele dle § 2g;
 1. je editorem referenčních údajů registru osob dle ustanovení § 24 zákona č. 111/2009 Sb., zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

úsek kontroly související s živnostenským podnikáním

 1. v souladu s § 60a odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů provádí kontrolu dodržování povinností vztahujících se na živnostenské podnikání;

 2. provádí kontrolu evidence zemědělského podnikatele podle § 4a odst. 8 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů;

 3. v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem;

 4. v souladu s § 60a odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů provádí dozor nad dodržováním zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů;

 5. dle § 4a odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů je cenovým kontrolním orgánem a v souladu s § 14 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů provádí cenovou kontrolu podle tohoto zákona;

 6. v souladu s § 30  odst. 2 a 8 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek provádí kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem;

 7. v souladu s § 2 odst. 3 zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem;

 8. v souladu s § 60a odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů provádí dozor nad dodržováním zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů;

 9. v souladu s § 10a odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem,

 10. provádí dozor nad dodržováním zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů;

 11. provádí dozor nad dodržováním zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů;

 12. provádí dozor nad dodržováním zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů;

 13. v souladu s § 25a odst. 2 písm. b) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem.

 

8. Přestupky, které odbor projednává v I. stupni

úsek přestupků

 1. zajišťuje agendu a rozhoduje ve věcech přestupků a pokut;

 2. projednává přestupky dle § 2 odst. 1 až 3, § 3 odst. 1 až 3, § 4 odst. 1 a 2, § 5 odst. 1 a 2, § 5a, § 6 odst. 1 a 2, § 7 odst. 1až 3, § 8 odst. 1 až 3 a § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů;

 3. projednává přestupky dle § 76 odst. 1 a 2, § 76a odst. 1 až 13 a § 76b odst. 1 až 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů;

 4. projednává přestupky dle § 23 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů;

 5. projednává přestupky dle § 35 odst. 1, § 36 odst. 1 písm. a) až d), f) až n) a q) a § 36 odst. 2 až 9 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů;

 6. projednává přestupky dle § 135m odst. 2 (v případě fyzické osoby) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů;

 7. projednává přestupky dle § 39 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

 8. projednává přestupky dle § 44c odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů;

 9. projednává přestupky dle § 13 odst. 1 a 2 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů;

 10. projednává přestupky dle § 17 odst. 1 a § 18 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů;

 11. projednává přestupky dle §105a odst. 1 a § 105b odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

 12. projednává přestupky dle § 17a odst. 1 zákona č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

 13. projednává přestupky dle § 26 odst. 1  zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

 14. provádí zápis vybraných přestupků do registru přestupků – Informačního systému evidence přestupků dle zákona č.  250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů;

 15. pořizuje opis z registru přestupků – Informačního systému evidence přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů;

 16. provádí zápis pokut uložených příkazem na místě Městskou policií Města Vítkov do registru přestupků – Informačního systému evidence přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů;

 17. zpracovává zprávy o pověsti občanů (posudky) pro policii ČR, soudy, a další správní orgány na základě písemné žádosti;

 18. zpracovává sdělení k výsledku šetření pro zdravotní pojišťovny.

úsek matriky (matriční úřad)

 1. projednává přestupky dle § 79a odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

 2. projednává přestupky dle § 15 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

úsek občanských průkazů a cestovních dokladů a úsek evidence obyvatel

 1. projednává přestupky dle § 65 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech;

 2. projednává přestupky dle § 34a odst. 1 písm. a) až i) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů;

 3. projednává přestupky dle § 17d odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

úsek kontroly související s živnostenským podnikáním

 1. projednává přestupky dle § 61 odst. 1 až 3, § 62 odst. 1 až 3 a § 63 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

 2. projednává přestupky dle § 9 odst. 1 a 2 a § 10 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích ve znění pozdějších předpisů;

 3. projednává přestupky dle § 15 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů;

 4. projednává přestupky dle § 5 odst. 1 písm. a) a b) a § 5a odst. 1 podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů;

 5. projednává přestupky dle § 24 odst. 7 písm. e) až l), n) až s) a u) a odst. 13 a § 24a odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;

 6. projednává přestupky dle § 135p odst. 1 a 2 a § 135q odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů;

 7. projednává přestupky dle § 16 odst. 1 až 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů;

 8. projednává přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a) a § 36 odst. 1 písm. a), f), g) a j) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek;

 9. projednává přestupky dle § 2 odst. 1 zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů;

 10. projednává přestupky dle § 59 odst. 1, § 60 odst. 1 písm. a) a b), § 61 odst. 1 písm. a), § 62 odst. 1 písm. a), § 63 odst. 1 písm. a) a § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů;

 11. projednává přestupky dle § 10b zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů;

 12. projednává přestupky dle § 52 odst. 6 (dopustí-li se přestupku provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů;

 13. projednává přestupky dle § § 93c odst. 1 písm. a) a § 93c odst. 2 (je-li pachatelem tohoto přestupku provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů;

 14. projednává přestupky dle § 34f odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů;

 15. projednává přestupky dle § 27 odst. 2 písm. a) a c), § 27 odst. 3 a § 27 odst. 4 písm. b) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vztah k rozpočtu města

Zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ č. 10 a 12.

 

Právní předpisy města v působnosti odboru v oblasti:

Nařízení města:  

 • Podomní a pochůzkový prodej na území města Vítkova.

 

Obecně závazné vyhlášky města:  

 • Noční klid a regulace hlučných činností.
 • Regulace používání zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích.

 

Osoby

Bc. Michal Bensch, DiS

Vedoucí odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu

Bc. Bronislava Balnarová

obecní živnostenský úřad, Czech POINT

Mgr. Eva Hýžová

přestupky, stížnosti

Mgr. Kateřina Koldušková

přestupky, stížnosti

Bc. Lenka Motlová

matrika, vidimace a legalizace, Czech POINT

Bc. Michaela Réteiová

cestovní doklady, občanské průkazy, ohlašovna trvalého pobytu, vidimace a legalizace

Ing. Xenie Šrubařová

cestovní doklady, občanské průkazy, ohlašovna trvalého pobytu, vidimace a legalizace

Ing. Klára Švecová

obecní živnostenský úřad, Czech POINT

Úřad

Kontaktní informace

Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

Tel: +420 556 312 200 

Fax: +420 556 312 255

 

Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Č.Ú: 19-1323821/0100

Povodňový plán

Povodňový plán

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:10
DNES:20
TÝDEN:5372
CELKEM:3044191

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2
3 4 5
6 7
8
9
10 11
12
13 14
15
16
17 18 19
20 21
22
23
24 25
26
27 28
29
30
31 1 2
3 4

Aktuální teplota

20.7.2024 00:07

Aktuální teplota:

18.0 °C

Vlhkost:

70.3 %

Rosný bod:

12.5 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov