Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Starosta města

Mgr. Jakub Cihlář

starosta města Vítkova

Starosta města Vítkova

Telefon:

+420 556 312 201

+420 604 884 020

E-mail:  starosta@vitkov.info 

V čele MěÚ je starosta města, zvolený zastupitelstvem města, který odpovídá za celkovou činnost úřadu a zastupuje město navenek. Svěřené kompetence a vymezení úkolů v samostatné působnosti, které jsou při výkonu funkce svěřeny starostovi tvoří přílohu č. 2 tohoto organizačního řádu.

Starosta při výkonu své funkce:

1. Koordinuje přípravu, svolává a zpravidla řídí schůzi rady města a zasedání zastupitelstva města.

2. Je oprávněn pozastavit výkon usnesení rady města, má-li ze to, že je nesprávné, věc poté předkládá k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města.

3. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva města nebo rady města, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony od počátku neplatné.

4. Podepisuje usnesení RM a ZM, právní předpisy města, zápis ze schůze rady a zasedání zastupitelstva, nařízení a obecně závazné vyhlášky spolu s místostarostou nebo jiným radním. Podepisuje také dokumenty, o kterých oprávněný orgán města rozhodl.

5.  Odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok.

6.  Jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů.

7.  Prostřednictvím tajemnice ukládá a koordinuje úkoly, kontroluje a zabezpečuje plnění úkolů uložených radou města   a zastupitelstvem města, včetně návrhů opatření potřebných k zabezpečení úkolů a zájmů města.

8.  Zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány města v případech stanovených zvláštními zákony, jmenuje  a odvolává jejich členy.

9.  Může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi rady města výkon přenesené působnosti v určitých  věcech.

10. Plní funkci vedoucího orgánu veřejné správy podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

11. V souladu se zákonem o finanční kontrole má starosta odpovědnost za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly a je povinen zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém v souladu s ustanovením § 25 zákona o finanční kontrole.

12. Starosta je oprávněnou úřední osobou při výkonu své působnosti, pokud je v příslušné věci dána působnost podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

13.  Vydává pokyny v záležitostech veřejného pořádku, zabezpečuje řízení civilní obrany a ochrany města, včetně  ochrany požární a povodňové.

14.  Vykonává působnost podle zákona o integrovaném záchranném systému, krizového zákona, řídí činnosti při plnění  úkolů obrany a v době mimořádných situací, odpovídá za připravenost města k řešení mimořádných situací, za údržbu a provoz informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení.

15.  Zajišťuje připravenost správního obvodu městského úřadu, jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností na mimořádné události a krizové situace, provádění záchranných a likvidačních prací, koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádných událostí, je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní, nebo věcné pomoci.

16.  Zajišťuje ochranu obyvatelstva, varování osob, organizuje evakuaci osob z ohroženého území, organizuje činnost města v podmínkách  nouzového přežití obyvatel obce.

17. Zodpovídá za jednání se zástupci orgánů státní správy, zástupci organizací a institucí ve smyslu služebním i společenském.

18. Zabezpečuje úkoly uložené zastupitelstvem a radou města, ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města.

19. Dbá o realizaci samostatné působnosti města a výkonu přenesené působnosti v činnosti města podle příslušných zákonů a v souladu s jinými právními předpisy.

20. Řídí činnost místostarosty a tajemnice a společně s nimi plní úkoly při zabezpečování usnesení RM a ZM koordinační a kontrolní povahy.

21. Uzavírá z pozice zaměstnavatele dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

22. Zodpovídá za včasné odevzdání a věcnou správnost materiálů určených k jednání RM a ZM, podílí se na přípravě jednání obou orgánů.

23. Předkládá orgánům města návrhy a materiály zpracované úsekem krizového řízení odboru vnitřní správy, odborem dopravy, odborem služeb kromě školství, odborem výstavby, územního plánování a životního prostředí, odborem správních činností, obecního živnostenského úřadu a oddělením vnějších vztahů a propagace v oblasti samostatné působnosti.

24. Odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje úkoly na úseku regionální samosprávy, regionální politiky a projektů. Řídí a  organizuje redakční radu města.

25. Plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemnici městského úřadu.

26. Může požadovat na Policii ČR spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, a dále při plnění úkolů v oblasti požární ochrany, mimořádných událostí a krizových situací.

27. Má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak.

28. Koordinuje a dohlíží na orgány zastupitelstva města, rady města, a to:

 • bytová komise;
 • dopravní komise;
 • komise pro místní Agendu 21 a aktivity Zdravého města;
 • kontrolní výbor.

29. Organizuje a koordinuje investiční výstavbu města dle schválení ZM.

30. Zajišťuje společně s VOS styk se zástupci organizací řízených městem a podílí se na koordinaci a kontrole jejich činnosti, provádí dohled a zajišťuje spolupráci příspěvkových organizací s městským úřadem i navzájem, a to těchto:

 • Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace;
 • Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace.

31. Zřizuje koordinační orgán pro přípravu na krizové situace, a to:

 • bezpečnostní radu města Vítkova;
 • krizový štáb;
 • povodňovou komisi.

32. Zabezpečuje úkoly v samostatné působnosti u činností, které jsou svěřeny odboru vnitřní správy, odboru dopravy, odboru správních činností a obecnímu živnostenskému úřadu, odboru služeb kromě školství, Programu rozvoje města a Akčního plánu a odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí, oddělení vnějších vztahů a propagace.

33. Koordinuje vztahy mezi vlastníky domu v ulici Opavské č. p. 32 a 33 – Městem Vítkov a Nájemním bytovým družstvem Vítkov.

34. Rozhoduje o uzavření smluv, které nejsou schvalovány v radě města a neřídí se vnitřní směrnicí „Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (tzv. technicko - organizační smlouvy, např. převod dat do softwaru).

Kontakty

Telefon: +420 556 312 201 Mobil: 604 884 020 E-mail: starosta@vitkov.info

Osoby

Mgr. Jakub Cihlář

  Mgr. Jakub Cihlář
Politická příslušnost: Správná Volba
starosta města

Úřad

Kontaktní informace

Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

Tel: +420 556 312 200 

Fax: +420 556 312 255

 

Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Č.Ú: 19-1323821/0100

Povodňový plán

Povodňový plán

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:10
DNES:938
TÝDEN:3028
CELKEM:3007542

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27
28
29 30
31
1 2
3
4
5 6 7
8 9
10
11
12 13
14
15 16
17
18
19 20 21
22 23
24
25
26 27
28
29 30

Aktuální teplota

12.6.2024 19:06

Aktuální teplota:

13.9 °C

Vlhkost:

63.4 %

Rosný bod:

7.1 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov