Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Žádost o odnětí (omezení) lesních pozemků plnění funkcí lesa

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

Název

Žádost o odnětí (omezení) lesních pozemků plnění funkcí lesa

Základní informace

Odnětí pozemků plnění funkcí lesa (dále odnětí) je uvolnění těchto pozemků pro jiné využití. Odnětí může být trvalé (tím se rozumí trvalá změna využití pozemků) nebo dočasné (pozemek se uvolňuje pro jiné účely na dobu uvedenou v rozhodnutí). Bez odnětí je možno na lesních pozemcích umístit signály, stabilizační kameny a jiné značky pro geodetické účely, stožáry nadzemních vedení, vstupní šachty podzemního vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2 a dále přečerpávací stanice, vrty a studny, stanice nadzemního a podzemního vedení, zařízení a stanice sloužící k monitorování životního prostředí a větrní jámy, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2. 

Odnětí se často kombinuje s omezením pozemků určených k plnění funkcí lesa, zejména u liniových staveb. Odnětí se povolí na dobu realizace stavby (uložení stavby do země, včetně rekultivace) a následně pokračuje dočasné odnětí části dotčeného pozemku určeného plnění funkcí lesa. Nad liniovou stavbou může podle okolností vlastník lesa pěstovat lesní porost, zpravidla pouze ale do velikosti cca 2 – 3 m.

Kdo může žádat

Žádost o odnětí podává ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít (dále žadatel).

Podmínky a postup při vyřizování

Podání žádosti, která musí obsahovat identifikační údaje žadatele a náležitosti dle vyhlášky č. 77/1996 Sb.

 1. určených k plnění funkcí lesa
 2. údaje o celkovém rozsahu pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž zábor se předpokládá, podle způsobu záboru, trvalé nebo dočasné odnětí, trvalé nebo dočasné podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití pozemků omezení, u dočasných záborů jeho počátek a konec,
 3. údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku),
 4. snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, popřípadě geometrický plán,
 5. údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa,
 6. komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů,
 7. výpočet poplatku za odnětí,
 8. u dočasného záboru návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný,
 9. územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní a stavební řízení,
 10. vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa,
 11. vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené touto funkcí.

Body 5. – 8. se zpracovává formou znaleckého posudku příslušným oprávněným soudním znalcem.

Jak začít

Podáním žádosti s předepsanými náležitostmi.

Na kterou instituci se obrátit?

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Kontaktní informace

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí – státní správa lesů, tel. 556 312 267

Co musím mít s sebou

Písemnosti uvedené výše v odstavci „Podmínky a postup při vyřizování“, nebo snímek katastrální mapy s dotčenými lesními pozemky a celou věc nejprve projednat.

Doporučujeme věc projednat osobně.

Poplatky

Správní poplatek není stanoven. Poplatek za odnětí je nutno uhradit po nabytí právní moci rozhodnutí a ve lhůtě tímto rozhodnutím stanovené.

Lhůty

Do 30 dnů, ve zvláště složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení. 

Právní předpisy

 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu  Moravskoslezského kraje, prostřednictvím Městského úřadu Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí.

Sankce

Pokuta vlastníku lesa nebo jiné osobě, která bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů odnímá lesní pozemky nebo omezuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa, do výše 1 mil. Kč.

Úřad

Kontaktní informace

Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

Tel: +420 556 312 200 

Fax: +420 556 312 255

 

Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Č.Ú: 19-1323821/0100

Povodňový plán

Povodňový plán

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:11
DNES:801
TÝDEN:2712
CELKEM:3014299

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27
28
29 30
31
1 2
3
4
5 6 7
8 9
10
11
12 13
14
15 16
17
18
19 20 21
22 23
24
25
26 27
28
29 30

Aktuální teplota

19.6.2024 19:06

Aktuální teplota:

23.2 °C

Vlhkost:

73.1 %

Rosný bod:

18.1 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov