Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Odbor služeb

Je odborem městského úřadu pro zabezpečení samostatné působnosti v oblasti školství a výkonu státní správy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zabezpečuje správu v oblasti podpory regionálního rozvoje. Odbor usměrňuje a řídí výstavbu na území města, financované z rozpočtu města, z dotací a úvěrů poskytnutých městu. Na těchto stavbách zajišťovaných městem plní funkci investora. Zajišťuje technickou správu nemovitého majetku, dodávky energií, revize vymezených technických zařízení. Technickou správou se rozumí zejména sledování technického stavu majetku, jeho údržba, opravy, zajišťování služeb souvisejících s užíváním tohoto majetku. Řeší bytové problémy občanů v souladu s vnitřní směrnici města, tykající se bytů. Je rovněž odborem pro zabezpečení pronájmu, výpůjček nebytových prostor ve vlastnictví města. Organizuje a realizuje zadávání veřejných zakázek. Zabezpečuje úkoly v oblasti nakládání s komunálními odpady, činnosti na úseku veřejné dopravy, zajišťuje dle plánu zimní údržby správu a údržbu místních komunikací, chodníků, veřejných prostranství, zelených ploch dle plánu údržby zeleně, veřejného osvětlení ve městě a pohřebišť. Koordinuje činností příspěvkových organizací, vyplývají ze zřizovacích listin.

V rámci přenesené působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti vykonává funkci silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, a veřejně přístupných účelových komunikací, s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad.

V rámci přenesené působnosti obce vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací.  Vykonává činnost v oblasti místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanic měření emisí a prevence provozu na pozemních komunikacích (BESIP).
 

Členění odboru

 • úsek školství
 • úsek regionálního rozvoje
 • úsek investiční výstavby, technická správa nemovitostí, veřejné zakázky
 • úsek hospodaření s byty a nebytovými prostory
 • úsek místního hospodářství
 • úsek nakládání s komunálními odpady
 • úsek komunálních služeb a pohřebišť, údržba místních komunikací, veřejné osvětlení, dopravní obslužnost
 • úsek silničního hospodářství a dopravy
 • úsek válečných hrobů a pietních míst

 

oddělení vnějších vztahů a propagace

 • úsek knihoven
 • úsek tvorby a údržby webových stránek, Vítkovský zpravodaj
 • úsek propagace města a rozvoj cestovního ruchu, provoz Informačního centra 
 • úsek mezinárodní spolupráce a spolupráce partnerských měst

 

Úkoly v samostatné působnosti, které jsou mu trvale svěřeny

úsek školství

 1. projednává s řediteli škol a školských zařízení koncepci rozvoje škol a další podmínky podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem je město;

 2. spolupracuje se školy a školskými zařízeními při zajišťování úkolů, souvisejících s dodržováním právních předpisů v oblastí školství a zajišťuje následnou kontrolu;

 3. rozhoduje o přijetí opatření na základě výsledků České školní inspekce ve školách a školských zařízeních,
  které zřizuje město;

 4. připravuje výběrová řízení na místa ředitelů škol a   školských zařízení;

 5. vede osobní spisy ředitelů škol a  školských zařízení;

 6. zajišťuje platovou agendu pro ředitele škol a  školských zařízení dle platných právních předpisů;

 7. vyřizuje připomínky a stížnosti na úseku pracovněprávních a platových nároků.

úsek regionálního rozvoje

 1. sleduje a vyhledává vhodné dotační tituly vyhlašované ministerstvy, státními fondy, krajem EU apod. pro město Vítkov a podílí se v rámci své činnosti na zajištění dotací pro město z těchto dotačních titulů, vede o přijatých dotacích evidenci a kontroluje jejich průběh;

 2. zpracovává či zajišťuje zpracování žádostí o dotace vyhlašované ministerstvy, státními fondy, krajem, EU a dalšími podporovateli pro Město Vítkov;

 3. koordinuje veškeré činnosti týkající se investičních akcí s úsekem investiční výstavby ve vztahu k finanční podpoře státu, kraje, EU apod.;

 4. koordinuje činnosti týkající se dotačních akcí s ostatními útvary městského úřadu dle charakteru dotační akce;

 5. podílí se na aktualizaci Programu rozvoje územního obvodu města Vítkova a Akčního plánu;

 6. zajišťuje administrativní, organizačně technické, metodické a konzultační činnosti pro obce mikroregionu Moravice.

úsek investiční výstavby, technická správa nemovitostí, veřejné zakázky

 1. věcně a časově koordinuje investiční výstavbu města a s ní související činnosti ovlivňující rozvoj města;

 2. zabezpečuje přípravu, realizaci investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů (mimo jiné dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) a jiných účastníků stavby, přebírání prací, při přípravě a provádění změn smluv odpovídá za úplnost a vhodnost dohodnutých smluvních podmínek, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracování zápisů a protokolů o předání staveb, průběžnou kontrolu čerpání finančních prostředků z rozpočtu, ze státních dotací a úvěrů poskytnutých městu;

 3. koordinuje veškeré činnosti týkající se investic s úsekem regionálního rozvoje ve vztahu na finanční podporu státu;

 4. u staveb zajišťuje odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace a následně zajišťuje opravy nemovitého majetku a odstranění vad v rámci reklamačního řízení v záruční  lhůtě, a po záruční lhůtě kromě běžné údržby a oprav;

 5. zajišťuje revize, kontroly a prohlídky vyhrazených technických zařízení u správy budov –kulturní dům, kino, knihovna, MěÚ, chata MěÚ, Prostřední Dvůr, hasičská zbrojnice v Jelenicích, včetně zajištění odstranění závad zjištěných těmito revizemi;

 6. provádí a aktualizuje pasportizaci budov, nebytových prostor a staveb, pro které zajišťuje technickou správu;

 7. vyjadřuje se za město jako správce v záležitostech vodovodů a kanalizací, veřejného osvětlení, rozvodů el. energie, plynovodů, vodních toků a nádrží a nebytových prostor prostřednictvím příspěvkové organizace Technických služeb Města Vítkova;

 8. dokončené investice včetně PO2 předá investiční technik k zařazení do majetku finančnímu odboru.

úsek hospodaření s byty a nebytovými prostory

 1. na základě pověření rady vydává rozhodnutí pro SBF Vítkov, která uzavírá nájemní smlouvy na byty
  a stanoví dle platných právních předpisů konkrétní výši nájemného a služeb spojených s bydlením;

 2. navrhuje zásady hospodaření s byty;

 3. řeší bytové problémy občanů města v souladu s vnitřní směrnicí města týkající se bytů a dalšími vnitřními předpisy;

 4. vede přehledy o bytovém fondu města, seznamy uchazečů o městský byt, provádí aktualizaci žádostí o městské byty;

 5. na základě pověření rady předkládá nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor, které odbor spravuje;

 6. zastupuje město ve správních řízeních, týkajících se staveb realizovaných městem, ve kterých je město účastníkem řízení jako vlastník a investor;

 7. vyjadřuje se za město jako správce v záležitostech bytů a nebytových prostor prostřednictvím příspěvkové organizace Správy bytového fondu Města Vítkova;

 8. zpracovává roční výkazy o odpadech a výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv za MěÚ Vítkov.

 

úsek místního hospodářství

 1. připravuje výběrová řízení na místa ředitelů TS Vítkov a SBF Vítkov;

 2. vede osobní spisy ředitelů TS Vítkova a SBF Vítkov;

 3. zajišťuje platovou agendu ředitelů TS Vítkov a SBF Vítkov.

 

úsek nakládání s komunálními odpady

 1. řeší problematiku komunálního odpadu ve městě s vazbou na TS Vítkov;

 2. vyhodnocuje plán odpadového hospodářství Města Vítkova;

 3. aktualizuje plán odpadového hospodářství Města Vítkova;

 4. technicky zajišťuje běžné ochranné deratizace ve spolupráci s OŽP.

 

 

úsek komunálních služeb a pohřebišť, údržba místních komunikací, veřejné osvětlení, dopravní obslužnost

 1. sleduje a zabezpečuje realizaci opatření ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu ve městě;

 2. zajišťuje opravy a zimní údržbu vozovek místních komunikací, zajišťuje údržbu veřejného osvětlení;

 3. předkládá a zpracovává návrhy plánu zimní údržby, údržby zeleně i čistoty ve městě;

 4. zajišťuje dopravní značení na místních komunikacích a jeho pasportizaci;

 5. zabezpečuje činnost na úseku veřejné osobní dopravy, zejména zabezpečuje úkoly související se zajištěním dopravní obslužnosti územního obvodu města Vítkov v oblasti veřejné dopravy, projednává změny a předkládá orgánům města návrhy ohledně hromadné dopravy osob;

 6. spolupracuje v dané oblasti veřejné osobní  dopravy s příslušnými orgány a organizacemi;

 7. zpracovává návrhy smluv a zajišťuje odborný dohled nad kvalitou a rozsahem jejich plnění při zabezpečování veřejné osobní dopravy;

 8. projednává záležitosti, týkající se zastávek a vedení tras linkové osobní dopravy a vyjadřuje se k předloženým návrhům organizace veřejné dopravy;

 9. zpracovává a předkládá návrhy právních předpisů města v oblasti dopravy;

 10. v oblasti veřejného osvětlení zabezpečuje zpracování generelu, programu výstavby, modernizace sítě veřejného osvětlení, zajišťuje odborný dohled a poskytuje technicko ekonomické informace a odborná vyjádření;

 11. připravuje podklady pro zpracování programu výstavby, rekonstrukce a modernizace sítě veřejného osvětlení, zabezpečovaného z rozpočtu města;

 12. řeší otázku pohřebnictví dle zákona č. 256/2001 Sb., § 5, ve znění pozdějších předpisů a zajišťuje údržbu hřbitovů ve městě Vítkov a jeho místních částech.  Na základě zákona o pohřebnictví zajišťuje tzv.sociální pohřby a další povinnosti a postupy související s obstaráváním posledních věcí člověka a přihlašuje pohledávku pro obec v rámci řízení o pozůstalosti po zemřelém.

 13. vyjadřuje se za město jako správce v záležitostech stanovení dopravního značení, připojování sousedních nemovitostí;

 14.  poskytuje údaje v území pro pořízení územně analytických podkladů za Město Vítkov;

 15. organizačně zajišťuje oslavy osvobození města Vítkova 3. května (sekání, pletí, hymna, ozvučení, program    a setkání s legionáři).

všeobecně

 1. připravuje podklady pro vydávání obecně závazných předpisů města v oblasti své působnosti;

 2. disponuje s rozpočtovými prostředky dle schváleného popř. upraveného rozpočtu kapitol odboru služeb.

 

Vztah k příspěvkovým organizacím a městské policii

Odbor služeb koordinuje a zabezpečuje zpětné vazby činností mezi příspěvkovými organizacemi a městem na území Vítkova včetně spádové oblasti. Tvoří mezičlánek mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi. Kontroluje plnění úkolů souvisejících s předmětem činnosti a zajišťuje úkoly související se zřizovatelskou funkcí města vůči příspěvkovým organizacím:

 • Mateřská škola Vítkov, Husova 622, okres Opava, příspěvková organizace;
 • Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace;
 • Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace;
 • Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace;
 • Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace.

 

Vztah k jiným právnickým osobám

není vymezen

 

Vztah k výborům zastupitelstva města, komisím rady města a zvláštním orgánům

Odbor služeb zabezpečuje organizačně technické práce související s činností

 • bytové komise;
 • komise dopravy;

 

V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnosti příslušející městskému úřadu a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

úsek školství

 1. zpracovává návrh rozpisu rozpočtu v rozsahu podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů pro školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti  a předává jej krajskému úřadu;

 2. je prostředníkem sběru dat z dokumentace škol a školních matrik mezi školami na straně jedné a KÚ, MŠMT ČR, či jí zřízenou organizací na straně druhé;

 3. poskytuje MŠMT ČR statistické údaje v rámci statistických zjišťování zařazených do programu statistických zjišťování podle zvláštního právního předpisu na daný rok.

 4. působí jako editor v Registru právnických osob, podnikajících osob a orgánů veřejné moci (ROS) – pro příspěvkové organizace (v oblasti škol a školských zařízení)  podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů..

úsek regionálního rozvoje

 1. zajišťuje odbornou agendu Městského úřadu Vítkov pověřeného výkonem státní správy v oblasti regionálního rozvoje v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů;

 2. provádí administraci Programu obnovy venkova v rámci obvodu obce s rozšířenou působností.

úsek silničního hospodářství a dopravy

 1. vykonává působnost silničního správního úřadu pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace, včetně součástí a příslušenství;

 2. vykonává státní dozor nad silnicemi II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupných účelových komunikací,  včetně součástí a příslušenství;

 3. vykonává působnost speciálního stavebního úřadu pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace;

 4. stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností;

 5. zpracovává podklady a vydává rozhodnutí týkající se dočasného omezení obecného užívání pozemní komunikace (uzavírky, objížďky);

 6. vydává závazné stanovisko, stanovisko nebo vyjádření k podkladům staveb souvisejícími s pozemními komunikacemi;

 7. vydává souhlas k ohlášení drobných staveb a stavebních úprav;

 8. vydává rozhodnutí o stavebním povolení a kolaudační souhlas pro stavby pozemních komunikací;

 9. vydává rozhodnutí o nařízení zabezpečovacích prací;

 10. vydává rozhodnutí o připojování pozemních komunikací a sousedících nemovitostí;

 11. vydává rozhodnutí týkající se styku pozemních komunikací s dráhami;

 12. vydává rozhodnutí o zřízení věcného břemene k využití pozemku pro účely stavby  pozemní komunikace;

 13. provádí činnosti státního stavebního dohledu;

 14. zajišťuje dílčí úkoly spojené s řešením mimořádných událostí, civilní ochrany a mobilizačními přípravami státu;

 15. plní úkoly v oblasti výkonu státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích;

 16. pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel za účelem zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže v blízkosti škol;

 17. provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP);

 18. povoluje výjimky z jimi stanovené místní a přechodné úpravy provozu a pozemních komunikacích (silnice II. a III. třídy a místní komunikace);

 19. podílí se na vydávání koordinovaného stanoviska dle vnitřní směrnice;

 20. spolupracuje při provozování Systému stavebně technické prevence a kontrolu na požádání údaje o stavebním úřadu (u dopravních staveb).

úsek místního hospodářství

 1. působí jako editor v Registru právnických osob, podnikajících osob a orgánů veřejné moci (ROS) – pro  příspěvkové organizace (TS, SBF) podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

úsek válečných hrobů a pietních míst

 1. plní úkoly v oblasti státní správy dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech

 

Přestupky, které odbor projednává v I. stupni

 1. podle § 178, 179, 180 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v působnosti silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupových komunikací s výjimkou věcí o kterých rozhoduje ministerstvo dopravy a krajský úřad a působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací

 2. podle § 42a a 42b  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případech, kdy se jedná o silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupové účelové komunikace;

 3. podle § 182a odst.1 písm. a)  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

 4. podle § 5 odst. 1 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, ve znění pozdějších předpisů;

 5. podle § 93m odst. 1 zákona 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vztah k rozpočtu města

Zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ č. 2.

 

Právní předpisy města v působnosti odboru v oblasti:

Nařízení města:  

 • Odstraňování závad (rozsah, způsob a lhůty) ve sjízdnosti místních komunikací a jejich schůdnosti, průjezdních úseků silnic a chodníků v územním obvodu města Vítkova. Vymezení úseků místních komunikací a chodníků, kde není zajištěna sjízdnost a schůdnost z důvodu malého dopravního významu.

 

Obecně závazné vyhlášky:

 • Zastavování, stání a placené stání na území Města Vítkova.
 • Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Vítkova.

 

Osoby

Ing. Jiří Riška

vedoucí odboru služeb

Ing. Ingrid Adamusová

regionální rozvoj

Jiří Grigier

referent silničního hospodářství

Ing. Hana Kiššová

referentka školství

Ing. Marie Mikulová

referentka investic

Monika Schrammová

místní komunikace

Podřízené organizační složky

Úřad

Kontaktní informace

Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

Tel: +420 556 312 200 

Fax: +420 556 312 255

 

Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Č.Ú: 19-1323821/0100

Povodňový plán

Povodňový plán

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:8
DNES:423
TÝDEN:5913
CELKEM:3010427

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27
28
29 30
31
1 2
3
4
5 6 7
8 9
10
11
12 13
14
15 16
17
18
19 20 21
22 23
24
25
26 27
28
29 30

Aktuální teplota

15.6.2024 12:06

Aktuální teplota:

21.4 °C

Vlhkost:

51.3 %

Rosný bod:

10.9 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov