Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Odbor vnitřní správy

1. Postavení a základní úloha odboru

Je odborem městského úřadu pro zabezpečení činnosti sekretariátu starosty a místostarosty, sekretariátu tajemnice, pro organizační zajištění činnosti zastupitelstva města, rady města a městského úřadu. Zajišťuje činnosti úseku informací pro občany, vedení personální a platové agendy zaměstnanců města, včetně zaměstnanců zařazených do Městské policie. Zajišťuje všestrannou péči o dokumenty a jejich zpracování, zabezpečuje metodickou a kontrolní činnost v oblasti spisové služby pro městský úřad. Zajišťuje plnění úkolů v oblasti požární ochrany na úrovni města a BOZP pro zaměstnance MěÚ. Další náplní odboru je zajišťování výkonu státní správy při stanovení povinností územních samosprávných celků, fyzických a právnických osob k zajišťování obrany České republiky a zajištění odpovědnosti za porušení těchto povinností. Odbor také zajišťuje přípravu hospodářských opatření pro krizové stavy a jejich přijetí po vyhlášení těchto stavů, včetně přípravy na jejich řešení a řešení krizových situací, které ohrožují životy, zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí ve městě a na území obce s rozšířenou působností. Zajišťuje ochranu utajovaných informací. Zajišťuje rovněž zavádění a správu informačních a komunikačních technologií na městském úřadě, technickou správu majetku městského úřadu, tj. údržba, opravy, služby související s  provozem a užíváním majetku městského úřadu, dodávky energií, dodávky periodik (odborné časopisy, denní tisk, odborná literatura, zákony aj.). Je odborem městského úřadu pro zabezpečení státní správy vyplývající z práva volebního, práva shromažďovacího a ze zákona o místním referendu. Spolupracuje s osadními výbory a zajišťuje řádné čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných osadními výbory v souladu s platnými vnitřními předpisy.

 

Zajišťuje externí právní služby pro MěÚ.

Na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje za Město Vítkov zveřejňování smluv v registru smluv.

Zabezpečuje administrativní úkony spojené se zápisem do registru oznámení dle § 14a  zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdější předpisů.

 

2. Členění odboru

Odbor vnitřní správy se člení na úseky:

 • úsek sekretariátu starosty
 • úsek sekretariátu tajemnice a úsek mzdový
 • úsek personální a právní
 • úsek podatelny
 • úsek řízení bezpečnosti
 • úsek správy informačního systému
 • úsek spisové služby a spisovny

 

3. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou mu trvale svěřeny

úsek sekretariátu starosty

 1. plní všechny úkoly sekretariátu starosty a místostarosty související s výkonem funkce starosty a místostarosty, vede spisovou službu starosty a místostarosty;

 2. organizuje přijetí u starosty a místostarosty, zajišťuje přijetí všech návštěv starosty a místostarosty;

 3. organizuje a zajišťuje pracovní a společenské akce na městském úřadě případně i mimo úřad;

 4. zabezpečuje zasedání zastupitelstva města a rady města po organizačně technické stránce, pořizuje zápis z jednání zastupitelstva města a rady města, zajišťuje vyhotovení usnesení a jeho rozeslání v souladu s jednacími řády;

 5. vede evidenci usnesení zastupitelstva města a rady města;

 6. koordinuje vyřízení dotazů, připomínek a námětů členů zastupitelstva města;

 7. vede evidenci členů zastupitelstva města, vystavuje průkazy členů zastupitelstva města;

 8. zpracovává podle pokynů návrhy na složení orgánů zastupitelstva města a rady města;

 9. soustřeďuje zastupitelstvu města a radě města návrhy na jmenování a odvolání předsedů a členů výborů a komisí;

 10. vede centrální evidenci dokumentů určených a předaných zastupitelstvu města a radě města;

 11. organizuje a zajišťuje zahraniční pracovní cesty členů rady města a zastupitelstva města;

 12.  zodpovídá za vyřízení cizojazyčné korespondence;

 13. zajišťuje překladatelské a tlumočnické služby;

 14. vede evidenci objednávek MěÚ;

 15. organizuje a zajišťuje průběh voleb ve volebním obvodu Vítkova a Vítkova jako obce s rozšířenou působností;

 16. pořizuje zápisy z jednání kontrolního výboru;

 17. vydává služební průkazy zaměstnanců města;

 18. vede evidenci smluv města;

 19. zajišťuje objednávky úředních razítek městského úřadu dle požadavků, vede jejich evidenci a při ztrátě razítka provádí příslušná opatření;

 20. vede evidenci trezorů městského úřadu;

 21. zajišťuje úkoly vyplývající z veřejných sbírek, petic a oznámení o shromažďování;

 22. vede evidenci odpadů na MěÚ a zpracovává hlášení;

 23. vede evidenci generálních plných mocí.

 

úsek sekretariátu tajemnice a úsek mzdový

 1. vede evidenci právních předpisů města a vnitřních předpisů;

 2. zajišťuje dle §2 zákona č. 35/2021 Sb. o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů zveřejnění právních předpisů ve Sbírce právních předpisů;

 3. Zajišťuje dle §3, odst. 2 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samostatných celků a některých správních úřadů zveřejnění oznámení o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů na úřední desce;

 4. vede evidenci všech periodik a odborných publikací, které jsou na MěÚ předplaceny;

 5. plní úkoly sekretariátu tajemnice městského úřadu, organizuje pracovní program, přijímání návštěv, přípravu pracovních porad a setkání apod.;

 6. podle pokynů tajemnice zajišťuje kontrolní činnost v oblasti pokynů, příkazů a směrnic k zabezpečení chodu městského úřadu;

 7. vede evidenci vzdělávání úředníků, zpracovává plány vzdělávání úředníků dle zákona o úřednících, navrhuje programy vzdělávacích akcí pro zaměstnance městského úřadu;

 8. zajišťuje účast zaměstnanců na různých formách vzdělávání;

 9. zajišťuje metodické řízení a konzultační činnost při sestavování individuálních plánů vzdělávání úředníků zařazených do městského úřadu a jejich zařazování do příslušných vzdělávacích programů;

 10. zajišťuje ve spolupráci s ostatními odbory výběr zaměstnanců, kteří pro výkon své pracovní činnosti potřebují zvláštní odbornou způsobilost, organizuje jejich přihlášení a přípravu ke zkoušce, vede evidenci vydaných osvědčení;

 11. organizuje a zabezpečuje zúčtování všech složek platů a odměn dle přehledu evidence pracovní doby zaměstnanců;

 12. zabezpečuje realizaci jednotlivých srážek z platu v souladu s platnou právní úpravou a jejich převod na účty příslušných peněžních ústavů;

 13. připravuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr;

 14. vede evidenci vozidel a používaných MěÚ, výkazů spotřeb pohonných hmot; vyřizuje požadavky zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva na využití těchto vozidel;

 15. vede evidenci mobilních telefonů;

 16. vede evidenci Sbírek zákonů a Sbírek mezinárodních smluv, Věstníků Moravskoslezského kraje;

 17. vede evidenci jídelních kuponů vydaných zaměstnancům a uvolněným členům zastupitelstva;

 18. provádí likvidaci účetních dokladů z věcného a číselného hlediska za oddíl, paragraf dle rozpočtové skladby ve smyslu vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů;

 19. organizuje práci praktikantů ze škol a úřadu práce;

 20. provádí zápis do registru oznámení dle §14a zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů;

 21. zpracovává administrativně agendu výběrových řízení na volná pracovní místa;

 22. interně shromažďuje všechny údaje související s plněním povinností povinných subjektů dle zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je centrálním evidenčním místem všech písemných a ústních žádostí;

 23. zajišťuje spisovou službu tajemnice;

 24. Spolupracuje s osadními výbory a zajišťuje řádné čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných  osadními výbory v souladu s platnými vnitřními předpisy.

 

úsek personální a právní

 1. zajišťuje oblast zdravotní péče o zaměstnance zařazené do městského úřadu;

 2. provádí veškeré administrativní práce spojené s přijímáním a zařazováním nových zaměstnanců, vyhotovuje pracovní smlouvy, provádí jejich změny, zabezpečuje práce spojené s ukončením pracovního poměru, podává informace odborové organizaci v rozsahu stanoveném právními předpisy;

 3. vede osobní spisy zaměstnanců, provádí jejich aktualizaci a doplnění, zajišťuje archivaci;

 4. vede evidenci zaměstnanců se změněnou pracovní schopností, poživatelů starobních a invalidních důchodů, zabezpečuje zákonná opatření ve vztahu k těmto zaměstnancům;

 5.  zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců města v objektech městského úřadu, za oblast PO, zajišťuje pravidelné proškolování zaměstnanců;

 6. zodpovídá za technický stav vozového parku, zajišťuje proškolování řidičů referentů;

 7. sestavuje rozpočet odboru vnitřní správy a disponuje s rozpočtovými prostředky své organizační jednotky;

 8. zajišťuje vybavení interiéru městského úřadu;

 9. zajišťuje externí právní služby včetně zastupování Města Vítkova v soudních řízeních;

 10. vystavuje platové výměry dle zařazení v katalogu prací a příslušných mzdových zákonů a předpisů;

 11. zajišťuje úklid budov městského úřadu na NJZ 4 a 7, v knihovně, spisovnách, úklid a ošetření přiléhajících ploch k budovám NJZ 4 a 7 včetně úklidu sněhu před těmito budovami;

 12. zajišťuje správu objektů, běžnou údržbu a drobné opravy na NJZ 4 a 7 a na chatě MěÚ;

 13. zajišťuje přípravu, údržbu a úklid volebních místností v místních částech;

 14. metodicky řídí a zajišťuje kontrolu bezpečnosti informačního systému prostřednictvím bezpečnostního správce.

 

úsek podatelny

 1. je oprávněn za všechny správní úřady v rámci Městského úřadu Vítkov a za město Vítkov přejímat a odesílat dokumenty prostřednictvím veřejného přepravce a poštovního doručovatele, je-li tato služba zřízena;

 2. plní funkci výpravny;

 3. podává potřebné informace týkající se úřadu;

 4. vede evidenci výdejů a vracení bloků stvrzenek a zajišťuje jejich nákup;

 5. vede evidenci tiskopisů, sklad tiskopisů, zajišťuje materiálně technické zásobování;

 6. přijímá a odesílá elektronicky datové zprávy opatřené zaručenými elektronickými podpisy;

 7. plní funkci elektronické podatelny, při elektronických odpovědích vybavuje dokument elektronickým podpisem;

 8. přijímá, eviduje datové zprávy prostřednictvím datové schránky města a předává je příslušným odborům; odesílá dokumenty připravené k vypravení prostřednictvím datové schránky města.

 

úsek řízení bezpečnosti

 1. spoluzodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tvorbu všech příslušných vnitřních předpisů, včetně kontrol jejich dodržování;

 2. zajišťuje vytváření vnitřních bezpečnostních předpisů a řídicích aktů;

 3. vede evidenci pracovních úrazů a drobných poranění;

 4. vede evidenci osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanců OVS MěÚ;

 5. vede dokumentaci o zřízení JSDH a metodicky dohlíží na její činnost;

 6. řídí činnost technika požární ochrany;

 7. vede evidenci klíčů od dveří kanceláří a technických prostor MěÚ;

 8. plní funkci podatelny pro dokumenty s utajovanými informacemi;

 9. zajišťuje technickou, personální a objektovou bezpečnost;

 10. zajišťuje naplnění příslušné části informačního systému ARGIS daty a vytváří dokumentaci HOPKS;

 11. zabezpečuje funkčnost a rozvoj varovného a informačního systému města (rozhlasu);

 12. zabezpečuje funkčnost a rozvoj vnitřního monitorovacího kamerového systému a výstupy z něj vyhodnocuje;

 13. zabezpečuje krizovou připravenost města a správního území ORP;

 14. zabezpečuje chod krizových orgánů města a ORP;

 15. zajišťuje plnění úkolů pro oblast plánování obrany státu;

 16. zabezpečuje chod povodňových orgánů města a ORP;

 17. metodicky řídí řešení povodňové problematiky města a obcí ve správním území ORP;

 18. vede evidenci ohlášení provádění ohňostrojů a informaci předává městské policii.

 

úsek správy informačních systémů

 1. správa informačních systémů Města Vítkova a ISVS, včetně softwarového rozvoje informačních systémů

 • zpracovává návrhy na pořízení jednotného a navzájem kompatibilního programového vybavení
 • zajišťuje smluvní vztahy s dodavateli programového vybavení;
 • zajišťuje funkčnost počítačové sítě v budovách městského úřadu a připojování uživatelů do této sítě, provádí správu, optimalizaci a konfiguraci systémů centrálních počítačů a jejich hardwarových prostředků, zálohování a obnovu dat na těchto systémech, správu uživatelských účtů, konfiguraci PC pro připojení do sítě Internet, správu elektronické pošty, e-podatelny, datové schránky města a Czech POINTu;
 • vede evidence softwaru, zajišťuje jeho kontrolu a inventarizaci;
 • podílí se na tvorbě rozpočtu svého odboru a své kapitoly;
 • zajišťuje zaměstnancům úřadu podmínky pro ochranu proti počítačovým virům, proti průniku do sítě zvenčí a podmínky pro zálohování dat;
 • zajišťuje splnění zákonných povinností kladených na informační systémy dané právními předpisy zejména zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškami č. 528/2006 Sb. a č. 529/2006 Sb.;
 • realizuje bezpečnostní strategii MěÚ, týkající se IS, vytvořenou ve spolupráci s bezpečnostním správcem IS;
 • vytváří organizační a technické směrnice IS a zajišťuje jejich dodržování.
 1. zajišťování funkčnosti a rozvoje hardware informačních systémů Města Vítkova a ISVS včetně   identifikace a odstraňování poruch hardware
 • zabezpečuje v rámci stanovených finančních prostředků obnovu a technický rozvoj administrativních prací včetně výpočetní techniky a zlepšování úrovně pracovního prostředí;
 • zpracovává návrhy na pořízení jednotného a navzájem kompatibilního technického HW;
 • zajišťuje smluvní vztahy s dodavateli HW IS;
 • provádí instalaci nové výpočetní techniky a příslušenství;
 • provádí servis a opravy výpočetní techniky včetně příslušenství pro městský úřad;
 • vede evidence hardwaru, zajišťuje jeho kontrolu a inventarizaci;
 • podílí se na tvorbě rozpočtu svého odboru a své kapitoly;
 • zabezpečuje organizačně technické práce související s konáním schůzí RM, zasedání ZM (ozvučení, promítání, nahrávání).
 • zajišťuje zveřejňování smluv v registru smluv.

3.   rozvoj a údržba GIS

 • zajišťuje údržbu  geografického informačního systému;
 • na základě požadavků uživatelů zajišťuje ve spolupráci s dodavateli rozvoj geografického informačního  systému.

 

Úsek spisové služby a  spisovny

 1. zpracovává a aktualizuje spisový řád;

 2. ukládá dokumenty do spisovny a provádí jejich vyhledávání;

 3. zodpovídá za dokumenty uložené ve spisovně;

 4. zajišťuje vyřazení dokumentů (skartace nebo uložení do státního zemského archivu);

 5. vede evidenci styku se spisovnou;

 6. zabezpečuje všestrannou péči o archiválie;

 7. zabezpečuje metodickou a kontrolní činnost v oblasti spisové služby pro městský úřad;

 8. koordinuje a metodicky vede oblast E-governmentu a činnosti vyplývající ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů;

 9. anonymizuje usnesení zastupitelstva města před jejich zveřejněním.

 

4. Vztah k příspěvkovým organizacím a městské policii

úsek sekretariátu tajemnice a úsek mzdový

 1. zajišťuje platovou agendu městské policie.

 

úsek personální

 1. vede personální agendu městské policie;

 2. zajišťuje úklid a vybavení všech prostor městské policie.

úsek podatelny

1.     zajišťuje městskou policii kancelářským materiálem.

úsek řízení bezpečnosti

 1. usměrňuje jejich činnost z hlediska úkolů obrany, krizového řízení, hospodářských opatření pro krizové stavy, ochrany utajovaných informací a povodní.

úsek správy informačního systému

 1. pro městskou policii provádí instalaci výpočetní techniky včetně příslušenství;

 2. pro městskou policii provádí servis a opravy výpočetní techniky včetně příslušenství;

 3. zajišťuje sběr dat od příspěvkových organizací do Informačního systému o platech.

 

5. Vztah k jiným právnickým osobám

není vymezen

 

6. Vztah k výborům zastupitelstva města, komisím rady města a zvláštním orgánům

Zabezpečuje výplatu odměn jednotlivým členům výborů a komisí.

Zabezpečuje organizačně technické práce související s činností:

 • kontrolního výboru;
 • bezpečností rady;
 • povodňové komise.

Zasílá zprávy z rady města a zastupitelstva osadním výborům místních částí.

 

7. V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnost příslušející městskému úřadu a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

úsek sekretariátu starosty

 1. vykonává státní správu vyplývající z práva volebního a shromažďovacího;

 2. zabezpečuje úkoly spojené s přípravou, průběhem a provedením místního referenda.

úsek řízení bezpečnosti

 1. zabezpečuje plnění povinností vyplývající ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů;

 2. zabezpečuje plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

 3. zabezpečuje plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů;

 4. zabezpečuje plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů;

 5. zabezpečuje plnění úkolů a opatření hospodářské mobilizace a civilní ochrany dle příslušných právních předpisů;

 6. zabezpečuje plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;

 7. zabezpečuje plnění povinností vyplývajících z příslušných ustanovení, vztahujících se k problematice povodní, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů;

 8. podílí se na vydávání koordinovaného stanoviska dle vnitřní směrnice.

 

8. Přestupky, které odbor projednává v I. stupni

úsek řízení bezpečnosti

 1. projednává přestupky dle § 34 zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 2. projednává přestupky dle § 64,§ 65 a § 67 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 3. projednává přestupky dle §26 zák. č. 241/2000 Sb. o hospodářských  opatřeních.

úsek personální a právní

 1. projednává přestupky dle § 14 a § 14a  zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů;

další přestupky v působnosti odboru.

Vztah k rozpočtu města

Zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ č. 5 a 51.

 

Právní předpisy města v působnosti odboru v oblasti:

Nařízení města: není vymezeno

Obecně závazné vyhlášky:

 • Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
 • Požární řád města Vítkova.

 

Úřad

Kontaktní informace

Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

Tel: +420 556 312 200 

Fax: +420 556 312 255

 

Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Č.Ú: 19-1323821/0100

Povodňový plán

Povodňový plán

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:464
TÝDEN:3461
CELKEM:2908492

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Únor 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30
31 1 2
3 4
5
6
7 8
9
10 11
12
13
14 15 16
17 18
19
20
21 22
23
24 25
26
27
28 29 1
2 3

Aktuální teplota

23.2.2024 15:06

Aktuální teplota:

7 °C

Vlhkost:

87,7 %

Rosný bod:

5,1 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov