Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Odbor vnitřní správy

1. Postavení a základní úloha odboru

Je odborem městského úřadu pro zabezpečení činnosti sekretariátu starosty a místostarosty, sekretariátu tajemnice, pro organizační zajištění činnosti zastupitelstva města, rady města a městského úřadu. Zajišťuje činnosti úseku informací pro občany, vedení personální a platové agendy zaměstnanců města, včetně zaměstnanců zařazených do Městské policie. Zajišťuje všestrannou péči o dokumenty a jejich zpracování, zabezpečuje metodickou a kontrolní činnost v oblasti spisové služby pro městský úřad. Zajišťuje plnění úkolů v oblasti požární ochrany na úrovni města a BOZP pro zaměstnance MěÚ. Další náplní odboru je zajišťování výkonu státní správy při stanovení povinností územních samosprávných celků, fyzických a právnických osob k zajišťování obrany České republiky a zajištění odpovědnosti za porušení těchto povinností. Odbor také zajišťuje přípravu hospodářských opatření pro krizové stavy a jejich přijetí po vyhlášení těchto stavů, včetně přípravy na jejich řešení a řešení krizových situací, které ohrožují životy, zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí ve městě a na území obce s rozšířenou působností. Zajišťuje ochranu utajovaných informací. Zajišťuje rovněž zavádění a správu informačních a komunikačních technologií na městském úřadě, technickou správu majetku městského úřadu, tj. údržba, opravy, služby související s  provozem a užíváním majetku městského úřadu, dodávky energií, dodávky periodik (odborné časopisy, denní tisk, odborná literatura, zákony aj.). Je odborem městského úřadu pro zabezpečení státní správy vyplývající z práva volebního, práva shromažďovacího a ze zákona o místním referendu. Spolupracuje s osadními výbory a zajišťuje řádné čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných osadními výbory v souladu s platnými vnitřními předpisy.

 

Zajišťuje externí právní služby pro MěÚ.

Na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje za Město Vítkov zveřejňování smluv v registru smluv.

Zabezpečuje administrativní úkony spojené se zápisem do registru oznámení dle § 14a  zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdější předpisů.

 

2. Členění odboru

Odbor vnitřní správy se člení na úseky:

 • úsek sekretariátu starosty
 • úsek sekretariátu tajemnice a úsek mzdový
 • úsek personální a právní
 • úsek podatelny
 • úsek řízení bezpečnosti
 • úsek správy informačního systému
 • úsek spisové služby a spisovny

 

3. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou mu trvale svěřeny

úsek sekretariátu starosty

 1. plní všechny úkoly sekretariátu starosty a místostarosty související s výkonem funkce starosty a místostarosty, vede spisovou službu starosty a místostarosty;

 2. organizuje přijetí u starosty a místostarosty, zajišťuje přijetí všech návštěv starosty a místostarosty;

 3. organizuje a zajišťuje pracovní a společenské akce na městském úřadě případně i mimo úřad;

 4. zabezpečuje zasedání zastupitelstva města a rady města po organizačně technické stránce, pořizuje zápis z jednání zastupitelstva města a rady města, zajišťuje vyhotovení usnesení a jeho rozeslání v souladu s jednacími řády;

 5. vede evidenci usnesení zastupitelstva města a rady města;

 6. koordinuje vyřízení dotazů, připomínek a námětů členů zastupitelstva města;

 7. vede evidenci členů zastupitelstva města, vystavuje průkazy členů zastupitelstva města;

 8. zpracovává podle pokynů návrhy na složení orgánů zastupitelstva města a rady města;

 9. soustřeďuje zastupitelstvu města a radě města návrhy na jmenování a odvolání předsedů a členů výborů a komisí;

 10. vede centrální evidenci dokumentů určených a předaných zastupitelstvu města a radě města;

 11. organizuje a zajišťuje zahraniční pracovní cesty členů rady města a zastupitelstva města;

 12.  zodpovídá za vyřízení cizojazyčné korespondence;

 13. zajišťuje překladatelské a tlumočnické služby;

 14. vede evidenci objednávek MěÚ;

 15. organizuje a zajišťuje průběh voleb ve volebním obvodu Vítkova a Vítkova jako obce s rozšířenou působností;

 16. pořizuje zápisy z jednání kontrolního výboru;

 17. vydává služební průkazy zaměstnanců města;

 18. vede evidenci smluv města;

 19. zajišťuje objednávky úředních razítek městského úřadu dle požadavků, vede jejich evidenci a při ztrátě razítka provádí příslušná opatření;

 20. vede evidenci trezorů městského úřadu;

 21. zajišťuje úkoly vyplývající z veřejných sbírek, petic a oznámení o shromažďování;

 22. vede evidenci odpadů na MěÚ a zpracovává hlášení;

 23. vede evidenci generálních plných mocí.

 

úsek sekretariátu tajemnice a úsek mzdový

 1. vede evidenci právních předpisů města a vnitřních předpisů;

 2. zajišťuje dle §2 zákona č. 35/2021 Sb. o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů zveřejnění právních předpisů ve Sbírce právních předpisů;

 3. Zajišťuje dle §3, odst. 2 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samostatných celků a některých správních úřadů zveřejnění oznámení o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů na úřední desce;

 4. vede evidenci všech periodik a odborných publikací, které jsou na MěÚ předplaceny;

 5. plní úkoly sekretariátu tajemnice městského úřadu, organizuje pracovní program, přijímání návštěv, přípravu pracovních porad a setkání apod.;

 6. podle pokynů tajemnice zajišťuje kontrolní činnost v oblasti pokynů, příkazů a směrnic k zabezpečení chodu městského úřadu;

 7. vede evidenci vzdělávání úředníků, zpracovává plány vzdělávání úředníků dle zákona o úřednících, navrhuje programy vzdělávacích akcí pro zaměstnance městského úřadu;

 8. zajišťuje účast zaměstnanců na různých formách vzdělávání;

 9. zajišťuje metodické řízení a konzultační činnost při sestavování individuálních plánů vzdělávání úředníků zařazených do městského úřadu a jejich zařazování do příslušných vzdělávacích programů;

 10. zajišťuje ve spolupráci s ostatními odbory výběr zaměstnanců, kteří pro výkon své pracovní činnosti potřebují zvláštní odbornou způsobilost, organizuje jejich přihlášení a přípravu ke zkoušce, vede evidenci vydaných osvědčení;

 11. organizuje a zabezpečuje zúčtování všech složek platů a odměn dle přehledu evidence pracovní doby zaměstnanců;

 12. zabezpečuje realizaci jednotlivých srážek z platu v souladu s platnou právní úpravou a jejich převod na účty příslušných peněžních ústavů;

 13. připravuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr;

 14. vede evidenci vozidel a používaných MěÚ, výkazů spotřeb pohonných hmot; vyřizuje požadavky zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva na využití těchto vozidel;

 15. vede evidenci mobilních telefonů;

 16. vede evidenci Sbírek zákonů a Sbírek mezinárodních smluv, Věstníků Moravskoslezského kraje;

 17. vede evidenci jídelních kuponů vydaných zaměstnancům a uvolněným členům zastupitelstva;

 18. provádí likvidaci účetních dokladů z věcného a číselného hlediska za oddíl, paragraf dle rozpočtové skladby ve smyslu vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů;

 19. organizuje práci praktikantů ze škol a úřadu práce;

 20. provádí zápis do registru oznámení dle §14a zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů;

 21. zpracovává administrativně agendu výběrových řízení na volná pracovní místa;

 22. interně shromažďuje všechny údaje související s plněním povinností povinných subjektů dle zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je centrálním evidenčním místem všech písemných a ústních žádostí;

 23. zajišťuje spisovou službu tajemnice;

 24. Spolupracuje s osadními výbory a zajišťuje řádné čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných  osadními výbory v souladu s platnými vnitřními předpisy.

 

úsek personální a právní

 1. zajišťuje oblast zdravotní péče o zaměstnance zařazené do městského úřadu;

 2. provádí veškeré administrativní práce spojené s přijímáním a zařazováním nových zaměstnanců, vyhotovuje pracovní smlouvy, provádí jejich změny, zabezpečuje práce spojené s ukončením pracovního poměru, podává informace odborové organizaci v rozsahu stanoveném právními předpisy;

 3. vede osobní spisy zaměstnanců, provádí jejich aktualizaci a doplnění, zajišťuje archivaci;

 4. vede evidenci zaměstnanců se změněnou pracovní schopností, poživatelů starobních a invalidních důchodů, zabezpečuje zákonná opatření ve vztahu k těmto zaměstnancům;

 5.  zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců města v objektech městského úřadu, za oblast PO, zajišťuje pravidelné proškolování zaměstnanců;

 6. zodpovídá za technický stav vozového parku, zajišťuje proškolování řidičů referentů;

 7. sestavuje rozpočet odboru vnitřní správy a disponuje s rozpočtovými prostředky své organizační jednotky;

 8. zajišťuje vybavení interiéru městského úřadu;

 9. zajišťuje externí právní služby včetně zastupování Města Vítkova v soudních řízeních;

 10. vystavuje platové výměry dle zařazení v katalogu prací a příslušných mzdových zákonů a předpisů;

 11. zajišťuje úklid budov městského úřadu na NJZ 4 a 7, v knihovně, spisovnách, úklid a ošetření přiléhajících ploch k budovám NJZ 4 a 7 včetně úklidu sněhu před těmito budovami;

 12. zajišťuje správu objektů, běžnou údržbu a drobné opravy na NJZ 4 a 7 a na chatě MěÚ;

 13. zajišťuje přípravu, údržbu a úklid volebních místností v místních částech;

 14. metodicky řídí a zajišťuje kontrolu bezpečnosti informačního systému prostřednictvím bezpečnostního správce.

 

úsek podatelny

 1. je oprávněn za všechny správní úřady v rámci Městského úřadu Vítkov a za město Vítkov přejímat a odesílat dokumenty prostřednictvím veřejného přepravce a poštovního doručovatele, je-li tato služba zřízena;

 2. plní funkci výpravny;

 3. podává potřebné informace týkající se úřadu;

 4. vede evidenci výdejů a vracení bloků stvrzenek a zajišťuje jejich nákup;

 5. vede evidenci tiskopisů, sklad tiskopisů, zajišťuje materiálně technické zásobování;

 6. přijímá a odesílá elektronicky datové zprávy opatřené zaručenými elektronickými podpisy;

 7. plní funkci elektronické podatelny, při elektronických odpovědích vybavuje dokument elektronickým podpisem;

 8. přijímá, eviduje datové zprávy prostřednictvím datové schránky města a předává je příslušným odborům; odesílá dokumenty připravené k vypravení prostřednictvím datové schránky města.

 

úsek řízení bezpečnosti

 1. spoluzodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tvorbu všech příslušných vnitřních předpisů, včetně kontrol jejich dodržování;

 2. zajišťuje vytváření vnitřních bezpečnostních předpisů a řídicích aktů;

 3. vede evidenci pracovních úrazů a drobných poranění;

 4. vede evidenci osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanců OVS MěÚ;

 5. vede dokumentaci o zřízení JSDH a metodicky dohlíží na její činnost;

 6. řídí činnost technika požární ochrany;

 7. vede evidenci klíčů od dveří kanceláří a technických prostor MěÚ;

 8. plní funkci podatelny pro dokumenty s utajovanými informacemi;

 9. zajišťuje technickou, personální a objektovou bezpečnost;

 10. zajišťuje naplnění příslušné části informačního systému ARGIS daty a vytváří dokumentaci HOPKS;

 11. zabezpečuje funkčnost a rozvoj varovného a informačního systému města (rozhlasu);

 12. zabezpečuje funkčnost a rozvoj vnitřního monitorovacího kamerového systému a výstupy z něj vyhodnocuje;

 13. zabezpečuje krizovou připravenost města a správního území ORP;

 14. zabezpečuje chod krizových orgánů města a ORP;

 15. zajišťuje plnění úkolů pro oblast plánování obrany státu;

 16. zabezpečuje chod povodňových orgánů města a ORP;

 17. metodicky řídí řešení povodňové problematiky města a obcí ve správním území ORP;

 18. vede evidenci ohlášení provádění ohňostrojů a informaci předává městské policii.

 

úsek správy informačních systémů

 1. správa informačních systémů Města Vítkova a ISVS, včetně softwarového rozvoje informačních systémů

 • zpracovává návrhy na pořízení jednotného a navzájem kompatibilního programového vybavení
 • zajišťuje smluvní vztahy s dodavateli programového vybavení;
 • zajišťuje funkčnost počítačové sítě v budovách městského úřadu a připojování uživatelů do této sítě, provádí správu, optimalizaci a konfiguraci systémů centrálních počítačů a jejich hardwarových prostředků, zálohování a obnovu dat na těchto systémech, správu uživatelských účtů, konfiguraci PC pro připojení do sítě Internet, správu elektronické pošty, e-podatelny, datové schránky města a Czech POINTu;
 • vede evidence softwaru, zajišťuje jeho kontrolu a inventarizaci;
 • podílí se na tvorbě rozpočtu svého odboru a své kapitoly;
 • zajišťuje zaměstnancům úřadu podmínky pro ochranu proti počítačovým virům, proti průniku do sítě zvenčí a podmínky pro zálohování dat;
 • zajišťuje splnění zákonných povinností kladených na informační systémy dané právními předpisy zejména zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškami č. 528/2006 Sb. a č. 529/2006 Sb.;
 • realizuje bezpečnostní strategii MěÚ, týkající se IS, vytvořenou ve spolupráci s bezpečnostním správcem IS;
 • vytváří organizační a technické směrnice IS a zajišťuje jejich dodržování.
 1. zajišťování funkčnosti a rozvoje hardware informačních systémů Města Vítkova a ISVS včetně   identifikace a odstraňování poruch hardware
 • zabezpečuje v rámci stanovených finančních prostředků obnovu a technický rozvoj administrativních prací včetně výpočetní techniky a zlepšování úrovně pracovního prostředí;
 • zpracovává návrhy na pořízení jednotného a navzájem kompatibilního technického HW;
 • zajišťuje smluvní vztahy s dodavateli HW IS;
 • provádí instalaci nové výpočetní techniky a příslušenství;
 • provádí servis a opravy výpočetní techniky včetně příslušenství pro městský úřad;
 • vede evidence hardwaru, zajišťuje jeho kontrolu a inventarizaci;
 • podílí se na tvorbě rozpočtu svého odboru a své kapitoly;
 • zabezpečuje organizačně technické práce související s konáním schůzí RM, zasedání ZM (ozvučení, promítání, nahrávání).
 • zajišťuje zveřejňování smluv v registru smluv.

3.   rozvoj a údržba GIS

 • zajišťuje údržbu  geografického informačního systému;
 • na základě požadavků uživatelů zajišťuje ve spolupráci s dodavateli rozvoj geografického informačního  systému.

 

Úsek spisové služby a  spisovny

 1. zpracovává a aktualizuje spisový řád;

 2. ukládá dokumenty do spisovny a provádí jejich vyhledávání;

 3. zodpovídá za dokumenty uložené ve spisovně;

 4. zajišťuje vyřazení dokumentů (skartace nebo uložení do státního zemského archivu);

 5. vede evidenci styku se spisovnou;

 6. zabezpečuje všestrannou péči o archiválie;

 7. zabezpečuje metodickou a kontrolní činnost v oblasti spisové služby pro městský úřad;

 8. koordinuje a metodicky vede oblast E-governmentu a činnosti vyplývající ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů;

 9. anonymizuje usnesení zastupitelstva města před jejich zveřejněním.

 

4. Vztah k příspěvkovým organizacím a městské policii

úsek sekretariátu tajemnice a úsek mzdový

 1. zajišťuje platovou agendu městské policie.

 

úsek personální

 1. vede personální agendu městské policie;

 2. zajišťuje úklid a vybavení všech prostor městské policie.

úsek podatelny

1.     zajišťuje městskou policii kancelářským materiálem.

úsek řízení bezpečnosti

 1. usměrňuje jejich činnost z hlediska úkolů obrany, krizového řízení, hospodářských opatření pro krizové stavy, ochrany utajovaných informací a povodní.

úsek správy informačního systému

 1. pro městskou policii provádí instalaci výpočetní techniky včetně příslušenství;

 2. pro městskou policii provádí servis a opravy výpočetní techniky včetně příslušenství;

 3. zajišťuje sběr dat od příspěvkových organizací do Informačního systému o platech.

 

5. Vztah k jiným právnickým osobám

není vymezen

 

6. Vztah k výborům zastupitelstva města, komisím rady města a zvláštním orgánům

Zabezpečuje výplatu odměn jednotlivým členům výborů a komisí.

Zabezpečuje organizačně technické práce související s činností:

 • kontrolního výboru;
 • bezpečností rady;
 • povodňové komise.

Zasílá zprávy z rady města a zastupitelstva osadním výborům místních částí.

 

7. V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnost příslušející městskému úřadu a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

úsek sekretariátu starosty

 1. vykonává státní správu vyplývající z práva volebního a shromažďovacího;

 2. zabezpečuje úkoly spojené s přípravou, průběhem a provedením místního referenda.

úsek řízení bezpečnosti

 1. zabezpečuje plnění povinností vyplývající ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů;

 2. zabezpečuje plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

 3. zabezpečuje plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů;

 4. zabezpečuje plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů;

 5. zabezpečuje plnění úkolů a opatření hospodářské mobilizace a civilní ochrany dle příslušných právních předpisů;

 6. zabezpečuje plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;

 7. zabezpečuje plnění povinností vyplývajících z příslušných ustanovení, vztahujících se k problematice povodní, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů;

 8. podílí se na vydávání koordinovaného stanoviska dle vnitřní směrnice.

 

8. Přestupky, které odbor projednává v I. stupni

úsek řízení bezpečnosti

 1. projednává přestupky dle § 34 zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 2. projednává přestupky dle § 64,§ 65 a § 67 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 3. projednává přestupky dle §26 zák. č. 241/2000 Sb. o hospodářských  opatřeních.

úsek personální a právní

 1. projednává přestupky dle § 14 a § 14a  zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů;

další přestupky v působnosti odboru.

Vztah k rozpočtu města

Zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ č. 5 a 51.

 

Právní předpisy města v působnosti odboru v oblasti:

Nařízení města: není vymezeno

Obecně závazné vyhlášky:

 • Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
 • Požární řád města Vítkova.

 

Osoby

Zdeňka Formánková

sekretariát starosty

Magda Kyznarová, DiS.

metodik spisové služby

Bohumil Hruboň

řidič, údržbář

Bc. Tomáš Mikeska, DiS.

řízení bezpečnosti, pracoviště krizového řízení

Petra Staňková

sekretariát tajemnice

Ing. Šárka Vašková

sekretariát tajemnice

Úřad

Kontaktní informace

Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

Tel: +420 556 312 200 

Fax: +420 556 312 255

 

Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Č.Ú: 19-1323821/0100

Povodňový plán

Povodňový plán

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:951
TÝDEN:3041
CELKEM:3007555

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27
28
29 30
31
1 2
3
4
5 6 7
8 9
10
11
12 13
14
15 16
17
18
19 20 21
22 23
24
25
26 27
28
29 30

Aktuální teplota

12.6.2024 20:06

Aktuální teplota:

13.0 °C

Vlhkost:

67.6 %

Rosný bod:

7.2 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov