Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Finanční odbor

Postavení a základní úloha odboru

Je odborem městského úřadu, který zabezpečuje práce na vyhotovení návrhu rozpočtu a jeho úprav, sleduje a vyhodnocuje jeho plnění, zabezpečuje činnosti spojené s financováním města, příspěvkových organizací a městské policie. Vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o všech příjmech a výdajích, o fondovém hospodářství, zápůjčkách, úvěrech a jejich splátkách, sdružených prostředcích, akciích, podílech a jiných cenných papírech, zabezpečuje vhodné zhodnocování dočasně volných finančních prostředků a dodržování vztahů ke státnímu rozpočtu a státním fondům v souladu s platnými právními předpisy.

Zabezpečuje úkoly vyplývající ze samostatné působnosti města, týkající se komplexního zajišťování evidence movitého a nemovitého majetku města včetně inventarizace a pojištění majetku. Zabezpečuje správu pozemků města.

V rámci přenesené působnosti je správcem místních poplatků – poplatku ze psů, poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, poplatku za užívání veřejného prostranství. Ve správním řízení vydává povolení k umístění herního prostoru.

Zabezpečuje jednotnou metodiku rozpočtu, účetnictví, poplatků. Zajišťuje vymáhání pohledávek města, včetně exekuce majetku.

Odbor spolupracuje se zdravotnickými zařízeními při vydávání žádanek na léčivé přípravky s obsahem návykových látek. Spolupracuje také s Krajským úřadem při evidenci a vyúčtování pokutových bloků.

Zabezpečuje provádění veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací a u příjemců veřejných finančních podpor. Zabezpečuje provedení kontroly nahrazující interní audit prostřednictvím externího subjektu.

 

Členění odboru

 • úsek rozpočtu
 • úsek účtárny
 • úsek daňových agend
 • úsek styku s bankami
 • úsek fakturace
 • úsek likvidace cestovních příkazů
 • úsek místních poplatků a správních poplatků za vydávání povolení k umístění herního prostoru
 • úsek pokladny
 • úsek centrální evidence pohledávek po lhůtě splatnosti a jejich vymáhání
 • úsek evidence a pojištění majetku města
 • úsek majetkoprávní a evidence pozemků
 • úsek poskytování veřejné finanční podpory a zápůjček
 • úsek pro výkaznictví a metodické řízení příspěvkových organizací

 

Úkoly v samostatné působnosti, které jsou mu trvale svěřeny

úsek rozpočtu

 1. sestavuje návrh rozpočtu a návrh rozpočtových opatření;
 2. provádí rozpis rozpočtu a jeho změny;
 3. zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu a kontroluje čerpání rozpočtu v rozsahu odpovídajícímu činnosti města;

 4. metodicky usměrňuje a organizuje hospodaření s rozpočtovými prostředky podle jednotlivých příjmových a  výdajových oblastí kapitoly nebo více kapitol;

 5. sestavuje střednědobý výhled rozpočtu;

 6. realizuje schválená rozpočtová opatření;

 7. disponuje s rozpočtovými prostředky v rámci schváleného, popř. upraveného rozpočtu;

 8. sestavuje závěrečný účet;

 9. odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok; vede centrální evidenci dokumentů týkajících se přezkoumání hospodaření obce;

 10. odpovídá za plnění oznamovací povinnosti dle §22 zákona o finanční kontrole.

úsek účtárny

 1. vede komplexní účetnictví města včetně analytické evidence a PAP, vede hlavní knihy účetnictví;

 2. provádí zaúčtování účetních položek, včetně předpisů, provádí předkontaci, zakládá účetní doklady;

 3. eviduje platby poukázané přes platební terminály, rezervační systémy, poštovní poukázky;

 4. zpracovává měsíční a čtvrtletní účetní závěrky včetně jejich odesílání na CSÚIS;

 5. provádí finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem nebo rozpočtem jiného územního celku;

 6. sleduje peněžní fondy, spolupracuje se správci peněžních fondů při sestavování rozpočtu těchto fondů;

 7. zabezpečuje sledování hospodaření peněžních fondů v souladu se schválenými rozpočtovými opatřeními;

 8. zpracovává stanovené účetní výkazy a zajišťuje jejich sumarizaci za město;

 9. vyhotovuje roční a jednorázové statistické výkazy;

 10. účtuje o majetkových operacích.

úsek daňových agend

 1. odpovídá za stanovení zdanitelného plnění (ekonomické činnosti) u došlých daňových dokladů a posuzuje  u poskytnutých plnění správnost daně z přidané hodnoty;

 2. metodicky řídí agendu daně z přidané hodnoty;

 3. při uskutečnění plnění spolupracuje s daňovým poradcem města;

 4. zajišťuje zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty včetně příloh, kontrolního hlášení a odvod daně správci daně;

 5. spolupracuje s ostatními odbory na přípravě smluv za město Vítkov z hlediska daně z přidané hodnoty;

 6. zabezpečuje podání a evidenci daňových přiznání pro daň  silniční, daň z nemovitostí, daň z příjmu za město.

úsek styku s bankami

 1. zabezpečuje styk s peněžními ústavy, stahuje výpisy, zavádí trvalé příkazy;

 2. zřizuje a ruší účty v peněžních ústavech;

 3. zpracovává podklady pro přijetí úvěrů, zajišťuje jejich splátky;

 4. je správcem běžných účtů, úvěrových účtů, účtů cizích prostředků;

 5. řídí peněžní toky a provádí zhodnocování dočasně volných finančních prostředků.

úsek fakturace

 1. provádí zpracování došlých faktur;

 2. předává faktury jednotlivým odborům k jejich likvidaci;

 3. odpovídá za úhradu došlých faktur;

 4. vystavuje příkazy k úhradě;

 5. na základě podkladů jednotlivých odborů vystavuje faktury a sleduje jejich úhradu;

 6. zasílá upomínky za neprovedené úhrady;

 7. podává návrhy na odpis pohledávek;

 8. eviduje smlouvy o nájmu nebytových prostor v DDP.

úsek likvidace cestovních příkazů

 1. provádí kontrolu správnosti náležitostí cestovního příkazu;

 2. provádí výpočet cestovních náhrad dle vyhlášky státu a vnitřní směrnice města;

 3. vede evidenci cestovních příkazů pro účely mzdové účetní.

úsek místních poplatků a správních poplatků za vydávání povolení k umístění herního prostoru

zpracovává a předkládá ZM ke schválení obecně závazné vyhlášky, kterými se stanovuje výše poplatků

úsek pokladny

 1. provádí veškeré finanční pokladní operace na hlavní pokladně města;

 2. vede pokladní knihy, provádí jejich denní závěrku;

 3. předává pokladní doklady k zaúčtování;

 4. eviduje a vyúčtovává pokutové bloky a ceniny;

 5. odpovídá za prováděnou úschovu finanční hotovosti v trezoru pokladny;

 6. eviduje a skladuje přísně zúčtovatelné tiskopisy „Žádanka na léčivé přípravky obsahující omamné látky skupiny I. a psychotropní látky skupiny II.“, „Recept na léčivé přípravky obsahující látky sk. I. a psychotropní látky sk. II.“.

úsek centrální evidence pohledávek

 1. vede centrální evidenci pohledávek po lhůtě splatnosti;

 2. na základě rozhodnutí příslušného orgánu zajišťuje předání podkladů k vymáhání pohledávek, vyplývajících ze samostatné působnosti právníkovi;

 3. zpracovává zprávy o stavu pohledávek a odpisu pohledávek.                

úsek evidence a pojištění majetku města

 1.  vede centrální evidenci majetku města;

 2.  zpracovává agendu týkající se nakládání s majetkem města;

 3. vymezuje práva a povinnosti k majetku ve vlastnictví města, které budou užívat právnické osoby, zřízené městem;

 4. zpracovává podklady pro jednání hlavní inventarizační komise, likvidační komise a škodní komise, sepisuje zápisy a kontroluje provedení   ukládacích úkolů komise;

 5. zajišťuje inventarizaci majetku města a vypracovává o jejím provedení zprávu;

 6. zajišťuje a předkládá RM návrhy na pojištění majetku města a příspěvkových organizací včetně pojištění motorových vozidel, provádí evidenci a zajišťuje nahlášení a řešení pojistných událostí kromě příspěvkových organizací;

 7. vede centrální evidenci směnek a šeků, eviduje cenné papíry v majetku města.

úsek majetkoprávní a evidence pozemků

 1. zpracovává podklady ke koupi, převodům, pronájmům, pachtům a výpůjčce pozemků ve vlastnictví města,

 2. připravuje podklady nutné k uzavření smluv o prodeji, o nájmu pozemků;

 3. zpracovává podklady pro aktualizaci agendy GIS;

 4. zajišťuje a koordinuje v rámci své působnosti činnosti v souvislosti s nabýváním a převodem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor dle usnesení ZM; pozemků;

 5. zajišťuje v rámci své působnosti činnosti související s užíváním, nájmem, výpůjčkou věcí a zřizováním věcných břemen k pozemkům;

 6. předkládá podklady z neuhrazených nájmů k vymáhání pohledávky na základě rozhodnutí RM;

 7. řeší bezdůvodné obohacení na základě rozhodnutí RM;

 8. podává návrhy na zápisy do katastru nemovitostí;

 9. zpracovává podklady pro přiznání daně z nemovitostí, kdy poplatníkem je Město Vítkov;

 10. vydává souhlas s umístěním staveb, se vstupy na pozemky, ke zřízení přípojek inženýrských sítí, a to na pozemcích ve vlastnictví města;

 11. vyjadřuje se za město jako správce v záležitostech vstupů na pozemky, umisťování staveb, zřízení přípojek inženýrských sítí, smluv o právu provést stavbu;

 12. vyjadřuje se k uplatněným nárokům dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému majetku, ve znění pozdějších předpisů;

 13. v případě legitimity úřadu obce s rozšířenou působností ke zrušení národní správy zajišťuje evidenci tohoto majetku a majetkových nároků;

 14. podílí se na přípravě podkladů ve věci změny územního plánu, provádí vytipování lokalit pro strategické záměry města, realizuje výkupy a prodeje nemovitostí;

 15. vede evidenci kupních smluv na prodané pozemky, prodané byty, prodané domy, prodané nebytové prostory, včetně evidence úhrad;

 16. vede evidenci nájemních smluv na pozemky, včetně evidence úhrad;

 17. činí právní jednání směřující ke vzniku, změnám nebo zániku závazků v režimu výpůjčky, a to pokud jde o přenechání věci k užívání na dobu kratší než 30 dnů a pouze pro pozemky ve vlastnictví města, které jsou na veřejném prostranství;

 18. zajišťuje předání smluv týkajících se majetku pozemků města sekretariátu starosty k centrální evidenci. Smlouvy nad 50 tis. Kč předkládá pracovnici pro registraci smluv v Centrálním registru smluv.

úsek poskytování  veřejné finanční podpory a zápůjček

 1. zajišťuje agendu poskytování individuálních dotací města;

 2. přijímá, eviduje a kontroluje žádosti a připravuje je na jednání Finančního a Sportovního výboru, schůzi rady města a zasedání zastupitelstva města;

 3. připravuje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuálních dotací k uzavření s žadateli a na jejich podkladě vyhotovuje předpis k vyplacení dotace, připravuje dodatky k těmto smlouvám;

 4. provádí kontrolu vyúčtování poskytnutých individuálních dotací;

 5. zajišťuje agendu poskytování finančních darů, návratných finančních výpomocí z rozpočtu města;

 6. předkládá veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci a darovací smlouvy k projednání do orgánů města, vyhotovuje předpisy k vyplacení finančních prostředků;

 7. provádí předběžnou, průběžnou a následnou veřejnosprávní kontrolu u příjemců individuálních dotací a příjemců návratných finančních výpomocí, stanovuje odvody a penále za neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků;

 8. zajišťuje agendu týkající se podpory de minimis, zaznamenává poskytnutí podpory v Centrálním registru podpor malého rozsahu;

 9. přijímá a zpracovává žádosti na zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení;

 10. předkládá smlouvy o zápůjčkách ke schválení ZM, zajišťuje jejich uzavření;

 11. vede evidenci zápůjček a evidenci plateb, zasílá upomínky.

úsek pro výkaznictví a metodické řízení příspěvkových organizací

 1. kontroluje zprávy o hospodaření příspěvkových organizací a vyjadřuje se k uzavření hospodaření za příslušný rok;

 2. vyjadřuje se k návrhům rozpočtu a rozpočtových opatření příspěvkových organizací;

 3. připravuje rozbory hospodaření s finančními prostředky i se svěřeným majetkem příspěvkové organizace, sleduje naplňování závazných ukazatelů, upozorňuje na jejich porušování;

 4. každé čtvrtletí odsouhlasuje stav svěřeného majetku příspěvkové organizace se stavem evidence majetku na podrozvahových účtech města;

 5. vykonává metodickou činnost pro příspěvkové organizace v oblasti evidence a inventarizace majetku;

 6. kontroluje a přebírá zprávy z provedené inventarizace příspěvkových organizací;

 7. vyjadřuje se k odpisovým plánům příspěvkových organizací;

 8. vyhotovuje a předkládá veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace zřízené městem do orgánů města, vyhotovuje předpisy k vyplacení finančních prostředků;

 9. provádí předběžnou, průběžnou a následnou veřejnosprávní kontrolu při poskytnutí návratných finančních výpomocí, stanovuje odvody a penále za neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků.

 

Vztah k příspěvkovým organizacím a městské policii

úsek rozpočtu

 • tvorba a sledování čerpání rozpočtu u městské policie
 • zapracování do rozpočtu a sledování čerpání a naplňování závazných ukazatelů u příspěvkových organizací, návrh rozpočtových změn

úsek účtárny

 • finanční vypořádání dotací od jiných subjektů
 • finanční vypořádání příkazních smluv

úsek fakturace

 • evidence a zpracování došlých faktur od PO
 • přefakturace nákladů souvisejících s činností PO

úsek likvidace cestovních příkazů

 • výpočet cestovních náhrad pro městskou policii

úsek pokladny

 • zajišťuje a vybavuje městskou policii pokutovými bloky
 • přijímá výnosy z blokových pokut městské policie

úsek centrální evidence pohledávek

 • sledování pokut a pohledávek městské policie

úsek evidence a pojištění  majetku města

 • evidence majetku městské policie
 • evidence majetku svěřeného příspěvkovým organizacím
 • zajišťuje pojištění majetku

úsek poskytování veřejné finanční podpory a zápůjček

 • zajišťuje a eviduje návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím

úsek pro výkaznictví a metodické řízení příspěvkových organizací

 • kontrola hospodaření příspěvkových organizací
 • vyjádření k návrhu a čerpání rozpočtu
 • kontrola svěřeného majetku
 • metodická činnost v oblasti evidence a inventarizace majetku

 

Vztah k jiným právnickým osobám

úsek rozpočtu

 • tvorba a sledování čerpání rozpočtu
 • návrh rozpočtových změn
 • návrh změn financování

úsek účtárny

 • účtování a finanční vypořádání
 • zasílání povinných výkazů

úsek daňových agend

 • odvod daně a odesílání výkazů správci daně

úsek fakturace

 • přijímání a vystavování faktur

úsek místních poplatků a správních poplatků za vydávání povolení k umístění herního prostoru

 • místní a správní poplatky k poplatníkům

úsek centrální evidence pohledávek

 • provádění exekučního řízení
 • přihlašování do insolvenčního řízení
 • přihlašování do dědického řízení
 • vystavení stavu osobního účtu, splátkového kalendáře

úsek pokladny

 • příjem plateb v hotovosti nebo bezhotovostně terminálem pro příjem platebních karet
 • vyplácení plateb v hotovosti
 • předávání zúčtovatelných tiskopisů zdravotnickým zařízením

úsek majetkoprávní a evidence pozemků

 • uzavírání kupních, nájemních, směnných a darovacích smluv, smluv o výpůjčkách, smluv o zřízení věcných břemen, smluv o právu provést stavbu
 • vyjadřování ke vstupům na pozemky města, umisťování staveb

úsek poskytování veřejné finanční podpory a zápůjček

 • poskytování individuálních dotací, návratných finančních výpomocí, finančních darů
 • provádění veřejnosprávní kontroly u příjemců
 • poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení

 

Vztah k výborům zastupitelstva města, komisím rady města a zvláštním orgánům

úsek rozpočtu

 • projednávání rozpočtu, rozpočtových opatření, finančních toků ve finančním výboru

úsek likvidace cestovních příkazů

 • výpočet cestovních náhrad

úsek pokladny

 • vyplácení odměn, cestovních náhrad

úsek místních poplatků a správních poplatků za vydávání povolení k umístění herního prostoru

 • vývoj plnění příjmů z místních a správních poplatků
 • zpracování obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích

úsek centrální evidence pohledávek

 • zpracování zpráv o stavu pohledávek po splatnosti a zpráv o odpisu pohledávek

úsek poskytování veřejné finanční podpory a zápůjček

 • evidence žádostí a jejich předkládání k jednání

 

Finanční odbor zajišťuje organizačně technické práce pro:

 • finanční výbor
 • hlavní inventarizační komisi
 • likvidační komisi
 • škodní komisi

 

V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnost příslušející městskému úřadu a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

úsek místních poplatků a správních poplatků za vydávání povolení k umístění herního prostoru

 1. provádí správu místních poplatků (za obecní systém odpadového hospodářství, za psy, za užívání veřejného prostranství);

 2. eviduje úhradu místních poplatků;

 3. rozesílá složenky na úhradu poplatků po době splatnosti;

 4. vydává platební výměry za neuhrazené poplatky a předává podklady k zahájení exekučního řízení na úsek pohledávek;

 5. vystavuje poukazy na vrácení přeplatku;

 6. vydává povolení k umístění herního prostoru v souladu se zákonem o hazardních hrách.

úsek centrální evidence pohledávek

 1. vede centrální evidenci pohledávek po lhůtě splatnosti v souladu s platným ustanovením zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů;

 2. provádí činnost spojenou s vymáháním pohledávek, zajišťuje výkon rozhodnutí exekucí v souladu s platnými právními předpisy;

 3. provádí exekuční řízení;

 4. přihlašuje pohledávky města do insolvenčního řízení na příslušné soudy, provádí odpis pohledávek při skončení oddlužení;

 5. spolupracuje s notáři v rámci dědického řízení a oznamuje jim výši pohledávek, přihlašuje pohledávky do dědického řízení, provádí odpis pohledávek v případě, že dlužník nezanechal žádný majetek;

 6. vyměřuje správní poplatky za vestavení stavu osobního účtu a povolení splátkového kalendáře.

úsek pokladny

 1. zabezpečuje výrobu a distribuci receptů a žádanek s modrým pruhem, vydávaných na léčiva obsahující návykové látky, vede evidenci o jejich výdeji, vrácení, znehodnocení receptů a žádanek dle zákona č. 167/1998 Sb.,o návykových látkách a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

 

Přestupky, které odbor projednává v I. stupni

 • dle §4 odst., zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • další přestupky v působnosti odboru

 

Vztah k rozpočtu města

Zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ č. 1.

 

Právní předpisy města v působnosti odboru v oblasti:

Nařízení města:  není vymezena

Obecně závazné vyhlášky:

 • O použití  koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.
 • O místní poplatků ze psů.
 • O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 • O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Osoby

Ing. Radim Vedra

vedoucí odboru

Jaromír Ambrož

účetnictví příjmů a majetku, zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení, daně

Bc. Renata Benschová

pronájmy, pachty a výpůjčky pozemků, individuální dotace, návratné finanční výpomoci, dary

Martina Hájková

evidence a vymáhání pohledávek, exekuční řízení

Pavlína Hegrová

evidence a správa místního poplatku za užívání veřejného prostranství, povolení k umístění herního prostoru, evidence a vymáhání pohledávek

Jana Knichalová

evidence a správa místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a místního poplatku ze psů

Alena Kotásková

evidence a pojištění majetku, výkaznictví a metodika pro příspěvkové organizace

Marie Machurová

hlavní účetní, účetnictví výdajů, transferů, fondů

Ing. Michal Novotný

prodej, směna, nabytí pozemků, věcná břemena, souhlasy s umisťováním staveb, vstupů na pozemky

Jarmila Pešlová, DiS.

evidence a úhrada faktur, DPH, cestovní náhrady, evidence a vymáhání pohledávek

Jan Leśniczak

prodej, směna, nabytí pozemků, věcná břemena, souhlasy s umisťováním staveb, vstupů na pozemky

Úřad

Kontaktní informace

Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

Tel: +420 556 312 200 

Fax: +420 556 312 255

 

Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Č.Ú: 19-1323821/0100

Povodňový plán

Povodňový plán

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:8
DNES:973
TÝDEN:5321
CELKEM:3044140

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2
3 4 5
6 7
8
9
10 11
12
13 14
15
16
17 18 19
20 21
22
23
24 25
26
27 28
29
30
31 1 2
3 4

Aktuální teplota

19.7.2024 23:07

Aktuální teplota:

18.9 °C

Vlhkost:

66.9 %

Rosný bod:

12.7 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov