Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Pravidla 2025

Pravidla participativního rozpočtu města Vítkova na rok 2025

 

 1. Úvod

Projekty realizované v rámci participativního rozpočtu jsou založeny na principech udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života občanů našeho města. Umožňuje občanům aktivně se zapojit do rozhodování o realizaci projektů.

Participativní rozpočet slouží k realizaci konkrétního opatření, které bude určeno obyvatelům města Vítkova (příp. návštěvníkům) a přispěje ke zkvalitnění života ve městě.

Občané Vítkova rozhodnou, jak bude vynaložena část veřejného rozpočtu a budou mít možnost sami navrhnout a vybrat projekt, který by ve městě chtěli realizovat.

Tato pravidla se nevztahují na projekty realizované na území místních částí města Vítkova, neboť tyto jsou financovány na základě jiných pravidel.

 

 1. Odpovědnost

Vyhlašovatelem participativního rozpočtu je město Vítkov.

Kontaktní údaje: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870, DIČ CZ00300870, tel. 556 312 200, e-mail: olbertova@vitkov.info

Koordinátor projektu: Daniela Olbertová

Záměr zahájení participativního rozpočtování, aktuální ročník participativního rozpočtu, výši participativního rozpočtu a pravidla včetně případných změn schvaluje Zastupitelstvo města Vítkova.

Kontakty uvedené v prvním odstavci slouží k rezervaci termínů pro konzultace záměru a přípravy projektu.

 

 1. Základní kritéria

Návrh v rámci projektu musí mít lokální charakter, musí se týkat úprav veřejných prostranství nebo budov v majetku města a musí splňovat následující kritéria:

 1. Musí být veřejně prospěšný, tzn. musí být přínosný pro širší okruh lidí, než pro předkladatele nebo jeho rodinu.

 2. Musí být realizovaný v období od 1. ledna do 30. listopadu 2025.

 3. Místem realizace musí být území města Vítkova, bez místních částí.

 4. Projekt bude realizovaný na veřejně přístupných plochách (např.  plochy v sídlištích, park), na pozemku nebo v budově, které jsou ve vlastnictví města Vítkova. Ověření majetkových vztahů lze provést na finančním odboru Městského úřadu Vítkov.

 5. Návrh nemůže být směřován do bytového fondu města Vítkova.

 6. Výstup projektu bude veřejně přístupný a bude přínosný pro široký okruh občanů nebo návštěvníků města.

 7. Bude respektovat stanovený maximální finanční limit.

 8. Bude proveditelný, to znamená, že jeho realizace nesmí odporovat zákonům a jiným právním předpisům a musí být v souladu s dobrými mravy.

 9. Návrh musí být podán na předepsaném formuláři.

 

 1. Předkladatel návrhu projektu

Předkladatelem může být každý obyvatel města Vítkova starší 15 let s trvalým bydlištěm ve Vítkově.

Každá osoba může podat pouze jeden návrh.

Návrh musí podpořit alespoň 30 obyvatel Vítkova (trvalé bydliště) starších 15 let. Každý obyvatel Vítkova může podpořit i více než jeden návrh.

 

 1. Alokovaná částka

Finanční částka vyčleněná z rozpočtu města, která bude v rámci participativního rozpočtu určená na realizaci vítězných návrhů, činí 500.000 Kč.

Minimální uznatelné náklady na jeden projekt činí 20.000 Kč vč. DPH.

Maximální náklady na jeden projekt činí 500.000 Kč vč. DPH.

 

Maximální částka zahrnuje náklady na přípravu akce a vlastní realizaci:

 • náklady na nezbytný materiál,

 • náklady na služby,

 • náklady na pořízení hmotného majetku,

 • popřípadě ostatní náklady související s realizací projektu.

Sponzorské dary na pokrytí nákladů spojených s realizací nad předložený rozpočet se uvedou v části 3 rozpočtu.

 

 1. Časový harmonogram

Časová osa pro rok 2024/2025

1. 1. 2024

Příprava projektu.

Od tohoto data lze také odevzdávat hotové projekty.

31. 8. Poslední den pro podání projektu.
30. 9. Ukončení kontroly projektů ze strany města. Doplnění případných požadavků. 
do 30. 10. Příprava projektů předkladateli na představení veřejnosti.
do 13. 11. Představení projektů veřejnosti a vyhlášení výsledků ankety.
18.-30. 11. Veřejné hlasování.
do 20. 12. Zveřejnění vítězných projektů.

od 1.1. do 30. 11. 2025

Realizace projektů.
do 11. 12. Vyhodnocení projektů na veřejném setkání.

 

 1. Informování občanů o participativním rozpočtu

O možnosti podat návrh budou občané informováni prostřednictvím běžných informačních kanálů – web města, Facebook, Vítkovský zpravodaj, vývěsky ve městě.

 

 1. Sběr návrhů projektů

Formuláře budou k dispozici v tištěné podobě v informačním centru města Vítkova a na webových stránkách města.

Termín pro odevzdání návrhu vč. příloh: do 31. 8. 2024

 

Formy pro odevzdání formuláře:

 • E-mail: podatelna@vitkov.info (rozhoduje datum přijetí podatelnou).

 • Písemně – adresa pro doručení: Město Vítkov, oddělení vnějších vztahů a propagace, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov (rozhoduje datum odeslání poštou nebo jinou kurýrní službou).

 • Datovou schránkou – 3seb39i (Město Vítkov, IČO 00300870).

 • Osobně na podatelně Městského úřadu ve Vítkově (rozhoduje datum v razítku podatelny).

Na návrhy podané po uplynutí této lhůty nebude brán zřetel.

 

ch) Kontrola a úprava návrhů projektů

Posouzení splnění formálních požadavků spadá do kompetence koordinátora.

Po formální kontrole budou návrhy předány k obsahové kontrole odborným pracovníkům úřadu.

V případě, že návrh nebude splňovat některé z kritérií nebo rozpočet bude vyhodnocen jako podhodnocený, může předkladatel na základě výzvy odstranit nedostatky či objasnit nesrovnalosti návrhu.  

Nedostatky musí být odstraněny ve lhůtě 14 dnů ode dne odeslání výzvy. Pokud nebudou nedostatky odstraněny, bude návrh vyřazen.

Pokud návrh projektu projde kontrolami, bude postoupen k posouzení pracovní skupinou jmenovanou starostou města v počtu min. 5 členů.

 

 1. Posouzení projektů

Pracovní skupina posoudí:

 • Realizovatelnost projektu v horizontu 11 měsíců.

 • Majetkové vztahy.

 • Finanční náročnost – rozpočet odpovídá navrhovaným aktivitám.

 • Soulad s právními předpisy.

 • Soulad s podmínkami dle čl. c) Základní kritéria.

 • Dodržení podmínek principu participativního rozpočtu

a rozhodne o zařazení návrhu do ankety.

 

 1. Veřejná prezentace a hlasování veřejnosti

Po ukončení posouzení návrhů budou projekty zveřejněny na webových stránkách města Vítkova a následně budou prezentovány formou veřejného nebo online setkání. Toto setkání bude sloužit k diskuzi nad předloženými návrhy.

Na setkání s veřejností předkladatel svůj návrh představí, a to formou prezentace projektu na info panelu nebo formou prezentace v elektronické podobě (detaily budou dohodnuty s předkladatelem v předstihu).

Během 5minutové prezentace bude mít předkladatel možnost přesvědčit přítomné o tom, proč by měl být podpořen právě jeho projekt.

V případě, že se předkladatel nebude moci zúčastnit veřejné prezentace svého návrhu, může být zastoupen jinou osobou, podílející se na projektu.

Návrh je možné stáhnout, a to nejpozději do vyhlášení hlasování o návrzích.

Všechny návrhy zařazené do hlasování budou úřadem zveřejněny stejným způsobem, tj. prezentace bude obsahovat název, krátkou charakteristiku, předpokládaný rozpočet a ilustrační fotografie.

Předkladatel může s využitím vlastních prostředků prezentovat svůj návrh jakýmkoli dalším způsobem.

Hlasování o předložených návrzích bude probíhat prostřednictvím aplikace Munipolis (mobilní rozhlas).

Hlasovat mohou osoby starší 15 let s trvalým pobytem ve městě Vítkově.

Každý hlasující může hlasovat pro libovolné návrhy, avšak jednomu návrhu může udělit pouze jeden hlas.

 

 1. Předložení výsledků hlasování radě města

Rada města se seznámí s výsledky hlasování.

Pořadí vítězných návrhů bude stanoveno na základě součtu všech udělených hlasů. Celkové náklady na všechny vítězné návrhy nesmí překročit výši finančních prostředků vyčleněných v článku Alokovaná částka.

V případě, že dva a více návrhů získá stejný počet hlasů, rozhodne o jejich pořadí los.

Seznam vítězných návrhů k realizaci vč. výsledků hlasování bude zveřejněn na webových stránkách města.

 

 • Realizace projektu

Město Vítkov zajistí realizaci projektu dle předloženého harmonogramu v návrhu. V případě nutnosti změny harmonogramu bude informovat předkladatele návrhu.

 

 1. Doplňující informace

V případě, že stanovená částka v participativním rozpočtu na příslušný kalendářní rok nebude vyčerpána, použije se částka na realizaci některé z 5 vybraných akcí ze Strategického plánu rozvoje města Vítkova na období 2022-2031, které vybere a předloží k projednání zastupitelstvu města řídící skupina Strategického plánu rozvoje města.

O realizaci konkrétní akce budou rozhodovat občané hlasováním prostřednictvím aplikace Munipolis (mobilní rozhlas).

 

Časový harmonogram:

do 15. 10. 2024

Výběr 5 náhradních projektů ze Strategického plánu k realizaci.
do 15. 11. Představení projektů veřejnosti a vyhlášení ankety.
18.-30. 11. Veřejné hlasování.
do 20. 12. Zveřejnění vítězných projektů.

od 1. 1.  do 30. 11. 2025

Realizace projektů.
do 11. 12. Vyhodnocení projektu na veřejném setkání.

 

V případě, že v průběhu realizace projektu dojde k navýšení nákladů, jsou tyto neseny městem.

Z účasti v participativním rozpočtování nevzniká navrhovateli žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů, které v souvislosti s tím vynaložil.

O sporných otázkách týkajících se realizace projektů, stejně jako o otázkách týkajících se nejasností při výkladu těchto Pravidel, o otázkách týkajících se upřesnění Pravidel a o dalších otázkách, které tato Pravidla výslovně neupravují, rozhoduje Rada města Vítkova.

Město Vítkov si vyhrazuje právo v odůvodněných případech konkrétní podané návrhy odmítnout nebo realizaci participativního rozpočtu zrušit.

 

 • Informace o zpracování osobních údajů
 1. Správcem osobních údajů je město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

 2. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů je uveden na webových stránkách města Vítkova, www.vitkov.info.

 3. Účelem zpracování osobních údajů je sestavení participativního rozpočtu města Vítkova. Město Vítkov bude při procesu participativního rozpočtu zpracovávat osobní údaje
  v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
  těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)., tj.
  pro splnění účelu prováděného ve veřejném zájmu.

 4. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám s výjimkou kontrolních orgánů
  oprávněných ke kontrole dle platných zákonů, nebo při plnění jiné zákonné povinnosti
  správce osobních údajů.

 5. Osobní údaje budou uchovávány po dobu běhu skartačních lhůt dle spisového řádu a skartačního plánu Městského úřadu Vítkov.

 6. Subjekt údajů může požadovat od správce (Města Vítkova) přístup k osobním údajům
  týkajícím se subjektu osobních údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení
  zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

 7. Subjekt osobních údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu.

 8. Poskytování osobních údajů je požadavkem pro zpracování osobních údajů, který je
  nezbytný pro splnění úkolů prováděném ve veřejném zájmu, kterým je pověřen správce,
  tzn. sestavení rozpočtu správce. Neposkytnutí osobních údajů má za následek nemožnost
  akceptovat formulář pro podávání návrhu (příloha č. 1a), nezapočítání osoby
  podporovatele v podpisovém archu (příloha č. 2) do celkového počtu podporovatelů
  návrhu, nebo neplatnost hlasovacího lístku při veřejném hlasování o návrzích.

 9. Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování či
  profilování.

 10. Správce osobních údajů bude zpracovávat následující osobní údaje:

 1. osobní údaje předkladatelů návrhů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, email,
  prohlášení o věku předkladatele, podpis,

 2. osobní údaje podporovatelů návrhů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, věk, podpis,

 3. osobní údaje hlasujících v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, věk, podpis.

 

 • Závěrečná část

Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Vítkova dne 13. ledna 2023, číslo usnesení 421/11 a nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.

 

Přílohy:

 • Participativní rozpočet města Vítkova – návrh projektu
 • Participativní rozpočet města Vítkova – rozpočet projektu
 • Podpisový arch podporovatelů projektu

Ve Vítkově dne 18. prosince 2023

 

 

Mgr. Jakub Cihlář v.r.                                                                         Mgr. Martin Šrubař v.r.

starosta města                                                                                     místostarosta

 

Návrh projektu 2025

Participativní rozpočet 2025 - návrh projektu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 38,77 kB
Staženo: 25×
Vloženo: 18. 12. 2023

Návrh projektu 2025

Participativní rozpočet 2025 - návrh projektu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 110,24 kB
Staženo: 31×
Vloženo: 18. 12. 2023

Podpisový arch 2025

Participativní rozpočet 2025 - podpisový arch.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 38,63 kB
Staženo: 24×
Vloženo: 18. 12. 2023

Podpisový arch 2025

Participativní rozpočet 2025 - podpisový arch.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 96,02 kB
Staženo: 32×
Vloženo: 18. 12. 2023

Rozpočet projektu 2025

Participativní rozpočet 2025 - rozpočet projektu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 38,19 kB
Staženo: 25×
Vloženo: 18. 12. 2023

Rozpočet projektu 2025

Participativní rozpočet 2025 - rozpočet projektu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 120,18 kB
Staženo: 27×
Vloženo: 18. 12. 2023

Úřad

Kontaktní informace

Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

Tel: +420 556 312 200 

Fax: +420 556 312 255

 

Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Č.Ú: 19-1323821/0100

Povodňový plán

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28
1
29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
1
26 27
1
28
2
29
1
30

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:9
DNES:1007
TÝDEN:2053
CELKEM:3019904

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27
28
29 30
31
1 2
3
4
5 6 7
8 9
10
11
12 13
14
15 16
17
18
19 20 21
22 23
24
25
26 27
28
29 30

Aktuální teplota

25.6.2024 20:06

Aktuální teplota:

21.8 °C

Vlhkost:

64.1 %

Rosný bod:

14.8 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov