Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Vítkov

město Vítkov

MĚSTO V PŘÍRODĚ

Město Vítkov se nachází ve Slezsku v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Leží v terénu Vítkovské vrchoviny na úpatí Nízkého Jeseníku. Žije zde přibližně 5 670 obyvatel. Vítkov je pro jižní Opavsko obec s rozšířenou působností; její správní obvod zahrnuje 12 obcí. Městem protéká potok Čermná.

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

1. Postavení a základní úloha odboru

Je odborem městského úřadu, který vykonává státní správu na úseku územního řízení a stavebního řádu a na úseku pořizovatele územně plánovací dokumentace. Je stavebním úřadem, úřadem územního plánování a vyvlastňovacím úřadem. Zabývá se postupnou realizací územního plánu města a jeho změn, pořizuje územně analytické podklady. Zajišťuje výkon státní správy na úseku památkové péče, ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, myslivosti, zemědělství a ochrany vod. Vydává ověřené výstupy z katastru nemovitostí. Vydává koordinované stanovisko a koordinované závazné stanovisko.  Je exekučním správním orgánem na nepeněžitá plnění, kdy exekučním titulem je rozhodnutí, které vydal v prvním stupni.

 

2. Členění odboru

 • úsek územního plánování
 • úsek stavebního řádu
 • úsek vyvlastnění
 • úsek státní památkové péče
 • úsek vydávání koordinovaného stanoviska
 • úsek ochrany ovzduší a hospodaření s odpady
 • vodoprávní úřad
 • úsek státní správy lesů, myslivosti a zemědělství
 • úsek ochrany přírody a krajiny, zemědělský půdní fond.

 

3. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou mu trvale svěřeny

úsek územního plánování

 1. organizuje a realizuje proces zadávání veřejných zakázek včetně vyhotovení z nich vzniklých smluv podle zákona č. 137/2006 Sb., o  veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, i mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. podle závazných pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v rámci pořízení územního plánu, územně plánovacích podkladů, regulačního plánu a pořízení a aktualizace ÚAP;
 2. odpovídá za soustavné doplňování a upřesňování informací pro potřeby ÚPD v souladu se změnami rozvojových podmínek a potřebami jednotlivých lokalit;
 3. podává připomínky k dokumentaci schvalované vyššími orgány a k územním plánům sousedních obcí;
 4. zajišťuje podklady a vypracovává příslušné zprávy týkající se územního plánování pro radu města a zastupitelstvo města;
 5. spolupracuje s finančním odborem při prodeji a pronájmech nemovitostí města a bytových a nebytových prostor;
 6. disponuje s rozpočtovými prostředky dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu své organizační jednotky;
 7. spolupracuje s katastrálním úřadem při provádění revize katastru a při obnově katastrálního operátu na území obce;
 8. vyjadřuje se ke změnám v pomístním názvosloví;
 9. vystavuje ověřené výpisy z katastru nemovitostí a ověřené snímky katastrální mapy pro území s digitální katastrální mapou;
 10. spolupracuje se Státním pozemkovým úřadem při procesu prodeje státní zemědělské půdy;
 11. tvoří, vede a spravuje projekt ÚAP v geografickém informačním systému města (GIS).

úsek stavebního řádu

 1. přiděluje čísla popisná a evidenční, zajišťuje řádné označení ulic ve městě;
 2. zapisuje vybraná data do registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) prostřednictvím informačního systému územní identifikace (USÚI) za město Vítkov v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdější předpisů;
 3. zasílá výkazy statistickému úřadu;
 4. kontroluje soulad předpisu a uhrazených poplatků, o tomto podává zprávu finančnímu odboru;
 5. vyhlašuje ve svém územním obvodu, způsobem v místě obvyklým, na základě oznámení katastrálního úřadu zahájení revize a obnovy katastrálního operátu, vysílá na ně své zástupce, spolupracuje při zajišťování účasti vlastníků a jiných oprávněných a podává o nich dostupné informace nezbytné pro provedení revize katastru a obnovy katastrálního operátu.
 6. spolupracuje s Českým statistickým úřadem při přípravě a provedení sčítání lidu, domů a bytů, vyjadřuje se k vymezení základních sídelních jednotek a statistických obvodu a k seznamu budov, včetně staveb pro rodinnou rekreaci

úsek státní památkové péče

 1. zajišťuje jednotné označení nemovitých kulturních památek ve vlastnictví města tabulkami s označením „Kulturní památka“.
 2. poskytuje součinnost k rozhodnutí o oprávněnosti navrácení kulturního statku dle zákona č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků.

úsek ochrany přírody a krajiny, zemědělský půdní fond

 1. zřizování, provozování a rušení útulků pro zvířata dle § 46 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči zajišťuje běžné ochranné deratizace, směřující k předcházení výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů dle zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů;
 2. předkládá orgánům obce návrhy na opatření k regulaci populace toulavých a opuštěných zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zajišťuje provádění schválených opatření;

úsek státní správy lesů, myslivosti a zemědělství

 1. zřizování, provozování a rušení útulků pro zvířata dle § 24 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů;

úsek ochrany ovzduší a hospodaření s odpady

 1. v případech, kdy nebyl dohledán pachatel, zajišťuje úklid nepovolených skládek odpadů na pozemcích ve vlastnictví Města Vítkov a jeho místních částí z rozpočtu Města Vítkov;
 2. připravuje obecně závazné vyhlášky pro ZM na základě zákonů o ochraně ovzduší, o odpadech a o ochraně zvířat proti týrání
 3. zastupuje město jako dotčený samosprávní celek podle zákona číslo 100/20001 Sb., o posuzován vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a připravuje podklady k vyjádření posuzovaným záměrům pro radu města

 

4. Vztah k příspěvkovým organizacím a městské policii

není vymezen

 

5. Vztah k jiným právnickým osobám

není vymezen

 

6. Vztah k výborům zastupitelstva města, komisím rady města a zvláštním orgánům

Zástupci odboru výstavby,  územního plánování a životního prostředí se zúčastňují jednání RM a ZM a poskytují informace, týkající se územního plánu, zpracovaných studií, apod.

 

7. V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnost příslušející městskému úřadu a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

na úseku územního plánování

podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

 1. vykonává územně plánovací činnost jako pořizovatel pro obce ve správním obvodu města Vítkova jako obce s rozšířenou působností (pořizuje územní plán, regulační plán, vymezení zastavěného území);
 2. vede evidenci územně plánovací činnosti; zveřejňuje ji způsobem umožňujícím dálkový přístup; podává krajskému úřadu návrhy na vložení dat  do evidence územně plánovací činnosti;
 3. je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí;
 4. je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území;
 5. vydává vyjádření z hlediska územního plánu k záměrům na území, pro které vydává územní rozhodnutí;
 6. poskytuje územně plánovací informace a sleduje zda během jednoho roku nedošlo ke změně podmínek, které byly uvedeny v poskytnuté územně plánovací informaci;
 7. zajišťuje archivaci územně plánovací dokumentace, včetně dokladů o jeho pořizování, dle příslušných předpisů a zajišťuje nahlížení do nich;
 8. pořizuje územně analytické podklady, a to územně analytické podklady (ÚAP) pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů a územní studie;
 9. průběžně aktualizuje ÚAP na základě nových údajů o území a průzkumů území a každé 2 roky pořídí jejich úplnou aktualizaci;
 10. ÚAP a jejich úplnou aktualizaci projednává v rozsahu určení problému k řešení v územně plánovací dokumentaci s obcemi ve svém správním obvodu;
 11. spravuje datový sklad ÚAP.

na úseku stavebního řádu

podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

 1. poskytuje územně plánovací informace;
 2. vydává rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, o dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu;
 3. vydává územní souhlas;
 4. vydává souhlas s provedením ohlášeného záměru (jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce);
 5. vede stavební řízení, vydává stavební povolení, povolení změny stavby před dokončením;
 6. uzavírá se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, která nahradí územní rozhodnutí;
 7. uzavírá se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, která nahrazuje stavební povolení;
 8. přijímá oznámení autorizovaného inspektora o uzavření smlouvy mezi ním a stavebníkem;
 9. provádí kontrolní prohlídky stavby;
 10. přijímá oznámení o započetí užívání stavby;
 11. vydává kolaudační souhlas;
 12. povoluje předčasné užívání stavby a zkušební provoz;
 13. ověřuje dokumentaci skutečného provedení stavby;
 14. povoluje změnu užívání stavby;
 15. povoluje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení;
 16. nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení;
 17. ve veřejném zájmu nařizuje nutné zabezpečovací práce na stavbě, nezbytné úpravy na stavbě, provedení udržovacích prací, vyklizení stavby;
 18. ukládá těm, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k soudním pozemkům či stavbám na nich, aby umožnili provedení prací ze svých pozemků nebo staveb, pokud mezi zúčastněnými osobami nedošlo k dohodě;
 19. rozhoduje o výjimce z obecných požadavků na výstavbu;
 20. zajišťuje výkon státního dozoru nad prováděním, užíváním a odstraňování staveb v okruhu určené činnosti; může vystupovat na pozemky a do staveb;
 21. jako exekuční správní orgán provádí výkon exekučního správního titulu (vykonatelného rozhodnutí, které vydal) podle zákona č 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 22. postupuje dle  zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů,  při územním řízení z hlediska zvláštních podmínek geologické stavby 
 23. stavby skladu výbušnin umísťuje v souladu se zákonem č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů;
 24. je editorem  údajů o stavebním objektu a adresním místě do registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) prostřednictvím informačního systému územní identifikace (USÚI) dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů;
 25. spolupracuje při provozování Systému stavebně technické prevence a kontroluje na požádání údaje o stavebním úřadu;
 26. na základě žádosti orgánu pomoci v hmotné nouzi provádí kontrolu za účelem zjištění, zda jiný než obytný prostor nebo stavba pro individuální či rodinnou rekreaci splňuje požadavky zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.  

na úseku vyvlastnění

 1. podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) zajišťuje výkon činnosti vyvlastňovacího úřadu

na úseku státní památkové péče

podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

 1. vykonává a organizuje státní památkovou péči v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče;
 2. podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých
  a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek;
 3. zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky;
 4. vydává závazná stanoviska na údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování, modernizaci, využití, nástavbu či přístavbu týkající se kulturní památky, jeho prostředí nebo objektu nacházejícího se v plošně chráněném území;
 5. vydává stanoviska v řízeních podle zvláštních právních předpisů;
 6. vyjadřuje se k návrhům na prohlášení, popř. na zrušení kulturních památek;
 7. vyjadřuje se k přemístění kulturní památky;
 8. podává návrh na vyvlastnění kulturní památky;
 9. podává návrh na provedení zabezpečovacích prací památky, je-li bezprostředně ohrožena;
 10. nařizuje provedení opatření vlastníkům kulturních památek;
 11. eviduje a ukládá rozhodnutí;
 12. usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi;
 13. vykonává státní správu na úseku státní památkové péče;
 14. koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek;
 15. vykonává dozor při obnově kulturních památek z hlediska památkové péče a dozírá na dodržování památkového zákona a předpisů vydaných k jeho provedení
 16. v součinnosti s Ministerstvem kultury administruje a koordinuje program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictví obcí s rozšířenou působností“.

na úseku vydávání koordinovaného stanoviska

 1. podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává jako koordinátor v souladu s vnitřní směrnicí koordinovaná stanoviska.

úsek ochrany ovzduší a hospodaření s odpady

podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 1. podává návrh ministerstvu na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů;
 2. uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady;
 3. uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů;
 4. vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků, využití nebo odstranění elekroodpadu, zařízení k nakládání s odpady, zařízení uvedených v § 14 odst. 2, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů a skladů odpadů, dopravců odpadů jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona a na požádání podává informace žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu;
 5. kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů;
 6. kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí;
 7. kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky;
 8. hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo, může zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby;
 9. ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných případech, je-li to nezbytné z hlediska ochrany životního prostředí a pokud je to pro provozovatele technicky možné, povinnost odstranit odpad;
 10. může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí;
 11. uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům;
 12. zajišťuje bezpečné uskladnění odpadu podle § 58 odst. 3;
 13. zruší rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá do jeho kompetence podle odstavce 1 písm. b), v případě, že osoba, které byl souhlas udělen, opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo opakovaně neplní podmínky, na které je souhlas vázán;
 14. dává vyjádření zejména ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů;
 15. dává vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady;
 16. dává vyjádření k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady;
 17. dává vyjádření k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého;
 18. dává vyjádření ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů.

podle zákona č. 201/2012, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

 1. vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č.2 k zákonu o ochraně ovzduší;
 2. aktivně zpřístupňuje veřejnosti bez zbytečného odkladu srozumitelné informace vyjmenované v ustanovení § 30 odst.1 zákona o ochraně ovzduší;
 3. ukládá opatření ke zjednání nápravy u fyzických osob neplnících povinnosti stanovené zákonem o ochraně ovzduší nebo povolením provozu zdroje znečišťování ovzduší;
 4. ukládá opatření ke zjednání nápravy u právnických osob a fyzických osob podnikajících neplnících povinnosti stanovené zákonem o ochraně ovzduší nebo povolením provozu zdroje znečišťování ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č.2 k zákonu o ochraně ovzduší;
 5. vydává rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č.2 k zákonu o ochraně ovzduší v případě nesplnění opatření ke zjednání nápravy u právnických osob a fyzických osob podnikajících;
 6. dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování ustanovení zákona o ochraně ovzduší a předpisů podle něj vydaných;
 7. ve spolupráci s ministerstvem aktualizuje program zlepšování kvality ovzduší;
 8. kontroluje dodržování přípustné tmavosti kouře u provozovatelů stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší;
 9. kontroluje provádění povinných kontrol technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění;
 10. kontroluje dodržování podmínek provozu u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší;
 11. kontroluje dodržování povinností osob při ochraně ovzduší, týkající se spalování paliv v otevřených ohništích;
 12. kontroluje dodržování povinností provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW, týkající se spalovaní paliv;
 13. může vydat své vyjádření k řízení krajského úřadu o umístění vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší;
 14. v případě vzniku smogové situace připravuje pro ZM ke schválení regulační řád

vodoprávní úřad

podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),

 1. rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy upravuje, omezuje a zakazuje obecné nakládání s vodami.
 2. vydává povolení k nakládání s vodami a k dalším činnostem;
 3. vydává souhlasy, vyjádření;
 4. povoluje vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace;
 5. opatřením obecné povahy stanovuje ochranná pásma vodních zdrojů;
 6. plní povinnosti vodoprávního úřadu při vodohospodářských haváriích a při povodních;
 7. vykonává vodoprávní dozor ke všem svým kompetencím; ukládá opatření k odstranění zjištěných závad;
 8. vykonává dozor nad vodními díly a kontrolu zajišťování technicko bezpečnostního dohledu na těchto dílech;
 9. schvaluje havarijní plány a manipulační řády;
 10. vydává závazná stanoviska ve správních řízeních vedených podle zvláštních zákonů, pokud mohou být dotčeny zájmy podle vodního zákona;
 11. plní další povinnosti dle tohoto zákona dle místní a věcné příslušnosti;
 12. vede evidenci jim vydaných rozhodnutí a předává je MZ ČR;
 13. uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům, s výjimkou ÚP těchto obcí.

podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 vodního zákona:

 1. přijímá ohlášení a vydává souhlasy na: stavby vodních děl, u kterých postačí ohlášení; udržovací práce, obnovu vodních děl a vodohospodářské úpravy na základě ohlášení vlastníků vodních děl;
 2. provádí stavební řízení a vydává stavební povolení ke stavbám vodních děl;
 3. povoluje veškeré změny stavby vodního díla podle stavebního zákona;
 4. provádí kontrolní prohlídky na rozestavěných stavbách vodních děl;
 5. povoluje užívání dokončených staveb vodních děl, na které vydal stavební povolení;
 6. nařizuje vlastníkům odstranění stavby vodního díla;
 7. provádí statní stavební dohled;
 8. nařizuje vlastníkům staveb vodních děl pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, ověřuje dokumentaci skutečného provedení stavby (pasport);
 9. je editorem  údajů o stavebním objektu a adresním místě do registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) prostřednictvím informačního systému územní identifikace (USÚI) dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů;
 10. spolupracuje při provozování Systému stavebně technické prevence a kontroluje na požádání údaje o stavebním úřadu.

podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů,:

 1. rozhoduje ve veřejném zájmu;
 2. rozhoduje ve sporech;
 3. rozhoduje o změně v užívání stavby vodovodní nebo kanalizační přípojky a části vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace v případech, pokud přípojky a vnitřní vodovod nebo vnitřní kanalizace rozdělených pozemků nebo staveb mají charakter provozně souvisejícího vodovodu nebo kanalizace;
 4. shromažďuje a kontroluje výkazy majetkové a provozní evidence provozovatelů a předává evidenci MZ ČR;
 5. vyžaduje-li to veřejný zájem, vydává opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody   z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců;
 6. schvaluje kanalizační řády a povoluje výjimky z ochranných pásem vodovodů a kanalizací;
 7. rozhoduje o právech a povinnostech stavebníka, vlastníka a provozovatele při výstavbě, údržbě a provozování vodovodu nebo kanalizace;
 8. plní další povinnosti dle tohoto zákona dle místní a věcné příslušnosti.

spolupracuje při aktualizaci povodňového plánu obce s rozšířenou působností.

Úsek státní správy lesů, myslivosti a zemědělství

podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů:

 1. rozhoduje o konání chovatelské přehlídky trofejí a ustanovuje hodnotitelskou komisi;
 2. omezuje vstup do honitby;
 3. registruje honební společenstva a eviduje jejich změny, uznává honitby, přičleňuje honební pozemky, povoluje změny honiteb;
 4. působí jako editor v Registru osob pro právnické osoby – honební společenstva podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů:
 5. vede evidenci mysliveckých hospodářů, vlastníků a uživatelů honiteb, loveckých lístků, loveckých psů, výkazů o hospodaření v honitbě a výskytu druhu zvěře a odlovu zvěře;
 6. ustanovuje a odvolává mysliveckou stráž a myslivecké hospodáře;
 7. eviduje plány chovu a lovu a jejich změny, povoluje jejich změny, zpracovává hlášení, povoluje odlov  zvěře, která není normována;
 8. vydává lovecké lístky a plomby;
 9. dozírá nad dodržováním zákona, ukládá opatření

podle zákona č. 99/2004., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů:

 1. ustanovuje a ruší rybářskou stráž;
 2. vydává rybářské lístky;

dále poskytuje Policii České republiky informace důležité pro řízení ve věci posouzení spolehlivosti žadatele o vydání zbrojního průkazu (vztahuje se k zákonu č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu).

podle zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů:

 1. rozhoduje o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa;
 2. prohlašuje pozemek za pozemek určený k plnění funkcí lesa;
 3. vydává souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky
 4. vydává závazné stanovisko k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny lesní pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha a k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa;
 5. rozhoduje dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha;
 6. rozhoduje odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí;
 7. rozhoduje dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa;
 8. povoluje výjimky ze zákazu některých činností v lese;
 9. stanovuje podmínky ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese;
 10. ukládá opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené;
 11. ukládá opatření v případech mimořádných okolností;
 12. rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let;
 13. rozhoduje o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích;
 14. rozhoduje o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesného hospodáře;
 15. pověřuje právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře;
 16. ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod;
 17. stanoví nezbytné opatření k odvrácení hrozícího nebezpečí;
 18. vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa;
 19. zajišťuje zpracování osnovy;
 20. povoluje výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče;
 21. povoluje výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur;
 22. ustanovuje lesní stráž zrušují ustanovení lesní stráže;
 23. soustřeďuje údaje lesní hospodářské evidence o lesích a postupují je pověřené organizační složce státu;
 24. vykonává dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě
 25. plní další povinnosti dle tohoto zákona dle místní a věcné příslušnosti
 26. vyřizuje žádosti o finanční příspěvky, na činnosti hrazené státem, nárokované podle lesního zákona. Kontroluje oprávněnost žádostí  a  faktury žadatelů (činnost pověřených odborných lesních hospodářů, výsadby podílu melioračních a zpevňujících dřevin, zpracování lesních hospodářských osnov).

podle zákona č. 149/2003 Sb. o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů:

 1. přijímá oznámení, vystavuje potvrzení, vykonává dozor;

podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 1. přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení;
 2. plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel při používání přípravků.

podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů:

 1. přijímá oznámení o pořádání veřejného vystoupení zvířat
 2. zajišťuje potřebnou péči zvířeti nebo zvíře umístí do náhradní péče
 3. projednává podněty krajské veterinární správy
 4. plní další úkoly v ochraně zvířat stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy;
 5. vede a uchovává evidenci osob, které se dopustily přestupku;
 6. vyrozumívá příslušnou krajskou veterinární správu o učiněných opatřeních a po vydání rozhodnutí o výsledku řízení;
 7. provádí zvláštní opatření podle v součinnosti s příslušným orgánem PČR;
 8. nařizuje a zajišťuje umístění týraného zvířete do náhradní péče;
 9. nařizuje chovateli zajistit opatření ke snížení počtu hospodářských zvířat včetně jejich usmrcení v souladu s tímto zákonem, dochází-li k jejich týrání;
 10. nařizuje chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat, a to do doby odstranění závad.
 11. rozhoduje ve správním řízení o nákladech spojených s umístěním týraného zvířete do náhradní péče a s následnou péčí o něj a nákladech na léčení zvířete, které bylo týráno a poškozeno tak na jeho zdraví;
 12. nařizuje vlastníkovi zvířete zajistit utracení zvířete odborně způsobilou osobou podle veterinárního zákona, pokud je dán důvod k usmrcení zvířete;
 13. nařizuje chovateli umožnit provádění péče o zvíře jinou osobou na pozemku, ve stájích nebo v jiných objektech chovatele, kde se zvíře nachází;
 14. nařizuje  předběžnou náhradní péči o týrané zvíře, jestliže lze ve správním řízení očekávat uložení propadnutí týraného zvířete, rozhodnutí o jeho zabrání nebo rozhodnutí o umístění týraného zvířete do náhradní péče.

Úsek ochrany přírody a krajiny, zemědělský půdní fond

podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

 1. rozhoduje o kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu, vede přehled pozemků vhodných k výsadbě s výjimkou zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem;
 2. vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu s výjimkou zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem;
 3. vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků mimo území evropsky významných lokalit a registruje významné krajinné prvky;
 4. sjednává a ruší smlouvy o smluvně chráněném památném stromu; projednává záměry na vyhlášení památných stromů, vydává rozhodnutí o vyhlášení památných stromů, vymezení jejich ochranných pásem a zrušení ochrany památných stromů; předává dokumentaci o památných stromech a smluvně chráněných památných stromech do ústředního seznamu;
 5. vydává souhlas k ošetřování památných stromů , souhlasy ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných stromů, povoluje výjimky ze zákazů u památných stromů a uzavírá dohody, jde-li o památné stromy;
 6. vydává souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území..
 7. vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků definovaných zákonem mimo území evropsky významné lokality;
 8. vydává závazná stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů;
 9. vydává opatření obecné povahy, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, nebo rozhoduje o omezení nebo zákazu rušivé činnosti, pokud  se nejedná o zvláště chráněné druhy;
 10. rozhoduje o zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, pokud se nejedná o zvláště chráněné druhy;
 11. vydává povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a k rozšiřování kříženců do krajiny;
 12. rozhoduje o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků;
 13. ukládá provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin;
 14. přijímá oznámení o kácení dřevin a rozhoduje o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin;
 15. požaduje údaje o paleontologických nálezech a žádá o umožnění přístupu k paleontologickým nálezům;
 16. vydává souhlasy k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz;
 17. rozhoduje o vyhlášení přechodně chráněné plochy;
 18. vyzývá k prokázání zákonného původu zvláště chráněných rostlin, zvláště chráněných živočichů, ptáků nebo rostlin či živočichů chráněných podle mezinárodních úmluv a k prokázání totožnosti;
 19. v případě ptáků chráněných podle § 5a vydává osvědčení o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči, vede evidenci vydaných osvědčení, ověřuje původ a vydává rozhodnutí, kterým se stanoví výše nákladů v případě potvrzení nezákonného původu živočicha odchovaného v lidské péči;
 20. ukládá podmínky pro výkon činností, které by mohly způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo takové činnosti zakazují;
 21. vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny;
 22. rozhoduje o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu, ukládá provedení přiměřených náhradních opatření a ukládá pokuty za přestupky a správní delikty;
 23. uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům;
 24. vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability mimo území NP, CHKO a ochranných pásem NP;
 25. vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny, nejde-li o zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma anebo o vojenské újezdy a není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody.

podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:

 1. rozhoduje o tom, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu;
 2. uděluje souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu;
 3. ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností stanovených zákonem a neplněním podmínek jím vydaného souhlasu;
 4. kontroluje plnění povinností uvedených v ustanovení zákona, podmínek jím vydaného souhlasu, včetně provádění rekultivací, jím uloženého opatření k nápravě;
 5. uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití;
 6. ohledně erozního ohrožení zemědělské půdy pořizuje informace o zemědělské půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy;
 7. zasílá údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy;
 8. uplatňuje stanovisko k regulačním plánům s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje;
 9. uděluje vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností;
 10. uděluje souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda  o výměře menší nebo rovné 1 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace;
 11. rozhoduje o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu;
 12. je dotčeným správním orgánem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha;
 13. vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li příslušný jiný orgán.

podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů:

 1. schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (tržiště a tržnice) a po určení veterinárních podmínek místa, na nichž lze konat svody zvířat a povoluje konání těchto trhů a svodů;
 2. vydává na návrh krajské veterinární správy nařízení obce o nařízení mimořádných veterinárních opatření,  ukončuje tato nařízení a dozírá na jejich plnění;
 3. sama nebo ve spolupráci s jinou obcí nebo jinou osobou může zřídit a provozovat útulek pro zvířata odchycená ;
 4. hradí náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete a náklady neškodného odstranění kadáveru, není-li jeho chovatel znám;
 5. podílí se na území, které zasahuje do ochranného pásma, pásma dozoru, popř. dalšího pásma s omezením, na zabezpečování mimořádných veterinárních opatření nařízených příslušným orgánem veterinární správy, a to způsobem a v rozsahu stanovených těmito opatřeními.

 

8. Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v I. stupni

úsek stavebního řádu

podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

úsek státní památkové péče

podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

vodoprávní úřad

podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů;

podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 29, odst. 1, písm. c), přestupky na úseku zdravotnictví (nezávadnost pitné vody) a § 45 – přestupky na úseku ochrany životního prostředí.

úsek státní správy lesů, myslivosti a zemědělství

podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů;

podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů;

podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 35 – přestupky na úseku zemědělství a myslivosti,

a dále § 46 odst. 2) – porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí vydaných na úseku jejich samostatné působnosti;

podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů;

podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů;

podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.

úsek ochrany přírody a krajiny, zemědělský půdní fond

podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;

podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 38 – přestupky na úseku geologie; 35 – přestupky na úseku zemědělství a myslivosti; § 29a – přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst;

podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

úsek odpadů a ovzduší

podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;

podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů;

podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

9. Působnost v oblasti správního řízení o uložení pokuty podle zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Podle § 58, odstavce 1a), 1c), 2, 3 a 4) zákona o obcích.

 

Osoby

Ing. Miroslava Kunzová

Vedoucí odboru výstavby, ÚP a ŽP

Ing. Ondřej Haas

územní a stavební řízení

Ing. Tomáš Kupka

územně analytické podklady

Andrea Lukašíková

územní a stavební řízení

Ivana Oršová

územní plánování

Bc. Marek Sommer

památková péče

Petr Šíma

územní a stavební řízení
Telefon: +420556312281
E-mail: sima@vitkov.info

Jaromír Štipčák

lesy, myslivost, rybářství

Jarmila Wesselská

ochrana přírody, ZPF

Úřad

Kontaktní informace

Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

Tel: +420 556 312 200 

Fax: +420 556 312 255

 

Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Č.Ú: 19-1323821/0100

Povodňový plán

Povodňový plán

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:7
DNES:775
TÝDEN:6782
CELKEM:2981652

Ostatní informace

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svoz odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30
1 2
3
4 5
6
7
8 9 10
11 12
13
14
15 16
17
18 19
20
21
22 23 24
25 26
27
28
29 30
31
1 2

Aktuální teplota

19.5.2024 22:05

Aktuální teplota:

13.0 °C

Vlhkost:

80.1 %

Rosný bod:

9.6 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas


Město Vítkov